Наукова діяльність

Науково-дослідницька робота науково-технічної бібліотеки

Науково-дослідницька робота університетської бібліотеки є однією з важливих складових її діяльності. Перетворення бібліотеки на науково-інформаційний центр університету, її нова роль виробника електронних ресурсів вимагають проведення наукових досліджень. Передусім, це моніторинг інформаційних потреб, формування ресурсів та їх використання, бібліотечно-інформаційні технології, форми обслуговування користувачів.

Соціологічні дослідження в НТБ

Нинішні соціально-економічні умови ставлять перед науково-технічною бібліотекою актуальні завдання – визначення нових соціальних орієнтирів та належного місця у системі забезпечення і максимального задоволення інформаційних, освітніх, культурних запитів і потреб користувачів. Зміни характеру взаємовідносин з користувачами, зміцнення зв’язків з навчальним процесом та науковою діяльністю університету зумовлюють необхідність підвищення якості надання послуг бібліотекою. І бібліотекарю, який сьогодні за суттю уже і вихователь, і психолог, щоб бути конкурентоспроможним у своєму середовищі, потрібно оволодівати основами ще однієї суміжної професії – соціолога, та інтегрувати її в свою професійну діяльність.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства"

ПЕРЕЛІК ДОПОВІДЕЙ:


  1. Айвазян О.Б
    ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ

  2. Бакуменко Л. Г.
    МОЛОДЬ І КНИГА: РЕАЛІЇ ТА МАЙБУТНЄ

  3. Бігусяк М. В., Гуцуляк О. Б.

Сучасні аспекти діяльності НТБ ІФНТУНГ на допомогу навчальному та науковому процесів університету

Директор Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Ярослава Пилип взяла участь у роботі науково-практичної конференції «БІБЛІОТЕКА ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» з нагоди 70-річчя з дня заснування Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, яка відбулася 18 вересня 2014 р. Під час секційного засідання «Сучасна бібліотека – від розроблення проектів до їх впровадження» (керівник – директор НТБ ІФНТУНГ Ярослава Пилип) учасники ознайомилися з її виступом «Сучасні аспекти діяльності НТБ ІФНТУНГ на допомогу навчальному та науковому процесів університету».

Інформаційне забезпечення освіти і науки: вимоги часу

Пилип Я.А. Інформаційне забезпечення освіти і науки: вимоги часу (з досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ) / Пилип Я.А. // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 24-25 жовт. 2013р. : матеріали. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 169-173.

Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи

Директор НТБ Я.А. Пилип взяла безпосередню участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції бібліотек вищих навчальних закладів «Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань» (Львів, 21-23 трав. 2013р.), де були розглянуті питання, пов’язані з організацією та діяльністю університетських книгозбірень в Україні. Керівник бібліотеки виступила з доповіддю «Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи» на засіданні секції «Науково-методична діяльність бібліотек вищих навчальних закладів України».

Бібліотека ВНЗ та її роль в забезпеченні навчального та наукового процесів за оцінкою викладачів

Вузівську бібліотеку часто називають інформаційним центром закладу освіти. Та не дивлячись на різноманітні її визначення, бібліотека дійсно займає особливе місце в університеті тому що являє собою інформаційну основу науково-освітнього та виховного процесів. І її роль зростає, особливо сьогодні – в зв’язку з модернізацією та інформатизацією вищої освіти, підвищеним попитом на освітні послуги.

Вивчення якісного складу книжкового фонду відділу книгозберігання (розділ УДК 550.83 Техніка та методи геофізичної розвідки)

Знання обсягу, складу та використання наявних документів фонду завжди було одним з найголовніших завдань бібліотеки.
За період з січня по березень 2011 р. у відділі книгозберігання аналізувалося використання книжкового фонду, а саме його розділу УДК 550.832 Геофізичні методи дослідження свердловини. Каротаж.

Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках

17-18 листопада 2011 року в Києві, в межах заходів Року освіти та інформаційного суспільства, відбувся Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, організований Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України.
Безпосередню участь у конгресі брав представник науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ – заступник директора з комп’ютеризації Т.Р.Стисло. На засіданні секції «Проблеми та пріоритети створення національної електронної бібліотеки» він виступив з доповіддю «Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках», яка ввійшла в збірник матеріалів конгресу.

Стисло Т.Р. Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках / Т.Р.Стисло, Я.А.Пилип, О.Р.Стисло // Міжнар. наук. конгрес з розвитку інформ.-комунікац. технологій та розбудови інформ. суспільства в Україні, 17-18 лист. 2011р. : тези доп. – К., 2011. – С. 114-115.

«Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України»

Науково-технічна бібліотека взяла участь в проведенні Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України», що відбулася на базі ІФНТУНГу. Результатом є наступні дві публікації в збірнику матеріалів конференції.

Збір матеріалів