Науково-дослідницька робота науково-технічної бібліотеки

Науково-дослідницька робота університетської бібліотеки є однією з важливих складових її діяльності. Перетворення бібліотеки на науково-інформаційний центр університету, її нова роль виробника електронних ресурсів вимагають проведення наукових досліджень. Передусім, це моніторинг інформаційних потреб, формування ресурсів та їх використання, бібліотечно-інформаційні технології, форми обслуговування користувачів.
Наукова діяльність бібліотеки реалізується шляхом: інформування викладачів та аспірантів університету з актуальних для них проблем; бібліографування творчого доробку працівників університету, укладання та видання бібліографічних покажчиків; соціологічних досліджень думки користувачів та бібліотечних працівників; участі в наукових конференціях, семінарах, презентаціях в університеті; аналіз діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів; розробки регламентуючих документів, планів, методичних посібників; наукових публікацій та конференцій бібліотеки та ін.
Прикладом широкого залучення бібліотечних спеціалістів до наукової діяльності є робота над комплексною темою «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України», розрахованою на 2008-2011рр.

Об’єкт дослідження – книгозабезпеченість навчальних дисциплін, інформаційна культура, бібліографічні покажчики, забезпечення потреб користувачів з питань нафтогазової справи, якість бібліотечного обслуговування, фонд рідкісних видань, веб-сайт науково-технічної бібліотеки.
Мета роботи – наукове дослідження орієнтоване на організаційну, технологічну та управлінську модернізацію всіх напрямків роботи бібліотеки. Узагальнення даних визначить стратегію розвитку книгозбірні з усіх питань її діяльності. Аналіз та впровадження результатів у практичну роботу буде сприяти піднесенню на вищий рівень всіх бібліотечних технологій, в першу чергу для забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Методи дослідження – узагальнення матеріалів за темою роботи; збирання та обробка статистичних даних у вигляді таблиць та діаграм; анкетування; спостереження; аналіз бібліотечної документації; експертна оцінка.

Інформаційна функція, що стає пріоритетною для бібліотек, зумовлює поглиблене дослідження проблеми задоволення читацьких потреб. Аналіз забезпечення інформаційних потреб є багатоаспектним і включає в себе аналітичні підходи до інформаційних запитів користувачів та незадоволеного попиту споживача інформації, надання якої може забезпечити фонд документів бібліотеки.
Бібліотечно-інформаційне обслуговування ми розуміємо як задоволення інформаційних потреб та запитів користувачів бібліотеки шляхом створення власних інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг, а також доступу до власних і зовнішніх інформаційних ресурсів.
Стан забезпечення інформаційних потреб визначають не тільки традиційні кількісні та якісні показники бібліотечної діяльності, але й інтегральний показник, який містить майже всі параметри ефективності, комфортності, своєчасності обслуговування та доступності інформаційних ресурсів.
Діяльність бібліотеки залежатиме від розвитку програмно-технічного забезпечення основних процесів, їх впровадження. Поєднання традиційних та електронних видів ресурсів визначатиме успішне задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки. Об’єднання традиційних та нових методів роботи дасть можливість сформувати новий стиль сучасної вузівської бібліотеки, яка стане центром інформації, дозвілля, епіцентром інформаційної підтримки освіти та організатором книгопостачання і формування бібліотечних фондів.

Широке коло питань, які є предметом розгляду науково-дослідної роботи, об’єднує єдина мета – якісне та оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів науково-технічної бібліотеки, відповідність інформаційного ресурсу бібліотеки потребам користувачів. Насамперед це книгозабезпеченість навчальних дисциплін літературою (створено оптимальну модель комплексного визначення книгозабезпеченості навчального процесу), аналіз використання бібліографічних покажчиків, вивчення методом анкетування якості бібліотечних послуг, вивчення використання бібліотечного фонду, вивчення та обґрунтування використання АБІС «УФД/Бібліотека» в навчальних та практичних цілях (зокрема в дистанційному навчанні студентів) та ін.