Обласне методичне об’єднання

Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу

Сьогодні книгозбірні мають інший формат, новий простір і методи роботи, перетворюючись на інформаційні, культурно-освітні, дозвіллєві, мультифункціональні центри завдяки новаторству, компетентності, креативності бібліотечних фахівців.

Краєзнавство – основа науково-дослідницької роботи наукової бібліотеки вишу

Теорія бібліотечного краєзнавства на етапі свого становлення будувалася через складний шлях пошуків наукового обґрунтування. Вченими теоретиками були розроблені загальні принципи теорії, методики та організації бібліотечної роботи у галузі краєзнавства.

Автоматизація бібліотечних процесів у відділі обслуговування користувачів бібліотеки ІФНМУ: досягнення та перспективи

В умовах активного використання інформаційних технологій, розвитку комунікаційних мереж, розширення спектру бібліотечно-інформаційних послуг актуальним залишається питання забезпечення відповідного рівня обслуговування користувачів. Існування сучасного світу неможливе без використання розвинутої структури інформаційних технологій.

Функціонування електронної бібліотеки повнотекстових видань і авторське право

Електронна бібліотека є невід’ємною частиною бібліотеки і сприяє підвищенню рівня навчального процесу, інформаційно підтримує навчальний процес та навчальну роботу в університеті. Це впорядкована колекція різнорідних цифрових документів ( в тому числі книг ), забезпечена засобами навігації та пошуку.

Web-сайт як засіб формування іміджу бібліотеки: сучасний стан, можливості застосування

Веб-сайти дають виняткову можливість бібліотекам розширювати свою діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, створюючи собі позитивний імідж. Сьогодні в епоху «суспільства знань» сайт науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ став платформою для комунікації між користувачем та бібліотекою та дав можливість доступу до інформації у будь-якому місці та в будь-який час.

Удосконалення технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів

Закон України «Про вищу освіту» регламентує, що вищий навчальний заклад повинен мати у своєму складі бібліотеку, фонд якої «відповідає вимогам стандартів освітньої діяльності». Тому бібліотека виступає ключовою ланкою інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі, а її робота базується на впровадженні нових технологій у всіх складових бібліотечного виробництва.

Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості

Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі сфери людського життя новітніх інформаційних технологій спонукають бібліотеки якісно змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на інформаційні центри. Відбувається еволюція соціальної ролі бібліотек: до традиційних завдань просвітницького характеру, збереження і примноження культурного надбання, додалися функції інформаційних центрів, що забезпечують доступ до національних і світових інформаційних мереж та баз даних.

Бібліографічна діяльність бібліотеки медичного університету

Особливе місце в сучасному інформаційному суспільстві відводиться бібліотекам вищих навчальних закладів, які забезпечують якісний рівень освіти та підготовки майбутніх фахівців. 24 жовтня 2013 року на базі книгозбірні національного медичного університету відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ- ІVрівнів акредитації м. Івано-Франківська на тему «Удосконалення інформаційних технологій в роботі довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету».

Використання традиційних та пошук нових форм роботи

На базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Використання традиційних та пошук нових форм роботи з метою залучення користувачів до бібліотеки».

Поповнення та зберігання бібліотечних фондів як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти

Основною метою формування фонду бібліотеки навчального закладу є досягнення відповідності його тематики, складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Тому комплектування є найважливішою складовою формування фонду, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів, викладачів, фахівців вищого навчального закладу. Повноцінне комплектування фонду та подальше його збереження є запорукою ефективного проведення наукової роботи із урахуванням досягнень як вітчизняного, так і світового розвитку науки.

Збір матеріалів