Обласне методичне об’єднання

Комплектування бібліотечних фондів: вимоги часу

Зміна вимог до діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, головним завданням яких є інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів, безумовно, позначилася і на процесі комплектування. Розвиток сучасних інформаційних технологій, їх активне впровадження вносить зміни у вимоги до форм і методів представлення інформації, що, в свою чергу, впливає на політику комплектування, в якій мають бути враховані всі види носіїв інформації, методи їх придбання, опрацювання, зберігання і забезпечення доступу до них.

Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки ВНЗ

Процеси, які сьогодні відбуваються в бібліотечному середовищі, повинні бути адаптовані до інтересів читацької аудиторії. Перед усіма типами бібліотек, в тому числі і перед бібліотеками вищих навчальних закладів (ВНЗ), стоїть завдання створення сучасного образу бібліотеки: доступної, необхідної, комфортної, тобто формування її позитивного іміджу. Це є першим і дуже важливим питанням для майбутніх успіхів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, саме про це йшлось на засіданні методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, яке відбулося на високому професійному рівні на тему: «Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки ВНЗ».

Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення

Необхідність забезпечення вільного доступу до джерел інформації та знань в умовах інтенсивного розвитку глобальних комп'ютерних мереж обумовила появу ініціатив "самоархівування наукових публікацій" і створення інституційних репозитаріїв, що стають все популярнішим видом спеціальних інформаційних ресурсів та послуг, які надають бібліотеки вищих навчальних закладів України. Саме про це йшлось на засіданні методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, яке відбулося на високому професійному рівні в науково-технічній бібліотеці на тему: «Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення науково-технічної бібліотеки».

Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу

Сьогодні книгозбірні мають інший формат, новий простір і методи роботи, перетворюючись на інформаційні, культурно-освітні, дозвіллєві, мультифункціональні центри завдяки новаторству, компетентності, креативності бібліотечних фахівців.

Краєзнавство – основа науково-дослідницької роботи наукової бібліотеки вишу

Теорія бібліотечного краєзнавства на етапі свого становлення будувалася через складний шлях пошуків наукового обґрунтування. Вченими теоретиками були розроблені загальні принципи теорії, методики та організації бібліотечної роботи у галузі краєзнавства.

Автоматизація бібліотечних процесів у відділі обслуговування користувачів бібліотеки ІФНМУ: досягнення та перспективи

В умовах активного використання інформаційних технологій, розвитку комунікаційних мереж, розширення спектру бібліотечно-інформаційних послуг актуальним залишається питання забезпечення відповідного рівня обслуговування користувачів. Існування сучасного світу неможливе без використання розвинутої структури інформаційних технологій.

Функціонування електронної бібліотеки повнотекстових видань і авторське право

Електронна бібліотека є невід’ємною частиною бібліотеки і сприяє підвищенню рівня навчального процесу, інформаційно підтримує навчальний процес та навчальну роботу в університеті. Це впорядкована колекція різнорідних цифрових документів ( в тому числі книг ), забезпечена засобами навігації та пошуку.

Web-сайт як засіб формування іміджу бібліотеки: сучасний стан, можливості застосування

Веб-сайти дають виняткову можливість бібліотекам розширювати свою діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, створюючи собі позитивний імідж. Сьогодні в епоху «суспільства знань» сайт науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ став платформою для комунікації між користувачем та бібліотекою та дав можливість доступу до інформації у будь-якому місці та в будь-який час.

Удосконалення технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів

Закон України «Про вищу освіту» регламентує, що вищий навчальний заклад повинен мати у своєму складі бібліотеку, фонд якої «відповідає вимогам стандартів освітньої діяльності». Тому бібліотека виступає ключовою ланкою інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі, а її робота базується на впровадженні нових технологій у всіх складових бібліотечного виробництва.

Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості

Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі сфери людського життя новітніх інформаційних технологій спонукають бібліотеки якісно змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на інформаційні центри. Відбувається еволюція соціальної ролі бібліотек: до традиційних завдань просвітницького характеру, збереження і примноження культурного надбання, додалися функції інформаційних центрів, що забезпечують доступ до національних і світових інформаційних мереж та баз даних.

Збір матеріалів