видання бібліотеки

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 4

geol_rozvidka0115.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип.4/[уклад.Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2015. – 5 с.
Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Время колтюбинга», «Бурение и нефть»,«Научные труды», «Нафтогазова галузь
України», «Нефть и газ», «Управление качеством в нефтега-зовом комплексе» та інтернет-видань за 2014-2015 роки.Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформаціі про нафтогазову галузь промисловості, буріння свердловин, видобування вуглеводнів, нетрадиційні технології та енергоефективність.

Дослідження ефективності використання соціальних мереж у науково-технічній бібліотеці в умовах інформаційного суспільства

geol_rozvidka0115.jpg
Дослідження ефективності використання соціальних мереж у науково-технічній бібліотеці в умовах інформаційного суспільства / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 14 с.
Сьогодні вітчизняні бібліотеки почали використовувати соціальні мережі як канали неформальної комунікації та способи мотивації розвитку професійної сфери.Тому вивчення та дослідження функціонування соціальних мереж є актуальною темою для бібліотечних працівників. Аналіз ефективності використання соціальних мереж Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ представлено в даному виданні. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють таблиці та діаграми.

Календар знаменних і пам’ятних дат ІФНТУНГ на 2016 рік

kryzh01.jpg

Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу підготувала черговий 5 випуск «Календаря ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У запропонованому довідково-бібліографічному виданні на 2016 рік подані ювілейні дати науковців, а також пам’ятні дати стосовно структурних підрозділів університету.

Структура календаря традиційна: усі дати розташовані у хронологічній послідовності, до переважної більшості з них подані біографічні відомості в поєднанні з бібліографічною інформацією.

Календар адресовано, в першу чергу, професорсько-викладацькому складу університету. Сподіваємось, що він зацікавить і аспірантів, студентів, працівників бібліотек та інформаційних установ.

Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015

kryzh01.jpg
Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015 : (до 55-річчя НТБ ІФНТУНГ) : іст. нарис / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. В. Цок, Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 167 с.: фот.

Розглядається історія становлення та розвитку науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, розкриваються пріоритетні напрямки діяльності університетської книгозбірні в сучасних умовах: розвиток інформаційних технологій, удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів та інформаційного забезпечення освітньо-виховної та наукової діяльності університету. Висвітлюється просвітницька робота книгозбірні, яка спрямована на популяризацію книги, виховання студентської молоді та творчої особистості. Розміщено фотоматеріали, що змістовно та інформаційно доповнюють книгу.

Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ

geol_rozvidka0115.jpg
Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ: каталог кн.-інформ. вист. (до Дня кафедри)/[уклад.Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко].-Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 49 c.

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ – це прикладна галузь нафтогазової геології, яка займається питаннями виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. В процесі пошуків та розвідки проводиться комплекс наукових досліджень з прогнозування нафтогазоносності надр і виробничих робіт, спрямованих на виявлення в земній корі скупчень нафти і газу та визначення їх характеристик з метою обґрунтування доцільності й способів раціонального видобування вуглеводневої сировини. Робота нафтогазодобувної галузі промисловості базується на використанні достовірно встановлених запасів нафти і газу в надрах відкритих родовищ. Ефективність пошуково-розвідувальних робіт значною мірою залежить від наукового обґрунтування їх проведення та раціонального застосування результативних методів і методик в конкретних геологічних умовах.

Філософія (бібліографічний рекомендаційний список)

kryzh01.jpg
Філософія : бібліогр. рек. список : (до Дня кафедри) / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 57 с.
Біліографічний рекомендаційний список пропонує книги та статті по філософії, логіці, етиці, естетиці для викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться розвитком цих наук.

Олег Максимович Адаменко : (до 80-річчя від дня народж.)

kryzh01.jpg
Олег Максимович Адаменко : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Н. М. Ковалів, Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 220 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 3).

Біобібліографічний покажчик виданий до 80-річчя від дня народження професора ІФНТУНГу, доктора геолого-мінералогічних наук, академіка Української нафтогазової академії, академіка АН технічної кібернетики України, академіка Міжнародної академії наук, технологій та інжинірингу, директора НДІ екологічної безпеки і природних ресурсів, лауреата Державної премії СРСР у галузі науки, Заслуженого діяча науки і техніки України Адаменка Олега Максимовича.

Українець світової величини (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя)

geol_rozvidka0115.jpg
Сьогодні вже добре відомо, що Іванові Пулюєві для світової слави було б досить того, що він збудував першу в Австро-Угорській імперії електростанцію, керував запровадженням трамваю у Празі, удосконалював телефон, підійшов близько до пояснення природи електрона, спричинився до відкриття й пояснення природи X-променів та довів важливість застосування їх у медицині, провадив роботи з ураном, написав понад 50 наукових праць, разом з Пантелеймоном Кулішем, Іваном Нечуєм-Левицьким переклав вперше українською мовою Біблію. Також його було нагороджено хрестом ордена Франца-Йосифа і надано високий титул Радника двору цісаря.

Нафтогазові технології : дайджест

kryzh01.jpg
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 3 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2015. – 66 с.

Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних видань «Время колтюбинга», «Бурение и нефть», «Научные труды», «Нафтогазова галузь України», «Нефть и газ», «Управление качеством в нефтегазовом комплексе» та інтернет-видань за 2014-2015 роки.

Безпека життєдіяльності

kryzh01.jpg
Безпека життєдіяльності : темат. інформ. список книг з фонду НТБ / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 18 с.

В інформаційному списку подано книги та методичні видання, що надійшли в бібліотеку за останні п’ятнадцять років. Серед них і ті, що є лише в електронному варіанті. Всю літературу в списку розміщено в алфавітному порядку авторів та назв.

Збір матеріалів