Віртуальні презентації

Сократ і Сковорода : дві епохи, дві долі

kniga.png

Вершина розвитку давньогрецької філософії датується приблизно від другої половини V до кінця IV ст. до н.е. Сократ (470 – 399 рр. до н.е.) – один із фундаторів діалектики, “філософії людини“ та маєвтики як методу пізнання моральних, правових, політичних понять та процесів і філософії як “науки про дух “. Ніяких творів Сократ після себе не залишив. Свої думки він викладав у бесідах та дискусіях на вулицях, площах, базарах, у майстернях митців і ремісників, на зустрічах з невідомими йому людьми, друзями, опонентами, як правило босим та у жебрацькому одязі. На відміну від своїх попередників, цей мислитель не цікавився питаннями, пов’язаними з природою, а займався виключно етикою і логікою, яку вважав необхідною умовою висвітлення етичних проблем. Мірою всіх речей для Сократа була не суб‘єктивно-випадкова одинична людина, а людина як розумна, мисляча істота, адже в мисленні знаходять своє вираження загальні закони.

Стандартизація, сертифікація та основи метрології

У ХХI ст. на глобальному ринку в умовах жорсткої конкуренції сучасною мовою бізнесу стала висока якість товарів та послуг. Підприємства та організації які хочуть не тільки зберегтись, а й забезпечити сталий розвиток у своїй діяльності, мають використовувати такі інструменти технічного регулювання, як стандартизація, сертифікація, метрологія, управління якістю та навколишнім середовищем.

На даний момент серед вітчизняних підприємств спостерігається тенденція щодо впровадження в практику міжнародних і європейських стандартів, засобів сертифікації і випробувань, сучасного вимірювального обладнання, передових методів менеджменту якості та довкілля, охорони й безпеки праці тощо. А це потребує залучення до роботи на підприємствах висококваліфікованих фахівців.

Інформатика та комп’ютерні технології – засоби сучасного спілкування

kniga.png

На сучасному етапі розвитку суспільства важливою складовою діяльності людини є оперативне отримання необхідної інформації та своєчасне використання її у тій чи іншій галузі. Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і різноманітного програмного забезпечення одна з характерних ознак сьогодення.

Минувшини чорні рядки і пам’яті світла скорбота

Пекельні цифри та слова
У серце б’ють, неначе молот,
Немов прокляття ожива,
Рік тридцять третій…
Голод…Голод…!
В.Крищенко

Державна служба та управління – системне суспільне явище

kniga.png

Управління є необхідною функцією суспільного життя. Серед усіх видів управління визначальна роль належить державному управлінню. Державне управління та державні органи, що здійснюють його функції, є складовою єдиного механізму державної влади. Саме зміст влади найяскравіше виявляється в державному управлінні.

Україна - земля козацтва

kniga.png

14 жовтня – на свято Покрови Пресвятої Богородиці, наша держава святкує день українського козацтва. Богородицю козаки вважали своєю покровителькою, цього дня вони обирали нового отамана і вірили, що свята Покрова їх охороняє.

Психологія: емоційна сфера особистості

kniga.png

У науковому вжитку термін “психологія” вперше з’явився у XYI ст., в назві книги, що не збереглась, але згадана в списку праць хорватського гуманіста Марка Маруліча (1450-1524). Термін “психологія” отримав визнання завдяки працям Кристіана Вольфа (1679-1754) “Psychologia empirica” та “Psychologia rationalis”, згаданих у французькій Енциклопедії. Спочатку він належав до особливої науки, що займалася вивченням так названих душевних або психічних явищ, тобто таких, що кожна людина легко виявляє у власній свідомості в результаті самоспостереження.

Процеси розробки та експлуатації нафтогазових родовищ

kniga.png

Україна – одна з найдавніших нафтогазовидобувних країн світу. З 18 століття здійснюється видобуток нафти, а з введенням в експлуатацію Дашавського газового родовища, почав своє існування український Газпром. Нафтогазова галузь є надійною і надважливою ланкою паливно-енергетичного комплексу і вагомо сприяє енергетичній незалежності держави.

Тобі, першокурснику

bojko_ist14.jpg

Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доповн. – К. : Академвидав, 2012. – 688 с.
У пропонованому виданні на сучасній концептуальній основі розглядаються історичні події з найдавніших часів до сьогодення. Враховано неоднозначність поглядів на ряд подій і фактів в історіі України. Проаналізовано і сучасні політичні, соціально - економічні, духовні процеси та тенденції.

Стратегічні орієнтири регіональної політики

kniga.png
У процесі утвердження України як суверенної держави проблеми регіоналізації країни, регіональних підходів, регіональної політики набувають дедалі більшої ваги і потребують осмислення та конструктивної розробки. Регіональна політика повинна повною мірою враховувати природно-ресурсні, історичні, етнокультурні, соціально-демографічні, економічні, політико-географічні особливості кожного регіону і створити умови для їх найбільш ефективного використання. Вона є необхідною і надзвичайно важливою складовою загальнодержавної політики.

Збір матеріалів