звіт про діяльність бібліотеки

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2020 рік

Роль бібліотеки як інформаційного та культурно-просвітницького структурного підрозділу університету посилюється внаслідок введення нових дисциплін і навчальних курсів, розширення дослідницької роботи студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів. Це вплинуло на формування пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки, посилило нові вимоги до професійної підготовки та діяльності бібліотечних працівників, викликало потребу у формуванні мобільних фондів з розгорнутою мережею пошуку, здатних зацікавити і задовольнити потреби користувача в освітній чи науковій діяльності. У 2020 році результативність діяльності бібліотеки досягалася шляхом функціонування у бібліотеці скоординованого та інтегрованого комплексу робіт усіх структурних підрозділів.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2019 рік

Розвиток вищої освіти сьогодні неможливо уявити без активного використання необхідної інформації. Завдяки цьому відбувається трансформація бібліотеки закладу вищої освіти в інтегрований університетський, інформаційний, науково-освітній, дослідницький центр. На першому місці діяльності університетської книгозбірні завжди користувач – викладач, студент, науковець, – та його інформаційні потреби, а головне завдання - забезпечення доступу до інформаційних ресурсів не тільки в традиційному друкованому, а й в електронному вигляді.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2018 рік

В умовах побудови інформаційного суспільства визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. Основною метою формування фонду бібліотеки закладу вищої освіти є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Проте через недостатнє фінансування процес комплектування протягом останніх років характеризується спонтанністю. На політику формування фондів бібліотек сьогодні впливає не тільки скорочення асигнувань бібліотекам, а й такі фактори, як інфляція і пов’язане з нею зростання цін на твори друку.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2017 рік

Для досягнення нової якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальної та наукової діяльності закладу вищої освіти навчально-методичною літературою, доступом до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами, яка у підсумку стає гарантом якості освіти.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2016 рік

Науково-технічна бібліотека стала інформаційним осередком наукової та навчальної діяльності університету. Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки протягом 2016 року стали підвищення рівня та оперативності бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування всіх категорій читачів, забезпечення легітимного та якісного доступу користувачам бібліотеки до традиційних документів фонду і до інформації, що існує виключно в електронній формі; формування комплексу власних електронних наукових та навчальних ресурсів у вигляді електронної бібліотеки та тематичних і проблемно-орієнтованих баз даних нафтогазової науки (бібліографічних, реферативних та повнотекстових).

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2015 рік

Головне завдання науково-технічної бібліотеки у 2015 році полягало в забезпеченні якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів, сприянні формуванню їх світогляду, духовного розвитку шляхом популяризації літератури.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2014 рік

У 2014 році результативність діяльності бібліотеки досягалася шляхом функціонування у бібліотеці скоординованого та інтегрованого комплексу робіт усіх структурних підрозділів: адміністрації; відділу обслуговування; довідково-бібліографічного відділу; відділу комплектування та обробки літератури; відділу книгозберігання та відділу інформаційних технологій.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2013 рік

Науково-технічна бібліотека виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня користувачів.

Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2012 рік

Науково-технічна бібліотека виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня користувачів. На бібліотеку покладено важливе завдання – забезпечення інформаційних потреб розвитку освіти, науки, виховання і підвищення духовності.

Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2011 рік

Робота колективу науково-технічної бібліотеки протягом 2011 року була спрямована на збереження і збагачення ресурсної інформаційно-інтелектуальної потужності бібліотеки, впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери виробничої діяльності, створення комфортного інформаційного середовища для задоволення зростаючих потреб суспільного і особистого розвитку користувачів.

Збір матеріалів