звіт про діяльність бібліотеки

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2018 рік

В умовах побудови інформаційного суспільства визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. Основною метою формування фонду бібліотеки закладу вищої освіти є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Проте через недостатнє фінансування процес комплектування протягом останніх років характеризується спонтанністю. На політику формування фондів бібліотек сьогодні впливає не тільки скорочення асигнувань бібліотекам, а й такі фактори, як інфляція і пов’язане з нею зростання цін на твори друку.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2017 рік

Для досягнення нової якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальної та наукової діяльності закладу вищої освіти навчально-методичною літературою, доступом до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами, яка у підсумку стає гарантом якості освіти.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2016 рік

Науково-технічна бібліотека стала інформаційним осередком наукової та навчальної діяльності університету. Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки протягом 2016 року стали підвищення рівня та оперативності бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування всіх категорій читачів, забезпечення легітимного та якісного доступу користувачам бібліотеки до традиційних документів фонду і до інформації, що існує виключно в електронній формі; формування комплексу власних електронних наукових та навчальних ресурсів у вигляді електронної бібліотеки та тематичних і проблемно-орієнтованих баз даних нафтогазової науки (бібліографічних, реферативних та повнотекстових).

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2015 рік

Головне завдання науково-технічної бібліотеки у 2015 році полягало в забезпеченні якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів, сприянні формуванню їх світогляду, духовного розвитку шляхом популяризації літератури.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2014 рік

У 2014 році результативність діяльності бібліотеки досягалася шляхом функціонування у бібліотеці скоординованого та інтегрованого комплексу робіт усіх структурних підрозділів: адміністрації; відділу обслуговування; довідково-бібліографічного відділу; відділу комплектування та обробки літератури; відділу книгозберігання та відділу інформаційних технологій.

Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2013 рік

Науково-технічна бібліотека виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня користувачів.

Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2012 рік

Науково-технічна бібліотека виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня користувачів. На бібліотеку покладено важливе завдання – забезпечення інформаційних потреб розвитку освіти, науки, виховання і підвищення духовності.

Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2011 рік

Робота колективу науково-технічної бібліотеки протягом 2011 року була спрямована на збереження і збагачення ресурсної інформаційно-інтелектуальної потужності бібліотеки, впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери виробничої діяльності, створення комфортного інформаційного середовища для задоволення зростаючих потреб суспільного і особистого розвитку користувачів.

Звіт про роботу науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2010 рік

Діяльність науково-технічної бібліотеки в 2010 році була спрямована на якісне, культурне інформаційне обслуговування користувачів, використання та збереження книжкових фондів, автоматизацію бібліотечно-бібліографічних процесів, допомогу навчальному процесу та науково-дослідній роботі.

Оперативне і систематичне комплектування фондів із використанням традиційних і нетрадиційних джерел комплектування – основа створення власного інформаційного ресурсу, що було пріоритетним напрямком діяльності науково-технічної бібліотеки у звітному році.

Збір матеріалів