Подаровані книги

Подарована Вами література стане відчутним джерелом поповнення фонду та надасть неоціненну допомогу в теоретичній і практичній підготовці студентів, науково-дослідній роботі, вихованні молодого покоління.
Науково-технічна бібліотека висловлює щиру подяку організаціям і приватним особам за безкорисливий внесок у формування фондів:

Кафедрі буріння свердловин Інституту нафтогазової інженерії ІФНТУНГ:
Аналіз якості розкриття продуктивних пластів та освоєння свердловин : навч. посіб. / Я. М. Фем’як, В. В. Федорів, І. І. Чудик [та ін.]. - Дрогобич : Посвіт, 2023. - 233 с. : рис. - (Каф. буріння свердловин) (10 прим.)

Кафедрі видобування нафти і газу Інституту нафтогазової інженерії ІФНТУНГ:
Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ : підручник / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Л. І. Матіїшин. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2023. - 568 с. (8 прим.)

Кафедрі будівництва та енергоефективних споруд Інституту архітектури, будівництва та енергетики ІФНТУНГ:

Науково-технічні дослідження у галузі будівництва : кол. монографія. Т. 1 / Д. Банніков, А. Андрусяк, А. Величкович [та ін.] ; Банніков Д. О., ред. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2022. - 208 с. (2 прим.)

Кафедрі екології Інституту природничих наук і туризму ІФНТУНГ:

Вплив виробництва, передачі, розподілу та використання електроенергії на навколишнє середовище : навч. посіб. / Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова, Н. І. Глібовицька [та ін.] ; Адаменко Я., Штец М., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 229 с. (5 прим.)

Environmental impact of the production, transmission, distribution and use electricity : textbook / Ya. Adamenko, T. Kundelska, C. Lung [et al.] ; M. Stet, Ya. Adamenko, ed. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 214 p. (5 прим.)

Вплив електроенергії на довкілля : лаб. практикум / Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова, Н. І. Глібовицька [та ін.] ; Адаменко Я., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 61 с. (4 прим.)

Кафедрі фізичного виховання і спорту Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ:

Корекція тілобудови людини в процесі занять фізичними вправами: теоретичні та практичні аспекти : кол. монографія / Альошина А. І., Випасняк І. П., Кашуба В. О., ред. - Луцьк : Вежа-Друк, 2022. - 536 с.

Романишину Любомиру Івановичу – кандидату технічних наук, професору, директору Інституту інженерної механіки:

Теорія механізмів технологічних машин : підруч. для студентів механ. спец. ЗВО / С.В. Попов, М.Я. Бучинський, С.М. Гнітько, А.М. Чернявський. – Харків : НТМТ, 2019. – 268 с. (20 прим.)

Яремійчуку Роману Семеновичу – доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки УРСР, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсному члену Наукового Товариства ім. Шевченка:

Яремійчук Р.С. Розхристані багаторічні записи / Роман Яремійчук. – Львів : СПОЛОМ, 2019. – 674 с.

Яремійчук Р.С. Минуле – уже не наша власність / Роман Яремійчук. – Вид. друге. – Львів : ФОП Корпан Б.І., 2019. – 428 с.

Яремійчук Р.С. Дорога крізь життя (фрагменти спогадів) / Роман Яремійчук. – Вид. друге. – Львів : ФОП Корпан Б.І., 2019. – 266 с.

Бандурі Андрію Івановичу – доктору фізико-математичних наук, професору кафедри вищої математики ІФНТУНГ:

Вступ до алгоритмів / Томас Г. Кормен, Чарлз Е. Лейзерсон, Роналд Л. Рівест, Кліфорд Стайн ; пер.з англ. третього вид. – Київ : К. І. С., 2019. – 1288 с. (3 прим.)

Добрянському Івану Михайловичу – доктору технічних наук, професору кафедри будівництва ІФНТУНГ та Добрянській Любові Олександрівні – кандидату економічних наук, доценту кафедри будівництва ІФНТУНГ:

Збірник актуальних нормативних документів з питань визначення вартості у будівництві. – 2017. – 336 с. (12 прим.)

Лагетко Валентину Васильовичу – кандидату філософських наук, колишньому викладачу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу:

Філософія. Хрестоматія: навч. посіб. для студ. природн. та ін. нефілософ. спец.: в 2-х ч. : вид. друге, доп. / уклад. В.В. Лагетко; за ред. д.ф.н., проф. М. Сидоренка. – Івано-Франківськ, 2018. – 295 с. (10 прим.)

Сінчуку Олегу Миколайовичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті ДВНЗ «Криворізький національний університет»:

Функціональна безпека електротехнічних систем та комплексів залізорудних підприємств. Традиції та новітні рішення : кол. моногр. / О.М. Сінчук, А.В. Пироженко, М.Л. Барановська, О.О. Харитонов ; за ред. д.т.н., проф. О.М. Сінчука. – Кременчук : ЧП Щербатих А.В., 2018. – 190 с. (2 прим.)

Теория и практика импульсного питания электроустановок: кол. моногр. / В.П. Колосюк, А.В. Колосюк, О.Н. Синчук, И.О. Синчук. – Кременчуг : КрНУ им. Михаила Остроградского , 2018. – 329 с. (2 прим.)

Філіпп Ю.Б. Автоматизований електропривод гірничо-металургійного виробництва: підручник / Ю.Б. Філіпп; під ред. д.т.н., проф. О.М. Сінчука. – Кривий Ріг, 2018. – 236 с. (2 прим.)

Кафедрі філології та перекладу Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ:

за добірку видань серії «Фаховий словник-довідник студента»:
Автомобільний транспорт (Г. Сокол)
Архітектура. Туризм (Г. Проців)
Геодезія. Картографія. Землеустрій (Л. Сорока)
Геологія. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування (Л. Сорока)
Нафтогазова справа (Л. Сорока)
Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит (З. Коржак)
Інженерна механіка. Зварювання (Г. Сокол)
Менеджмент (З. Коржак)
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології. Приладобудування (Г. Проців)

Бучинському Мирославу Яремовичу – головному інженеру ТОВ «Експертнафтогаз», випускнику НО 1994 року (НО-89- 1):

Бучинський М.Я. Основи творення машин : підручник / Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ; за ред. д.т.н., проф., засл. прац. нар. освіти України О.В. Горика. – Харків : НТМТ, 2017. – 448 с. : 52 іл. (20 прим.)

Куперу Івану Миколайовичу – кандидату технічних наук, академіку УНГА, доценту кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ ;
Угриновському Андрію Васильовичу – кандидату технічних наук, доценту кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ:

Купер І.М. Фізика нафтового і газового пласта : підручник / І.М. Купер, А.В. Угриновський. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 448 с. (5 прим.)

Адаменку Олегу Максимовичу – доктору геолого-мінералогічних наук, професору кафедри екології Інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ:

Старуня : Парк Льодовикового періоду : монографія / О.М. Адаменко, О.М. Карпаш, Д.О. Зорін та ін. ; за ред. д.т.н., проф., акад. НАНУ Є.Крижанівського. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2017. – 212 с. : 204 іл.

Яремійчуку Роману Семеновичу – доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки України, дійсному члену Наукового Товариства імені Шевченка, академіку Української нафтогазової академії:

Освоєння нафтових і газових свердловин. Наука і практика : монографія / А.І. Булатов, Ю.Д. Качмар, О.В. Савенок, Р.С. Яремійчук. – Львів : Сполом, 2018. – 476 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.456-472 (367 назв). (4 прим.)

Віктору Мельнику:
Мельник В.П. Альтернативна економіка: [навч. посібник] / В.П. Мельник. – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – 348 с.

Толстой Л. Сповідь / Лев Толстой ; пер. з рос. та упоряд. Мельника В.П. – Івано-Франківськ, 2018. – 450 с.

Кваснюку Яремі Богдановичу – завідувачу філії Національного військово-історичного музею України – музею «Герої Дніпра»:

Книга пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України: кн. 2 Запоріз. обл., Івано-Франків. обл., Київ. обл., м. Київ, Кіровоград. обл., Автоном. Респ. Крим, Луган. обл., Львів. обл. / Нац. військ.-істор. музей України. – К. : ЛАТ&К, 2017. – 448 с., іл.

Дзвінчуку Дмитру Івановичу – доктору філософських наук, професору, директору Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ:

Бутирська Т.О. Теоретико-методологічні основи державного будівництва : монографія / Тетяна Бутирська, Дмитро Дзвінчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 176 с. (5 прим.)

Гаркоту Ігорю Теодоровичу
Гаркот, І. Т. Архітектура Івано-Франківська (Станіславова) міжвоєнного періоду 1920-1930-х років [Текст] : монографія / І. Т. Гаркот. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 228 с.

Петрині Дмитру Юрійовичу – професору, доктору технічних наук, завідувачу кафедри механіки машин ІФНТУНГ:
Petryna D.Yu. Mechanics of machine : educational edition / Petryna D.Yu., Yakym R.S. – Ivano-Frankivsk : Publisher Kushnir G.M., 2016. – 189 p.

Адаменку Олегу Максимовичу – доктору геолого-мінералогічних наук, професору:
Рудько Г.І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України: у 2 т. / Рудько Г.І., Адаменко О.М., Міщенко Л.В.; за ред.. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – К.-Чернівці : Букрек, 2017.
Т.1. – 472 с.
Т.1. – 584 с.

Малик Галині Дмитрівні – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ:
Малик Г.Д. Документознавство та інформаційна діяльність : довідник / авт. і упоряд. : Г. Д. Малик. – [препринтне вид.]. – Івано-Франківськ : Галицька академія, 2009. – 393 с.

Малик Г.Д. Науково- технічний переклад : мова математики : практикум. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 309 с.

Малик Г.Д. Challenges for Information Professionals : хрестоматія / Г.Д. Малик, М.В. Кісіль. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2013. – 160 с. (2 прим.)

Малик Г.Д. Information Challenges: навч. посібник / Г.Д. Малик, М.В. Кісіль. – Івано-Франківськ : Факел, 2013. – 248 с. (2 прим.)


Орлову Олександру Олександровичу – доктору геолого-мінералогічних наук, професору, почесному розвіднику надр України, академіку Української нафтогазової академії, колишньому викладачу ІФНТУНГ:

Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : монографія / О.О. Орлов, І.М. Фик, В.С. Боднарчук, А.П. Мазур; за ред. О.О. Орлова. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 540 с. – Бібліогр. : с.524-527. (10 прим.)

Войтку Сергію Васильовичу – доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»:
Войтко С.В. Інтелектуальна власність для економістів: навч. посібник / С.В. Войтко, І.О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ» , 2016. – 192 с. – Бібліогр. : с.135-136.

Войтко С.В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / С.В. Войтко, А.А. Мельниченко. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. – 160 с. – Бібліогр. : с.130.

Грінько І.М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія / І.М. Грінько. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 240 с. – Бібліогр. : с.218-237.

Транснаціональні корпорації : навч. посібник / С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.О. Корогодова, Т.Є. Моісеєнко. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 208 с. – Бібліогр. : с.180.

Алексєєву Валерію Марленовичу – доктору наук з державного управління:
Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / В.М. Алексєєв. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 76 с.

Алексєєв В.М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія / В.М. Алексєєв. – Чернівці: Технодрук, 2012. – 392 с.

Бойку Василю Степановичу – доктору технічних наук, професору кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ:
Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли: общедоступная геология и мінералогія / В.К. Агафонов. – М.-Л.: Гос. научно-техн. горное изд-во, 1932. – 412 с.

Бойко Р.В. Видобування газу і нафти із тріщинуватих колекторів : монографія / Р.В. Бойко. – Івано-Франківськ: Нова зоря, 2016. – 486 с. (3 прим.)

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.1. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2001. – 108 с.

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.3: Хімія, технічні науки, науки про землю, медицина та психологія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 136 с.

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.4: Філософія, історія, мова та література. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 282 с.

Хаскес И.З. Спутник нефтяника: [справ. карман. кн.] /И.З. Хаскес. – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1949. – 270 с.

Яковлев А.А. Жизнь Земли / А.А. Яковлев; под. ред. Д.И. Щербакова. – изд. 2-е. – М.: Гостоптехиздат, 1947. – 282 с.

Селезінці Миколі Івановичу – доктору медичних наук, професору, колишньому співробітнику кафедри фізичного виховання та спорту ІФНТУНГ:
Селезінка М.І. Орлиний політ : автобіограф. роман. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 462 с. (3 прим.)

Дурняку Богдану Васильовичу – доктору технічних наук, професору, ректору Української академії друкарства;
Пасєці Миколі Степановичу – кандидату технічних наук, доценту кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем ІФНТУНГ;
Майбі Тарасу Мироновичу – засновнику Maybash Group, фахівцю у галузі поліграфічного матеріалознавства:
Дурняк Б.В. Управління запитами в системах документообігу: [монографія] / Б.В. Дурняк, М.С. Пасєка, Т.М. Майба. – Львів : Укр.акад. друкарства, 2016. – 192 с. (5 прим.)

Талі Прутковій – українській письменниці, журналісту, поету-пісняру:
Пруткова Т. Будда для Мері : сумні та веселі пісні про любов / Тала Пруткова. – Брустури : Дискурсус, 2015. – 152 с.

Пруткова Т. Дівчинка з папірусом : новели / Тала Пруткова. – К. : Поліграфсервіс, 2015. – 140 с.

Державному вищому навчальному закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу»:
Галелюк І.О. Віват тобі, нафто! Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» – 70 / І.О. Галелюк, О.Р. Шемеляк. – Дрогобич : Коло, 2015. – 292 с. (5 прим.)

Михайлу Косило – голові обласної організації Національної спілки краєзнавців України, академіку Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства, заслуженому працівнику освіти України;
Василю Романюку – відповідальному секретарю Івано-Франківської міської організації Товариства охорони пам’яток історії та культури;
Наталії Храбатин – члену Національної спілки краєзнавців України:

Довідник журналу «Краєзнавець Прикарпаття» (№№ 1-20, 2003-2012 рр.) / авт. та упоряд. М. Косило, І.Косило. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 104 с.

Косило М. Пам’ятники Кобзареві на Прикарпатті : ілюстров. довід. / Михайло Косило, Богдан Гаврилів. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 128 с.

Храбатин Н. Івано-Франківськ у плині часу / Храбатин Н., Гречаник О., Яковин Т. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 104 с.

Окремі номери журналу «Краєзнавець Прикарпаття»:
№19 (січ.-черв. 2012);
№23 (січ.-черв. 2014);
№24 (лип.-груд. 2014);
№25 (січ.-черв. 2015);
№26 (лип.-груд. 2015).

Яцюку Олегу Степановичу – асистенту кафедри теорії економіки та управління Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ:
Дзьоба О. Г. Глобальна економіка : метод. комплекс / О. Г. Дзьоба, О. С. Яцюк . – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 40 с.

Дзьоба О. Г. Глобальна економіка : навч. посібник / О. Г. Дзьоба, О. С. Яцюк . – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 128 с.

Дзьоба О. Г. Мікроекономіка : збірник вправ, задач і розрахункових робіт / О. Г. Дзьоба, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк . – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 104 с.

Обгрунтування економічної ефективності потокових технологій спорудження дегазаційних свердловин на вугільних родовищах : монографія / С. Я. Кісь, О. С. Яцюк, Є. О. Юшков, С. А. Зінченко. – Івано-Франківськ: СІМИК, 2013. – 164 с.

Оцінювання економічної ефективності потокових технологій спорудження свердловин на метано-вугільних родовищах : метод. рекомендації. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 44 с. (5 прим.)

Яцюк О. С. Мікроекономіка : збірник тестових завдань / О. С. Яцюк, Р. Т. Мацьків. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 124 с.

Архиповій Людмилі Миколаївні – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри туризму ІФНТУНГ:
Архипова Л.М. Гідрологія : навч. посібник / Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 276 с.

Лукомській Зоряні Володимирівні – кандидату архітектури, доценту, завідувачу кафедри архітектурного проектування ІФНТУНГ, члену національної спілки архітекторів України :
Асаул А.Н. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости : учебник / А.Н. Асаул, Ю.Н. Казаков, В.И. Ипанов; под ред. д.э.н., проф. А.Н. Асаула. – Санкт-Петербург : Гуманистика, 2005. – 288 с. : ил.

Посацький Б.С. Реконструкція сформованих міст: навч. посіб. з курсу «Теорія архітектури і містобудування» / Б.С. Посацький. – Львів : ЛПІ, 1985. – 84 с.

Макаровському Івану Петровичу – доценту кафедри історії та політології ІФНТУНГ:
Гаврилишин П.М. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) = Immigrazione lavorativa Ucraina in Italia (anni 1991-2011); Ukrainian Labour Immigration in Italy (1991-2011) : монографія / Петро Гаврилишин. – Друге вид., випр. і доп. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 300 с.

Рудакевич О. Політична культура національних спільнот : теорія та методологія дослідження : монографія / Олег Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 352 с.

Терещенку Віктору Олександровичу – кандидату геолого-мінералогічних наук, професору факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:
Терещенко В.А. Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине : монография / В.А. Терещенко. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 244 с. (2 прим.)

Яремійчуку Роману Семеновичу – доктору технічних наук, професору:
Яремійчук Р.С. Минуле не зникає (газетно-журнальні публікації) / Роман Яремійчук. – Львів : Центр Європи, 2015. – 520 с. (2 прим.)

Сабадусі Володимиру Олексійовичу – кандидату філософських наук, члену національної спілки журналістів України:
Гречаний О.Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія / О.Ф. Гречаний, В.О. Сабадуха. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2015. – 211 с.

Слєпцову Олегу Семеновичу – заслуженому архітектору України, професору, завідувачу кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва та архітектури:
Слєпцов, О. С. Архітектура сучасної школи: гімназія новітніх біотехнологій : навч. посіб. / О. С. Слєпцов. – К. : А+С, 2011. – 124 с. : іл.

Слєпцов, О. С. Архітектура цивільних будівель: індустріалізація : монографія / О. С. Слєпцов. – К. : А+С, 2010. – 248 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр. с.227-235.

Слєпцов, О. С. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів : підручник / О. С. Слєпцов. – К. : А+С, 2014. – 124 с. : іл. – Бібліогр. с.262-264.

Слепцов, О. С. Архитектура Православного Храма: от замысла к воплощению : монография / О. С. Слепцов. – К. : А+С, 2012. – 552 с. : ил. – Бібліогр. с.530-532.

Слепцов, О. С. Мелодии души : песни / О. С. Слепцов. – К. : [Б. изд.], 2004. – 220 с. : ил.

Ользі Михайлівні Збожній – кандидату фізико-математичних наук, доценту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя :
Іван Пулюй (1845-1918). Листи / упорядник Ольга Збожна. – Тернопіль : Воля, 2007. – 544 с.

Адаменку Олегу Максимовичу – доктору геолого-мінералогічних наук, професору кафедри екології ІФНТУНГ :
Адаменко О. Конструктивная экология / Олег Адаменко. – Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2015. – 122 с.

Адаменко О. Путівник по виставці-презентації розробок Наукової школи професора Олега Адаменка «Раціональне використання та захист природи» / за ред. О.М. Адаменка. – Івано-Франківськ : Голіней, 2015. – 60 с.

Екологічна безпека територій : колективна монографія / за ред. О.М. Адаменка, Я.О. Адаменка; [ О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко, Л.М. Архипова та ін.] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2014. – 444 с.

Комп’ютеризовані системи екологічної безпеки : монографія / О.М. Адаменко, Я.О. Адаменко. Л.В. Міщенко, Д.О. Зорін ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 208 с.

Міщенко Л.В. Природно-техногенна безпека територій Західного регіону України : наук. монографія / Л.В. Міщенко ; за ред. О.М. Адаменка ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2014. – 452 с., іл.

Рудько Г.І. Тиск на біосферу : реанімація чи шлях на Марс : монографія / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. – К.- Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с.

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. журн. – 2014. – № 1(9). – 79 с.
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. журн. – 2014. – № 2(10). – 173 с.
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-техн. журн. – 2015. – № 1(11). – 172 с.

Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
Історія Київського університету : монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін. ; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 895 с.

Професори Київського університету : біограф. довід. / упоряд. С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 591 с.

Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»:
Дригайло В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке : учебно-метод. пособие. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 424 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; Вып. №20).

Дригайло В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : научно-практ. пособие. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. – 624 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; Вып. №64).

Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : научно-практ. пособие / Дригайло В.Г., Башун Е.В., Волынец В.Н. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЛИБЕРЕЯ, 2004. – 328 с.

Дригайло В. Г. Технология работы библиотеки : научно-практ. пособие. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2009. – 544 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; Вып. №104).

Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна:
Костянтин Горський (1859-1924): матеріали Міжнар. наук.-творч. конф. «Пам’яті Костянтина Горського»: (до 150-річчя від дня народж.), м. Харків, 2009 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Польський Дім у Харкові. – Х. : Майдан, 2009. – 252 с. – (Польський альманах ; Вип. IV).

Видатні поляки Харкова : матеріали Міжнар. наук. симпозіуму, Харків, 7 груд. 2011 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : Майдан, 2012. – 360 с. – (Польський альманах ; Вип. V).

Січневе повстання 1863-1864 : історія, люди, мистецтво : матеріали Міжнар. наук. симпозіуму, Харків, 2013 р. / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : Майдан, 2014. – 160 с. – (Польський альманах ; Вип. VІ).

Науковій бібліотеці Чернігівського національного технологічного університету:
Наукова бібліотека ЧДІЕУ : сторінками історії. До 20-річчя створення / [укл. : В.М. Бєлінська, Н.В. Мороз, Т.А. Сіденко та ін.] – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013. – 80 с.; іл.

Науковій бібліотеці Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького:
Відгомін : імідж Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі. №12. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2014. – 108 с.

Науковій бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків):
Георгий Яковлевич Андреев : к 100-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / сост. Н. К. Резниченко, И. Ф. Малицкий, В. А. Белостоцкий. – Х.: УИПА, 2010. – 56 с.
Литвин Олег Миколайович : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад.; уклад.: О.І. Єрьоміна, С.В. Карпенко ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2012. – 103 с.
Нестеров Артем Павлович : до 80-річчя з дня народження : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад.; уклад.: Т.м. Осипова, О.І. Єрьоміна, С.В. Карпенко ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2013. – 66 с.
Рижкова М.С. Освіта жінок у Харківській губернії : історико-педагогічний аспект : монографія / Рижкова М.С.; УІПА. – Х., 2013. – 210 с.

Бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України:
Літопис національного університету фізичного виховання і спорту України. 1930-2005 / за заг. ред. В. М. Платонова. – К.: Олімпійська література, 2005. – 230 с.

Бібліотеці Херсонської державної морської академії:
Welcome to Kherson : artistic photograph album / edited by Olga and Sergey Aleferko. – Kherson : Naddnepryanochka, 2007. – 180 p., ill.

Науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв:
Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення: іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. О.О. Скаченко ; наук. ред. Т.О. Долбенко ; редкол. : Ю.І. Горбань та ін. – К. : Вид-во Ліра-К, 2013. – 168 с.
Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні : пам’ятка / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О.О. Скаченко ; редкол. : Ю.І. Горбань. Ю.М Ключко та ін. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 71 с. : іл.
Палеха Ю.І. Інформаційний бізнес : підручник / Ю.І. Палеха, Ю.І. Горбань. – К. : Вид-во Ліра-К, 2015. – 492 с.
Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ, 1842-1941 : каталог / уклад. В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. від. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 172 с.
ТОП-15 культурно-мистецьких та освітніх проектів Київського національного університету культури і мистецтв : ілюстр. довід. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко ; ред. кол. : М. М. Поплавський, І.С. Бондар, В. П. Дячук та ін. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2014. – 94 с.: іл.

Науковій бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія»:
Національний університет «Одеська юридична академія» - шлях до успіху : бібліогр. покажч. / уклад.: Л.А. Таран, С.І. Єленич; МОН України, НУ ОЮА, наук. б-ка. – Одеса : Юридична література, 2010. – 256 с.
Одеська школа права. Книги вчених Національного університету «Одеська юридична академія» у фонді наукової бібліотеки. 2008-2011 : бібліогр. покажч. / уклад.: С.І. Єленич, Л.А. Таран, А.Г. Касімова. – Одеса : Юридична література, 2012. – 136 с.
Одеська школа права. Книги вчених ОНЮА у фонді наукової бібліотеки академії. 1997-2007 : бібліогр. покажч. / уклад.: Л.А. Таран, С.І. Єленич; наук. ред. : Ю.М. оборотов, М.М. Солодухіна. – Одеса : Юридична література, 2008. – 168 с.

Марії Ткачівській — українській письменниці і поетесі, викладачу, науковцю, члену Національної спілки письменників України:
Ткачівська М. Коли я втікала із раю / Марія Ткачівська. – Івано-Франківськ : Дискурсус, 2015. – 110 с.
Ткачівська М. Тримай мене, ковзанко : роман / Марія Ткачівська. – Івано-Франківськ :Лілея-НВ, 2009. – 297 с.

Іваночку Василю Степановичу – директору видавництва «Лілея-НВ», одному із засновників історико-краєзнавчої серії «Моє місто»:
Гайковський С. Станиславів і його пам’ятки з давніх часів / пер. з пол. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 35 с. – (Серія «Моє місто». – №4).

Ісаїв П. Історія міста Станиславова. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 96 с. – (Серія «Моє місто». – №10).
Моє місто: хрестоматія з історії Івано-Франківська / упоряд. І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 671 с.

Пам’ятки історії та культури Івано-Франківська. Кн.1: Історико-архітектурний нарис / Р. Гандзюк, М. Головатий, З. Федунків. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 95 с. – (Серія «Моє місто». – №31/1).

Пам’ятки історії та культури Івано-Франківська. Кн.IV: Некрополі Івано-Франківська / авт.-упоряд. З. Федунків, Р. Гандзюк, М. Головатий та ін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 223 с. – (Серія «Моє місто». – №31/4).

Соколовський З. Архітектори радянського Івано-Франківська. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 107 с. – (Серія «Моє місто». – №39).

Станиславів і голодомор 1932-1933 рр. : документ. свідчення про реакцію станиславівців на геноцид укр. народу 1932-1933 рр. / упоряд. І. Монолатій, Л. Соловка. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 64 с. – (Серія «Моє місто». – №19).

Цеклер Е. Ви мусите жити! : Теодор Цеклер як засновник найбільшої благодійної організації у Східній Європі / пер. з нім. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 231 с. – (Серія «Моє місто». – №32).

Воробйову Миколі Степановичу – доктору технічних наук, професору кафедри механіки машин Інституту інженерної механіки ІФНТУНГ :

Деталі машин. Розрахунок та конструювання: підручник / Г.В. Архангельський, М.С. Воробйов, О.І. Дубинець та ін. – К. : Талком, 2014. – 684 с. (10 прим.)

Книш Людмилі Олександрівні – викладачу кафедри англійської мови Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ за підбірку технічної літератури минулих років.

Кафедрі нафтогазового обладнання Інституту інженерної механіки ІФНТУНГ:
Костриба І.В. Гумові технічні вироби в нафтогазовому обладнанні : навч. посібник / В.В. Костриба, І.І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 324 с. – Бібліогр.: с. 321-322. (30 прим.)

Баталкіній Валентині Іллівні – керівнику Запорізького музею-галереї прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай:

Баталкіна В.І. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В.І.Баталкіна. – Д.-Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2011. – 96 с.

Баталкіна В.І. Музей і школа. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В.І.Баталкіна. – Д.-Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. – 96 с. – Бібліогр.: с. 95.

Гриффен Л.А. Феномен техники : монографія/ Л.А. Гриффен ; Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 252 с.

Перевозовій Ірині Володимирівні – кандидату економічних наук, доценту кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ:

Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю : монографія / І.В. Перевозова. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 320 с. – Бібліогр.: с. 287-314.

Куровцю Сергію Сергійовичу – доценту кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ:

Геологія верхньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області України (геологічна палеоокеанографія, літогенез, породи-колектори і резервуари вуглеводнів, перспективи нафтогазоносності) : монографія / В.П. Гнідець, К.Г. Григорчук, І.М. Куровець та ін. – Львів, 2013. – 159 с. – Бібліогр. : с. 154-159.

Штогрину Миколі Васильовичу – асистенту кафедри польової нафтогазової геофізики ІФНТУНГ:

За підбірку журналів «The leading edge» (2013-2014рр.) з геофізичної розвідки.

Мойсишину Василю Михайловичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри вищої математики ІФНТУНГ:

Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин : монографія / В.М. Мойсишин, І.М. Наумко, В.І.Пилипець та ін. – К. : Наук. Думка, 2013. – 310 с. – Бібліогр. : с. 278-307.

Заміховському Леоніду Михайловичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики факультету інформаційних технологій ІФНТУНГ:

Заміховський Л.М. Контроль витоків з магістральних та технологічних трубопроводів : монографія / Л.М. Заміховський, Л.О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 224 с.

Заміховський Л.М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : практикум / Л.М. Заміховський, С.В. Зікратий, Л.О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 192 с.

Адаменку Ярославу Олеговичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри екології ІФНТУНГ:

Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища : монографія / М.М. Приходько, М.М. Приходько (старший), Я.О. Адаменко та ін.; за ред. М.М. Приходька. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 324 с. (5 прим.)

Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» :

Геология и нефтегазоносность Украины : учеб. и справ. пособие / В.О. Соловьев, И.И. Борисовец, А.Н. Васильев и др. – Х. : Курсор, 2007. – 294 с., ил.
Краткий словарь по геологии нефти и газа, нефтегазопромысловому делу / В.О. Соловьев, И.М. Фык, С.В. Кривуля и др. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – 176 с.
Соловьев В.О. Нетрадиционные источники углеводородов: проблемы их освоения / В.О. Соловьев, И.М. Фык, Е.П. Варавина. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – 92 с.
Справочник по геологии / В.О. Соловьев, С.В. Кривуля, В.А. Терещенко и др. – Х. : Колорит, 2013. – 328 с.

Крикуну Олександру Захаровичу за літературу нафтогазового профілю минулих років

Новикову Миколі Васильовичу – академіку НАНУ, директору Інституту надтвердих матеріалів, заслуженому діячу науки і техніки України :
Новиков Н.В. Жизнь в епохи перемен. Воспоминания. Размышления. Надежды : науч.-лит. изд. / Николай Новиков. – К. : Успех и карьера, 2013. – 376 с. : ил.

Сумському державному університету :
Арсеньєв В.М. Теплонасосна технологія енергозбереження: навч. посіб. – Суми: СДУ, 2011. – 283 с.
Буллер М.Ф. Физико-химические свойства и технологии дымных порохов: монография. – Сумы: СДУ, 2011. – 233 с.
Ігнатенко В.М. Основи молекулярної фізики та термодинаміки: навч. посіб. – Суми: СДУ, 2011. – 248 с.
Калінкевич М.В. Зворотні напрямні апарати відцентрових компресорів: навч. посіб. – Суми: СДУ, 2010. – 128 с.
Калінкевич М.В. Проектування відцентрового компресора на основі характеристик модельних ступенів: навч. посіб. – Суми: СДУ, 2012. – 80 с.
Нагорний В.М. Введення в технічну діагностику машин : навч. посіб. – Суми: СДУ, 2011. – 483 с.
Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем: монография. – Сумы: СДУ, 2010. – 373 с.
Професор СДУ Симоновський В.І.: бібліогр. покажч. – Суми: СДУ, 2012. – 73 с.
Стороженко В.Я. Реактори об’ємного типу з перемішу вальними пристроями : навч. посіб. – Суми: СДУ, 2010. – 283 с.

Соловйову Володимиру Остаповичу - доктору геолого-мінералогічних наук, доценту кафедри видобування нафти, газу та конденсату Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
Геология и нефтегазоносность Украины : учеб. и справ. пособие. – Харьков : Курсор, 2007. – 294 с.

Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр : словарь-справочник / под ред. В.О. Соловьева. – Харьков : Тарбут Лаам, 2005. – 248 с.

Проблемы геологии нефти и газа. – Харьков : УкрНИИгаз, 2010. – 124 с.

Соловьев В.О. Историческая геология : учеб. пособие / В.О. Соловьев, Э.С. Тхоржевский. – Харьков : ХНАДУ, 2013. – 240 с.

Соловьев В.О. Хронология тектонических движений : фазы, эпохи, циклы тектогенезиса. – Харьков : УкрНИИгаз, 2011. – 112 с.

Справочник по геологии / В.О. Соловьев, С.В. Кривуля, В.А. Терещенко и др. – Харьков : Колорит, 2013. – 328 с.

Головенко Вірі Іванівні – випускниці Івано-Франківського інституту нафти і газу 1969 року
за добірку літератури з геофізики

Маєвському Борису Йосиповичу – доктору геолого-мінералогічних наук, професору, завідувачу кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ:
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В. М. Бенько, Б. Й. Маєвський, А. А. Лагутін, В. Р. Хомин ; за заг. ред. Маєвського Б.Й. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 208 с.

Володимиру Сергійчуку – професору Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, академіку Академії наук вищої школи України :
Гюлен Ф. Діалог і толерантність /М. Фетхуллах Гюлен ; пер. з турец. О. Зубань, В. Підвойного. – К.: Вид-во Жупанського, 2012. – 376 с.

Мистецтво жити разом. Конкурс наукових робіт і статей : зб. відзнач. праць / Платформа «Діалог Євразії» в Україні. – К. : Укр. письменник, 2012. – 125 с.

Сергійчук Б. На межі двох світів : українсько-турецькі відносини в середині XVI – на початку ХХІ ст. / Богдан Сергійчук, Володимир Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2011. – 320 с.

Токак Г. Вони дочекалися світанку : оповід. та нариси / Гарун Токак ; пер. з турец. І. Прушковської. – К. : Укр. письменник, 2012. – 138 с.

Мислюку Михайлу Андрійовичу– доктору технічних наук, професору кафедри буріння нафтових і газових свердловин ІФНТУНГ :
Мислюк М.А. Буріння свердловин : довідник : у 5-ти т. / М.А. Мислюк, І.Й. Рибчич. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2002-2012.
Т.4 : Завершення свердловин. – 2012. – 608 с. : іл. – Бібліогр.: С.302, 597-599.

Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка:
Булавін Л.А. Фізика фазових переходів : навч. посіб. / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 400 с.

Висоцький В.І. Квантова механіка та її використання в прикладній фізиці : підруч. / В.І. Висоцький. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 367 с.

Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – К. : Прайм, 2001. – 160 с.

Гетьманчук Ю.П. Полімерна хімія : підруч. / Ю.П. Гетьманчук. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 456 с.

Гетьманчук Ю.П. Хімія і технологія олігомерів : навч. посіб. / Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 311 с.

Зеленський С.Є. Обернення хвильового фронту :конспект лекцій із дисципліни «Адаптивна оптика» / С.Є. Зеленський. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 71 с.

Комаров І.В. Практикум зі спектроскопії ядерного магнітного резонансу : навч. посіб. / І.В. Комаров, О.В. Туров. – К. : Київ. ун-т, 2009. – 272 с.

Ткачівському Ярославу Васильовичу – поету та письменнику, члену Національної спілки письменників України:

Народе мій, я ще не все сказав… : Ярослав Ткачівський : 55-річчю від дня народження Ярослава Ткачівського присвяч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І.Франка, наук.-метод. від.; наук. ред. Л.В. Бабій. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 176 с.

Ткачівський Я.В. Лицар свободи й любові : лірика / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 164 с.

Ткачівський Я.В. До моря їхали… : повість / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 156 с.

Ткачівський Я.В. Неділя всепрощення : новели та оповідання / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 128 с.

Ткачівський Я.В. Пісня на порозі Раю : новели й оповідання / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 120 с.

Ткачівський Я.В. Сльоза блаженства : духовна поезія / Ярослав Ткачівський. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 76 с.

Ткачівський Я.В. Сяєво сьомого неба : інтимна й еротична лірика / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. – 128 с.

Ткачівський Я.В. Твори : в 2-х т. / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012.
Т.1 : Дикий голуб : проза (новели, оповідання та повість) / вступ. Слово В.А. Качкана. – 2012. – 396 с.
Т.2 : Ренети з маминого саду : поезія / вступ. слово В.А. Качкана. – 2012. – 452 с.

Ткачівський Я.В. Чари Афродіти : любовна лірика / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 96 с.

Якібчук Марії Василівні – старшому викладачу кафедри теорії та практики перекладу ІФНТУНГ:
Якібчук М.В. І в храм свободи увійти : творчість Зеновія Красівського та о. Ярослава Лесіва : дискурс нац. ідентичності / Марія Якібчук. – Коломия : Вік, 2011. – 192 с., 16 фотоіл. (5 прим.)

Сеник-Ненчук Анні Федорівні:
Ненчук Н.Ф. Закономерности литогенеза горючих ископаемых : монография / Н.Ф. Ненчук. – Львів : Каменяр, 2012. – 144 с. : табл.

Кафедрі менеджменту та адміністрування факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком ІФНТУНГ:
Устенко А.О. Інформатизація управління виробничими процесами: монографія / А.О. Устенко. – Івано-Франківськ : Факел, 2011. – 220 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.207-219.

Малинка О.Я. Управління капіталом бренду : монографія / О.Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Факел, 2009. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.194-203.

Навроцькому Богдану Івановичу – доктору технічних наук, професору кафедри нафтогазової гідромеханіки ІФНТУНГ та Болонному Василю Тарасовичу – кандидату технічних наук, заступнику директора з навчальної роботи Дрогобицького нафтового технікуму, доценту кафедри транспорту та зберігання нафти і газу ІФНТУНГ:
Навроцький Б.І. Гідравліка, гідравлічні машини та гідравлічні приводи у розв’язаних задачах : навч. посіб. / Б.І. Навроцький, В.Т. Болонний ; за ред. проф. Навроцького Б. І. – Дрогобич : Наш друк, 2012. – 271 с. (50 прим.)

Російському державному університету нафти і газу ім. І.М. Губкіна за подаровану навчальну літературу:

Алиев З.С. Газогидродинамические исследования газовых пластов и скважин : учеб. пособие / З.С.Алиев, Л.В. Самуйлова, Д.А. Мараков. – М. : МАКС Пресс, 2011. – 220 с. – Библиогр. : с.215-216.

Андреев А.Ф. Стратегический менеджмент на предприятиях нефтегазового комплекса : учеб. пособие / А.Ф. Андреев, А.А. Синельников. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 208 с. – Библиогр. : с.203-205.

Брусиловский А.И. Теоретические основы фазовых превращений углеводородных смесей : учеб. пособие / А.И. Брусиловский. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 92 с.

Бурцев М.И. Геолого-геофизические методы прогноза поисков и разведки месторождений нефти и газа : учеб. пособие / М.И. Бурцев. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 285 с. : ил. – Библиогр. : с.284-285.

Гаврилов В.П. Геодинамический анализ нефтегазоносных бассейнов (бассейновое моделирование) : учеб. для вузов / В.П. Гаврилов, Ю.И. Галушкин. – М. : Недра, 2010. – 227 с. : ил. – Библиогр. : с.219-225.

Доломатов М.Ю. Нефтепромысловая химия. Физико-химические основы направленного подбора растворителей асфальтосмолопарафиновых отложений : учеб. пособие / М.Ю. Доломатов, А.Г. Телин, М.А. Силин. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 69 с. : ил. – Библиогр. : с.62-68.

Еремин Н.А. Управление разработкой интеллектуальных месторождений нефти и газа. Кн.1 : учеб. пособие / Н.А. Еремин. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 200 с. : ил.

Ермолаев А.И. Модели формирования вариантов размещения скважин на залежах нефти и газа : учеб. пособие / А.И. Ермолаев. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 80 с. – Библиогр. : с.77-78.

Ершов М.С. Ресурсосберегающий электропривод технологических установок трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов : учеб. пособие / М.С. Ершов, А.Д. Яризов. – М. : Недра, 2010. – 136 с. : ил. – Библиогр. : с.130-131.

Ефимченко С.И. Расчет, конструирование и эксплуатация талевих систем буровых установок : учеб. для вузов / С.И. Ефимченко, А.А. Лысков, А.К. Прыгаев. – М. : Недра, 2010. – 390 с. : ил. – Библиогр. : с.386-387.

Замахаев В.С. Взрывные работы в скважинах : учеб. для вузов / В.С. Замахаев, В.Г. Мартынов. – М. : Недра, 2010. – 247 с. : ил.

Карцхия А.А. Право интеллектуальной собственности (на предприятиях нефтегазового комплекса) : учеб. пособие / А.А. Карцхия. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 336 с.

Кислотные обработки пластов и методики испытания кислотних составов : учеб. пособие / М.А. Силин, Л.А. Магадова, В.А. Цыганков и др. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 120 с. : ил. – Библиогр. : с.112-118.

Кожевников Д.А. Изучение коллекторов нефти и газа по результатам адаптивной интерпретации геофизических исследований скважин / Д.А. Кожевников, К.В. Коваленко. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 219 с. : ил. – Библиогр. : с.209-217.

Колесников И.М. Термодинамика равновесно-неравновесных процессов в газонефтяных и физико-химических системах флюидов: учеб. пособие / И.М. Колесников ; под ред. В.А. Винокурова. – М. : МАКС Пресс, 2011. – 240 с.

Комарова А.В. Проектно-ориентированное управление знаниями в нефтегазовых компаниях : монография / А.В. Комарова. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 165 с. – Библиогр. : с.161-164.

Крупнейшие энергетические компании мира в контексте глобализации ТЭК : учеб. пособие / К.Н. Миловидов, Т.А. Митрова, Л.А. Славинская, С.И. Мельникова. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 340 с.

Лобусев А.В. Геолого-промысловые основы моделирования залежей нефти и газа : учеб. для вузов / А.В. Лобусев. – М. : Недра, 2010. – 247 с. : ил. – Библиогр. : с.244-245.

Максимов А.К. Практикум по эконометрике : учеб. пособие / А.К. Максимов. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 200 с.

Назарова Л.Н. Разработка нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами : учеб. пособие / Л.Н. Назарова. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 156 с. : ил. – Библиогр. : с.153-154.

Нефтепромысловая химия. Регулирование фильтрационных потоков водоизолирующими технологиями при разработке нефтяных месторождений : учеб. пособие / В.П. Захаров, Т.А. Исмагилов, А.Г. Телин, М.А. Силин. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 261 с. : ил. – Библиогр. : с.247-258.
Палий А.О. Разработка нефтяных месторождений на различных режимах : учеб. пособие / А.О. Палий. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 165 с. : ил. – Библиогр. : с.160-162.

Подгорнов В.М. Введение в нефтегазовое буровое дело : учеб. пособие для вузов / В.М. Подгорнов. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 119 с. : ил.

Практический курс геологического моделирования : учеб. пособие / Г.М. Золоева, З.Н. Жемжурова, В.И. Рыжков и др. ; под. общ. ред. З.Н. Жемжуровой. – М. : Недра, 2010. – 319 с. : ил. – Библиогр. : с.316-317.

Силин М.А. Оптимизация применения технологий ограничения водопритоков и повышения нефтеотдачи пластов на залежах трудноизвлекаемых запасов нефти Западной Сибири : учеб. пособие / М.А. Силин, Д.Ю. Елисеев, А.Н. Куликов. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. – 159 с. : ил. – Библиогр. : с.148-158.

Симонова И.Ф. О кадровой политике нефтегазовых компаний : монография / И.Ф. Симонова. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. – 204с.

Симонова И.Ф. Управление знаниями в нефтегазовых компаниях : учеб. пособие / И.Ф. Симонова, А.В. Комарова. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 200с. – Библиогр. : с.197-199.

Симонова И.Ф. Управление подготовкой и трудоустройством выпускников вузов нефтегазовой отрасли : учеб. пособие / И.Ф. Симонова, С.Л. Идигов. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. – 136 с. – Библиогр. : с.128-133.

Сухарев М.Г. Основы математического и компьютерного моделирования в задачах нефтегазового комплекса : учеб. пособие / М.Г. Сухарев, С.С. Арсеньев-Образцов, Т.М. Жукова. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 120с. – Библиогр. : с.114.

Томова А.Б. Стратегическое планирование на предприятиях нефтегазового комплекса : учеб. пособие / А.Б. Томова. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 144 с. – Библиогр. : с.141-142.

Федорова Е.Б. Современное состояние и развитие мировой индустрии сжиженного природного газа: технологи и оборудование : монография / Е.Б. Федорова. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 159 с. : ил. – Библиогр. : с.153-156.

Формирование инновационной экономики России / В.Г. Мартынов, А.В. Мурадов, В.В. Баранов и др. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 547 с. : ил.

Кузьмину Віктору Михайловичу – кандидату економічних наук, доценту кафедри економіки підприємства:
Кузьмин В.М. Стратегічне управління розвитком територій : монографія / В.М. Кузьмин ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2012. – 196 с.

Державній комісії України по запасах корисних копалин в особі голови Рудька Георгія Ілліча:
Національні та міжнародні системи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації: монографія / Г.І. Рудько, О.В. Нецький, М.В. Назаренко, С.А. Хоменко. – К. ; Чернівці : Букрек, 2012. – 240 с.

Галущаку Мар’яну Олексійовичу – доктору фізико-математичних наук, професору, проректору ІФНТУНГ з науково-педагогічної роботи:
Алиев З. С. Разработка месторождений природнных газов : учеб. пособие / З. С. Алиев, Д. А. Мараков. – М. : МАКС Пресс, 2011. – 340 с. : рис. – Библиогр. : с.434-436.

Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом на магистральных газопроводах : учеб. пособие / Б. П. Поршаков, С. М. Купцов, А. С. Лопатин, К. Х. Шотиди. – М. : Недра, 2010. – 245 с. : ил., рис. – Библиогр. : с.244-245.

Ершов М. С. Энергосберегающий электропривод технологических установок трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов : учеб. пособие / М. С. Ершов, А. Д. Яризов. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 246 с. : ил., рис. – Библиогр. : с.243-244.

Лурье М. В. Гидравлика и ее приложения в нефтегазовом производстве : учеб. пособие / М. В. Лурье, И. М. Астрахан, В. В. Кадет. – М. : МАКС Пресс, 2010. – 332 с. : рис. – Библиогр. : с.331.

Лурье М. В. Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа : учеб. пособие / М. В. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 336 с. – Библиогр. : с.333.

Мохов М. А. Оборудование и технология добычи нефти в осложненных условиях : учеб. пособие / М. А. Мохов, В. А. Сахаров, Х. Х. Хабибуллин. – М. : Недра, 2010. – 196 с. : ил., табл., рис. – Библиогр. : с.189-196.

Практические методы расчета на прочность и устойчивость конструкций магистральных трубопроводов : учеб. пособие / В. Е. Шутов, Г. Г. Васильев, О. Ю. Володченкова, К. В. Шипова. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2011. – 157 с. : ил., рис. – Библиогр. : с.156.

Мазур Ірині Михайлівні – кандидату економічних наук, доценту Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького:
Мазур І. М. Гроші і кредит : навч. посіб. / І. М. Мазур, Т. Л. Гречук. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 320 с. : рис. – Бібліогр. : с.316.

Мазур І. М. Механізм забезпечення економічної ефективності функціонування нафтогазовидобувних підприємств : монографія / І. М. Мазур. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 296 с. : табл. – Бібліогр. : с.280-295.

Черкаському державному технологічному університету:
Черкаський державний технологічний університет : 50 років / авт.-упоряд. Лазуренко В.М. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 292 с.

Маєвському Борису Йосиповичу – доктору геолого-мінералогічних наук, професору, завідувачу кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ:

Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія / Б.Й. Маєвський, С.Г. Анікеєв, Л.С. Мончак та ін. ; за ред. Маєвського Б.Й. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 208 с

Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів в українському секторі Прикерченського шельфу Чорного моря : монографія / П.Ф. Гожик, М.І. Євдощук, Е.А. Ставицький [та ін.]. – К. : Едельвейс, 2011. – 440 с. : 134 рис., 57 табл., 8 дод.

Боднару Роману Тарасовичу – кандидату технічних наук, доценту кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції ІФНТУНГ:
Боднар Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами : конспект лекцій / Р. Т. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 262 с. – (Кафедра методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції).

Пахомову Володимиру Миколайовичу – кандидату філологічних наук, доценту кафедри соціальних комунікацій та права ІФНТУНГ:
Пахомов В. М. Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів : практ. посіб. / В. М. Пахомов. – 2-ге вид., оновл. і допов. – Івано-Франківськ : Сімик, 2011. – 112 с.

Інституту вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України:
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія / [авт. кол.: В. Андрущенко (керівник), М.Бойченко, Л.Горбунова, В. Лутай та ін.] – К. : Пед. думка, 2011. – 320 с.

Грицишину Василю Івановичу – вченому, досліднику надр, експерту Державної комісії України по запасах корисних копалин:
Грицишин В.І. Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В.І. Грицишин. – Івано-Франківськ: НТШ Івано-Франків. осередок, 2012. – 272 с. – Бібліогр. : с.146.

Шкіці Лесі Євстахіївні – доктору технічних наук, завідувачу кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ:
Гудінг Д. Людина та її світогляд : у 3 т. / Д. Гудінг, Дж. Леннокс ; пер. з рос. зі звіркою з англ. оригіналом під заг. ред. М.А. Жукалюка. – К. : УБТ, 2007.
Т.1 : Для чого ми живемо і яке наше місце у світі. – 416 с.
Т.2 : У пошуках істини і реальності. – 376 с.
Т.3 : У пошуках істини і реальності. – 480 с.

Ільківу Євгену Юрійовичу – кандидату технічних наук, доценту, завідувачу кафедри землевпорядкування та кадастру ІФНТУНГ:
Основи земельного права та кадастру : навч. посіб. / Є. Ю. Ільків, М. М. Дутчин, О. Г. Дзьоба [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 320 с. – (Кафедра землевпорядкування та кадастру). – Бібліогр. : с. 249-250.

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. – Вип. 14. – К., 2011. – 191 с.
Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. – Вип. 9. – К., 2011. – 198 с.

Сорокіну Георгію Матвійовичу – професору кафедри металознавства та неметалічних матеріалів Російського державного університету нафти і газу ім. І.М. Губкіна:
Сорокин Г. М. Системный анализ и комплексные критерии прочности сталей / Г. М. Сорокин, И. Б. Куракин. – М. : Недра, 2010. – 101 с. : ил. – Библиогр. : с. 100.

Сорокин Г. М. Да святится имя Твоё / Г. М. Сорокин. – М. : Корона-Медиа, 2011. – 198 с.

Сорокин Г. М. Если я не вернусь... / Г. М. Сорокин. – М. : Спутник+, 2010. – 47 с.

Мойсишину Василю Михайловичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри вищої математики ІФНТУНГ:
Кафедрі вищої математики ІФНТУНГ – 50 років / [В.М. Мойсишин, Т.Г. Лавинюкова, В.В. Рис]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 83 с.

Володимиру Шовкошитному – поету, письменнику, публіцисту:
Шовкошитний В. Мерехтіння зникань : роман / В. Шовкошитний. – К. : Колофон, 2011. – 279 с.

Шовкошитний В. Хресна путь : роман / В. Шовкошитний. – К. : Колофон, 2011. – 273 с.

Науковій бібліотеці ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка:
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2011. – № 52,53,54.
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2009. – № 46,47,48,49,50,51.

Державній комісії України по запасах корисних копалин в особі голови Рудька Георгія Ілліча:
Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2 т. : монографія / за ред. Ставицького Е.А., Рудька Г.І., Яковлєва Є.О. – Чернівці : Букрек, 2011.
Т. 1 – 348 с.
Т. 2 – 500 с.

Список наукових праць Рудька Георгія Ілліча за період його трудової діяльності з 1980 по 2011 роки. – К., 2012. – 70 с.

Тарасові Прохаську – івано-франківському письменнику, журналісту:
Прохасько Т. Ботакє / Т. Прохасько. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 428 с.

Прохасько Т. Інші дні Анни : проза / Т. Прохасько. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 96 с.

Лесюку Миколі Петровичу – мовознавцю, професору, завідувачу кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника:
Лесюк М. П. Еротизм в українському пісенному фольклорі: лінгвістичний аспект / М. П. Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 244 с.

Лесюк М. П. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району) / М. П. Лесюк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 328 с.

Ользі Слоньовській – поетесі, професору Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника:
Слоньовська О. В. Пектораль : поезії / О. В. Слоньовська. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 116 с. : іл.