Каталог авторефератів дисертацій, захищених у 2019 році (з фонду НТБ)

Фонд авторефератів дисертацій науково-технічної бібліотеки
за 2019 р. складає 37 примірників із спеціальностей:

Перелік спеціальностей Кількість
дисертацій
05.13.07 Автоматика 2
05.15.10 Буріння свердловин 6
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія 1
04.00.17 Геологія 2
04.00.22 Геофізика 1
21.06.01Екологічна безпека 2
08.00.04 Економіка 5
05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості 7
25.00.02 Механізми державного управління 2
05.23.20 Містобудування та територіальне планування 2
05.15.06 Розробка нафтових і газових родовищ 2
25.00.01 Теорія та історія державного управління 3
05.15.13 Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища 2

Автоматика

1. 681.5
І-23 Іванчук, Василь Вікторович Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" ; 15 "Автоматизація та приладобудування" / В. В. Іванчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

2. 681.5.01
П42 Поварчук, Дмитро Дмитрович Розроблення математичної моделі та синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Д. Д. Поварчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-168.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Буріння свердловин

3. 622.243.23
В19 Васько, Андрій Іванович Керування траєкторією свердловини в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / А. І. Васько ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

4. 622.245.1
В54 Витвицький, Іван Іванович Удосконалення технології центрування обсадних колон у похило скерованих свердловинах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (доктора філософії) : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / І. І. Витвицький ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

5. 622.243.2
Л55 Лівінський, Андрій Михайлович Удосконалення технології буріння скерованих свердловин суміщеним способом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / А. М. Лівінський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

6. 622.243
Т51 Токарук, Василь Васильович Удосконалення теоретичних засад і технічних засобів для проведення спрямованих свердловин великого діаметру [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії): спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / В. В. Токарук ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

7. 622.236
Ф41 Фем'як, Ярослав Михайлович Теорія та практика використання кавітаційних процесів при бурінні свердловин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Я. М. Фем'як ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-32.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

8. 622.243.23
Ч-49 Чернова, Мирослава Євгенівна Розвиток наукових основ підвищення ефективності буріння глибоких похило-скерованих свердловин (для умов нафтогазових родовищ України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / М. Є. Чернова ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 43 с. : рис. – Бібліогр.: с. 36-40.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Геодезія, фотограмметрія та картографія

9. 528.71
Г65 Гончерюк, Олеся Михайлівна Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам'яток архітектури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / О. М. Гончерюк ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Геологія нафти і газу

10. 622.276.031
А72 Антіпович, Яна Валентинівна Особливості трансформації закритої пористості пісковиків Донбасу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Загальна та регіональна геологія" / Я. В. Антіпович ; НАНУ, ін-т геол. наук. – Київ, 2019. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

11. 553.98
А86 Артим, Інна Володимирівна Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / І. В. Артим ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Геофізика

12. 550.832
П64 Потятинник, Тарас Володимирович Підвищення інформативності геофізичних досліджень для встановлення інтервалів обводнення газонасичених порід неогенових відкладів Більче-Волицької зони Передкарпаття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика", 10 "Природничі науки" / Т. В. Потятинник ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. : рис.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Екологічна безпека

13. 502.17
М82 Москальчук, Наталія Михайлівна Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Н. М. Москальчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

14. 502.7
П88 Пукіш, Арсен Володимирович Науково-практичні основи захисту довкілля під час розробки нафтогазових родовищ України на завершальній стадії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / А. В. Пукіш ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-32.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Економіка

15. 005.95/.96
А65 Андибур, Андрій Петрович Управління взаємодією суб'єктів сфери підготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / А. П. Андибур ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

16. 005.346-047.44
Д15 Даляк, Надія Анатоліївна Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Н. А. Даляк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

17. 338.45
К82 Крихівська, Наталія Олегівна Формування стратегічних партнерських віднисин між виробничими, освітніми та науковими структурами у нафтогазовому комплексі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Н. О. Крихівська ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

18. 658.1
М 80 Морозова, Олена Сергіївна Економіко-експертний механізм зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. С. Морозова ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

19. 330.5
П34 Писар, Надія Богданівна Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством " / Н. Б. Писар ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-36.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Машини нафтової та газової промисловості

20. 622.245.7-771
Д56 Добровольський, Ігор Володимирович Підвищення ефективності спеціалізованого обладнання для демонтажу трубної головки при ліквідації відкритого нафтогазового фонтану [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / І. В. Добровольський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

21. 622.24.05
Л38 Левчук, Катерина Григорівна Удосконалення наукових основ моделювання динамічних процесів ліквідації прихоплень бурильного інструмента [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / К. Г. Левчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

22. 622.24.053
Т44 Тирлич, Володимир Васильович Забезпечення безаварійної роботи бурильних труб з виявленими експлуатаційними дефектами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / В. В. Тирлич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

23. 620.179.1
Ч-12 Чабан, Назарій Ігорович Удосконалення методу оцінки технічного стану бурильних та насосно-компресорних труб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / Н. І. Чабан ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

24. 621.671
Ш68 Шіхаб, Таер Абдулваххаб Шіхаб Підвищення довговічності торцевих ущільнень нафтогазопромислових відцентрових насосів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / Т. А. Шіхаб ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-20.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

25. 622.276.054
Ю22 Юй, Шуанжуй Підвищення працездатності насосних штанг з полімерних композитних матеріалів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / Ш. Юй ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-15.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

26. 622.24.053
Я93 Яциняк, Іван Ігорович Прогнозування довговічності елементів бурильної колони із урахуванням критерію подібності втомного руйнування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / І. І. Яциняк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 20.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Механізми державного управління

27. 352.075
Г19 Ганцюк, Тетяна Дмитрівна Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Т. Д. Ганцюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

28. 351.851
Д84 Дурман, Олена Леонідівна Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. Л. Дурман ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 234-265.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Містобудування та територіальне планування

29. 711.4
Б19 Бакун, К. С. Методи визначення функціонально-територіального ресурсу міської забудови [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.20 "Містобудування та територіальне планування" / К. С. Бакун ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2019. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 21-22.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

30. 711.4
П16 Панкеєва, А. М. Принципи і методи делімітації територій зони впливу агломерації (на прикладі Харківського регіону) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.20 "Містобудування та територіальне планування" / А. М. Панкеєва ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2019. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Розробка нафтових і газових родовищ

31. 622.279.8
Г97 Гутак, Анатолій Дмитрович Удосконалення технології використання вихрових труб при підготовлянні природного газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / А. Д. Гутак ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

32. 622.279.4
Х15 Хайдарова, Лілія Ігорівна Підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу азотом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / Л. І. Хайдарова ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Теорія та історія державного управління

33. 351.862.4/.8
Л25 Ларін, Станіслав Васильович Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України: державно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / С. В. Ларін ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

34. 351.851
О-60 Опар, Наталія Василівна Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Н. В. Опар ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

35. 351.84
Ш31 Шевченко, Наталія Павлівна Державне управління процесами реформування системи пенсійного забезпечення України в контексті євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Н. П. Шевченко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

36. 622.691.4.054
В53 Височанський, Ігор Іванович Удосконалення методів обслуговування та ремонту газових мереж з урахуванням енергетичних характеристик природного газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / І. І. Височанський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

37. 622.691.12
Ф53 Філіпчук, Олександр Олександрович Розроблення методів підвищення ефективності та керування газопотоками систем збору газу виснажених родовищ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / О. О. Філіпчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 25 с. : іл. – Бібліогр.: с. 20.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)