Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 04-06 (2022)

kniga.png
Сидор Г. В. Фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні / Г. В. Сидор, Т. П. Кулик, Л. М. Савчин // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2021. – № 2. – С. 174-181.

Фінансування системи освіти

1. 37.014.543:378
Сидор Г. В. Фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні / Г. В. Сидор, Т. П. Кулик, Л. М. Савчин // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2021. – № 2. – С. 174-181.

Організація управлінської діяльності ЗВО

2. 37.011:338.22:316.42
Куценко В. І. Фундаменталізація освіти в контексті формування суспільства знань та соціальної безпеки [Текст] / В. І. Куценко, Н. І. Ставнича // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2021. – № 2.
– С. 140-148. – (Серія: Економіка та управління в нафт. і газ. пром-сті).

3. 378(477):37.014:327
Пашков В. О. Криза системи вищої освіти у сучасній Україні у контексті викликів національній безпеці / В. О. Пашков // Стратегічна панорама. – 2021. – № 1-2. – С. 80-93.

Курс навчання. Предметне навчання

4. 378.016:811.111
Андрєєва Н. О. Методична розробка заняття з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів 2-го курсу / Н. О. Андрєєва // Інозем. мови. – 2021. – № 2. – С. 56-59.

5. 004:378.4
Зіганшина А. ІТ-професія майбутнього: особливості підготовки фахівців із робототехніки в ІКТА / А. Зіганшина // Львів. політех. – 2020. – № 3. –
С. 33-35.

6. 81'373.7:378
Свиридюк В. П. Комплекс вправ для формування у студентів-філологів навичок і вмінь розуміння варіантів німецької мови у процесі читання / В. П. Свиридюк // Інозем. мови. – 2021. – № 2. – С. 36-43.

7. 37.091.32
Sovhar O. Active learning and its application in teaching English = Активне навчання та його застосування у викладанні англійської мови / O. Sovhar // Інозем. мови. – 2021. – № 2. – P. 16-22.

Організація навчально-виховного процесу

8. 378.016:811.133.1
Мельник П. Ю. До питання про організацію рекламних текстів в умовах реалізації культурологічного підходу до навчання мови: логіка пандану / П. Ю. Мель-ник // Інозем. мови. – 2021. – № 2. – С. 44-55.

9. 378.147:004.774
Паневник Д. О. Підвищення ефективності дистанційної форми проведення лабораторних занять з контролю і управління в технічних системах / Д. О. Паневник // Методи та прилади контролю якості. – 2021. – № 2. – С. 62-71.

Вступна кампанія

10. 378.091.212.2
Як складатимуть національний мультипредметний тест // Галиц. Просвіта. – 2022. - 12 трав. – № 19. –
С. 2.

11. 378.091.212.2
Вступна компанія в умовах війни: що потрібно
знати // Зах. кур'єр. – 2022. - 5 трав. – № 18. – С. 2.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

12. 001.891:004.9
Лобузіна К. В. Репозитарій наукових текстів НАН України в Національній бібліотеці України ім. Вернадського: стан і перспективи розвитку : [за мареріалами доп. на засіданні Президії НАН України
29 верес. 2021 р.] / К. В. Лобузіна // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2021. – № 11. – С. 16-23.

13.
В53 Вісник Національної академії наук України : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – Київ : Академперіодика. – 2022. – , № 2. – 118 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

14.
В53 Вісник Національної академії наук України : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – Київ : Академперіодика. – 2022. – , № 3. – 94 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

15.
В53 Вісник Національної академії наук України : загальнонаук. і громад.-політ. журн. – Київ : Академперіодика. – 2022. – , № 4. – 102 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)