Нові надходження літератури за VІ квартал 2022 року

КОМ’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

1. І-23 Іванюк, Н. І. Архітектура комп’ютера [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Н. І. Іванюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 220 с. – (Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем).

2. К83 Кропивницька, В. Б. Системне програмування [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Б. Кропивницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 98 с. – (Каф. комп'ютерних систем та мереж).

3. М74 Мойсеєнко, О. В. Візуалізація та представлення даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 77 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж).

4. Ш64 Ширмовська, Н. Г. Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Н. Г. Ширмовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 138 с.

ФІЛОСОФІЯ

1. 1(091): 13(430-056.263)
Л14 Лагетко, В. В. Суперечність рухає світом... [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Лагетко. – Калуш : Акцент, 2010. – 334 с.

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

1. Б37 Бедринець, М. Д. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 292 с.

2. Д18 Данилейчук, Р. Б. Макроекономіка та мікроекономіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Р. Б. Данилейчук, Р. Т. Мацьків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 102 с. – (Каф. теорії економіки та управління).

3.
Глушенкова, І. С. Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. С. Глушенкова. – Харків : нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова., 2018. – 156 с.

4. 336.22
П44 Головашевич, О. О. Податкове право України [Електронний ресурс] / О. О. Головашевич, А. М. Котенко, Є. М. та ін. Смичок ; за ред. М. П. Кучерявенка, Н. А. Маринів. – Харків : Право, 2019. – 440 с.

5. Д43 Дзьоба, О. Г. Мерчандайзинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 112 с. – (Каф. підприємництва та маркетингу).

6.
Єрмоленко, О. А. Оцінка вартості бізнесу [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. А. Єрмоленко, Н. М. Лисьонкова. – Харків : УкрДУЗТ, 2021. – 75 с.

7.
Захарченко, Н. В. Інвестування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи / Н. В. Захарченко. – Одеса : «Атлант ВОИ СОИУ», 2018. – 184 с.

8.
Інвестиційний аналіз [Електронний ресурс] : Опорний консп. лек. для студ. / уклад. Кащена Н.Б. – Харків : ХДУХТ, 2018. – 173 c.

9.
Інвестиційний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. – Львів : ЛьвДУВС, 2019. – 276 с.

10.
Інфраструктура фінансового ринку : формування та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки [Електронний ресурс] : збірн. матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12-13 травня 2017р.). – Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – 120 с.

11.
Калінеску, Т. В. Оцінювання майна [Електронний ресурс] : Навч. посібник / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

12.
Кірічек, Ю. О. Оцінка земель [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. О. Кірічек. – Дніпропетровськ : Літограф, 2016. – 454 c.

13. К56 Коваль, У. Г. Статистика [Електронний ресурс] : навчальний посібник / У. Г. Коваль, І. В. Перевозова. – Івано-Франківськ : ІФФКТБ, ІФНТУНГ, 2022. – 122 с.

14.
Ляхович, О. О. Цінні папери та біржова діяльність [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. О. Ляхович. – Рівне : НУВГП, 2017. – 56 с.

15.
Меліхова, Т. Л. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Оцінка вартості майна та бізнесу" [Електронний ресурс] / Т. Л. Меліхова. – Рівне : НУВГП, 2014. – 56 с.

16.
Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин [Електронний ресурс] : матер. доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 8 травня 2020 р.) / За заг. ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 216 с.

17. Н63 Нікола, С. О. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. О. Нікола. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 206 с.

18.
Оцінка бізнесу та нерухомості [Електронний ресурс] : навч. посібник / за заг. ред. проф. В.Р. Кучеренко; уклад.: Я.П. Квач, Н.В. Сментина, В.О. Улибіна, А.В. Андрейченко. – 2-ге вид. – Одеса : Асторопринт, 2013. – 235 с.

19.
Оцінка вартості підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. Х. Іляшенко, А. Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська, Е. О. Юрій. – Чернівці : ЧНУ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА, 2019. – 170 c.

20.
Паньків, З. Нормативна грошова оцінка земель в Україні [Електронний ресурс] : навч. посібник / З. Паньків, Т. Ямелинець. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2021. – 344 с.

21. 336.221.4(075.8)
П44 Податкова система [] / О. C. Іванишина, Т. А. Забарна, О. О. Мискіна [та ін.] ; за заг. ред. Андрущенка В. Л. – Київ : Центр учбової літ., 2021. – 416 с.

22.
Податкова система [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. Л. Андрущенко, В. О. Осмятченко, Т. В. Тучак [та ін.]. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 492 с.

23.
Податкова система [Електронний ресурс] : навч. посібн. / за заг. ред. Андрушенка Л. В. – Київ : Центр учбової літ., 2021. – 416 с.

24.
Рамський, А. Ю. Ринок цінних паперів у питаннях та відповідях [Електронний ресурс] : навч. посіб / А. Ю. Рамський, Ю. М. Жукова, С. М. Обушний. – Київ : університетт ім. Б. Грінченка,, 2021. – 228 с.

25. С41 Ситник, Н. С. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / Н. С. Ситник, С. Д. Смолінська, І. Ф. Ясіновська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.

26.
Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 440 с.

27.
Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : підручник / Н. О. Власова, В. А. Міщенко, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова. – Харків : Світ Книг, 2018. – 437 с.

28.
Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : навч. посібник / за заг. ред. Арутюнян С. С. – 2018. – 484 с.

29.
Шевченко, В. С. Конспект лекцій з курсу«Оцінка нерухомості» [Електронний ресурс] / В. С. Шевченко. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 107 c.

30.
Ярошевич, Н. Б. Державне управління інвестиційною діяльністю [Електронний ресурс] : навч. посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів. – Львів : «Новий Світ-2000», 2020. – 429 c.

ПРАВОЗНАВСТВО

1. 346 (477) (094.4)
Г37 Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2020. – 180 с.

2.
Податкове право України [Електронний ресурс] : підручник / Головашевич О. О., Котенко A. М., Смичок Є. М. – Харків : Право, 2019. – 440 с.

3. П44 Податкове право України [Електронний ресурс] : навч. посібник / Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. – Київ : Центр учбової літ., 2021. – 184 с.

ОСВІТА

1. М20 Малярчук, О. М. Педагогіка і психологія вищої школи [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. М. Малярчук, О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 103 с. – (Каф. філології та перекладу).

2. С60 Соломчак, О. В. Основи науково-дослідної роботи [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 39 с. – (Каф. електроенергетики, електротехніки і електромеханіки).

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

1. В31 Вербовська, Л. С. Технології лідерства в організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар, Н. Є. Микитюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 80 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

2. В31 Вербовська, Л. С. Управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Л. С. Вербовська, Н. Є. Микитюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 89 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

3.
Калина Організація та нормування праці на виробництві [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Калина, В. А. – Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. – 476 c.

4. К75 Кочкодан, В. Б. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. – Івано-Ф Електронний ресурс ранківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 64 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

5. К75 Кочкодан, В. Б. Тренінг-курс «Сучасні програмні засоби управління проєктами» [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 113 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

6. О-31 Овецька, О. В. Проєктний менеджмент у галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Овецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 71 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування).

7. О-31 Овецька, О. В. Управління проектами [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Овецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 54 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування).

8.
Організація виробництва [Електронний ресурс] : підручник / А. І. Яковлєв, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 436 c.

9. П30 Петрина, М. Ю. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. Ю. Петрина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 56 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування).

10. П54 Полянська, А. С. Управління розвитком організацій [Електронний ресурс] : конспект лекцій / А. С. Полянська, Г. Р. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 192 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

11. П54 Полянська, А. С. Управління потенціалом підприємства [Електронний ресурс] : конспект лекцій / А. С. Полянська, Г. Р. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 101 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

12.
Прохорова, В. В. Давидова О. Ю. Організація виробництва [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. В. Давидова О. Ю. Прохорова. – Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2017. – 275 c.

13.
Селютін, В. М. Управління персоналом [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. М. Селютін, Л. М. Яцун. – Харків : ХДУХТ, 2018. – 187 c.

14. Т19 Тараєвська, Л. С. Екологічний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. С. Тараєвська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 80 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування).

15. Т19 Тараєвська, Л. С. Екологічний менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Л. С. Тараєвська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 79 с. – (Каф. менеджменту і адміністрування).

16. Т41 Тимошенко, Д. В. Корпоративне управління [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Д. В. Тимошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 118 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

17. Т41 Тимошенко, Д. В. Корпоративне управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / Д. В. Тимошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 168 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

18. Т41 Тимошенко, Д. В. Мотиваційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Д. В. Тимошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 84 с. – (Каф. менеджменту та адміністрування).

МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

1. 502
Б87 Брикс, А. Л. Екологія геологічного середовища. Забруднення нафтопродуктами [Текст] : словник / А. Л. Брикс, М. С. Огняник, Д. Ф. Чомко. – Київ : Київ. ун-т, 2020. – 126 с.

2. Б91 Бурак, К. О. Фізична геодезія. Фізична інженерно динамічна геодезія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 155 с. – (Каф. геодезії та землеустрою).

3. 504.5
В80 Вплив виробництва, передачі, розподілу та використання електроенергії на навколишнє середовище [Текст] : навч. посіб. / Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова, Н. І. Глібовицька [та ін.] ; Адаменко Я., Штец М., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 229 с.

4. 528.4
Г35 Геодезичний контроль деформацій споруд магістральних газопроводів [Текст] : монографія / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, Д. В. Кухтар, К. О. Нікітенко. – друге вид., допов. та випр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 351 с. : іл. – Бібліогр.: с. 324-351.

5. 528
Г35 Геодезія, картографія і аерофотознімання [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 95 / Третяк К. Р., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2022. – 148 с. : іл., рис., табл.

6. 553.9
Г71 Горючі корисні копалини України та їхня геолого-економічна оцінка [Текст] : підручник / В. А. Михайлов, О. М. Карпенко, М. М. Курило, ін. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – 591 с.

7.
Г85 Гринюк, В. І. Санітарія та гігієна рекреаційних комплексів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. І. Гринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 95 с. – (Каф. туризму).

8. М74 Мойсеєнко, О. В. Дискретна математика [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 88 с. – (Каф. комп'ютерних систем і мереж).

9. П69 Практикум з вищої математики [Електронний ресурс] : навчальний посібник. Ч. 2 / В. М. Мойсишин, Я. І. Савчук, А. І. Бандура [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 658 с.

10.
Практикум з вищої математики [Електронний ресурс] : навчальний посібник. Ч. 1 / В. М. Мойсишин, Я. І. Савчук, А. І. Бандура [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 623 с.

11. 551.14
Н52 Неоднорідність земної кори України і суміжних регіонів за результатами 3D гравітаційного моделювання [Текст] : монографія / І. Б. Макаренко, В. І. Старостенко, П. Я. Купрієнко [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2021. – 203 с. – (Проєкт "Наукова книга").

12. П14 Палійчук, О. В. Геологія і геоморфологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій [Електронний ресурс] / О. В. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 207 с. – (Каф. загальної, інженерної геології та гідрогеології).

13. 553.98
П26 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел [Текст] : монографія / В. А. Михайлов, С. Г. Вакарчук, С. А. Вижва, ін. – Київ : Київ. ун-т, 2021. – 336 с.

14.
Старуня: парк льодовикового періоду [Текст] : монографія / О. Адаменко, О. Карпаш, Д. Зорін [та ін.] ; Крижанівський Є. І., ред. – вид. друге. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2020. – 206 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197-204.

15. Ч-49 Чернова, М. Є. Як розв’язувати задачі з фізики (How to resolve problems in physics) [Електронний ресурс] : навч. посібник (українсько-англійський) у 2-х частинах. Ч. 2 / М. Є. Чернова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 205 с. – (Каф. загальної та прикладної фізики).

16. Ч-49 Чернова, М. Є. Віртуальні лабораторні роботи з фізики [Електронний ресурс] : посібник-практикум / М. Є. Чернова, В. Б. Гевик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 368 с. – (Каф. загальної та прикладної фізики).

17. 539
Ч-49 Чернюк, В. В. Довготривалі тренди трансформації довкілля [Текст] : монографія / В. В. Чернюк. – Львів : Львів. політехніка, 2021. – 268 с.

18. 504.5
E54 Environmental impact of the production, transmission, distribution and use electricity [Текст] : textbook / Ya. Adamenko, T. Kundelska, C. Lung [et al.] ; M. Stet, Ya. Adamenko, ed. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 214 p.

19.
Impactul producerii, transportului, distributiei si utilizarii electricitaii asupra mediului [Текст] : tutorial / ред. Y. ADAMENKO, M. Stet. – Cluj-Napoca, 2021. – 227 p.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

1. 621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія [Електронний ресурс] : міжвід. наук.-техн. зб. Т. 83. Вип. 2 / Стадник Б. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2022. – 48 с. : іл., рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

2.
Енергоефективні технології [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. С. Мандрика, С. С. Антоненко, О. Г. Гусак, В. О. Панченко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 330 c.

3. 622.276
К65 Копей, Б. В. Підвищення ефективності нафтогазопромислового обладнання [Текст] : монографія. Т. 10 / Б. В. Копей, О. І. Стефанишин, А. Б. Стефанишин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – 375 с. – (Нафтогазове обладнання).

4. К72 Костишин, В. С. Електрична частина станцій та підстанцій [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. С. Костишин, М. Й. Федорів, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 250 с. – (Каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки).

5. К72 Костишин, В. С. Основи релейного захисту та автоматики [Електронний ресурс] : консп. лекцій / В. С. Костишин, М. Й. Федорів, У. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 155 с. – (Каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки).

6. 622.8(477)
П68 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України: П-68 НПАОП 11.1-1.01-08 [Електронний ресурс] : Нормат.-правовий акт з охор. праці. – Затв. ...06.05.2008 №95 Держ. ком. України з промис. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Харків : ІНДУСТРІЯ, 2008. – 192 с.

7. Р69 Романюк, Ю. Ф. Оптимізація режимів електропостачальних систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Ю. Ф. Романюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 135 с. – (Каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки).

8. С32 Середюк, М. Д. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних нафтопроводів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 220 с. – (Каф. газонафтопроводів та газонафтосховищ).

9. С32 Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація газових мереж [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 144 с. – (Каф. газонафтопроводів та газонафтосховищ).

10. 622.24.051
У31 Удосконалення технології видобування високов’язких нафт струминними насосами з використанням кавітаційних процесів [Електронний ресурс] : монографія / Я. Я. Якимечко, О. М. Зайцев, І. І. Чудик [та _х..]. – Дрогобич : Посвіт, 2022. – 140 с.

11. 622.248
Ф77 Фонтанна та газова безпека в нафтогазовій галузі [Текст] : навч. посіб. / П. О. Катеринчук, Н. Ф. Мінчукова, Д. В. Римчук, С. В. Цибулько. – Харків : Планета-Прінт, 2022. – 648 с.

12. Я72 Яремак, І. І. Керування системами електропостачання та електроспоживання [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. І. Яремак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 130 с. – (Каф. електроенергетики, електротехніки та електромеханіки).

13. V99 Vytyaz, O. Engineering mechanics [Електронний ресурс] : textbooks / O. Vytyaz, V. Popovych, I. Petryk. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2021. – 408 с. – (Каф. технічної механіки).

БУДІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

1.
Кондращенко, О. В. Будівельне матеріалознавство. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кондращенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 100 с.

2. 69
Н34 Науково-технічні дослідження у галузі будівництва [Електронний ресурс] : кол. монографія. Т. 1 / Д. Банніков, А. Андрусяк, А. Величкович [та ін.] ; Банніков Д. О., ред. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2022. – 208 с.

3.
Скляров, І. О. Будівельні конструкції. Металеві конструкції [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. О. Скляров. – Київ : КНУБА, 2021. – 168 с.

4.
Стовпник, С. М. Будівельні матеріали і конструкції підземних споруд [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. М. Стовпник, А. Л. Ган, Л. В. Шайдецька. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.

ПЛАНУВАННЯ. МІСТОБУДУВАННЯ

1. 71
М65 Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 81 / Дьомін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2022. – 365 с.

2. 71
М65 Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 80 / Дьомін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2022. – 538 с.

СПОРТИВНІ ІГРИ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

1. 796.012
К66 Корекція тілобудови людини в процесі занять фізичними вправами:теоретичні та практичні аспекти [Текст] : кол. монографія / Альошина А. І., Випасняк І. П., Кашуба В. О., ред. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 536 с.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

1. Д58 Довжук, І. В. Діловодство (загальне, спеціальне) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / І. В. Довжук. – Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2020. – 353 c.

2. К57 Когут, О. В. Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Когут. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 97 с. – (Каф. філології та перекладу).

3. С78 Стахмич, Ю. С. Теорія перекладу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 160 с. – (Каф. філології та перекладу).

4.
Тимків, Н. М. Українсько-англійський довідник для майбутніх фахівців негуманітарного профілю [Електронний ресурс] : навч. посібник / Н. М. Тимків, І. А. Сахневич, Я. В. Безанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 109 с. – (Каф. англійської мови).

5. У45 Українська мова в перекладознавчому аспекті [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 222 с. – (Каф. філології та перекладу).

ІСТОРІЯ

1. Б75 Боднар, Г. Г. Потаємні самоцвіти міста Івано-Франківська. Музеї та галереї [Електронний ресурс] : довідник / Г. Г. Боднар, Ф. Пінтеску. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 80 с.