Нові надходження літератури за ІІІ квартал 2023 року

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. 016:53(477)
П88 Іван Пулюй: життя в ім'я науки та України [Текст] : бібліогр. покажч. – Тернопіль : Терноп. обл. універс. наук б-ка, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2010. – 84 с. – (Родом з України, вип. 6).
К-сть прим.: 1 (ВБОФ. – 1)

КОМ’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ

2.
Д13 Давибіда, Л. І. Геоінформаційні системи в задачах моніторингу [Текст] : конспект лекцій / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 78 с. – (Каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики).

3.
К95 Кучмистенко, О. В. WEB технології в автоматизованих системах управління технологічними процесами [Текст] : конспект лекцій / О. В. Кучмистенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 157 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

ІСТОРІЯ

4. 94(477.8)
К30 Качкан, В. Хай святиться ім'я твоє. Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.) [Текст]. Кн. 6-7 / В. Качкан. – Львів : [б. в.], 2004. – 718 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

5. 502.1
А65 Андрейчук, Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : "Простір-М", 2015. – 284 с.

6. 550.8
Б59 Бизов, В. Ф. Основи динамічної та прикладної геології [Текст] : підручник. Т. 1 : Динамічна геологія / В. Ф. Бизов, І. С. Паранько. – Кривий Ріг : Мінерал, 2000. – 205 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

7. 53
Г16 Галущак, М. О. Фізика. Спеціальний курс [Текст] : навч. посібник / М. О. Галущак, В. В. Мокляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 430 c. – (Каф. загальної та прикладної фізики).

8. 550.8:004
Г35 Геоінформаційні системи в науках про Землю [Текст] : монографія / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.

9.
Е45 Економіка природокористування [Текст] : підручник / М. А. Хвесик, С. М. Рогач, М. М. Кулаєць [та ін.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2013. – 334 c.

10.
І-47 Ільків, Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта [Текст] : конспект лекцій / Є. Ю. Ільків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 132 с. – (Каф.геодезії та землеустрою).

11. 528.71
М34 Матіщук, А. В. Фотограмметрія та дистанційне зондування [Текст] : мультимед. забезпеч. дисципліни. Ч. 1 : Теоретичні основи фотограмметрії поодинокого знімка / А. В. Матіщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 50 с. – (Каф. геодезії та землеустрою).

12. 539.4
М55 Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій [Текст] : зб. наук. праць 5-ї Міжнар. конф. (24-27 червня 2014 р., Львів). – Львів : Фізико-механіч. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2014. – 876 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

13. 502.15
М71 Міщенко, Л. В. Геоекологічне районування [Текст] : монографія / Л. В. Міщенко ; Адаменко О. М., ред. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 407 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

14. 553.98
Н57 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України [Текст] : монографія у восьми кн. кн. ІІ : Західний нафтогазоносний регіон. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 398 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

15. 553.24
П12 Павлюк, М. І. Геодинамічна еволюція та нафтогазоносність Азово-Чорноморського і Баренцовоморського периконтинентальних шельфів [Текст] : монографія / М. І. Павлюк. – Львів : Ін-т геології і геохімії горюч. копалин НАН України, 2014. – 363 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

16.
С91 Суярко, В. Г. Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів [Текст] : підручник / В. Г. Суярко. – Харків : Фоліо, 2015. – 296 c.

17. 550.424
Т67 Тритій у біосфері [Текст] : монографія / Соботович Е. В., Долін В. В., ред. – Київ : Наук. думка, 2012. – 223 с. – (Проект "Наукова книга").
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

18. 553.98(477)
У45 Українська нафтогазова енциклопедія [Текст] / Іванишин В. С., ред. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 604 с. – Бібліогр.: с. 603.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

19. 811.161.2
Г12 Габорак, М. Назви гір і полонин Івано-Франківщини [Текст] : словник-довідник / М. Габорак. – вид. друге, доп., уточ. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2008. – 498 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

20. 82-4(477)
К30 Качкан, В. Одкровення. Есеї про літераторів, вчених, митців [Текст]. Т. 2 / В. Качкан. – багатотомне вид. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 236 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

НАУКА

21. 001.894(477)
В48 Винаходи та інновації. Винахідники України [Текст] / Серб М., упоряд. – Київ : Логос Україна, 2010. – 167 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

22.
Д13 Давибіда, Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях [Текст] : конспект лекцій / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 46 с. – (Каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики).

23.
І-47 Ільків, Є. Ю. Методологія та методика наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій / Є. Ю. Ільків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 138 с. – (Каф. геодезії та землеустрою).

24. 004.4
Н44 Незамай, Б. С. Основи програмної інженерії [Текст] : конспект лекцій / Б. С. Незамай, І. Р. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 104 с. – (Каф. інженерії програмного забезпечення).

ПЛАНУВАННЯ. МІСТОБУДУВАННЯ

25. 71
М65 Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 83 / Дьомін М. М., ред. – К. : КНУБА, 2023. – 418 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

26. 711
П82 Просторовий розвиток [Текст] : науково-техніч. зб. вип. 3. – Київ : КНУБА, 2023. – 241 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

27. 711
П82 Просторовий розвиток [Текст] : науково-техніч. зб. вип. 4. – Київ : КНУБА, 2023. – 219 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

28.
А86 Артим, В. І. Вступ до будівельної справи [Текст] : навч. посібник / В. І. Артим. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 89 с. – (Каф. будівництва та енергоефективних споруд).

29. 622.691.4
Б23 Банахевич, Ю. В. Газотранспортна система України [Текст] / Ю. В. Банахевич, В. В. Костів, Р. Ю. Банахевич. – [б. м. в.] : [б. в], 2020. – 260 c. – Бібліогр.: с. 257-259.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

30. 622.235
Б59 Бизов, В. Ф. Вибухові роботи [Текст] : підручник. Т. 10 / В. Ф. Бизов, П. Й. Федоренко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 230 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

31. 622.271
Б59 Бизов, В. Ф. Відкриті гірничі роботи [Текст] : підручник. Т. 13 / В. Ф. Бизов, А. Ю. Дриженко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2004. – 341 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

32. 622.68
Б59 Бизов, В. Ф. Гірничі машини [Текст] : підручник. Т. 9 / В. Ф. Бизов, В. П. Франчук. – Кривий Ріг : Мінерал, 2004. – 468 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

33. 658.26
Б59 Бизов, В. Ф. Енергозабезпечення гірничих підприємств [Текст] : підручник. Т. 11 / В. Ф. Бизов, В. С. Моркун. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 266 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

34. 622.1
Б59 Бизов, В. Ф. Маркшейдерська справа [Текст] : підручник. Т. 6 / В. Ф. Бизов, П. Й. Федоренко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 211 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

35. 622.2
Б59 Бизов, В. Ф. Основи технології гірничого виробництва [Текст] : підручник. Т. 5 : Технологічні засоби / В. Ф. Бизов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2000. – 270 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

36. 622.2
Б59 Бизов, В. Ф. Основи технології гірничого виробництва [Текст] : підручник. Т. 4 : Виробничі процеси / В. Ф. Бизов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2000. – 247 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

37. 622.272
Б59 Бизов, В. Ф. Підземні гірничі роботи [Текст] : підручник. Т. 12 / В. Ф. Бизов, В. А. Корж. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 286 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

38. 622.012
Б59 Бизов, В. Ф. Проектування гірничих підприємств [Текст] : підручник. Т. 14 / В. Ф. Бизов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 341 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

39. 622.24
В27 Величкович, А. С. Комплекс засобів віброзахисту та регулювання динамічного режиму бурильної колони [Текст] / А. С. Величкович, С. В. Величкович, В. М. Шопа. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – 86 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

40. 621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Т. 84. Вип. 1 / Стадник Б. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2023. – 66 с. : іл., рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

41.
Г67 Горбійчук, М. І. Оптимальне та адаптивне керування в нафтогазовій промисловості [Текст] : конспект лекцій. / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 93 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

42. 620.191
Д53 Дмитрах, І. М. Руйнування та міцність трубних сталей у водневовмісних середовищах [Текст] / І. М. Дмитрах, А. М. Сиротюк, Р. Л. Лещак. – Львів : Простір-М, 2020. – 218 с. : іл. – Бібліогр.: с. 189-210.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

43.
Д58 Довбуш, Т. А. Опір матеріалів. Конкурсні задачі з прикладами розв’язування [Текст] : навч. посібник. Ч. 2 / Т. А. Довбуш, Н. І. Хомик, А. Д. Довбуш. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.М, 2023. – 192 c.

44. 624.04
К38 Конспект лекцій з курсу будівельна механіка [Текст] / В. П. Шпачук, М. А. Засядько, О. І. Рубаненко, О. О. Чупринін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 177 c.

45.
К84 Крусь, Ю. О. Основи та фундаменти [Текст] : навч. посібник. / Ю. О. Крусь. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Рівне : НУВГП, 2019. – 247 с. : Іл.: 59, табл.:83.

46.
К89 Кузь, В. І. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / В. І. Кузь. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 224 с.

47. 624.01
К92 Купченко, Ю. В. Металеві конструкції [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Купченко, П. М. Сінгаївський. – Одеса : ОДАБА, 2018 с. – 229 с.

48.
Л14 Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст] : конспект лекцій / А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

49. 622.248
Л68 Ловильні роботи у свердловинах [Текст] : методич. посіб. / В. М. Світлицький, В. П. Троцький, С. В. Кривуля, В. І. Коцаба. – Харків : Оберіг, 2010. – 190 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

50. 622.276
Н16 Нагорний, В. П. Імпульсні методи інтенсифікації видобутку вуглеводнів [Текст] : [монографія] / В. П. Нагорний, І. І. Денисюк. – Київ : Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, 2012. – 323 с. : іл. – Бібліогр.: с. 311-323.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

51. 62-192
Н17 Надійність машин та прогнозування їх ресурсу [Текст] : доповіді міжнар. наук.- техніч. конференц. 20-22 вересня 2000 р. Івано-Франківськ-Яремча (в двох томах). Т. 1. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ Факел, 2000. – 338 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

52.

622.323
Н34 Нафта і газ України [Текст] : матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практич. конференц. "Нафта і газ України - 2004" (Судак, 29 вересня - 1 жовтня 2004 р.) у 2-х томах. Т. 1. – Київ : Центр Європи, 2004. – 446 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

53. 622.323
Н34 Нафта і газ України [Текст] : матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практич. конференц. "Нафта і газ України - 2004" (Судак, 29 вересня - 1 жовтня 2004 р.) у 2-х томах. Т. 2. – Київ : Центр Європи, 2004. – 368 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

54.
О-61 Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності [Текст] : конспект лекцій. Ч. 2 / А. В. Ковров, О. В. Ковтуненко, І. Б. Корнеєва, С. В. Петраш. – Одеса : ОДАБА, 2020. – 86 с.

55. 622.24
П32 Пилипець, В. І. Буріння стволів шахт та технічних свердловин [Текст] : підручник / В. І. Пилипець, С. Б. Тулуб, В. В. Левіт. – Донецьк : Нора-Прес, 2009. – 559 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

56. 622.32
П78 Проблеми нафтогазової промисловості [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / Швидкий О. А., ред. – К. : Нафтогаз України, 2011. – 457 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

57. 622.32
П78 Проблеми нафтогазової промисловості [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Швидкий О. А., ред. – К. : Нафтогаз України, 2012. – 354 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

58. 622.2
Р65 Розробка родовищ 2014 [Текст] = Mining of Mineral Deposits : щоріч. наук.-техніч. зб. / Бондаренко В.І., ред. – Дніпропетровськ : Лізунов Прес, 2014. – 577 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

59. 621.165
С78 Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт [Текст] : монографія / В. Г. Суботін, Є. В. Левченко, В. Л. Швецов, ін. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

60.
Т65 Трач, В. М. Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності [Текст] : підручник для студ вищих навч. закладів / В. М. Трач, А. М. Подворний. – Київ : Каравела, 2016. – 434 с.

61. 621.891
Т67 Трибологія [Текст] : підручник / М. В. Кіндрачук, В. Ф. Лабунець, М. І. Пашечко, Є. В. Корбут. – Київ : НАУ-друк, 2009. – 391 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

62.
Т58 Тютькін, О. Л. Основи та фундаменти [Текст] : навч. посібник / О. Л. Тютькін, В. П. Купрій, О. І. Дубінчик. – Дніпро : Укр. держ.ун-т науки і технологій, 2022. – 126 с.

63.
Х76 Хомик, Н. І. Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності [Текст] : курс лекцій для студ. напр. підгот. «Будівництво» / Н. І. Хомик, Т. А. Довбуш, Н. А. Рубінець. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232 с.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

64. 271)
М64 Миронюк, І. Скит Манявський [Текст] / І. Миронюк, М. Фіглевський. – Івано-Франківськ : Лілея -НВ, 2008. – 68 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

СПОРТ

65. 796.011
Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді [Текст] : зб. наук. пр. у галузі фізич. культ. та спорту за матер. Всеукр. наук.-практич. конф.16-18 травня 2012 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 319 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

66.
А66 Андрущенко, В. Л. Податкові системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 210 с.

67. 331.45
Б59 Бизов, В. Ф. Охорона праці в гірництві [Текст] : підручник. Т. 7 / В. Ф. Бизов, О. Є. Лапшин. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 251 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

68. 352.075
І-73 Інтелект у публічному управлінні територіальних громад України [Текст] : монографія / Д. І. Дзвінчук, М. О. Лютий, Р. В. Панасюк, В. П. Петренко ; Дзвінчук Д. І., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2023. – 368 с.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

69. 330.34
Т33 Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій [Текст] : зб. матер. Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф. 21 березня 2012 р. / Петренко В. П., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 156 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

70.
К28 Касіянчук, Д. В. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта [Текст] : конспект лекцій / Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 62 с. – (Каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики).

71. 347.77
Л63 Лиско, Б. О. Ліцензування та патентування діяльності [Текст] : конспект лекцій / Б. О. Лиско. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 117 с. – (Каф. геодезії та землеустрою).

72. 327
Остап'як, В. І. Пріоритети стратегічного партнерства у сучасній системі міжнародних відносин [Текст] : монографія / В. І. Остап'як. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – 416 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

73. 378(477.54)
Т50 Товажнянський, Л. Л. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ "ХПІ" та шляхи її реалізації [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов. – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 419 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

74. 32
Ф33 Федорчак, Т. П. Політична трансформація Чеської Республіки: внутрішні та зовнішні виміри [Текст] : монографія / Т. П. Федорчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 543 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

УПРАВЛІННЯ

75. 658.562
Б59 Бизов, В. Ф. Управління якістю продукції гірничих підприємств [Текст] : підручник. Т. 8 / В. Ф. Бизов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2001. – 293 с. : іл. – (Бібліотека гірничого інженера в 14-ти томах).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

76. 005
Б67 Биченок, М. М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою [Текст] / М. М. Биченок. – Київ : [б.в.], 2005. – 196 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

77. 005.591.4
Д43 Дзьоба, О. Г. Управління трансформаціями та розвитком системи газозабезпечення [Текст] : монографія / О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 352 с.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

78.
К28 Касіянчук, Д. В. Планування та управління ГІС-проектами [Текст] : конспект лекцій / Д. В. Касіянчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 79 с. – (Каф. геотехногенної безпеки та геоінформатики).

79. 005.21
Т33 Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем [Текст] : зб. матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. 15-17 травня 2013 р. / Гораль Л. Т., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 272 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

80. 658:005.74
У79 Устенко, А. О. Управління інтегративною соціально-економічною системою підприємства (інформаційно-аналітичний аспект) [Текст] : монографія / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 270 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)