Адаменко Ярослав Олегович


Адаменко, Ярослав Олегович
Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 12.11.06 / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ, 2006. - 425 с. - 405-425.

Метою досліджень є науково-теоретичне обґрунтування процедури оцінки впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище та впровадження її в практику.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання:
- провести аналіз систем процедур екологічної оцінки у провідних країнах світу та на його основі науково обґрунтувати методологію їх впровадження в Україні;
- розробити експертні математичні моделі та методологію оцінок негативних впливів на навколишнє середовище для процедури ОВНС;
- науково обґрунтувати та розробити методологію екологічної безпеки територіальних одиниць з еколого-техногеохімічним моделюванням ситуацій

під дією прогнозованого впливу техногенно небезпечних об'єктів;
- розробити методологію прогнозування очікуваних екологічних наслідків з врахуванням оцінки та порівняння альтернатив при проведенні ОВНС за типами впливів;
- створити бази даних екологічної інформації стану усіх компонентів навколишнього середовища та їх змін під впливом запроектованої діяльності;
- науково обґрунтувати системи прийняття рішень з врахуванням екологічних оцінок;
- практично реалізувати запропоновану методологію процедури ОВНС для різних інвестиційних проектів господарської діяльності на території України.

Вступ
Розділ 1 Аналіз світового досвіду процедур екологічних оцінок
1.1. Методологічне поняття екологічної оцінки, екологічної експертизи та ОВНС
1.2. Аналіз методик проведення екологічних оцінок в країнах світу
1.2.1. Вимоги Світового Банку щодо екологічних оцінок
1.2.2. Країни Північноамериканського континенту
1.2.3. Країни Латинської Америки та Карибського басейну
1.2.4. Розвинуті країни Південно-Східної Азії
1.2.5. Країни Західної Європи
1.2.6. Процедура екологічної оцінки в Скандинавських країнах
1.2.7. Країни Близького Сходу
1.2.8. Країни Африканського континенту
1.2.9. Країни Австралійського континенту та Океанії
1.2.10. Країни Центральної Європи і Центральної Азії
1.3. Аналіз методик проведення екологічних оцінок в країнах Східної Європи
1.4. Аналіз проведення оцінки екологічних впливів в Україні
1.4.1. Нормативно-правове регулювання в галузі екологічної експертизи
1.4.2. Аналіз системи інвестиційного процесу будівництва
1.4.3. Аналіз існуючої системи ОВНС в складі інвестиційного процесу будівництва
Висновки за розділом

Розділ 2 Наукове обґрунтування впровадження провідних процесуальних етапів екологічної оцінки на Україні
2.1. Процедура попередньої екологічної оцінки - скринінг
2.1.1. Поняття терміну „скринінг"
2.1.2. Аналіз світового досвіду у проведенні процедури скринінгу
2.1.3. Обґрунтування впровадження процедури скринінгу в Україні
2.2. Процедура визначення задач екологічної оцінки - скоупінг
2.2.1. Поняття терміну „скоупінг"
2.2.2. Аналіз світового досвіду у проведенні процедури скоупінгу
2.1.1. Формування мети 100
2.1.2. Обґрунтування впровадження процедури скоупінгу в Україні
2.3. Процедури оцінки альтернатив
2.3.1. Поняття терміну „альтернатива"
2.3.2. Розгляд альтернатив у національних системах ЕО
2.3.3. Генерація альтернатив
2.3.4 Генералізація альтернатив
2.3.5 Розгляд, оцінка та порівняння альтернатив
2.4. Процедури залучення громадськості
2.4.1. Соціальний генезис «громадської думки»
2.4.2. Аналіз світового досвіду залучення громадськості до процедур екологічної оцінки
2.4.3. Аналіз українського законодавства щодо залучення громадськості до екологічної оцінки
2.4.4. Обґрунтування методів залучення громадськості до процедури ОВНС в Україні
Висновки за розділом

Розділ 3 Методика оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану чинників навколишнього середовища
3.1. Структуризація чинників навколишнього середовища
3.1.1. Контролювання та керування екологічною ситуацією
3.1.2. Уявлення про екологічні процеси в екологічних системах
3.1.3. Структури баз даних екологічної інформації
3.1.3.1. Структура літосферних чинників і процесів
3.1.3.2. Структура геофізичних чинників і процесів
3.1.3.3. Структура геоморфологічних чинників і процесів
3.1.3.4. Структура чинників і процесів гідросфери
3.1.3.5. Структура атмосферних чинників і процесів
3.1.3.6. Структура педосферних чинників і процесів
3.1.3.7. Структура чинників і процесів біотосфери
3.1.3.8. Структура чинників і процесів соціосфери
3.2. Методи оцінки чинників навколишнього середовища
3.2.1. Категорії оцінки чинників навколишнього середовища
3.2.1.1. Категорії оцінки клімату і мікроклімату
3.2.1.2. Категорії оцінки атмосферного повітря
3.2.1.3. Категорії оцінки фізичних полів 168
3.2.1.4. Категорії оцінки геологічного середовища
3.2.1.5. Категорії оцінки поверхневих та підземних вод
3.2.1.6. Категорії оцінки ґрунтового покриву
3.2.1.7. Категорії оцінки рослинного і тваринного світу, заповідних об'єктів
3.2.1.8. Категорії оцінки соціального середовища
3.2.1.9. Категорії оцінки техногенного середовища
3.2.2. Методологія екологічної оцінки впливів
3.2.2.1. Екологічні індекси
3.2.2.2. Усереднення таблиць і графіків
3.2.2.3. Причинний аналіз
3.2.2.4. Статистичні оцінки
3.2.2.5. Побудова кумулят
3.2.2.6. Математичні моделі
3.2.2.7. Оцінки місць проживання
3.2.2.8. Графічне накладення
3.3. Прогнозування впливів та наслідків запропонованої діяльності
3.3.1. Класифікація типів впливів та наслідків
3.3.2. Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища та екологічної безпеки територій
3.3.3. Методології мінімізації впливів на навколишнє середовище
3.4. Методи порівняння альтернатив
3.4.1. Метод переліку для перевірки
3.4.2. Метод матриць
3.4.3. Метод бальних оцінок
3.4.4. Ітеративні методи
3.4.5. Методи рангової кореляції та факторного аналізу
3.4.6. Методи графічного накладання
3.5. Методологія вибору найкращої альтернативи
3.5.1. Методологія встановлення екологічної безпеки альтернатив
3.5.2. Методологія прийняття рішень та вибору альтернатив
3.5.2.1. Вибір альтернативи за багатокритеріальною теорією корисності
3.5.2.2. Вибір альтернативи за підходом аналітичної ієрархії
3.5.2.3. Вибір альтернативи за багатокритеріальним ранжуванням
3.5.2.4. Вибір альтернативи в умовах невизначеності
Висновки за розділом
Розділ 4 Досвід проведення проектів ОВНС в Україні
4.1. Демонстраційний проект «Оцінка впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища»
4.1.1. Організація демонстраційного проекту ОВНС
4.1.2. Характеристика наміру інвестора та процедура скринінгу
4.1.3. Результати залучення громадськості у Демпроект
4.1.4. Впровадження процедури скоупінгу у Демпроекті
4.1.5. Вивчення сучасного стану навколишнього середовища території Пасічнянського родовища
4.1.6. Процедури аналізу та порівняння альтернатив у Демпроекті
4.1.6.1 Існуюча технологічна система розробки Пасічнянського родовища
4.1.6.2 Обґрунтування альтернативи «Запропонована діяльність» та впливів, які очікуються
4.1.6.3 Обґрунтування альтернативи «Максимальний видобуток» та впливів, які очікуються
4.1.6.4 Обґрунтування альтернативи «Відмова від діяльності» та впливів, які очікуються
4.1.6.5 Методи та результати оцінки і порівняння альтернатив у Демпроекті
4.1.7. Аналіз впливів від запропонованої діяльності в Демпроекті ОВНС
4.1.7.1 Вплив на геологічне середовище
4.1.7.2 Вплив на атмосферне повітря
4.1.7.3 Вплив на водне середовище
4.1.7.4 Вплив на ґрунтовий покрив
4.1.7.5 Вплив на біологічні ресурси та заповідні об'єкти
4.1.7.6 Екологічні наслідки впливів на соціальне середовище
4.1.7.7 Порівняльний підсумок екологічних впливів на навколишнє середовище
4.1.8. Методи пом'якшення негативних впливів в Демпроекті ОВНС
4.1.9. Документування процедури ОВНС в Демпроекті
4.1.10. Загальні висновки до ОВНС Демонстраційного проекту
4.2. Оцінка впливів на навколишнє середовище проекту «Будівництва
нового золошлаковідвалу Бурштинської теплової електростанції»
4.2.1. Підстави для проведення ОВНС та характеристика наміру
4.2.2. Альтернативи щодо поводження з золовими відходами
4.2.3. Оцінка стану навколишнього середовища в зонах впливу будівництва нового золовідвалу
4.2.4. Оцінка впливу будівництва нового золовідвалу на стан ґрунтових вод
4.2.5. Комплекс природоохоронних заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища в зонах впливу будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС
4.2.6. Результати залучення громадськості до процедури ОВНС будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС
4.2.7. Комплексна оцінка впливів будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС на навколишнє середовища та висновки по проекту ОВНС
4.3. Оцінка впливів на навколишнє середовище проектів туристично-рекреаційного спрямування
4.3.1 Результати Пілотного проекту TACIS «Оцінка впливів антропогенного навантаження на навколишнє середовище гори Говерла»
4.3.2 Результати проекту ОВНС «Техніко-економічне обґрунтування будівництва мінігідроелектростанції на р.Прут в с.м.т.Ворохта»
4.3.3 Екологічна оцінка інвестиційних проектів розвитку гірськолижних курортів Прикарпаття
4.3.3.1 Результати екологічної оцінки інвестиційного проекту розвитку готельно-туристичного комплексу «Буковель»
4.3.3.2 Результати екологічної оцінки інвестиційного проекту будівництва повітряної лінії електропередач для зовнішнього електропостачання курорту
«Буковель»
Висновки за розділом
Висновки та рекомендації
Список використаних джерел