Ж


Желібо, Є. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. - 6-те вид. - К. : Каравела, 2010. - 344 с.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі "людина - життєве середовище" різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі "людина - життєве середовище", джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації.

Читати online


Жидецький, В. Ц.
Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. - Вид. 3-є, перероб. і доп. - Львів : Українська академія друкарства, 2006. - 320 с. : іл.

Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров'я та працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Читати
online


Жидецький, В. Ц.
Охорона праці користувачів комп'ютерів / В. Ц. Жидецький. - Львів : Афіша, 2000. - 176 с.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієничних та профілактичних заходів і засобів щодо збереження здоров’я та працездатності користувачів комп’ютерів.

Читати online