Юрчишин, Володимир Миколайович


Юрчишин, Володимир Миколайович
Наукові основи застосування інформаційних технологій при управлінні процесами розробки нафтогазових родовищ : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газови родовищ" : Дата захисту 10.10.06 / В. М. Юрчишин. - Івано-Франківськ, 2006. - 353 с. - 294-314.

Метою роботи є створення наукових основ підтримки прийняття раціональних технологічних рішень при управлінні процесом освоєння і розробки родовищ нафти та газу з використанням баз даних і баз знань.
Задачі дослідження:
1) розробка теоретичних засад системного аналізу інформаційних потоків, що описують етапи пошуку, розвідки та розробки нафтових родовищ;
2) розвиток змісту поняття "інформаційне моделювання нафтогазових об'єктів" на основі баз знань та баз даних з метою інтенсифікації інтелектуальної діяльності фахівців нафтогазової галузі;
3) розробка інформаційної моделі автоматизованої системи управління життєвим циклом нафтового родовища на основі теорії категорій;
4) удосконалення процедури діалогу фахівця нафтової і газової галузі з персональним комп'ютером при прийнятті обґрунтованих технологічних рішень у процесі управління на кожному етапі життєвого циклу та методики формування правил у базі знань з використанням різних пріоритетів та їх активності в експертній системі;
5) розробка методики отримання знань від фахівців нафтогазової галузі та інших джерел про нафтогазову предметну область за запитом особи, яка приймає рішення, відповідно до його інформаційних потреб, а відтак методики поетапної формалізації знань експерта на основі аналізу якісних і кількісних інформаційних потоків при описі нафтових об'єктів;
6) розробка і реалізація на практиці експертних систем для прогнозу нафтогазоносності, пошуку нафтогазових покладів, раціонального вибору варіанту системи розробки родовища, обмеження припливу пластових вод у свердловину, методу інтенсифікації видобування нафти при освоєнні нафтового родовища.

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1 АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ХОДІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НАФТОВОГО РОДОВИЩА І ПРОБЛЕМИ ЇХ ФОРМАЛІЗАЦІЇ
1.1 Життєвий цикл нафтового родовища
1.2. Аналіз інформаційних потоків в процесі освоєння ресурсів нафтових родовищ
1.3. Перспективи застосування сучасних інформаційних технологій у нафтовій і газовій галузі
1.4. Формалізація представлення знань про нафтогазовий об'єкт
1.5. Обгрунтування напрямку досліджень

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВИХ ОБ'ЄКТІВ
2.1. Опис інформаційного середовища формування задачі прийняття, рішення
при недермінованих результатах нечіткої інформації з метою моделювання нафтогазових об'єктів
2.2. Застосування інформаційного моделювання для аналізу і синтезу нафтогазових об'єктів
2.3.Опис основних понять нафтового родовища на теоретико- множинному рівні засобами теорії категорій
2.4. Зняття інформаційної напруженості в нафтогазовій предметній області
2.5.Застосування інформаційних систем як інструментальних засобів для інформаційного моделювання нафтогазових об'єктів
2.6.Висновки з розділу

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДОВИЩ
3.1.Інформаційний опис нафтогазових об'єктів в процесі пошуку та розвідки вуглеводнів на основі теорії категорій
3.2. Аналіз інформаційних потоків з використанням теорії категорій в процесі дослідно-промислової експлуатації нафтових родовищ
3.3.Інформаційний опис об'єктів в процесі розробки нафтових родовищ
3.4.Інформаційний опис об'єктів в процесі промислової експлуатації нафтових родовищ
3.5. Використання теорій категорій для інформаційного опису об'єктів в процесах консервації та ліквідації нафтогазових свердловин
3.6. Висновки з роділу

РОЗДІЛ 4
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСАМИ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДОВИЩ
4.1.Формування інформаційних потоків при утворенні банку даних по нафтогазовому компллексу
4.2.0собливості формування баз даних в нафтовій і газовій галузі
4.3. Розробка структури автоматизованого робочого місця геолога
4.4.0собливості впровадження експертних систем в нафтовій і газовій галузі
4.5. Представлення одержаних знань при підтримці прийняття раціональних технологічних рішень
4.6. Вибір продуктивних нафтових колекторів за допомогою експертної систми
4.7. Методика формування логічних правил в базах знань для прогнозування нафтових покладів
4.8.0собливості формування баз знань при виборі технології обмеження припливу пластових вод у свердловину
4.9. Аналіз інформаційних потоків , що описують процеси інтенсифікації видобування нафти і розробка інформаційної системи "NAFTA"
4.10. Вибір технології розробки нафтових родовищ з використанням баз знань
4.11.Висновки з розділу

РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ПРИЙНЯТИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ РОЗРОЦІ ПЕРЕДКАРПАТСЬКИХ РОДОВИЩ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ КАТЕГОРІЙ
5.1 Вибір способу експлуатації Гвіздецького родовища
5.2.0бгрунтування системи розробки Гвіздецького родовища
5.3. Аналіз прийняття рішень з підвищення ефективності розробки Гвіздецького родовища
5.4. Обгрунтування застосування форсованого відбору, як вторинного способу розробки Гвіздецького родовища
5.5. Аналіз прийнятих технологічних рішень при розробці нафтових родовищ Прикарпаття на основі теорії категорій
5.6. Висновки з роділу

РОЗДІЛ 6 ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВИХ ОБ'ЄКТІВ
б.І.Економіко-інформаційні проблеми комп'ютеризації нафтовидобувного підприємства
6.2..Споживча вартість інформаційного ресурсу в нафтовій і газовій галузі
6.3.Вплив інформаційного ресурсу на видобуток нафти і газу
6.4. Екологічне обгрунтування ефективності інформаційного моделювання нафтогазових об'єктів
6.5 Опис процесу прогнозування баз знань в нафтогазовій екології
6.6 Висновки з розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б
ДОДАТОК В
ДОДАТОК Д
ДОДАТОК Е
ДОДАТОК Ж