Яцишин Микола Миколайович


Яцишин, Микола Миколайович
Комп'ютерне моделювання та прогнозування відкладення неорганічних речовин у стовбурі газових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 10.06.11 / М. М. Яцишин. - Івано-Франківськ, 2011. - 172 с. - Бібліогр. : с. 163-172.

Метою даної роботи моделювання та прогнозування відкладення неорганічних речовин у стовбурі свердловин при видобуванні газу для вчасної ідентифікації аварійних ситуацій.
Досягнення вказаної мети вимагає вирішення наступних логічно пов'язаних задач:
1. Дослідити закономірності, які характеризують прогнозування утворення відкладень у неорганічних системах при видобування газу.
2. Формалізувати процес прогнозування неорганічних відкладень по стовбуру свердловини на основі інформаційного моделювання.
3. Здійснити математично-інформаційне обґрунтування вибору параметрів, які характеризують процес утворення неорганічних речовин
4. Виконати побудову та реалізацію інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при утворенні неорганічних відкладень по стовбуру свердловини.
5. Виконати побудову функціональної структури моделі за допомогою агенто-орієнтованого підходу для нафтогазової предметної області.
6. Розробити алгоритм і програмне забезпечення для прогнозування відкладення неорганічних речовин.

Зміст
Вступ
РОЗДІЛ 1
Аналіз існуючих математичних моделей для прогнозування формування неорганічних відкладень по стовбуру свердловини при видобуванні газу
1.1 Загальна характеристика проблеми боротьби з відкладеннями неорганічних речовин
1.2 Умови і причини відкладення неорганічних речовин при видобутку газу
1.3 Методи прогнозування відкладення неорганічних речовин при видобутку газу
1.4 Обґрунтування вибору напрямку досліджень

РОЗДІЛ 2
Розробка інформаційної моделі для прогнозування неорганічних відкладень по стовбуру свердловини
2.1 Інформаційні потоки, що описують методи зображення водо-сольових систем
2.2 Інформаційний опис водо-сольових систем на основі правила фаз
2.3 Формалізація термодинамічних процесів, які характеризуються процес кристалізації неорганічних речовин у стовбурі свердловини
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ З
Розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при попередженні відкладеня неорганічних речовин по стовбуру свердловини
3.1 Система підтримки прийняття рішень у процесі життєвого циклу нафтогазового родовища
3.2 Інформаційно-категорійна формалізація процесу відкладення неорганічних речовин по стовбуру свердловини
3.3 Застосування інтелектуальних агентів до формалізації процесу утворення солей в стовбурі свердловини
3.4 Опис алгоритму прогнозування відкладення неорганічних речовин по стовбуру свердловини
3.5 Методика прогнозування фазових перетворень у неорганічних системах
Висновки до 3 розділу

РОЗДІЛ 4
Узагальнення і аналіз результатів досліджень методики прогнозування відкладення неорганічних речовин по стовбуру свердловини
4.1 Реалізація розробленого алгоритму для контролю за прогнозуванням иеорганічних відкладів у стовбурі свердловини
4.2 Опис роботи розробленого програмного продуту для прогнозування фазових перетворень у неорганічних системах
4.3 Тестування реалізованого алгоритму на основі практичних даних
4.4 Розрахунок економічних втрат для усунення пробок неорганічного походження
Висновки до 4 розділу
Висновки
Список літератури