Яновський, Сергій Романович


Яновський, Сергій Романович
Удосконалення технології перекачування нафти з урахуванням її неньютонівських властивостей : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 07.07.10 / С. Р. Яновський. - Івано-Франківськ, 2010. - 192 с. - 146-157.

Удосконалення технології перекачування ви-соков'язкої нафти шляхом урахування її неньютонівських властивостей при обгрунтуванні температури підігріву та режиму експлуатації нафтопроводу.
Поставлена мета реалізується через вирішення таких задач:
- виявлення закономірностей впливу сезонних чинників та температури підігріву на реологічні характеристики та транспортабельні властивості високов'язких швидкозастигаючих долинських нафт;
- удосконалення математичних моделей трубопровідної гідродинаміки рідин, що характеризуються в'язкопластичними властивостями;
- урахування особливостей течії нелінійнов'язкопластичних рідин на режимні та енергетичні параметри роботи трубопроводу;
- математичне моделювання взаємозв'язку температури підігріву неньютонівських рідин, їх реологічних характеристик, і теплогідравлічних параметрів експлуатації неізотермічних трубопроводів;
- урахування одержаних закономірностей взаємозв'язку сезонних чинників, ступеня підігріву та реологічних особливостей долинської нафти при обґрунтуванні температури її підігріву перед закачуванням у нафтопровід за технологічними та економічними критеріями.
Об'єктом досліджень є магістральні нафтопроводи України та транспортовані ними нафти, що характеризуються неньютонівськими властивостями.
Предметом досліджень є реологічні та термогідродинамічні процеси, що супроводжують рух високов'язких нафт у трубопроводах.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУВАННЯ
ВИСОКОВ'ЯЗКИХ ВУГЛЕВОДНІВ І ПОСТАНОВКА ЗАДДЧ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1 Характеристика нафтотранспортної системи України і властивостей нафт, що транспортуються
1.2 Виявлення взаємозв'язку між реологічними характеристиками та транспортабельними властивостями рідин
1.3 Способи впливу на реологічні характеристики високов'язких нафт з метою покращання їх транспортабельних властивостей
1.4 Постановка задач досліджень

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЕЗОННИХ ЧИННКІВ І ТЕМПЕРАТУРИ ПІДІГРІВУ ДОЛИНСЬКОЇ
НАФТИ НА її РЕОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Методика дослідження впливу сезонних чинників і температури підігріву долинської нафти на її реологічні характеристики
2.2 Результати реологічних досліджень для долинської нафти, що перекачувалась у травні 2007 року
2.3 Результати реологічних досліджень для долинської нафти, що перекачувалась в інші місяці року
2.4 Висновки по розділу 2

РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРУБОПРОВІДНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ В'ЯЗКОПЛАСТИЧНОЇ ТА НЕЛІШЙНОВ'ЯЗКОПЛАСТРіЧНОЇ РІДИН
3.1 Математичне моделювання трубопровідної гідродинаміки в'язкопластичної рідини
3.2 Математичне моделювання трубопровідної гідродинаміки нелінійнов'язкопластичної рідини
3.3 Висновки по розділу 3

РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕКАЧУВАННЯ
ДОЛИНСЬКОЇ НАФТИ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
4.1 Методика прогнозування режиму роботи неізотермічного нафтопроводу з урахуванням неньютонівських властивостей транспортованої нафти
4.1.1 Блок математичного моделювання реологічних властивостей долинської нафти
4.1.2 Блок теплогідравлічного розрахунку ділянки нафтопроводу з турбулентним рухом ньютонівської рідини
4.1.3 Блок теплогідравлічного розрахунку ділянки нафтопроводу з турбулентним рухом в'язкопластичної рідини ПО
4.1.4 Блок теплогідравлічного розрахунку ділянки нафтопроводу з ламінарним рухом в'язкопластичної рідини
4.2 Характеристика програми прогнозування режимних та енергетичних параметрів роботи нафтопроводу Долина-Дрогобич при перекачуванні долинської нафти
4.3 Визначення повного коефіцієнта теплопередачі при перекачуванні долинської нафти нафтопроводом Долина-Дрогобич за результатами промислового експерименту
4.4 Розробка математичних моделей фактичних характеристик насосів ГНПС Долина за результатами промислового експерименту
4.5 Аналіз досліджень впливу сезонних чинників і температури підігріву долинської нафти на режимні та енергетичні параметри роботи нафтопроводу Долина-Дрогобич
4.6 Обгрунтування температури підігріву долинської нафти за критерієм мінімальних сумарних питомих енерговитрат на її підігрів та перекачування нафтопроводом Долина-Дрогобич
4.7 Удосконалення технології підігріву долинської нафти перед закачуванням у нафтопровід Долина-Дрогобич
4.8 Висновки по розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А Результати експериментальних досліджень впливу сезонних чинників і температури підігріву долинської нафти на її реологічні характеристики
ДОДАТОК Б Текст програми PROFNOZ, приклад уведення даних та результатів теплогідравлічних розрахунків нафтопроводу Долина - Дрогобич при перекачуванні долинської нафти
ДОДАТОК В Матеріали щодо впровадження результатів
дисертаційної роботи у ВАТ «Інститут транспорту нафти»