В


Ванін, В. В.
Оформлення конструкторської документації : навч. посіб. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2004. - 160с.

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник міститьнеобхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей, креслень складальних одиниць та текстових одиниць.

Читати online


Васильев, Н. П.
Балластировка и закрепление трубопроводов / Н. П. Васильев ; Бородавкин Р.П., ред. - М. : Недра, 1984. - 166 с.

Отражены последние достижения отрасли и опыт передовых коллективов строителей в совершенствовании методов балластировки трубопроводов, сооружаемых в сложных природно-климатических условиях Рассмотрены вопросы обеспечения устойчивого положения трубопроводов различного назначения на проектных отметках, приведены основные сведения по технологии и организации строительства трубопроводных магистралей в условиях обводненной и заболоченной местности.

Читати online


Вахламов, В. К.
Автомобиль "Нива" ВАЗ-2121 : учебное пособие / В. К. Вахламов. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Транспорт, 1986. - 87 с.

«Нива» ВАЗ-2121—легковой автомобиль повышенной прохо¬димости, служащий для перевозки пассажиров и грузов.

Читати online


Верба, В. А.
Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К. : КНЕУ, 2000. - 322 с.

Наявний досвід підготовки, оцінки та відбору проектів свідчить про необхідність застосування сучасної методології та інструментарію, що поширені у міжнародній практиці обгрунтування проектних рішень. Підручник присвячений дослідженню базових принципів, методів та інструментарію сучасного аналізу проектів, процедур прийняття рішення в проектному аналізі, а також маркетинговому обґрунтуванню, технічній можливості здійснення проекту, оцінці проекту з точки зору екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також його фінансової й економічної привабливості.

Читати online


Верзилин, О. И.
Современные буровые насосы / О. И. Верзилин. - М. : Машиностроение, 1971. - 255 с.

В книге рассмотрены вопросы конструирования, расчета и исследования буровых и нефтепромысловых насосов. Приведены основные типы насосов. Изложено современное состояние теории поршневых, прямодействующих и осевых машин, даны гидравлические, механические и прочностные расчеты.

Читати online


Верба, Л. Г.
Граматика сучасної англійської мови : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. - К. : Логос-М, 2010. - 352 с.

У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Довідник призначено для школярів, студентів, всіх хто вивчає англійську мову.

Читати online


Верига, Ю. А.
Звітність підприємств : навч. посіб. / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. - 2-ге вид., доп. і пер. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 769 с.

Читати online


Веселов, К. Е.
Гравиметрическая съёмка / К. Е. Веселов. - М. : Недра, 1986. - 312 с.

Рассмотрены принципы устройства, регулеровка градуирование и управление характеристик различных типов гравиметров; задачи и виды гравиметрической съемки.

Читати online


Веселов, К. Е.
Гравиметрическая съёмка / К. Е. Веселов. - М. : Недра, 1986. - 312 с.

Рассмотрены принципы устройства, регулеровка градуирование и управление характеристик различных типов гравиметров; задачи и виды гравиметрической съемки.

Читати online


Видання вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) : ДСТУ 4861:2007. - Видання офіційне. - На заміну ГОСТ 7.4-86; ГОСТ ЄД 1 7.4-90 ; чинний від 2009-01-01, вперше. - К. : Держспоживстандарт України, 2009. - 45 с.

Читати online


Вимірювання витрати та кількості газу : довідник / М. П. Андріїшин, С. О. Каневський, О. М. Карпаш [та ін.]. - Івано-Франківськ : Сімик, 2004. - 160 с. : іл.

Довідник містить відомості про сучасні методи та технічні засоби вимірювання витрати та кількості природного газу, які знайшли застосування на підприємствах України. Подано також основні параметри газу, теоретичні основи вимірювання, основи метрології та надійності засобів вимірювання.
У довіднику подано відомості про засоби метрологічного забезпечення вимірювання витрати та кількості природного газу, наведені технічні характеристики та описано принцип дії еталонних установок. Подано перелік чинної в Україні нормативної та організаційної документації стосовно вимірювання витрати та кількості природного газу.

Читати online


Вища математика. Збірник задач : навч. посіб. Ч.1. : Лінійна і векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення. / Овчинников П.П., ред. - 2-е вид., стереот. - К. : Техніка, 2004. - 279 с.

Вміщено задачі і вправи з вищої математики для самостійної роботи студентів, наведено приклади розв'язання типових задач, а до решти дано відповіді. У збірнику матеріал подано відповідно до 1-ї частини підручника "Вища математика", виданого у 2003 р. за заг. ред. П. П. Овчинникова. Посилання на це видання надається у квадратних дужках.

Читати online


Вища математика. Збірник задач : навч. посіб. Ч.2. : Звичайні диференціальні рівняння, операційне числення, ряди, рівняння математичної фізики, стійкість за Ляпуновим, елементи теорії ймовірностей і математичної статистики, методи оптимізації. / Овчинников П.П., ред. - 2-е вид., стереот. - К. : Техніка, 2004. - 376с.

Збірник містить задачі та вправи з вищої математики для самостійної роботи студентів. Наведено приклади розв'язання типових задач. Матеріал розподілено по темах відповідно до теоретичного курсу, викладеного в підручнику П. П. Овчинникова, В. М. Михайленка "Вища математика" (частина 2), виданого 2004 р.Звичайні диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди. Рівняння мат. фізики. Стійкість за Ляпуновим. Елементи теорії ймовірностей і мат. статистики. Методи оптимізації і задачі керування. Варіаційне числення. Числові методи.

Читати online


Вища математика у прикладах та задачах. : навч. посіб. Ч. 2. : Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. / Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М., Обухова Л.В., Середа О.Г., авт. - 2-ге вид, доп. і доопр. - К. : Кондор, 2006. - 460 с.

Навчальний посібник є другою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з чотирьох частин.Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Інтегральне числення функцій однієї змінної", "Диференціальне числення функцій багатьох змінних" та "Інтегральне числення функцій багатьох змінних". Структура посібника така, що сприяє розвитку і активізації самостійної роботи студентів. У кожному параграфі містяться короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велика кількість задач з розв'язаннями та призначених для практичних занять. Наведено також індивідуальні розрахункові завдання із зразками їх виконання. Довідковий матеріал з вказаних розділів та з елементарної математики складає окрему главу. На відміну від традиційних, цей посібник можна використовувати як довідник, розв'язник та задачник із зазначених розділів курсу "Вища математика".

Читати online


Вища математика у прикладах та задачах. : навч. посіб. Ч. 3. : Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення. / Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кривошеєва Г.М., Обухова Л.В., Середа О.Г., Головко Н.О., авт. - 2-ге вид, доп. і доопр. - К. : Кондор, 2006. - 608 с.

Навчальний посібник є третьою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з чотирьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Диференціальні рівняння", "Ряди", "Функції комплексної змінної" та "Операційне числення". Структура посібника така, що сприяє розвитку і активізації самостійної роботи студентів. У кожному параграфі містяться короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велика кількість задач з розв'язаннями та призначених для практичних занять. Наведено також індивідуальні розрахункові завдання із зразками їх виконання. Довідковий матеріал з вказаних розділів та з елементарної математики складає окрему главу.На відміну від традиційних, цей посібник можна використовувати як довідник, розв'язник та задачник із зазначених розділів курсу "Вища математика".

Читати online


Вища математика : метод. вказівки і завдання для самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічної роботи. Ч. 1 / Польовий Б.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. - 64 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу вищої математики для спеціальності 7.090308 - Проектування, спорудження експлуатація нафтогазопроводів і газосховищ.

Читати online


Вища математика. Збірник задач : навч. посіб. / Дубовик В.П., Юрик І.І., ред. - К. : А.С.К., 2005. - 480с.

Читати online


Вища математика : метод. вказівки і контрольні завдання / І. М. Гураль, Л. І. Камаєва, А. П. Олійник, М. М. Осипчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 224 с.

Читати online


Владимирский, Т. А.
Технология газопрессовой сварки / Т. А. Владимирский, М. С. Никитин ; Фалькевич А.С., ред. - М. : Машгиз, 1950. - 128с.

В книге излагаються технологические процессы газопресовой сварки в пластическом состоянии и газопресовой сварки оплавлением. В ней описываються применяемые газы, газовые гинераторы, аппаратура, горелки, станки и прочее оборудование для газопресовой сварки.

Читати online


Вовчак, І. С.
Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті : навч. посіб. / І. С. Вовчак. - Тернопіль : Карт-Бланш, 2001. - 354 с.

Посібник присвячений актуальним проблемам інформатизації і комунікаційним процесам в менеджменті. Даються основи автоматизованої обробки інформації, приводяться організаційно-методичні положення створення і функціонування інформаційних систем підприємств, розглядаються системи підтримки прийняття рішень, описуються ряд інтегрованих інформаційних систем. В окремі частини виділені проблеми комунікаційних процесів в менеджменті, а також глобальна інформаційно-комунікаційна система Інтернет.
Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін з напрямку "Менеджмент" у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Читати online


Возняк, Л. В.
Гідравліка. Збірник задач і вправ : навч. посіб. / Л. В. Возняк, Р. Ф. Гімер. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2004. - 242 с. : іл.

Збірник задач і вправ, складається з 13 глав, в яких розглядаються закони рівноваги та руху рідин.

Читати online


Возний, В. Р.
Основи гірничого виробництва : метод. вказівки до самостійної роботи / В. Р. Возний, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 46 с.

Методичні вказівки призначенні для поглиблення теоретичних знань студентам заочної форми навчання основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться в гірничому виробництві.

Читати online


Войтенко, С. П.
Інженерна геодезія : підручник / С. П. Войтенко - 2-ге. вид. виправл. і доповн. -К. Знання, 2012. - 574 с.

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд.

Читати online


Волченко, В. Н.
Контроль качества сварных конструкций : учебник / В. Н. Волченко. - М. : Машиностроение, 1986. - 152 с.

Изложены вопросы обеспечения надежности и качества сварных соединений. Описаны наиболее часто встречающиеся виды внутренних и внешних дефектов и влияние их на работоспособность. Приведена методика оценки уровня дефектности.

Читати online


Волкова, І. А.
Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. - К. : ЦУЛ, 2009. - 520 с.

Навчальний посібник "Бухгалтерський облік у банках" узагальнений у 9 темах у поєднанні з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами основних банківських операцій. Посібник побудовано за інструктивно-нормативними документами НБУ з питань бухглатерського обліку.

Читати online


Волькенштейн, В. С.
Сборник задач по общему курсу физики. : учеб. пособ. / В. С. Волькенштейн. - 11-е изд., перераб. - М. : Наука, 1985. - 381с.

Книга представляет собой систематический сборник задач по общему курсу физики. Каждый раздел начинаеться с легких задач и заканчиваеться более трудными. Наиболее типичные задачи решены подробно, с методическими указаниями.

Читати online


Выборнов, Б. И.
Ультразвуковая дефектоскопия / Б. И. Выборнов. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Металлургия, 1985. - 256 с.

Рассмотрены дефекты, возникающие при получении металлических полуфабрикатов и изготовлении деталей машин, виды контроля и методы обнаружения дефектов. Изложены физические основы ултразвуковой дефектоскопии, контроля толщины изделий и покрытий, структуры и физико-механических свойств.

Читати online


Высоцкий, М. С.
Автомобиль МАЗ-5335 и его модификации / М. С. Высоцкий, Л. Х. Гилелес, С. Г. Херсонский. - М. : Транспорт, 1982. - 230 с.

В книге дано описание устройства и принципа роботы узлов агрегатов и систем автомобилей МАЗ-5335, МАЗ-5549, МАЗ-5430, МАЗ-5429, МАЗ-504В и МАЗ-516В, приведены сведения по техническому обслуживанию и регулировкам основных узлов и систем, а также их возможные неисправности и возможности устранения.

Читати online


Вяхирев, Р. И.
Разработка и эксплуатация газовых месторождений / Р. И. Вяхирев, А. И. Гриценко, Р. М. Тер-Саркисов. - М. : Недра, 2002. - 880с.

Дается подробное изложение и анализ применяемых в мировой промысловой практике способов разработки и эксплуатации месторождений природных газов.

Читати online