Тутко, Тетяна Феліксівна


Тутко, Тетяна Феліксівна
Аналітичне дослідження термогазодинамічних процесів у газопроводах і їх взаємодія з довкіллям : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 18.02.03 / Т. Ф. Тутко. - Івано-Франківськ, 2002. - 213 с. - 149-156.

Удосконалення методів математичного моделювання термогазодина-мічних процесів в газопроводах.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі:
1. Математичне моделювання і дослідження температурного поля в складних газотранспортних системах, в яких газопроводи розглядаються як лінійні джерела тепла.
2. Визначення і дослідження температурного поля в складних
газотранспортних системах, в яких нагрівання грунту на границях трубопроводи-грунт моделюється граничними умовами 3-го роду.
3. Математичне моделювання нестаціонарного теплового потоку для складних газотранспортних систем.
4. Математичне моделювання і дослідження нестаціонарних неізотермічних процесів у газопроводах.
5. Оцінка точності та адекватності запропонованих моделей при різному характері руху газу в трубопроводі.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1 Загальні засади взаємозв'язку температурного режиму газопроводу
з його експлуатаційними і конструктивними параметрами
1.2. Взаємодія газопроводу з навколишнім середовищем
1.3. Основні задачі досліджень
1.4. Висновки

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГАЗОПРОВОДУ І ГРУНТУ
2.1. Математичні моделі і їх аналіз
2.2. Стаціонарне температурне поле в грунті навколо двох паралельних газопроводів
2.3. Природне температурне поле верхніх шарів грунту
2.4. Реалізація математичної моделі з лінійними джерелами тепла
2.5. Результати дослідження і їх аналіз
2.6. Висновки

РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
3.1. Вибір математичної моделі і методу її реалізації
3.2. Нестаціонарне температурне поле в грунті навколо двох паралельних газопроводів
3.3. Визначення потоку теплообміну між газопроводом і грунтом
3.4. Дослідження температурного поля газотранспортної системи і потоку теплообміну між газопроводом і грунтом за результатами реалізації математичної моделі
3.5. Висновки

РОЗДІЛ 4
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ГАЗОПРОВОДАХ
4.1. Математичне моделювання нестаціонарних неізотермічних процесів в газопроводах
4.2. Нестаціонарна задача роботи газопроводу в пусковий період
4.3. Аналіз результатів реалізації нестаціонарної термогазодинамічної задачі
4.4. Порівняння результатів стабілізації температури, тиску і масової швидкості реального газу при зупинці газопроводу
4.5. Висновки
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ