Трубенко Олександр Миколайович


Трубенко, Олександр Миколайович
Тектонічна тріщинуватість гірських порід внутрішньої зони Передкарпатського прогину як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.10.00 / О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ, 2000. - 187 с. - 162-176.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ТРІЩИННОЇ ТЕКТОНІКИ
1.1. Коротка історія вивченості проблеми дослідження тріщинної тектоніки
1.2. Короткий огляд існуючих класифікацій тріщин в геології

РОЗДІЛ 2 ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

РОЗДІЛ З МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРІЩИННОЇ ТЕКТОНІКИ У ВНУТРІШНІЙ ЗОНІ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
3.1. Райони досліджень
3.2. Методи польових спостережень
3.3. Методи камеральної обробки польових досліджень

РОЗДІЛ 4 ФАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПОЛЬОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
4.1. Південно-східний район досліджень
4.2. Центральний район досліджень
4.3. Північно-західний район досліджень
4.4. Узагальнення інформації щодо результатів досліджень тріщинуватості по районах
4.5. Розробка методики комп'ютерної обробки даних параметрів тріщин

РОЗДІЛ 5 УТВОРЕННЯ ТРІЩИН В ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ В ПРОЦЕСІ ДІЇ СКЛАДКОУТВОРНИХ ТЕКТОНІЧНИХ СИЛ
5.1. Основні етапи утворення тріщин в процесі формування локальних структур
5.2. Визначення районів з найбільшою інтенсивністю дії тектонічних сил за даними вимірів тріщин

РОЗДІЛ 6 РОЗПОДІЛ ГУСТОТИ ТРІЩИН НА ТЕРИТОРІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
6.1. Характер розподілу густоти тріщин в межах локальних структур різної інтенсивності
6.2. Математико-статистичні дослідження зв'язків тріщинуватості гірських порід в приповерхневих умовах з тектонічними розривами на глибині
6.3. Розподіл густоти тріщин та густоти розривів і розломів по території Внутрішньої зони
Передкарпатського прогину
6.4. Зв'язок густоти тріщинуватості з розподілом покладів вуглеводнів у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину і можливість використання цієї інформації для оцінки перспектив нафтогазоносності надр
ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ