Татусяк Сергій Пилипович


Татусяк, Сергій Пилипович
Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах європейської інтеграції : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 28.09.12 / С. П. Татусяк. - К., 2012. - 205 с. - 178-204.

Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному аналізі теоретичних і практичних питань становлення та впровадження механізмів регіонального врядування в умовах європейської інтеграції України.
Відповідно до поставленої мети в дисертації були визначені такі основні завдання:
- проаналізувати сучасні теоретичні засади регіонального врядування, уточнити категорійний апарат з теми дослідження, виявити сутнісні особливості регіонального врядування;
- дослідити європейські підходи до становлення і впровадження регіонального врядування в умовах європейської інтеграції, визначено пріоритетні напрями практичної реалізації цих підходів та виявити ознаки європейського виміру освіти службовців системи регіонального врядування;
- вивчити питання становлення механізмів регіонального врядування, визначити їх види, компоненти та взаємодію в контексті здійснення державної політики європейської інтеграції;
- розкрити сутнісні ознаки організаційного, правового, політичного та інституційного механізмів регіонального врядування в процесі реалізації державної регіональної політики;
- обгрунтувати потребу взаємодії механізмів регіонального врядування з інститутами громадянського суспільства, визначити основні напрями впровадження цих механізмів;
- визначити форми співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю та обґрунтувати необхідність використання нових форм взаємодії в процесі впровадження механізмів регіонального врядування.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
1.1 Понятійно-категоріальний апарат теорії регіонального врядування
1.2 Європейські підходи до становлення і впровадження регіонального врядування
1.3 Європейський вимір освіти службовців системи регіонального врядування
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1 Механізми регіонального врядування в реалізації державної регіональної політики
2.2 Види механізмів регіонального врядування, їх компоненти та взаємодія
2.2.1 Організаційний механізм регіонального врядування
2.2.2 Правовий механізм регіонального врядування
2.2.3 Політичний механізм регіонального врядування
2.2.4 Інституційний механізм регіонального врядування
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
3.1 Механізми регіонального врядування у взаємодії з інститутами громадянського суспільства
3.2 Співпраця органів місцевого самоврядування з громадськістю як чинник ефективності механізмів регіонального врядування
3.3 Використання нових форм взаємодії в процесі впровадження механізмів регіонального врядування
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ