Сторінками фахових видань (Випуск 10)

kryzh01.jpg
Вашій увазі пропонується бібліографічний бюлетень документів, опублікованих на сторінках фахових періодичних видань в першому півріччі 2015 року. Відбір документів здійснювався за критеріями актуальності, інформативності та з урахуванням практичних потреб працівників бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) методичного об’єднання м. Івано-Франківська.
Документи згруповано в логічній послідовності. В розділах описи статей розташовані в алфавітному порядку. Назви розділів не є сталими і в наступних випусках можуть змінюватися і доповнюватися.
Бібліографічні описи статей здійснено відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила складання».
Бібліографічний бюлетень може бути корисним бібліотечним працівникам, викладачам і студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток бібліотечної справи

Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / О. Бруй // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 14-17.
У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.

Васильченко М. Бібліотечна справа на сторінках газет / М. Васильченко // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 12-14.
Стаття акцентує увагу на сучасних проблемах бібліотечної справи, зафіксованих на шпальтах деяких центральних газет.

Капралюк О. Науково-методична діяльність мережі наукових сільськогосподарських бібліотек: сучасний стан та проблеми / О. Капралюк // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 4. – С. 19-21.
Висвітлено засади науково-методичної діяльності наукових сільськогосподарських бібліотек, роль Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН як методичного і координаційного центру. Проаналізовано сучасний стан мережі та її проблеми.

Коваль Т. Концептуальні засади інформаційно – комунікаційної діяльності наукових бібліотек ( джерелознавчий аспект) / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 8-11.
Стаття висвітлює концептуальні засади інформаційно- комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах сучасного етапу розвитку суспільства – проникнення інформаційних технологій в усі сфери людського життя. Стаття піддає науковому аналізу саме явище «інформаційна комунікація», простежує її еволюцію за матеріалами вітчизняних дослідників та дослідників ближнього та дального зарубіжжя. Певну увагу приділяє розкриттю сутності документів Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA) щодо плавного входження людей в інформаційно-комунікаційне товариство і суспільство знань.

Колесникова Т. Науково-видавнича модель «Library Publishing» в університетських бібліотеках України та світу / Т. Колесникова, А. Миргородська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 24-28.
У дослідженні доведено можливість і необхідність широкого впровадження в бібліотеках ВНЗ України моделі «Бібліотечне видавництво («Library Publishing»), котра фокусується на наукових електронних журналах відкритого доступу, доповнюючи традиційну друковану академічну пресу. В Україні переваги реалізації моделі «Library Publishing» розглянуто на приклад бібліотечної науково-видавничої служби науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Кухаренко А. Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ / А. Кухаренко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 10-12.
У статті визначено основний зміст гуманістичної стратегії розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ, моральні орієнтири та соціальні цінності студентської молоді, виявлені завдяки анкетуванню.

Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 3-11.
Обгрунтовується необхідність інтеграції зусиль спеціалізованих наукових бібліотек, науково-дослідних установ та інформаційних центрів щодо формування національного науково-інформаційного простору як сукупності інформаційних ресурсів, технологій, інформаційних зв’язків, інфраструктур, середовища інформаційних комунікацій.

Семесько В. Бібліотека Конгресу США: зарубіжний досвід / В. Семесько // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 17-19.
У статті висвітлюються чинники, які сприяли становленню Бібліотеки Конгресу США як однієї з найбільших у світі та найцікавіших для користувачів. Аналізується можливість оцифрування фондів і вільного доступу до об’єктів інтелектуальної власності, створених Національною академією наук України.

Сербін О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / О. Сербін, Т. Ярошенко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 12-15.
Статтю присвячено питанню аналізу сучасного стану бібліотечної освіти в Україні, зокрема в КНУКіМ, та перспективам її розвитку з урахуванням світових акредитаційних стандартів. Окреслено основні кроки щодо вирішення проблемних питань на шляху реформування бібліотечної освіти. Запропоновано формат колективної співпраці для всіх професіоналів бібліотечно-інформаційної галузі.

Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення / В. Соколов // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 21-26; № 6. – С. 23-27.
Аналізується досвід, досягнення, проблеми та перспективи створення діяльності бібліотек-музеїв, зокрема в Україні, а також посилення взаємозв’язків у роботі бібліотек та музеїв; розкриваються суттєві ознаки бібліотек-музеїв та особливості їхнього функціонування, а також значення музейної діяльності бібліотек у дослідженні, збереженні та популяризації національної культурної спадщини; вивчено діяльність бібліотек-музеїв як інноваційних меморіальних та культурно-просвітницьких центрів.

Міжнародне співробітництво бібліотек

Журавльова А. Концепція бібліотеки в контексті проекту ONLEIHE Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // Бібл. планета. – 2015. –№ 2. – С. 23-25.
Автор статті акцентує увагу користувача на те, якою він бачить бібліотеку вже завтра або в найближчому майбутньому? Наскільки вона може бути корисною для сучасної людини? Якою бібліотеці бути - традиційною чи електронною? Як зробити цей перехід? Такі питання вирішують нині бібліотечні спілки, культурні організації та асоціації в різних країнах світу.

Видатні діячі бібліотечної справи

Давидова І. Видатні бібліотекознавці Слободянщини: відродження забутих імен / І. Давидова // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 13-14.
У статті розповідається про підготовлену фундаментальну працю, присвячену незаслужено забутому видатному вітчизняному бібліотекознавцю, бібліографу і книгознавцю К. І. Рубинському (1860-1930), який пропрацював майже 40 років у бібліотеці Харківського університету.

Шалыганова А. Гуманный деятель общественного просвещения / А. Шалыганова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 66-71.
Статья к 180-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Филонова, председателя правления Харьковской общественной библиотеки.

Бібліотечні форуми. Конференції

Ландарева Н. Бібліотеки вишів обговорили на конференції актуальні питання сьогодення / Н. Ландарева // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 56-57.
З 21 до 23 жовтня 2014 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти». Співорганізаторами конференції виступили Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька (Харків).

Чуканова С. Наукова комунікація в цифрову епоху: новини з другої міжнародної конференції в Могилянці / С. Чуканова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 58-60.
Із розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій пов’язано безліч змін у повсякденному житті загалом і в бібліотечній справі зокрема. Саме тому значну агу нині сучасні бібліотеки приділяють питанню розвитку інформаційних технологій у цій галузі, що і стало предметом обговорення на конференції бібліотекарів.

Бібліотечні фонди: Формування. Облік. Збереження

Білько Є. Комплектування фондів НБУВ обов’язковим примірником документів України: шляхи оптимізації / Є. Білько, Л. Чайковська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 15-18.
У статті розглянуто стан комплектування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського обов’язковим примірником документів на сучасному етапі та пошук шляхів оптимізації.

Каталогізація. Систематизація

Волохін О. Каталогізація ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих / О. Волохін // Бібл. вісн. – 2015. – № 1. – С. 3-7.
Висвітлюється досвід Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського з каталогізації ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих з подальшою конвертацією даних у бібліографічний формат обміну даними UNIMARC. Розглянуто технологічний ланцюжок процесу, в основі якого лежить використання оригінального онлайнового програмного забезпечення «Редактор-конвектор метаданих», розробленого автором.

Медвідь Т. Опрацювання електронних ресурсів економічної тематики як один зі складників бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі / Т. Медвідь // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 22-24.
У публікації представлено систематизацію електронних інформаційних ресурсів економічної тематики в контексті бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі. Проаналізовано кількісний склад електронних документів за видами видань. Визначено, що систематизація електронних інформаційних ресурсів економічної тематики сприяє організації електронних ресурсів, забезпечуючи прискорення і полегшення пошуку необхідної інформації з економічних питань.

Мисюра Ю. Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Ю. Мисюра // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 4. – С. 16-19.
У статті розглянуто особливості ретроспективної каталогізації в Державній науково – педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського. Виокремлено методи та технології проведення ретрокаталогізації періодичних видань. Висвітлено основні проблеми, що виникають у процесі внесення ретроспекції періодичних видань до електронного каталогу, та розкрито можливості використання цих даних.

Соколюк Ю. Розвиток архітектури як передумова доповнення й оновлення робочих таблиць класифікації: методико-змістовний аспект / Ю. Соколюк // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 20-21.
У статті йдеться про необхідність підготовки робочих таблиць класифікації підрозділу «Щ11 Архітектура» розділу «Щ Мистецтво». Представлено структуру нового підрозділу та розкрито особливості його змісту.

Чегринець М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / М. Чегринець // Бібл. вісн. – 2015. – № 1. – С. 8-11.
У статті порушуються актуальні питання предметизації. Особливу увагу приділено створенню авторитетного файла предметних рубрик у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Наведено приклади предметних рубрик, а також тематичних, географічних, хронологічних і формальних підрубрик в електронних бібліографічних записах. Наголошено на необхідності створення єдиного зведеного каталогу, що сприятиме подальшій інтеграції бібліотек для вирішення проблеми необмеженого доступу до інформації.

Інформаційно-бібліографічна діяльність

Воронцовська І. Медичне краєзнавство як невід’ємна частина історико-культурного надбання Чернігівщини / І. Воронцовська // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 23-25.
У статті представлено досвід краєзнавчої роботи Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки та її роль для розвитку медицини регіону.

Ворошилов О. Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки / О. Ворошилов // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 12-17.
У статті наголошується на зростанні значення інформаційно - аналітичної дія мовленому розвитком інформатизації суспільства, вдосконаленням його самоорганізації, оновленням сфери управлінської діяльності, поглибленням демократичних процесів. На прикладі НБУВ розглянуто методики створення бібліотечними установами власних інформаційних продуктів, охарактеризовано основні види інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек, окреслено перспективні напрями роботи у даній галузі.

Грищенко Т. Принципи інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів ВНЗ: орієнтація на вимоги сучасності / Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 69-78.
У статті висвітлюються актуальні завдання, які стоять перед сучасною бібліотекою та питання забезпечення доступу до інформації студентів вищого навчального закладу на прикладі Наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Копитко Т. Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних ресурсів / Т. Копитко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 4. – С. 21-24.
У статті розглядається роль бібліотек в інформаційному суспільстві, зокрема сучасні напрями розвитку та використання оптимізованих електронно-інформаційних ресурсів на базі книгозбірень, нові підходи до їх каталогізації. Проаналізовано формування їх бібліографічного опису та забезпечення широкого доступу суб’єктів наукової діяльності до оперативної й достовірної інформації.

Ніколаєва В. Цикл видань «Медична біографістика» як складова інформаційних ресурсів Національної наукової медичної бібліотеки / В. Ніколаєва // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 26-28.
У статті йдеться про комплекс інформаційних послуг та якість умов доступу користувачів до галузевої інформації Національної наукової медичної бібліотеки України. Висвітлюється проблематика розвитку інформаційно-біобібліографічної діяльності як способу розширення інформаційних меж.

Постельжук О. Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек / О. Постельжук // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 38-41.
У статті проаналізовано авторські підходи до визначення поняття «огляд», а також його різновидів з погляду наукового поділу і практичного застосування. Охарактеризовано основні види оглядових інформаційних продуктів, створених у результаті інформаційно-аналітичної діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України.

Рогова П. Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища / П. Рогова, Ю. Артемов // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 22-24.
У статті проведено аналіз методів вивчення інформаційних потреб користувачів бібліотек в умовах перетворень, що виникають під впливом вимог часу і розвитку інформаційних технологій у бібліотечній сфері; визначено роль і місце бібліометрії в цьому процесі, її співвідношення з наукометрією.

Обслуговування користувачів

Бондаренко В. Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів / В. Бондаренко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 6. – С. 15-18.
У статті досліджується функціонування електронних бібліотек як складової дискантного обслуговування, зокрема в контексті розширення спектра послуг і залучення нових користувачів. Розкрито суть і специфіку дискантного обслуговування за допомогою електронних бібліотек. Аналізуються їх проекти як засіб доступу до світових культурних та наукових надбань. Визначено основні перспективи розвитку електронних бібліотек.

Дейниченко О. З досвіду проведення краєзнавчих екскурсій / О. Дейниченко // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 29-31.
Стаття розповідає про досвід проведення пішохідних і віртуальних екскурсій співробітниками наукової бібліотеки Маріупольського державного університету. У переліку джерел подано посилання на додаткові розробки бібліотеки, викладені у вільному доступі в мережі Інтернет.

Соколов В. Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності / В. Соколов // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 37-42.
У статті виокремлено особливості бібліотечно-музейних виставок, розкрито специфіку їх створення та функціонування у публічних бібліотеках. Охарактеризовано основні тематико-типологічні різновиди бібліотечно-музейних виставок, а також проаналізовано переваги та значення бібліотечно-музейних виставок у культурно-масовій роботі книгозбірень.

Бібліотечний менеджмент. Маркетинг

Васильченко М. Функції управління в бібліотечній справі. / М. Васильченко // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 15-18.
У статті акцентовано увагу на функціях управління бібліотеками та їх документним забезпеченням.

Волкова Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі / Г. Волкова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 19-22.
У статті досліджено особливості проектної діяльності бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі як передумова її інноваційного розвитку. Висвітлено завдання. Основні напрями та результативність діючих проектів.

Козаченко Г. Методист: професія чи покликання? ( за результатами соціологічного дослідження) / Г. Козаченко // Бібл. планета. – 2015. – № 2. – С.33-37.
У статті розповідається про результати запропонованих аналізів анкетування працівників методичних служб «Методист: портрет фахівця» та «Анкета професійної автономності».

Соцков О. Що нам робити з методичною службою бібліотек? Роздуми вголос / О. Соцков // Бібл. форум України. – 2015. – №1. – С. 38-39.
У статті представлено роздуми щодо необхідності змін у системі методичного забезпечення бібліотек України.

Нові бібліотечні технології

Білоус В. Інноваційний клімат – обов’язкова умова розвитку бібліотеки вищого навчального закладу / В. Білоус // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 32-34.
У статті відображено досвід роботи бібліотеки Вінницького педагогічного університету із впровадження новітніх технологій як важливого напряму діяльності.

Киричок А. Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ / А. Киричок // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 42-45.
У статті акцентовано на необхідності формування іміджу ВНЗ засобами рекламування та PR , при цьому обґрунтовано, що одним із головних інструментів сучасної промоції є так звані нові медіа, які набувають все більшої популярності завдяки розвитку інформаційного суспільства.

Коффман С. Сучасні бібліотеки? / С. Коффман // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 44-46.
У статті представлено роздуми автора щодо майбутнього бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та визначено основні завдання бібліотек із виживання в цій конкурентній боротьбі.

Кулик Є. Застосування технологій Веб-2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Є.Кулик // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 23-28.
У статті досліджується практика застосування українськими бібліотеками технологій Веб 2.0 з метою бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва – однієї з найбільш активних категорій к користувачів Інтернету. Розглянуто он-лайнові сервіси Державної та обласних бібліотек для юнацтва (молоді).

Інновації

Асєєв Г. Інформетрія або інфометрія? / Г. Асєєв // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 26-28.
Розглянуто відмінності між поняттями інформетрії та інфометрії й аспекти вживання їх у сучасному наукознавстві. Проведено аналітичний огляд використання терміна «інформетрія»

Грет М. Реклама бібліотек у блогах / М. Грет // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 52-57.
У статті розглядаються особливості рекламування бібліотечних послуг у блогосфері. Аналізуються форми і засоби реклами в українських бібліотечних блогах, окреслюються перспективи цієї інноваційної діяльності.

Жаборовська Н. Блог як інноваційний шлях до надання електронно-бібліотечних послуг у публічних бібліотеках України / Н. Жаборовська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 1. – С. 22-26.
Про нові інформаційні продукти та послуги, що поступово впроваджуються в практичну діяльність бібліотечних закладів, які покликані задовольняти інформаційні потреби користувачів.

Мар’їна О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек: із досвіду реалізації зарубіжних проектів / О. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 19-21.
У статті розглянуто сучасні підходи до моделювання поведінки користувачів, яке сприяє розвитку функціональних можливостей електронних бібліотек. Охарактеризовано інструментальні методи моделювання поведінки користувачів.

Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польвик // Вісн. Кн. палати. – 2015. – №4. – С. 13-15.
У статті подано огляд інноваційних змін у бібліотечній справі в контексті нової соціально-культурної парадигми розвитку. Розкрито особливості інновацій на прикладі президентських бібліотек та їх вітчизняного аналога – Фонду Президентів України.

Туровська Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Вісн. Кн. палати. – 2015. – №3. – С.29-32.
Досліджено організацію електронних бібліотечних виставок у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського як засобу продукування й організації наукових знань та інструменту дистанційного обслуговування у процесі задоволення потреб користувачів у розширенні доступу до великих обсягів значущої інформації.

Грані бібліотечної професії

Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Н. Бачинська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – №3. – С. -35.
У статті висвітлено та проаналізовано базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти, розроблені провідними науковцями 32освітянської галузі України в останнє десятиліття ХХ ст. – 10-ті роки ХХІ ст.

Вилегжаніна Т. Толерантність: через бібліотеки – до миру і злагоди / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2015. – №2. – С. 4-5.
У статті розповідається про фундамент толерантності, що має стати неодмінною професійною рисою бібліотекаря і проявлятися у доброзичливості, повазі до людей, комунікабельності, терпимості, що випливає зі змісту і завдань бібліотечної діяльності.

Грабар Н. Особливості професійного спілкування сучасного бібліотекаря / Н. Грабар // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 40-41.
У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій бібліотечного комунікаційного простору.

Коханова І. Зміни, зумовлені часом. / І. Коханова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 42-43.
У статті йдеться про реорганізацію останнього в Україні факультету бібліотекознавства та інформатики і створення факультету соціальних комунікацій в Харківській державній академії культури в 2014-2015 навчальному році.

Новальська Т. Шляхи вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів у бібліотеках України / Т. Новальська, Н. Бачинська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 6. – С. 18-20.
У статті проаналізовано проблему дефіциту кваліфікованих кадрів у публічних бібліотеках України, запропоновано шляхи її вирішення.

Бібліотека в правовому полі

Семесько В. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід / В. Семесько // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 19-21.
Висвітлено досвід та правові аспекти надання платних послуг провідними зарубіжними і вітчизняними книгозбірнями. Проаналізовано можливість впровадження у національній бібліотечній справі напрацювань Бібліотеки Конгрессу США, Бібліотеки та архіву Канади, Національної бібліотеки Білорусі, російських установ.

Ювілеї бібліотек

Журавлева И. Василий Назарович Каразин (1773-1842), основатель университетской библиотеки. К 210-й годовщине открытия Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина / И. Журавлева, Н. Березюк // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С.61-65.
Основанная В.Н. Каразиным библиотека – одна из крупнейших университетских библиотек Украины. Оснащенная современной техникой, использующая новые информационные технологии, Центральная научная библиотека Каразинского университета отмечает свой 210-й юбилей.

Зворський С. Факти з історії Національної парламентської бібліотеки України. Перші 25 років діяльності (1866-1891рр.) / С. Зворський // Ьібл. планета. – 2015. – № 2. – С. 6-8.
У статті розповідається про дослідження минувшини Національної парламентської бібліотеки України, яка наступного року відзначатиме свій 150-річний ювілей. У наведених матеріалах читачам пропонуються факти з історії Київської російської публічної бібліотеки (перша офіційна назва нинішньої НПБУ) від часу її заснування в 1866р. і до 1891р.

Українська Бібліотечна Асоціація – 20 років разом ! // Бібл. планета. – 2015. – № 1. – С. 36-37.
У статті розповідається про значну роль Української Бібліотечної Асоціації (УБА), яка сприяє розвитку громадянського суспільства, впливає на розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, активно відстоює права громадян на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, свободу слова, працює задля розвитку суспільства знань.

Джерела інформації

ЖУРНАЛИ:

Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум України
Вища школа
Вісник Книжкової палати