Степ'юк, Михайло Дмитрович


Степ'юк, Михайло Дмитрович
Удосконалення методів обслуговування обладнання компресорних станцій для підвищення експлуатаційної надійності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 13.05.10 / М. Д. Степ'юк. - Івано-Франківськ, 2010. - 189 с. - 191-202.

Метою роботи є удосконалення методів обслуговування обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів для підвищення їх експлуатаційної надійності.
Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних завдань:
1. Визначення основних критеріїв експлуатаційної надійності газоперекачувальних агрегатів.
2. Оцінка надійності компресорних станцій з різними схемами технологічних з'єднань ГПА.
3. Аналіз експлуатаційних характеристик агрегатів для встановлення причин відхилень фактичних ремонтних циклів ГПА від нормативних.
4. Проведення математичного моделювання впливу показників ремонтного обслуговування ГПА на основні економічні показники діяльності підприємства.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА НАДІЙНОСТІ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1.1. Характеристика сучасного стану діяльності УМГ 12 "Прикарпаттрансгаз"
1.2. Огляд літератури з питань надійності газоперекачувальних 18 агрегатів
1.3. Надійність газоперекачувальних агрегатів і задачі їх технічного діагностування
1.4. Критерії надійності функціонування локальних систем
1.5. Конкретизація задач дослідження

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ
2.1. Аналіз статистики відмов і початкових показників надійності агрегатів
2.2. Аналіз надійності різних технологічних з'єднань ГПА
2.3. Оцінка надійності багатоцехових компресорних станцій
2.4. Спосіб обґрунтування вимог до надійності ГПА великої
одиничної потужності
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ГПА НА ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ
3.1. Аналіз організації системи ремонтно-відновлювальних робіт 126 ГПА
3.2. Дослідження структури ремонтного циклу ГПА в умовах КС 132 УМГ "Прикарпаттрансгаз"
3.3. Удосконалення структури ремонтного циклу ГПА
Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4 ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЧИННИКІВ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Аналіз витрат підприємства на ремонти ГПА
4.2. Аналіз впливу організаційно-технічних чинників ремонтів ГПА
на собівартість транспортування природного газу
4.3. Економіко-математичне моделювання впливу організаційно-технічних чинників ремонтів ГПА на обсяг транспортування природного газу
Висновки до розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ