Скановані книги

И


Ивакин, Б. Н.
Акустический метод исследования скважин / Б. Н. Ивакин, Е. Карус, О. Л. Кузнецов. - М. : Недра, 1978. - 320 с.

І


Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. : підруч. / Пушкарь О.І., ред. - К. : Академія, 2002. - 704 с.

Це друге, перероблене і доповнене видання, яке містить системні відомості про особливості інформатики як науки, найуживаніші та найновіші на час виходу книги у світ апаратні та програмні засоби персональних комп'ютерів і методи роботи з ними - операційні системи Windows 2000 і ХР, Linux, пакет Office 2000 та ін. Розглянуто основні елементи мови Visual Basic, інструменти розроблення проектів. Приклади створених проектів містять коди, які можна використовувати як робочі програми. Проаналізовано особливості обміну інформацією між різними додатками Microsoft Office. Значну увагу приділено спеціальним технологіям роботи з інформацією - скануванню і розпізнаванню друкованих матеріалів, автоматизації оброблення документів, мультимедіа, відеоконференціям, локальним корпоративним мережам, особливостям функціонування Інтернету тощо.

К

Кавчук, С. В.
Сборник примеров и задач по теории информации : руководство для практических занятий на базе Mathcad 6.0 Plus / С. В. Кавчук. - Таганрог : ТРТУ, 2002. - 64 с. : ил.

Л

Лахтин Ю. М.
Материаловедение : Учебник / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1990. - 527с. : ил.

В третьем издании рассмотрены кристаллическое строение металлов, процессы пластической деформации и рекристаллизации. Изложены современные методы испытания и критерии оценки конструктивной прочности материалов, определяющие их надежность и долговечность. Описаны фазы, образующиеся в сплавах, и диаграммы состояния.

М

Мазницкий А. С.
Маркшейдерско-геодезические работы на месторождениях нефти и газа / А. С. Мазницкий, В. Г. Сова. - М. : Недра, 1979. - 325 с. : ил., табл.

В книге рассмотрены принципы организации, задачи, приемы и методы маркшейдерско-геодезических работ на месторождениях нефти и газа и даны рекомендации по их применению. Приведены справочные данные об отечественных и зарубежных приборах.

Н


Нафта і газ України : Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 1997.

У монографії представлено історію розвитку нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, особливо в повоєнний період, коли розпочалось інтенсивне зростання видобутку нафти і газу та їхньої переробки.

О


Обводнення газових і нафтових свердловин. Т.1. : Технологічні матеріали і способи ізоляції. / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський. - К. : Міжнародна економічна фундація, 2006. - 792 с.

У першому томі розглянуто геологічні, технологічні і гідрогазодинамічні сторони обводнення свердловин та регулювання розробки родовищ за умов витіснення нафти і газу водою, технологічні матеріали з їх класифікаціями, способи водоізоляційних і ремонтно-лагодильних робіт.

П

Палеха Ю.
Управлінське документування : навч. посіб. У 2-х частинах. Ч.1. : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха. - 3-є вид., доп. - К. : Видавництво Європейського університету, 2003. - 383 с. : іл.

У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Р

Рабинович А. Н.
Автоматизация загрузки и разгрузки металлообрабатывающего оборудования / А. Н. Рабинович. - М. : Машгиз, 1963. - 116 с.

Серия брошюр "Научно-популярная библиотека молодого рабочего" призвана ознакомить молодых рабочих машиностроительных предприятий с различными вопросами современной техники и технологии в машиностроении.

С

Савчук Я. І.
Лінійна алгебра : конспект лекцій. / Я. І. Савчук, Л. М. Івасишин, А. М. Краснодембський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 129 с.

Конспект лекцій містить такі фундаментальні розділи лінійної .алгебри, як лінійні простори, лінійні оператори, квадратичні форми. Для кращого засвоєння матеріалу в кінці кожної' лекції пропонуються контрольні питання та завдання. В конспект включено також завдання для розрахунково-графічних робіт. Курс лекцій написано у відповідності з прогршою курсу лінійної алгебри для спеціальності "Автоматизація технологічних процесів". Але, безумовно, він буде корисним для всіх інженерно-технічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів.

Збір матеріалів