Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна


Шуфнарович, Мар'яна Антоніївна
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об'єктами природокористування : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 30.10.14 / М. А. Шуфнарович. - Івано-Франківськ, 2014. - 196 с. : іл., рис. табл. - 142-156.

Метою даної роботи є розробка та вдосконалення математичних методів моделювання і на цій основі синтез системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об'єктами природокористування.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких основних задач:
- аналіз процесу зміни стану об'єктів природокористування як об'єкта керування, аналіз особливостей існуючих методів і автоматизованих систем керування для інтелектуалізації процедур прийняття рішень при керуванні об'єктами природокористування;
- розробка методів моделювання та прогнозування стану об'єктів природокористування для прийняття ефективних рішень при керуванні ними;
- синтез структури і розробка програмного забезпечення системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні об'єктами природокористування на основі запропонованих методів та моделей.
- розробка рекомендацій щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій засобами системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень і апробація результатів дослідження.
Об'єктом дослідження є процес зміни стану об'єктів природокористування під дією природних і антропогенних факторів, що потребує прийняття ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності.
Предметом дослідження є системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні об'єктами природокористування на основі оцінки екологічного стану ґрунтів техногенно-навантажених територій та прогнозування зміни рівня води у ріках.

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. СУЧАСНИЙ СТАН КЕРУВАННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
1.1. Характеристика об' єкта природокористування як об' єкта керування
1.2. Аналіз методів моделювання та прогнозування станів об'єктів природокористування
1.3. Аналіз систем підтримки прийняття рішень при керуванні об'єктами природокористування
1.4. Вибір і обґрунтування напрямку досліджень

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
2.1. Моделювання стану ґрунтів з використанням штучних нейронних мереж
2.2. Класифікація стану ґрунтів на засадах нечіткої логіки
2.3. Моделювання коливних процесів з некратними частотами
2.4. Моделювання складних об'єктів та процесів на засадах генетичних алгоритмів
Висновки до розділу

Розділ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
3.1. Методика проведення експериментальних досліджень
3.1.1. Методика проведення експериментального дослідження стану ґрунтів
3.1.2. Моніторинг рівня води р. Дністер
3.2. Визначення стану ґрунтів на основі штучних нейронних мереж та нечіткої логіки
3.2.1. Визначення стану ґрунтів на основі штучних нейронних мереж
3.2.2. Класифікація ґрунтів за вмістом в них важких металів на основі нечіткої логіки
3.3. Математична модель рівня води рік Прикарпаття
3.3.1. Оцінка адекватності моделі
3.3.2. Оцінка точності прогнозування
3.3.2.1. Оцінка точності прогнозування за Δ2 (Ѕ) критерієм
3.3.2.2. Оцінка точності прогнозування за довірчими інтервалами
Висновки до розділу
Розділ 4. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В РІКАХ ПРИКАРПАТТЯ
4.1. Структура системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень за результатами прогнозування рівня води в ріках Прикарпаття
4.2. Апаратне та програмне забезпечення системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень за результатами прогнозування рівня води в ріках Прикарпаття
4.3. Спеціальне програмне забезпечення системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень за результатами прогнозування рівня води у ріках Прикарпаття
4.3.1. Програмне забезпечення для прогнозування рівня ріки
4.3.2. Програмне забезпечення для інтелектуальної підтримки прийняття рішень
Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ