Шкіца Леся Євстахіївна


Шкіца, Леся Євстахіївна
Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : дис. ... д-ра техн. наук, спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 25.09.06 / Л. Є. Шкіца. - Івано-Франківськ, 2006. - 378 с. - 292-321.

Метою роботи є розробка та впровадження наукових та методологічних основ екологічної безпеки гірничопромислових комплексів на стадії ліквідації (на прикладі гірничодобувних підприємств Західноукраїнського промислового регіону).
Для реалізації вказаної мети в роботі вирішуються наступні завдання:
- аналіз методів, засобів оцінки техногенних впливів гірничих підприємств на стан довкілля та способів відновлення території впливу;
- розробка наукових основ геоекологічного аналізу системи "гірниче підприємство - природне середовище" на різних стадіях функціонування;
- формулювання принципів екологічної безпеки гірничодобувних районів та методів контролю екологічної безпеки на стадії ліквідації гірничого виробництва;
- проведення комплексної оцінки впливу на довкілля процесу експлуатації соляних та сірчаних родовищ Передкарпаття;
- обґрунтування, дослідження, синтез методів керованого контролю техногенно-екологічною безпекою гірничопромислових комплексів;
- розробка наукового методу моделювання та прогнозування розповсюдження забруднення довкілля відходами гірничого виробництва;
- впровадження методів та заходів керованого контролю екологічною безпекою на прикладі Яворівського та Домбровського кар'єрів.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ, ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННИХ ВПЛИВІВ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИША ТА ШЛЯХІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ

1.1. Особливості функціонування гірничопромислових комплексів Західноукраїнського промислового регіону 16
1.2. Аналіз аварій та катастроф, пов'язаних із функціонуванням гірничопромислових комплексів
1.3. Систематизація екологічних наслідків гірничопромислової діяльності
1.4. Аналіз методів дослідження та прогнозу стану довкілля гірничопромислових комплексів
1.5. Еколого-геофізичні дослідження стану довкілля гірничих комплексів
1.5.1. Механоелектричні перетворення в твердих тілах з дефектною структурою
1.5.2. Методика і техніка вивчення ГПЕМПЗ
1.6. Відновлення територій порушених гірничими роботами
1.6.1. Ліквідація гірничих підприємств в Західній Європі
1.6.2. Ліквідація сіркодобувних комплексів у Польщі
1.7. Обґрунтування напряму досліджень і постановка завдань
Висновки

РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИРОДНО- ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
2.1. Характеристика структури природно-техногенних систем гірничопромислових комплексів
2.2. Дослідження екологічної надійності функціонування ПТС гірничого комплексу
2.3. Забезпечення екологічної безпеки гірничопромислових комплексів на стадії оптимального функціонування
2.4. Трансформація природно-техногенних систем гірничих комплексів
2.4.1. Аналіз екологічного стану гірничопромислового
комплексу на стадії ліквідації
2.4.2. Оцінка ризику території гірничодобувного комплексу на стадії ліквідації
2.5. Геоекологічний моніторинг території впливу гірничодобувної діяльності
2.6. Характеристика принципів політики екологічного управління
2.7. Розробка методологічних основ керованого контролю станом природно-техногенних систем гірничих комплексів
Висновки

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ ШКІДЛИВИМИ ВИТОКАМИ ІЗ СХОВИЩ ВІДХОДІВ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА
3.1. Основні рівняння фільтрації рідини та їх аналіз.
3.2. Математичне моделювання фільтрації витоків з хвостосховищ
3.3. Закономірності формування ареалу забруднень в процесі
створення і експлуатації хвостосховищ
3.4. Методика прогнозування формування ареалу забруднень шкідливими витоками із сховищ
3.5. Алгоритм знаходження закону розподілу забруднень від джерела витоку при постійній або змінній проникливості грунту
Висновки

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СОЛЯНИХ ТА СІРЧАНИХ ГІРНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ
4.1. Передкарпатська соленосна провінція
4.1.1. Геологічні умови соляних родовищ
4.1.2. Техногенні зміни геологічного середовища
4.1.3. Екологічні проблеми при відкритій розробці родовищ солей
4.1.4. Вплив підземної розробки родовищ солі на геологічне середовище
4.1.5. Відходи соляних виробництв
4.1.6. Забезпечення екологічної безпеки гірничих районів соленосної провінції
4.2. Передкарпатська сірконосна провінція
4.2.1. Геологічні умови сірчаних родовищ
4.2.2. Техногенні умови Яворівського гірничо-промислового району
4.2.3. Відновлення природних умов Яворівщини
4.2.4. Геомеханічні зміни території впливу Яворівського гірничопромислового району
4.2.5. Геохімічні проблеми сірчаних комплексів
4.2.6. Забезпечення екологічної безпеки гірничопромислових комплексів сірконосної провінції
Висновки

РОЗДІЛ 5. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ І РОЗРОБКА ЗАХОДІВ КЕРОВАНОГО КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА СТАДІЇ ЛІКВІДАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЯВОРІВСЬКОГО ТА КАЛУСЬКОГО ГІРНИЧИХ РАЙОНІВ)
5.1. Обґрунтування стратегії і тактики керованого контролю ПТС гірничого комплексу на стадії ліквідації
5.2. Дослідження напружено - деформованого стану ґрунтового
масиву в районах розробки калійних та сірчаних родовищ
5.2.1. Дослідження зсувонебезпечних ділянок Яворівського гірничопромислового району
5.2.2. Дослідження процесонебезпечних ділянок Калуського гірничопромислового району
5.3. Результати апробації математичної моделі розповсюдження забруднення із сховищ відходів в промислових умовах та адекватність моделі
5.4. Аналіз етапів ліквідації гірничого комплексу
5.5. Інформаційно - довідкова система гірничого комплексу після завершення експлуатації
5.6. Аналіз нормативно - правового забезпечення ліквідаційного процесу гірничого комплексу
5.7. Впровадження заходів забезпечення екологічної безпеки гірничопромислових комплексів
5.7.1. Основні заходи із усунення техногенних наслідків діяльності ДП "Калійний завод"
5.7.2. Керований контроль екологічним станом довкілля в межах Яворівського гірничопромислового району
Висновки

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б
ДОДАТОК В
ДОДАТОК Д
ДОДАТОК Ж