Шевченко, Ігор Миколайович


Шевченко, Ігор Миколайович
Особливості інтенсифікації припливу вуглеводнів в процесі освоєння газоконденсатного низькопористого теригенного колектора : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 28.05.04 / І. М. Шевченко. - Івано-Франківськ, 2003. - 175 с. - 155-164.

Метою дослідження є удосконалення методу інтенсифікації припливу вуглеводнів із урахуванням властивостей низькопористого теригенного колектора і газоконденсатної суміші.
Основні задачі дослідження.
1. Виконати аналіз результатів розкриття низькопористих колекторів бурінням, оцінити вплив властивостей низькопористого колектора на результативність освоєння.
2. Обгрунтувати модельні параметри лабораторних експериментів і провести досліди на зразках низькопористих колекторів.
3. Вибрати метод інтенсифікації припливу з газоконденсатних низькопористих теригенних колекторів.
4. Розробити методичні засади для застосування методу інтенсифікації при конкретних геолого-промислових умовах.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИКО- ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ І ОГЛЯД МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВУ
1.1. Поняття "низькопористий колектор"
1.2. Характеристика порової системи низькопористих колекторів
1.3. Огляд дослідженнь фільтрації багатокомпонентної газоконденсатної суміші
1.4. Аналіз досліджень властивостей граничного шару
1.5. Короткий огляд уявлень про капілярні властивості
1.6. Дослідження впливу осмотичних процесів на фільтраційні властивості
1.7. Методи інтенсифікації припливу вуглеводнів з низькопористого колектора
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОПОРИСТОГО КОЛЕКТОРА НА МІКРО-1 МАКРОРІВНІ
2.1. Визначення структурних особливостей низькопористого теригенного колектора на мікрорівні
2.1.1. Лабораторні дослідження пористості і проникності зразків порід
2.1.2. Визначення значимості капілярних процесів у низькопористому колекторі
2.1.3. Впливовість осмотичних процесів
2.1.4. Метод визначення насиченості конденсатом за результатами досліджень газоконденсатних свердловин
2.2. Гідродинамічна дедукція низькопористого колектора на макрорівні
2.2.1. Вибір методу обробки результатів дослідження газоконденсатної свердловини
2.2.2. Інтерпретація кривих відновлення вибійного тиску газоконденсатних низькопористих теригенних колекторів
2.3. Співставлення результатів дослідження на мікро- і макрорівні
2.3.1. Підрахунок сорбованого об'єму конденсату в привибійній зоні пласта
2.3.2. Співставлення тривалості нестабільності аерозолю в поровому каналі та часу збільшення конденсатонасиченості у привибійній зоні пласта в процесі зниження вибійного тиску
2.3.3. Оцінка часу, який необхідний для переходу аерозолю у газову фазу
2.3.4. Зміст тривалості нестабільності аерозолю для експлуатаційних об'єктів
2.3.5. Зміст тривалості нестабільності аерозолю при освоєнні пошуково- розвідувальних свердловин
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА РОЗКРИТТЯ І ОСВОЄННЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО НИЗЬКОПОРИСТОГО КОЛЕКТОРА
3.1. Аналіз результатів розкриття і освоєння низькопористого колектора
3.2. Визначення основних факторів, які впливають на успішність розкриття низькопористого колектора
3.3. Визначення радіуса зони проникнення в залежності від показників буріння та петрофізичних параметрів порового середовища
3.4. Технологічні операції зі зменшення погіршення фільтраційної характеристики низькопористих колекторів
3.5. Інформативність дослідницького процесу на стадії освоєння низькопористого колектора
3.6. Інтеграція фізико-хімічних властивостей низькопористого колектора
із показниками розкриття і освоєння
Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4 ВИБІР МЕТОДУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВУ ВУГЛЕВОДНІВ В ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО НИЗЬКОПОРИСТОГО КОЛЕКТОРА
4.1. Послідовність вибору методу інтенсифікації в залежності від геолого-промислової характеристики
4.1.1. Аналіз ефективності технологій інтенсифікації методом експертних оцінок
4.1.2. Урахування поняття "низькопористий колектор" при виборі методу інтенсифікації
Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5 УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ БАРООБРОБКИ
5.1. Фізична суть дії двооксиду вуглецю у привибійній зоні пласта
5.2. Контрольні досліди із дії глинокислоти на низькопористу породу-колектор
5.3. Лабораторні дослідження із циклічної дії двооксиду вуглецю на низькопористий колектор
5.3.1. Визначення параметрів моделі
5.3.2. Порядок і схема проведення досліду
5.3.3. Аналіз лабораторних дослідів зразків керну із двооксидом вуглецю
5.4. Єдині правила визначення параметрів комплексної фізико-хімічної барообробки із використанням двооксиду вуглецю
5.4.1. Визначення параметрів для об'єкта в освоєнні
5.4.2. Визначення параметрів для есплуатаційної свердловини
5.4.3. Вибір агрегатної техніки
5.4.4. Порядок розрахунку закачки двооксиду вуглецю в свердловину
Висновки до розділу 5
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додаток А. Програма комплексної фізико-хімічної барообробки із використанням двооксиду вуглецю
Додаток Б. Визначення очікуваного економічного ефекту
Додаток В. Протокол науково-технічної ради державного підприємства "Чернігівнафтогазгеологія"
Додаток Г. Акт про прийняття впровадження