Руднік, Анатолій Андрійович


Руднік, Анатолій Андрійович
Методи підвищення ефективності транспортування газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 22.10.02 / А. А. Руднік. - Івано-Франківськ, 2002. - 166 с. - 157-165.

Метою дослідження є створення ринково-орієнтованої концепції оптимізації потоків газу при непроектних режимах роботи магістральних газопроводів як вихідної основи оцінювання ефективності функціонування та реконструкційного розвитку систем магістральних газопроводів.
Основні положення концепції та її науково-методичні засади складають дослідження та розв'язок таких задач:
1. Розробка нової непроектно-орієнтованої методології оцінювання та розрахункового аналізу ефективності функціонування магістральних газопроводів. Ідеологічну основу методології складають аналітичні методи моделювання залежності витрат виробничих потужностей газопроводів від обсягів транспортованого газу. Ця залежність відіграє ключову роль при формуванні оптимізаційної зони прибуткового використання виробничих ресурсів.
2. Дослідження та аналіз методів моделювання непроектних режимів роботи магістральних газопроводів з врахуванням схемної структури газопроводів, фізичного зносу та реальних умов експлуатації.
3. Відпрацювання методично узгодженої системи газотермодинамічних моделей виробничих функцій лінійних ділянок і компресорних станцій для непроектних режимів роботи магістральних газопроводів;
4. Розробка структури системи інформаційного забезпечення розрахункових моделей компресорних станцій і лінійних ділянок магістральних газопроводів з врахуванням їх експлуатаційних характеристик та технічного стану ;
5. Розробка розрахункових методів визначення обсягів продукції газотранспортного виробництва з використанням вимірника виконуваної газотранспортної роботи. Обгрунтування доцільності використання функціонального вимірника газотранспортної роботи магістральних газопроводів в ринково орієнтованих прогнозах ефективності трубопровідного транспорту газу.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
1.1 Газотранспортна система України
1.2 Проблемні аспекти підвищення ефективності функціонування ГТС
1.3 Ринково-орієнтовані методи визначення газотранспортної роботи магістральних газопроводів
1.4 Методи та засоби аналізу ефективності використання виробничих
ресурсів систем трубопровідного транспорту газу
Висновки і формулювання задач дослідження

2 ПРИНЦИПИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРИКЛАДНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ
2.1 Моделювання залежності газотранспортної роботи від перепадів тиску в лінійних ділянках магістральних газопроводів
2.2 Залежність виробничої функції лінійної ділянки газопроводу від зовнішнього теплообміну
2.3 Обгрунтування вибору математичної моделі газового стану
2.4 Моделювання виробничої функції КС при непроектних
режимах роботи магістральних газопроводів
Висновки по розділу 2

3 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ
З.1 Енергоефективність лінійних ділянок магістральних газопроводів
3.2 Енергоефективність компресорних станцій
3.3 Енергоефективність системи транспорту газу
3.4 Оптимізація режимів роботи магістральних газопроводів
Висновки по розділу 3

4 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ГАЗУ
4.1 Методика узагальненої оцінки та підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу
4.2 Основні показники ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу
4.3 Побудова та математичне відтворення ринково-орієнтованого критерія ефективності (прибутковості) систем трубопровідного транспорту газу
Висновки по розділу 4
Загальні висновки
Література
Додатки