Рудко, Василь Петрович


Рудко, Василь Петрович
Забезпечення безаварійної експлуатації газопроводів у зсувонебезпечних гірських умовах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 01.07.05 / В. П. Рудко. - Івано-Франківськ, 2005. - 144 с. - 133-144.

Мета роботи - розробка ефективних методів оцінки технічного стану магістральних газопроводів в зсувонебезпечних гірських умовах.
Відповідно до мети були поставлені такі задачі:
1. Дати оцінку загального поля напружень масивів гірських порід по трасах трубопроводів, відслідкувати його динаміку та спрогнозувати розвиток геологічних процесів.
2. Визначити допустимий рівень довільно орієнтованого навантаження на трубу в області сповзання ґрунту.
3. Встановити закономірності впливу пружно-пластичного деформування зразків трубної сталі 17Г1С на їх пружні та втомні характеристики.
4. Дослідити вплив попереднього пластичного деформування на статичну та циклічну тріщиностійкість трубопроводів.
5. Провести оцінку експлуатаційного окрихчення матеріалу трубопроводів, обумовленого наклепом і пошкоджуваністю металу в вершині тріщини при циклічних і разових перевантаженнях, впливом робочого середовища та деформаційним старінням.
6. Вивчити доцільність проведення оцінки залишкової міцності магістральних трубопроводів з тріщинами за 8К -критерієм.
7. Дослідити вплив тривалої експлуатації магістральних газопроводів на механічні властивості (деградацію) трубної сталі 17Г1С.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Аналіз факторів, які впливають на безаварійну експлуатацію газопроводів в горах
1.1 .Умови та закономірності утворення зсувів
1.2.Використання методу спостережень природного імпульсного електромагнітного поля Землі при виявленні зсувів
І.З.Навантаженість трубопроводів, які знаходяться в зсувній зоні ІАКерування цілісністю магістральних трубопроводів
1.5.Основні поняття та положення механіки руйнування
1.6. Постановка задачі досліджень

РОЗДІЛ 2. Методики досліджень
2.1. Методика досліджень вивчення напружено-деформованого стану гірського масиву методом ПІЕМПЗ
2.2. Вибір матеріалів досліджень
2.3.Випробування на статичний розтяг
2.4.Втомні випробування
2.5.Наведення тріщин на зразках, призначених для оцінки опору поширення тріщини
2.6. Випробування на циклічну тріщиностійкість
2.7.Методика оцінки ефекту закриття втомної тріщини
2.8. Випробування на статичну тріщиностійкість
2.9. Мікроструктурні дослідження

РОЗДІЛ 3. Запобігання перевантаженню об'єктів трубопровідних систем у зсувонебезпечній зоні
3.1.Вплив локальних глибинних напружень на зміну інтенсивності ШЕМПЗ
3.2.Дослідження загального поля напружень на компресорній станції "КС-2 Голятин"
3.3.Оцінка допустимих навантажень на трубопровід у зоні сповзання грунту
3.4 Висновки

РОЗДІЛ 4.Вплив пластичного деформування трубопроводів на механічні характеристики сталі 17Г1С
4.1. Вплив характеру пластичного деформування на пружні властивості сталі 17Г1С
4.2. Вплив пластичного деформування на втомні характеристики сталі 17Г1С
4.3. Вплив пластичного деформування трубопроводів на короткочасну тріщиностійкість сталі 17Г1С
4.4.Вплив пластичного деформування трубопроводів на циклічну тріщиностійкість сталі 17Г1С
4.5.Сумарний вплив різних експлуатаційних чинників на в'язкість руйнування трубопроводів
4.6. Висновки

РОЗДІЛ 5. Оцінка залишкової міцності магістральних трубопроводів з тріщинами
5.1. Встановлення доцільності використання критеріїв лінійної механіки руйнування для оцінки тріщиностійкості трубопроводів
5.2.Порівняльна оцінка тріщиностійкості магістральних трубопроводів за критичними коефіцієнтами
інтенсивності напружень і 5К- моделлю ПО
5.3. Аналіз діаграм руйнування та зламів зразків, призначених для оцінки 5К
5.4. Аналіз мікрогеометричних характеристик зламів зразків, призначених для оцінки 5К
5.5. Встановлення кореляційних залежностей між шириною зони витяжки та δК трубної сталі 17Г1С
5.6 Вплив поверхнево-активного зовнішнього середовища на 6К сталі 17Г1С
5.7.Вплив експлуатаційного окрихчення трубопровідної сталі 17Г1С на δк
5.8. Висновки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ