Рой, Микола Миколайович


Рой, Микола Миколайович
Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 17.10.14 / М. М. Рой. - Івано-Франківськ, 2014. - 174 с. : рис., табл. - 163-174.

Метою дослідження є розробка прискореного методу газогідродинамічних досліджень газових і газоконденсатних свердловин, який би дозволив визначати одночасно параметри привибійної та віддаленої зон пласта.
Основні задачі досліджень:
1. Аналіз результативності існуючих способів дослідження на фактичному матеріалі та проведення пошуків основних напрямків прискореного дослідження газових та газоконденсатних свердловин. Розробка
нового прискореного методу дослідження, який би базувався на поєднанні неусталених та одного усталеного дослідження роботи свердловин.
2. Розробка нового методу прискореного дослідження газових та газоконденсатних свердловин, який би включав вимірювання параметрів в процесі роботи свердловини і в процесі відновлення пластового тиску з
наступною зупинкою вимірювань після досягнення статичного стану у свердловині (зняття кривої припливу та кривої відновлення пластового тиску);
3. Розробка методики оброблення результатів прискореного дослідження свердловин з використанням кривої відновлення тиску і роботи свердловини на одному режимі, яка б дозволяла визначити з підвищеною точністю ємнісно-фільтраційні параметри свердловини, в т.ч. коефіцієнти лінійного та інерційного опорів рівняння припливу продукції до свердловини, зведеного радіуса, коефіцієнта п'єзопровідності, скін-ефекту, радіусу контуру дренування, пористості, проникності, ефективної товщини продуктивного пласта та проведення дослідження за удосконаленою технологією.
4. Перевірка нової методики визначення газогідродинамічних параметрів пластів на промислових даних, отриманих в результаті досліджень газової та газоконденсатної свердловин на одному фактично відпрацьованому режимі, для підтвердження її ефективності.
Об'єктом дослідження цієї роботи є новий метод газогідродинамічного дослідження газових і газоконденсатних свердловин та методика інтерпретації результатів дослідження свердловини на одному фактично відпрацьованому режимі для визначення газогідродинамічних параметрів продуктивних пластів в більшому об'ємі та з підвищеною точністю на основі технології дослідження на одному фактично відпрацьованому режимі та удосконалення технічних засобів для її забезпечення.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є газогідродинамічні та продуктивні характеристики газових та газоконденсатних колекторів на будь-якій стадії їх експлуатації.

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ГАЗОГІДРОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЗОВИХ ТА ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН
1.1 Основні теоретичні положення газогідродинамічних досліджень свердловин
1.2 Сучасний стан газогідродинамічних досліджень газових та газоконденсатних свердловин
Висновки до розділу 1

Розділ 2 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЄМНІСНО-ФІЛЬТРАЩЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ
2.1 Удосконалена методика розрахунку ємнісно-фільтраційних параметрів газових пластів
2.2 Удосконалена методика розрахунку ємнісно-фільтраційних параметрів
газоконденсатних пластів
Висновки до розділу 2

Розділ 3 РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ та технології
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН
3.1 Удосконалення технічних засобів для дослідження газових і газоконденсатних свердловин
3.1.1 Засувка газодинамічної дії
3.2 Розробка технології дослідження газових свердловин
3.3 Розробка методу дослідження газоконденсатних свердловин
Висновки до розділу 3

Розділ 4 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ ТА ВІДОМИХ МЕТОДИК НА ПРИКЛАДІ СВЕРДЛОВИН ДШПРОВСЬКО-
ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
4.1 Розрахунок ємнісно-фільтраційних параметрів продуктивних пластів газових свердловин
4.2 Розрахунок ємнісно-фільтраційних параметрів продуктивних пластів газоконденсатних свердловин
Висновки до розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ