Пукіш Арсен Володиморович


Пукіш, Арсен Володиморович
Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 16.10.08 / А. В. Пукіш. - Івано-Франківськ, 2008. - 141 с. - 131-141.

Мета роботи: розробка та впровадження у практику методів та засобів для зменшення впливу на довкілля відходів, що утворюються під час спорудження нафтогазових свердловин.
Завдання дослідження. Досягнення вказаної мети здійснюється шляхом вирішення наступних завдань:
- проаналізувати стан проблеми екологічної безпеки під час
спорудження нафтогазових свердловин та визначити можливі напрямки її підвищення;
- дослідити можливість підвищення ефективності очищення БСВ шляхом застосування нових коагулянтів;
- визначити оптимальні умови очистки БСВ методом реагентної коагуляції;
- удосконалити та впровадити у практику технологію очистки БСВ для їх повторного використання у виробничому процесі;
- удосконалити та впровадити у практику спорудження свердловин систему організації моніторингу підземних вод під час спорудження свердловин.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВПЛИВУ ВІДХОДІВ БУРІННЯ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН НА ДОВКІЛЛЯ
1.1. Аналіз вивчення проблеми впливу відходів буріння свердловин на довкілля
1.2. Характеристика відходів буріння свердловин
1.3. Вітчизняний і зарубіжний досвід знешкодження відходів спорудження нафтогазових свердловин
Висновки з розділу

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДХОДІВ БУРІННЯ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН НА ДОВКІЛЛЯ
2.1. Фізико-хімічні властивості бурових стічних вод
2.2. Оцінка токсичності відходів буріння
2.3 Дослідження впливу відходів спорудження нафтогазових свердловин на довкілля
2.4 Організація моніторингу підземних вод під час спорудження нафтогазових свердловин (на прикладі свердловини № 4 Лисовицької площі)
2.4.1 Розробка системи моніторингу підземних вод під час проведення бурових робіт
2.4.2 Результати впровадження системи моніторингу за станом підземних вод
2.5 Висновки з розділу

РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИСТКИ БУРОВИХ СТІЧНИХ ВОД
Висновки з розділу

РОЗДІЛ 4
РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАХОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ВІДХОДІВ БУРІННЯ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН НА
ДОВКІЛЛЯ
4.1 Розробка технології очистки бурових стічних вод
4.2 Удосконалення системи водопостачання і водовідведення бурового майданчика
Висновки з розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ