Проців Олег Романович


Проців Олег Романович
Актуальність історичного досвіду Галичини кінця XIX - початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" : Дата захисту 05.03.15 / О. Р. Проців. - Львів, 2014. - 254 с. - 230-239.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні актуальності історичного досвіду організації мисливського господарства в Галичині кінця XIX - початку XX століття для реформування державного регулювання цієї галузі в сучасній Україні.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:
- узагальнити історіографію проблеми організації державного регулювання мисливства в Галичині кінця XIX - початку XX ст. в контексті соціально-економічного, політичного, гуманітарного розвитку суспільства;
- розкрити позитивні досягнення формування та здійснення державної політики з організації мисливства в означений історичний період розвитку Галичини;
- проаналізувати стан організації мисливства в сучасній Україні та виявити основні проблеми його функціонування;
- дослідити нормативно-правове регулювання мисливського господарства;
- розглянути соціально-економічні наслідки вітчизняного мисливського господарювання;
- зробити порівняльний аналіз організації мисливства сучасної України і Галичини кінця XIX - початку XX ст.;
- обґрунтувати можливості використання історичного досвіду організації мисливського господарства Галичини для розвитку державного регулювання цієї галузі в умовах сучасної України.
Об'єктом дослідження є державне регулювання діяльності мисливського господарства як галузі суспільного виробництва.
Предмет дослідження - історичний досвід мисливства Галичини кінця XIX - початку XX ст. та його актуальність для державного регулювання в сучасній Україні.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИСЛИВСТВА ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX
СТОЛІТТЯ
1.1 Історіографія проблеми та напрями дослідження
1.2 Методологія дослідження мисливства як об'єкта державного регулювання
1.3 Організаційно-правові та економічні підходи в державному регулюванні мисливства
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
2.1 Організація та розвиток вітчизняного нормативно-правового регулювання мисливського господарства
2.2 Нормативно-правове забезпечення діяльності мисливського господарства
2.3 Соціально-економічні наслідки та управлінські проблеми державного регулювання мисливського господарства
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ З ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ГАЛИЧИНИ В УДОСКОНАЛЕННІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИСЛИВСТВА
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
3.1 Методологічні підходи у використанні історичного досвіду Галичини
3.2 Організація державного регулювання мисливського господарства
3.3 Удосконалення вітчизняного мисливського законодавства
Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ