Наслєднікова Майя Анатоліївна


Наслєднікова, Майя Анатоліївна
Підвищення екологічної безпеки на об'єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 18.10.11 / М. А. Наслєднікова. - Івано-Франківськ, 2011. - 191 с. - 136-145.

Мета роботи : розробка та впровадження у практику методів та засобів для зменшення впливу на довкілля шкідливих речовин на об'єктах переробки і зберігання нафти і нафтопродуктів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
- провести дослідження і зробити аналіз причин викидів забруднень в навколишнє середовище на підприємствах нафтопереробної промисловості;
- провести аналітичні дослідження атмосферного повітря викидами випаровувань із резервуарів і спалюванні газу при переробці нафти та розробити математичні моделі;
- установити закономірності розсіювання викидів нафтопродуктів у довкілля на основі реалізації математичної моделі;
- розробити заходи та методи для зменшення викидів із резервуарів зберігання нафтопродуктів.

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ОБ'СКТІВ ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА ДОВКІЛЛЯ
1.1. Літературний огляд джерел досліджень екологічної безпеки довкілля в регіонах переробки і зберігання нафти і нафтопродуктів
1.2 Характеристика об'єктів зберігання, переробки нафти і нафтопродуктів (ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття")
1.3 Дослідження і аналіз об'єктів зберігання, нафти і нафтопродуктів
1.4 Основні задачі досліджень

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ НА АТМОСФЕРУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
2.1. Аналіз існуючих математичних моделей
2.2. Розробка математичної моделі процесів випаровування в атмосферу нафтопродуктів
2.3. Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ З
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ І РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИФУЗІЇ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У АТМОСФЕРУ
3.1.Розробка алгоритму математичної моделі викидів із резервуарів нафтопродуктів
3.2. Алгоритм розрахунку викидів забруднень у атмосферу
3.3. Результати досліджень розповсюдження викидів з резервуарів у атмосферу
3.4 Визначення та прогнозування величин викидів забруднюючих речовин за допомогою обробки натурних та експериментальних даних методами математичної статистики
3.5. Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4
ПРОМИСЛОВО-ДОСЛІДНА АПРОБАЦІЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ МЕТОДІВ РОЗСІЮВАННЯ ВИПАРОВУВАНЬ НАФТОПРОДУКТІВ У АТМОСФЕРІ
4.1 Методи зменшення інтенсивності викидів парів нафтопродуктів із резервуарів у атмосферу
4.2. Експериментальні дослідження властивостей піноактивних речовин
4.3. Експериментальне дослідження впливу ПАР на випаровування нафтопродуктів
4.4. Дослідно-промислове випробування методу
4.5. Висновки до розділу 4
Загальні висновки
Література
Додатки