Лопушанський, Андрій Ярославович


Лопушанський, Андрій Ярославович
Раціональне обслуговування систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ з врахуванням екологічної безпеки : дис. ... канд. техн. наук, спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 04.07.06 / А. Я. Лопушанський. - Івано-Франківськ, 2006. - 168 с. - 146-154.

Розробка заходів підвищення гідравлічної ефективності систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ та зменшення шкідливого впливу на довкілля технологічних процесів її експлуатації.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі: 1. Визначення характеристик продукції свердловин як агресивного середовища і міри впливу його на родючість грунтів..
2. Дослідження процесу внутрішньо трубної корозії в агресивному середовищі і характеристик міцності матеріалу труб при цьому.
3. Встановлення закономірностей формування ареалу забруднень витоками
з промислових трубопроводів.
4. Розробка методу витіснення рідкої фази з трубопроводів кульовими роздільниками і дослідження характеристик технологічного процесу з метою скорочення обсягів витоків і забруднення довкілля.
5. Промислові випробування запропонованого методу і конкретизація оптимальних параметрів процесу витіснення рідкої фази з трубопроводів.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМИСЛУ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ РЕГІОНУ
1.1 Аналіз причин впливу на довкілля систем збору та транспортування продукції газоконденсатних родовищ
1.2 Коротка характеристика Західно-Хрестищенського газоконденсатного родовища
1.3 Характеристика водного середовища
1.4 Системи збору і транспортування продукції свердловин газоконденсатних родовищ
1.5 Особливості впливу газоконденсагонроводів на довкілля
1.6 Гідравлічна ефективність газопроводів і методи її підвищення
1.7 Задачі досліджень

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВНУТРІШНЬОТРУБНОЇ КОРОЗІЇ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ФОРМУВАННЯ АРЕАЛУ ЗАБРУДНЕНЬ
ГРУНТУ В РАЙОНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА
2.1 Матеріали та методика корозійно-механічних випробовувань
2.2 Результати механічних випробовувань
2.3 Результати корозійно-механічних випробовувань
2.5 Математичне моделювання формування ареалу забруднень витоками конденсату з трубопроводів
2.6 Висновки по розділу 2

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНЕСЕННЯ РІДИНИ КУЛЬОВИМИ РОЗДІЛЬНИКАМИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ГАЗОРІДИННОЇ СУМІШІ
3.1 Визначення параметрів, що характеризують початок руху кульового роздільника
3.2 Аналіз чинників, що визначають коефіцієнт повного опору кулі на основі методів теорії подібності
і аналізу розмірностей
3.3 Схема експериментальної установки для дослідження гідравлічного опору кульових роздільників
3.4 Визначення критичної швидкості зрушення кульового роздільника
3.5 Вплив діаметра груби на виносну здатність кульових розділювачів
3.6 Висновки по розділу 3

4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ СУМІСНОМУ РУСІ КУЛЬОВОГО
РОЗДІЛЬНИКА І ГАЗОРІДИННОЇ СУМІШІ В ТРУБОПРОВОДІ
4.1 Ексіісримсіітальна установка і методика проведення дослідів
4.2 Аналіз результатів експериментальних досліджень
4.3 Висновки по розділу 4

5 ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИТИСНЕННЯ
КОНДЕНСАТУ З ПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ 121
5.1 Умови проведення промислового експерименту на Христиіценському ГКР
5.2 Схема обстежуваного газопроводу УКПГ-4 - ГПЗ і особливості його роботи
5.3 Методика проведення експерименту і його результати
5.4 Висновки по розділу 5
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ
Література
Додатки