Кунцяк, Роман Ярославович


Кунцяк, Роман Ярославович
Удосконалення технології буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин в нестійких породах (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 08.12.11 / Р. Я. Кунцяк. - Івано-Франківськ, 2011. - 173 с. - 161-173.

Метою роботи є вдосконалення технології будівництва похило-скерованих і горизонтальних свердловин з великими зенітними кутами (55-90°) в нестійких породах. Основні завдання дослідження:
1. Дослідження основних чинників, які призводять до ускладнень та аварій, пов'язаних з втратою стійкості стінок свердловини при розкритті нестійких порід похило-скерованими і горизонтальними стовбурами.
2. Теоретичні, експериментальні та промислові дослідження стійкості порід в похило-скерованих свердловинах.
3. Розробка науково обґрунтованих рішень із вдосконалення технології і технічних засобів буріння похило-скерованих свердловин у нестійких породах.
4. Апробація і впровадження наукових розробок у процесі буріння похило-скерованих свердловин.


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ ПОХИЛО-СКЕРОВАНИХ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН У НЕСТІЙКИХ ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ
1.1. Гірничо-геологічні особливості будови родовищ нафти і газу в нафтогазоносних регіонах України
1.2. Аналіз причин ускладнень і аварій в процесі буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин
1.3. Аналіз стану техніки і технології похило-скерованого і горизонтального буріння
1.4. Аналіз стану техніки і технології буріння свердловин з великими зенітними кутами на родовищах України
Висновки до розділу

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТІЙКІСТЬ СТІНОК
СВЕРДЛОВИНИ
2.1. Дослідження впливу інтенсивності викривлення на стійкість стінок стовбура свердловини
2.2. Дослідження взаємодії бурильних труб зі стінками похило-скерованого стовбура свердловини
2.3. Дослідження пружно-деформованого стану гірських порід у зв'язку з порушенням стійкості стінок свердловини
2.4. Вплив інтенсивності викривлення і значень зенітного кута свердловини на фактичну величину осьового навантаження на долото
Висновки до розділу

РОЗДІЛ 3 ПРОМИСЛОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТІЙКІСТЬ СТІНОК ПОХИЛО-
СКЕРОВАНИХ СВЕРДЛОВИНИ
3.1. Вибір методики та об'єкта експериментально-промислових досліджень
3.2. Параметри і засоби вимірювання у ході експериментально-випробувальних досліджень
3.3. Дослідження впливу величини зенітного кута на стійкість
стінок стовбура похило-скерованої свердловини в нестійких породах
3.4. Дослідження впливу величини інтенсивності викривлення і фактору часу на стійкість стінок свердловини в процесі буріння у нестійких породах
3.5. Дослідження впливу параметрів похило-скерованого стовбура на механічну швидкість буріння свердловини
3.6. Розробка і дослідження протиприхоплюючих пристроїв компоновки низу бурильної колони у процесі буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин
3.7. Коригування траєкторії горизонтального стовбура свердловини в тонких продуктивних пластах
Висновки до розділу

РОЗДІЛ 4 ВИПРОБУВАННЯ І ПРОМИСЛОВЕ ВПРОВАДЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ ТЕХНГКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
БУРІННЯ ПОХИЛО-СКЕРОВАНИХ І ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН
4.1. Буріння свердловин в інтервалах нестійких порід із зенітними кутами вищими критичного
4.2. Буріння свердловин в інтервалах нестійких порід з інтенсивністю викривлення до 1 /10м
4.3. Застосування удосконаленої технології для буріння похило-скерованих свердловин у нестійких породах
4.4. Буріння свердловин в нестійких породах із зенітними кутами нижчими критичного
4.5. Буріння свердловин в нестійких породах із стабілізацією зенітного кута
Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ