Календар знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 2013 рік

1 січня – 65 років від дня народження професора кафедри економіки підприємства
Витвицького Ярослава Степановича

Ярослав Степанович Витвицький народився 1 січня 1948 року в селищі Богородчани Івано-Франківської області. Закінчив Битківську середню школу Надвірнянського району. В 1965-1970 рр. навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу на геологорозвідувальному факультеті. Після закінчення працював у науково-дослідному секторі інституту молодшим науковим співробітником.
У 1972-1975 рр. – аспірант кафедри геофізичних досліджень свердловин ІФІНГу.
У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1979 р. – доцент кафедри економіки паливно-енергетичного комплексу.
і управління виробництвом. В даний час Витвицький Я. С. – професор кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ. Керує науковою працею аспірантів. чений є автором багатьох наукових праць та науково-методичних розробок. До основних публікацій слід віднести:

Зелінська Г. О. Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу : монографія / Г. О. Зелінська, У. Я. Садова, Я. С. Витвицький ; ред. Данилюк М. О. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 124 с.

Оцінка ефективності інвестицій у розвідку і розробку нафтових родовищ : монографія / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, І. М. Метошоп, І. Р. Михайлів ; ред. Витвицький Я. С. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 248 с.

Витвицький Я. С. Визначення ставок дисконту на етапах пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ / Я. С. Витвицький // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2006. – № 1(13). – С. 112-122.

Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній : монографія / Я. С. Витвицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 431 с.

Витвицький Я. С. Оцінка інвестиційних проектів освоєння нафтогазових ресурсів методом реальних опціонів / Я. С. Витвицький // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн.. ун-ту нафти і газу. – 2007. – № 2(16). – С. 126-130.

Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств : навч. посіб. / Я. С. Витвицький, І. В. Андрійчук, О. І. Лесюк [та ін.] ; ред. Данилюк М. О. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 364 с.

Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних систем / М. В. Палійчук, Є. І. Крижанівський, ,Я. С. Витвицький, В. П. Петренко // Регіон. економіка. – 2009. – № 3. – С. 27-35.

Витвицький Я. С. Методичні підходи до оцінки економічної інформації / Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 4(26). – С. 113-119.

Степанюк Г. С. Дореінжинірингова діагностика техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г. С. Степанюк, Я. С. Витвицький // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 3(25). – С. 178-183.

10 січня – 80 років від дня народження професора кафедри польової нафтогазової геофізики Степанюка Василя Петровича

Василь Петрович Степанюк народився 10 січня 1933 року на Волині у селянській сім’ї. Після закінчення середньої школи у м. Луцьку із золотою медаллю поступив у 1952 році до Львівського політехнічного інституту на геологорозвідувальний факультет. Закінчивши в 1957 р. інститут з відзнакою, виїхав за направленням у Таджицьке управління геології та охорони надр. Там пройшов школу виробничого гарту від інженера до куратора геофізичної служби Таджикистану.

У 1964 р. зарахований за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри геофізичних методів пошуку та розвідки геологорозвідувального факультету Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук. У 1972 р. йому присвоєно звання доцента кафедри геофізики, а в 1992 р. професора цієї ж кафедри.

За роки роботи в Івано-Франківському інституті нафти і газу, а згодом у національному університеті, обіймав посади декана заочного факультету, геологорозвідувального факультету, завідувача кафедри польової нафтогазової геофізики, проректора з навчально-методичної роботи, проректора із зовнішньоекономічних зв’язків.

Наукові інтереси В. П. Степанюка лежать у площині радіометричних методів та комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних. Ним підготовлені численні наукові праці, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки.
До основних публікацій слід віднести:

Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики) : підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева, В. П. Степанюк [та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2006. – 446 с.

Степанюк В. П. Радіоекологія : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 160 с.

Анікеєв С. Г. Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів : навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 241с.

Степанюк В. П. Нафтогазопошукова геофізика : підручник / В. П. Степанюк, О. П. Петровський, С. Г. Анікеєв. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 296 с.

Степанюк В. П. Ядерна геофізика і радіометрична розвідка : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 178 с.

Геолого-гравітаційне моделювання структур у піднасуві Буковинських Карпат / Л. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк [та ін.] // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – №1(23). – С. 33-37.

Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія / Б. Й. Маєвський, С. Г. Анікеєв, Л. С. Мончак, В. П. Степанюк [та ін.] ; ред. Маєвський Б. Й. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 207 с.

Перспективні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами / Л. С. Мончак, Г. О. Жученко, С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк // Наук. вісн. Івано-Франків. нац техн. ун-ту нафти і газу. – 2012. – № 1(31). – С. 7-13.

1 березня – 10 років від дня створення кафедри природних ресурсів та туризму

У січні 2003 року сесія народних депутатів Івано-Франківської області затвердила «Програму розвитку туризму в Івано-Франківській області до 2010 року», а обласна держадміністрація розглядає розвиток туристичної галузі як першочергове завдання. Виходячи з цього, в межах Івано-Франківщини виникла нагальна потреба пошуку нових підходів до управління туристичною галуззю, а особливо – в інженерному обгрунтуванні та проектуванні нових туристичних маршрутів та рекреаційних зон. У цьому контексті особливо актуальною є підготовка фахівців, які здатні здійснювати інженерний аналіз та оцінку природно-територіальних ресурсів для туристично-рекреаційного освоєння територій, розробляти принципи організації рекреаційного господарства та основ рекреаційного природокористування.

Тому 1 березня 2003 р., внаслідок поділу кафедри екології інженерно-екологічного факультету, була створена кафедра природних ресурсів. У липні 2003 р. її перейменували на кафедру природних ресурсів та туризму.

У 2004 р. кафедра розпочала набір студентів за спеціальністю «туризм». Бакалавр з фаху «туризм» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до економічного, управлінського, інженерно-технічного, обліково-контрольного, культурологічного напрямів суміжної професійної діяльності.

Підготовка фахівців з туризму окрім загальних спрямувань у менеджменті туризму, спрямована на інженерію туристичної галузі, починаючи від проектування і будівництва туристичних готельно-курортних комплексів до їх екологічно безпечної експлуатації. Тому, зі створенням факультету архітектури туристичних комплексів в ІФНТУНГ, кафедра була підпорядкована цьому факультету.

Кафедра співпрацює з вищими і середніми спеціальними навчальними закладами України та м. Івано-Франківська, є членом Туристичної асоціації Івано-Франківщини. ЇЇ викладачі беруть активну участь у науково-методичних конференціях різного рівня, наукових семінарах, «круглих столах». До основних публікацій викладачів кафедри можна віднести:

Коробейникова Я. С. Оцінка екологічного стану для планування рекреаційної галузі територій / Я. С. Коробейникова, Л. В. Плаксій // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2004. – № 3(9). – С.136-138.

Дрогомирецький Я. М. Особливості організації туризму на природоохоронних територіях / Я. М. Дрогомирецький, Г. Є. Долгопола // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2008. – № 1(17). – С. 155-158.

Коробейникова Я. С. Еколого-економічні аспекти розвитку збалансованого туризму в Україні / Я. С. Коробейникова, І. М. Довжинський // Наук. вісн. Івано-Франків. нац.. техн. ун-ту нафти і газу. – 2008. – № 1(17). – С. 171-174.

Пендерецький О. В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи / О. В. Пендерецький // Укр. геогр. журн. – 2010. –
№ 3. – С. 48-51.

Коробейникова Я. С. Стратегія збалансованого туризму : конспект лекцій / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 147 с.

Олійник Я. Наукові напрямки оптимізації процесу інвестування промислового туризму з урахуванням екологічних факторів / Я. Олійник, О. Пендерецький // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 58. – С. 48-50.

Пендерецький О. В. Природні об'єкти промислового туризму Українських Карпат / О. В. Пендерецький // Часопис картографії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. – Вип. 2. – С. 138-146.

Пендерецкий О. В. Промышленный туризм Украинских Карпат / О. В. Пендерецкий // Актуал. проблемы соврем. науки. – 2011. – № 3. – С. 186-191.

Пендерецький О. В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення : монографія / О. В. Пендерецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 225 с.

25 березня – 70 років від дня народження професора кафедри загальної та прикладної фізики Чернова Бориса Олександровича

Борис Олександрович Чернов народився 25 березня 1943 року в смт. Вовковинці Деражнянського району Хмельницької обл.

В 1960 р. закінчив Вовковинецьку середню школу № 1. В 1961 р. поступив у Львівський державний університет на фізичний факультет, який закінчив у 1968 р. за спеціальністю «фізик-оптик». У 1962-1965 рр. проходив військову службу на Байконурі командиром відділення з підготовки даних запуску ракет.

Після закінчення університету працював на 18 підшипнико-вому заводі м. Вінниці майстром, старшим майстром, начальником цеху, головним конструктором заводу.

У 1971 р. почав працювати в Івано-Франківському інституті нафти і газу завідувачем лабораторією кафедри розвідувальної геофізики. Працюючи начальником відділу матеріально-технічного постачання, вніс великий вклад в розбудову навчальних корпусів і студмістечка теперішнього ІФНТУНГ.

У 1977 р. поступив до аспірантури при Московському науково-дослідному інституті бурової техніки, яку успішно закінчив захистом кандидатської дисертації в 1980 р.

Повернувся в ІФІНГ на посаду доцента кафедри. За час роботи на цій посаді проводив велику науково-дослідну роботу. Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію і отримав звання дійсного члена Української нафтогазової академії наук. За безпосередньою участю професора Б. О. Чернова розроблено конструкції обважнених бурильних труб з замковим різьбовим з’єднанням підвищеної роботоздатності, конструкції обважнених бурильних труб змінної жорсткості. Запропоновано нові методи та технології зміцнення елементів бурильної колони. Проводяться роботи по інтенсифікації видобутку нафти і газу.

До основних публікацій слід віднести:

Збірник задач з фізики для вступників в ІФНТУНГ / Т. О. Кріцак, О. Є. Федоров, Б. О. Чернов, М. Є. Сімків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 219 с.

Фізика. : зб. тест. завд. для абітурієнтів / Б. О. Чернов, Т. О. Кріцак, М. Є. Чернова, О. Є. Федоров. – 2-ге вид., відкорегов. і доповн. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 596 с.

Сімків М. Є. Підвищення експлуатаційних характеристик бурильної колони за рахунок використаних в КНБК ОБТ змінної жорсткості / М. Є. Сімків, Б. О. Чернов // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2009. – № 1(19). – С. 82-87.

Чернов Б. О. Аналіз методів оперативної оцінки видобувних запасів та прогнозування видобутку за падінням дебіту / Б. О. Чернов, В. І. Коваль // Нафтогаз. енергетика. – 2011. –
№ 1(14). – С. 5-10.

Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації / Б. О. Чернов, М. М. Западнюк, М. Є. Чернова, І. М. Ільків // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 3(40). – С. 85-89.

Підвищення експлуатаційних характеристик обсадних колон шляхом удосконалення конструкцій різьбових з'єднань / Б. О. Чернов, В. Б. Чернов, М. Є. Чернова, В. Д. Яцишин // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 1(38). – С. 91-95.

Чернов Б. О. Матеріальний баланс газоконденсатних покладів / Б. О. Чернов, В. І. Коваль // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 2(43). – С. 134-142.

Чернов Б. О. Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідро-акустичним методом / Б. О. Чернов, М. М. Западнюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 1(42). – С. 46-56.

26 березня – 65 років від дня народження завідувача кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики професора Едуарда Дмитровича Кузьменка

Едуард Дмитрович Кузьменко очолює кафедру геотехногенної безпеки та геоінформатики з 2004 року. Викладає екологічну геофізику те радіоекологію і теорію поля. Основні напрямки його наукових досліджень – прогнозування небезпечних геологічних процесів, геофізичні методи в інженерній геології та гідрогеології.

Указом Президента України від 20 травня 2011 р. Кузьменку Е. Д. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)».

Вчений є одним з авторів першого в історії Прикарпаття наукового відкриття, назва якого «Закономірний зв’язок між величинами ймовірності виникнення зсувів і зсувної небезпеки при комплексному впливі природно-техногенних факторів». Авторами цього відкриття є також ректор університету Є. І. Крижанівський, професор О. М. Карпенко, ст. викладач О. М. Журавель.

Під керівництвом професора Кузьменка Е. Д. науковці кафедри проводять фундаментальні та прикладні дослідження в галузях інженерної геофізики, гідрогеології, інженерної геології, прогнозування гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів, прогнозування надзвичайних ситуацій, пов’язаних з геологічними процесами та ін.

До основних публікацій професора Кузьменка Е. Д. слід віднести:

Сейфулін Р. С. Електророзвідка : навч. посіб. / Р. С. Сейфулін, Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 218 с.

Дослідження зсувних процесів геофізичними методами : монографія / Е. Д. Кузьменко, А. Ф. Безсмертний, О. П. Вдовина [та ін.] ; ред. Кузьменко Е. Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 417 с.

Прогнозування екогідрогеохімічної ситуації при затопленні Домбровського кар'єру калійних руд / В. В. Долін, Є. О. Яковлев, Е. Д. Кузьменко, Б. Т. Бараненко // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 74-86.

Чепурна Т. Б. Довгостроковий часовий прогноз селевої активності на території гірськокарпатського гідрогеологічного району / Т. Б. Чепурна, Е. Д. Кузьменко // Геодинаміка. – 2011. – № 1. – С. 38-46.

Давибіда Л. І. Закономірності динаміки рівнів підземних вод і чинників їх формування у межах території Дніпропетровської області / Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко // Геодинаміка. – 2011. – № 1. – С. 83-93.

Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 1. Теоретичні передумови прогнозування екзогенних геологічних процесів. Закономірності активізації зсувів / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Т. Б. Чепурна [та ін.] // Геоінформатика. – 2011. – № 3. – С. 61-74.

Прогнозування екзогенних геологічних процесів. Частина 2. Закономірності розвитку поверхневих проявів карсту та селів. Геоінформаційна система прогнозування екзогенних геологічних процесів / Е. Д. Кузьменко, О. М. Журавель, Т. Б. Чепурна [та ін.] // Геоінформатика. – 2011. – № 4. – С. 58-77.

Кузьменко Е. Д. Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту : монографія / Е. Д. Кузьменко, І. В. Чепурний, П. П. Чалий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 272 с.

15 квітня – 75 років від дня народження завідувача кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології професора Семенцова Георгія Никифоровича

Георгій Никифорович Семенцов народився 15 квітня 1938 року у м. Іловайськ Донецької області. Вищу освіту отримав у Північно-Кавказькому гірничо-металургійному інституті в м. Владикавказі, який закінчив у 1960 р. Згідно з державним розподілом на роботу, після закінчення інституту два роки працював у м. Карабаш Челябінської області на гірничо-металургійному комбінаті. У 1962 р. поступив в очну аспірантуру Свердловського гірничого інституту ім. В. В. Вахрушева на спеціальність «Автоматизація технологічних процесів» і в 1966 р. успішно захистив кандидатську дисертацію з проблем автоматичної стабілізації режимів роботи гірничих машин.

У 1967 р. за конкурсом був обраний на посаду доцента кафедри електротехніки і автоматики Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1977 р. працює завідувачем кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології.

У 1990 р. в Московському інституті нафти і газу ім. І. М. Губкіна успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. Тема дисертації «Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин». У 1991 р. Г. Н. Семенцов отримав звання професора.

У 1968 р. заснував наукову школу «Автоматизоване керування технологічними процесами на базі фазі-логіки і штучних нейромереж». За матеріалами наукових досліджень Г. Н. Семенцова надруковано більше 400 наукових праць, створено 15 винаходів, вийшли з друку більше 40 навчальних посібників, підручник. Створено математичний опис технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин. Запропоновані методи оптимального управління технологічним процесом буріння свердловин дозволили розробити основні принципи побудови і створити систему оптимального управління в реальному часі для роторного і турбінного способів буріння, а також для буріння свердловин електробурами і за рахунок цього значно збільшити механічну швидкість проходки (до 30%).

До основних публікацій слід віднести:
Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 190 с.

Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, Я. В. Куровець, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 300 с.

Штучні нейромережі та фазі-логіка в системах автоматизації : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, Л. Я. Чигур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 132 с.

Автоматизація періодичних технологічних процесів : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 175 с.

Інтегровані та адаптивні системи керування : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 65 с.

Моніторинг і вимірювальні спеціальні прилади : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. В. Шавранський, І. І. Чигур. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 95 с.

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 808 с.

Семенцов Г. Н. Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 145 с.

Семенцов Г. Н. Планування та обробка результатів експерименту : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : Факел, 2010. – 198 с.
Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 103 с.

Семенцов Г. Н. Напрямки удосконалення систем автоматизованого управління газотранспортною системою / Г. Н. Семенцов, Є. С. Стрельцов // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – № 2(13). – С. 101-104.

Семенцов Г. Н. Структурно-параметрична оптимізація системи автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату / Г. Н. Семенцов, С. Г. Гіренко, А. І. Лагойда // Нафтогаз. енергетика. – 2011. – № 3(16). – С. 86-95.

30 квітня – 70 років від дня народження професора кафедри механіки машин Вольченка Олександра Івановича

Олександр Іванович Вольченко народився 30 квітня 1943 року в м. Харкові. У 1950 р. сім’я Вольченків переїжджає на Станіславщину (Івано-Франківщину), де в 1959 р. Вольченко О. І. закінчує Пістинську середню школу Косівського району зі срібною медаллю і поступає на механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту на спеціальність «Автомобілі і трактори».

Після закінчення, в 1964 р., інституту направляється на роботу інженером з експлуатації в Надвірнянську автоколону «Головльвівбуду», де працює три роки і в 1967 р. поступає в очну аспірантуру Львівської політехніки.

У 1970 р., успішно завершивши навчання в аспірантурі, напраляється в Івано-Франківський інститут нафти і газу асистентом кафедри теплотехніки.

Саме цей період характеризується найвищою винахідницькою активністю, і Олександр Іванович разом з дружиною стає лауреатом Всесоюзної премії НТТМ, як кращі молоді винахідники області. Паралельно напрацьовує і збирає матеріал на першу монографію «Повышение эффективности действия тормозных устройств», що побачила світ в 1979 р. В цьому ж році успішно захищає кандидатську дисертацію в Львівському політехнічному інституті. В 1980 р. переходить працювати асистентом на кафедру механіки машин. В 1988 р. успішно захищає докторську дисертацію в Ленінградському політехнічному інституті, а в 1991 р., з отриманням атестату професора, відкриває аспірантуру і веде плідну роботу з молодими вченими.

Під його керівництвом підготовлено 8 кандидатів наук та за його участю 2 докторів наук. Внесок професора О. Вольченка в розвиток вітчизняної науки характеризує актуальний науковий напрямок в галузі з дослідження і підвищення експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв при їх природному і різних видах примусового охолодження. Отриманий експериментально-теоретичний матеріал склав вихідну інформацію для створення банку даних і розробки основ теорії конструювання і розрахунку гальмівних пристроїв, на основі яких розроблені алгоритми і програми розрахунків експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв. До основних публікацій слід віднести:

Іващенко В. Т. Деталі машин. Збірник завдань з прикладами розв'язування. : навч. посіб. / В. Т. Іващенко, О. І. Вольченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 229 с.

Стрічково-колодкові гальма: в 2 т. : монографія. Т. 2. / Є. І. Крижанівський, О. І. Вольченко, М. О. Вольченко [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 215 с.

Вольченко О. І. Моделювання деформації гальмівної стрічки і розподілу сил у контакті "стрічка - фрикційна накладка" стрічково-колодкових гальм / О. І. Вольченко, Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2007. – № 4(25). – С. 92-96.

Вольченко О. І. Експериментальна установка для моделювання теплового стану підземної ділянки трубопроводу / О. І. Вольченко, Н. В. Мойсишин, А. В. Мойсишин // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 3(36). – С. 125-130.

Експериментальні дослідження ефективності індукторного гальма бурової лебідки / О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, М. В. Кашуба, В. І. Карась // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 2(24). – С. 52-59.

Вольченко О. І. Оцінка теплового балансу наземних ділянок трубопроводів / О. І. Вольченко, А. В. Мойсишин, Н. В. Мойсишин // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 3(25). – С. 125-129.

Темпи нагрівання та охолодження ободів металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв / О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, І. О. Бекіш, Н. М. Стебелецька // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 1(27). – С. 44-48.

Теплонавантаженість обода гальмівного шківа бурової лебідки при роботі індукторного гальма / О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, Д. Ю. Журавльов, М. В. Кашуба // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 1(38). – Ч. 1. - С. 17-23.

Теплонавантаженість обода гальмівного шківа бурової лебідки при роботі індукторного гальма / О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, Д. Ю. Журавльов, М. В. Кашуба // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 2(39). – Ч. 2. – С. 26-32.

9 липня – 50 років з дня створення Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту

9 липня 1963 року згідно з наказом МВ і ССО УРСР № 401 від 09.07.1963 р. Станіславський загальнотехнічний факультет реорганізовано в Івано-Франківську філію Львівського політехнічного інституту з відділеннями нафтової і газової промисловості та загальнотехнічним. Це стосувалося таких кафедр: загальної геології, мінералогії і петрографії, геології й розвідки нафтових і газових родовищ, геофізичних методів пошуків і розвідки корисних копалин, буріння нафтових і газових свердловин, експлуатації нафтових і газових родовищ і машини та обладнання нафтових і газових промислів, економіки і організації нафтової і газової промисловості.

Інформація про переведення нафтового факультету до Івано-Франківська була сприйнята його колективом неоднозначно. Частина професорсько-викладацького складу з різних об’єктивних причин відмовилась від переїзду, що певним чином позначилось на науковому потенціалі відділення.

Незважаючи на складність та невизначеність ситуації на протязі 1963/1964 н. р., факультет разом зі студентами, кафедрами, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням і геологічним музеєм переїхав до Івано-Франківська, де з 1 вересня 1963 року розпочався навчальний процес перших – третіх, а з 1 вересня 1964 р. – усіх п’яти курсів.

Не перериваючи навчального процесу, підготовку спеціалістів для нафтової і газової промисловості продовжила Івано-Франківська філія ЛПІ, де з 1 вересня 1963 р. організовано механічний факультет, а з вересня 1964 р. згідно з наказом МВ і ССО УРСР № 194 від 15 квітня 1964 р. відділення нафтової і газової промисловості розділене на два: геологорозвідувальне та нафтогазопромислове. У 1966/1967 н. р. запрацював факультет автоматизації та економіки. Збільшився набір студентів на всі спеціальності й відділення. Про історію створення Івано-Франківської філії ЛПІ можна дізнатись з таких публікацій:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Імена славних сучасників / ред. Крижанівський Є. І. – К. : Світ успіху, 2007. – 328 с.

Крижанівський Є. І. Нафтогазова освіта України: минуле і сьогодення = До 40-річчя ІФНТУНГ / Є. І. Крижанівський, Ф. В. Козак // Нафт. і газ. пром-сть. – 2007. – № 3. – С. 3-7.

Нафта і газ Прикарпаття. Нариси історії / ред.: О. Калашни- кова, Р. Рейхерт. – К. : Наук. думка, 2004. – 570 с.

Васько І. А. Підготовка інженерних і наукових кадрів для нафтогазового комплексу / І. А. Васько, Є. І. Крижанівський // Нафта і газ України : зб. наук. пр. – К., 1997. – С. 320-329.

Нафтовий комплекс Прикарпаття / упоряд. Й. М. Гах. – К. : Наук. думка, 1994. – 199 с.

Шелепін Є. Єдиний на Україні / Є. Шелепін // На землі Прикарпатській / ред. Л. П. Зосіч. – Ужгород : Карпати, 1967. – 231 с.

1 серпня – 50 років з дня створення кафедри вищої математики

1 серпня 1963 р. на базі Івано-Франківського ЗТФ ЛПІ утворилась Івано-Франківська філія ЛПІ із загальнотехнічним факультетом та факультетом нафтової та газової промисловості. До складу першого увійшла новостворена кафедра вищої математики, що налічувала десять викладачів. Обов’язки завідувача кафедри упродовж 1963-1964 рр. та 1966-1968 рр. виконувала С. Т. Тарас.

Протягом 1964-1966 рр. кафедрою завідував кандидат фізико-математичних наук, доцент І. Ф. Григорчук. За цей час штат кафедри зріс удвічі.

Упродовж 1968-1978 рр. кафедру очолював один з її фундаторів – кандидат фізико-математичних наук, доцент Б. Я. Ліпко, лекції якого були для колег зразком педагогічної майстерності. Коло його наукових зацікавлень було досить широким: диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей.

Доцент А. Н. Хомченко став першим доктором наук на кафедрі, захистивши у 1991 р. дисертацію «Розвиток і застосування імовірнісного моделювання у дискретних методах обчислювальної математики». Понад чверть віку (упродовж 1978-2004 рр.) завідувачем кафедри працював кандидат фізико-математичних наук, доцент В. І. Горгула.

З 2004 р. кафедру очолює Василь Михайлович Мойсишин, який у 1996 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук, захистивши дисертацію, присвячену вивченню стійкості та коливань бурильної колони при поглибленні свердловин роторним способом.

З початку 90-х років на кафедрі розпочалась велика робота, яка триває і досі, зі створення навчальних посібників державною мовою. Нині практично всі курси лекцій забезпечені навчальною та методичною літературою. При кафедрі функціонує докторантура, аспірантура, науковий семінар «Математичне моделювання в техніці», яким керує професор В. М. МойПід його керівництвом підготовлено 8 кандидатів наук та за його участю 2 докторів наук. Внесок професора О. Вольченка в розвиток вітчизняної науки характеризує актуальний науковий напрямок в галузі з дослідження і підвищення експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв при їх природному і різних видах примусового охолодження. Отриманий експериментально-теоретичний матеріал склав вихідну інформацію для створення банку даних і розробки основ теорії конструювання і розрахунку гальмівних пристроїв, на основі яких розроблені алгоритми і програми розрахунків експлуатаційних параметрів гальмівних пристроїв. До основних публікацій слід віднести:сишин.

Для викладання математичних дисциплін залучено досвідчений, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який є одним з найчисленніших в університеті. Тут працюють 29 штатних працівників, 15 з яких мають наукові ступені, з них двоє – доктори наук.

Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на вивчення і засвоєння студентами основних понять і теоретичних результатів математичних дисциплін з метою їх використання при вивченні спеціальних дисциплін. Дисципліни кафедри достатньо забезпечені навчальними підручниками та методичними розробками. Практично з усіх розділів вищої математики є конспекти лекцій, написані викладачами кафедри.

Для абітурієнтів, які готуються до вступних випробувань з математики у вищих навчальних закладах України, і, зокрема, у ІФНТУНГ, підготовлено понад десяток навчально-методичних видань, у тому числі - два збірники завдань з грифом Міністерства освіти і науки України.

За результатами проведених досліджень щороку публікується 10-15 наукових статей, готується 5-8 виступів на наукових конференціях. Серед основних публікацій викладачів кафедри можна виділити такі:

Вища математика (Рівняння математичної фізики. Елементи операційного числення) : навч. посіб. / Л. І. Камаєва, Л. І. Криштопа, Т. М. Даляк, С. О. Камаєва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 106 с.

Дослідження операцій : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, А. М. Краснодембський, К. В. Гресько [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 233 с.

Криштопа Л. І. Диференціальне числення функцій декількох змінних : конспект лекцій / Л. І. Криштопа, Я. І. Савчук, В. Д. Яцишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 88 с.

Тестові завдання з вищої математики : навч. посіб. / ред.: Гургула С. І., Мойсишин В. М., – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 737 с.

Лялюк Д. Ф. Про помилки у розв'язуванні задач і культуру математичних записів : навч. посіб. / Д. Ф. Лялюк, М. В. Маковійчук, О. А. Гевка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 233 с.

Дослідження операцій : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, О. М. Витвицька, К. В. Гресько [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 140 с.

Григорчук Л. І. Спецрозділи вищої математики : конспект лекцій. Ч. 1 : Сферична тригонометрія / Л. І. Григорчук, Г. В. Григорчук. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 86 с.

Григорчук Л. І. Спецрозділи вищої математики : конспект лекцій. Ч. 2 : Диференціальна геометрія / Л. І. Григорчук, Г. В. Григорчук. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 55 с.

Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики : навч. посіб. / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, С. С. Гулька [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 451 с.

Збірник конкурсних завдань з математики : навч. посіб. / В. М. Мойсишин, С. І. Гургула, В. І. Горгула [та ін.]. – 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. – 625 с.

Камаєва Л. І. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії : конспект лекцій / Л. І. Камаєва, В. М. Сеничак. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 97 с.

Мойсишин В. М. Вступ до математичного аналізу : навч. посіб. / В. М. Мойсишин, Б. С. Сікора, Т. Г. Лавинюкова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 162 с.

Савчук Я. І. Теорія функцій комплексної змінної. Елементи операційного числення : конспект лекцій / Я. І. Савчук, Т. Г. Лавинюкова, І. Є. Овчар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 173 с.

Higher Mathematics (Differention of several variables functions) : лекції / Y. I. Savchuk, L. M. Shegda, L. I. Kryshtopa, N. O. Shkolna. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 95 c.

Гургула С. І. Збірник завдань для повторення елементарної математики / С. І. Гургула, С. С. Гулька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 48 с.

8 серпня – 70 років від дня народження професора кафедри методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції Кісіля Ігоря Степановича

Ігор Степанович Кісіль народився 8 серпня 1943 р. в
с. Дережичі Дрогобицького району Львівської області. У 1964 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик з автоматизації технологічних процесів видобутку, транспорту нафти і газу. З 1965 р. працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті транспорту нафти і газу (м. Уфа) молодшим науковим співробітником.
1966-1969 рр. – начальник служби автоматизації Брянського районного нафтопровідного управління. 1969-1970 рр. старший інженер відділу автоматизації ЦНДЛ ВАТ «Укрнафта». 1970-1971 рр. – старший інженер відділу автоматизації проектно-конструкторського інституту (м. Івано-Франківськ). 1971-1974 рр.- навчання в очній аспірантурі Львівського політехнічного інституту. Після успішного закінчення аспірантури був зарахований асистентом ІФІНГ. В інституті працював на посадах старшого викладача, доцента, нині – професор, завідувач кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції».
Ігор Степанович – академік Української нафтогазової академії. Указом Президента України від 20 травня 2011 р. йому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2010 року за роботу «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану».
Під керівництвом професора Кісіля І. С. в університеті функціонує наукова школа «Дослідження поверхневих властивостей на границі розділу двох фаз». Науковцями школи розроблені прилади для вимірювання поверхневого і міжфазного натягів на границі розділу з пластовим флюїдом, а також для вимірювання крайового кута зношування на межі контакту рідина – газ – пористе тіло, розроблено методику вибору поверхнево-активних речовин в розчинах з метою їх використання в нафто- газовидобуванні.
До основних публікацій слід віднести:

Кісіль І. С. Конструювання вимірювальних приладів : навч. посіб. / І. С. Кісіль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 328 с.

Кісіль І. С. Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2 т. : монографія. Т.1 : Методи максимального тиску у бульбашці, лежачої і висячої крапель та об'єму краплі / І. С. Кісіль, Р. І. Кісіль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 298 с.

Лютак І. З. Ультразвуковий контроль параметрів технічного стану магістральних трубопроводів : монографія / І. З. Лютак, І. С. Кісіль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 285 с.

Алгоритм обробляння сигналів під час аналізу поширення поверхневих ультразвукових хвиль / І. З. Лютак, І. С. Кісіль, А. А. Мандра, З. П. Лютак // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 3(25). – С. 189-194.

Кісіль І. С. Контроль міжфазного натягу рухомих розчинів поверхнево-активних речовин / І. С. Кісіль, Р. Т. Боднар // Методи та прилади контролю якості. – 2010. – № 25. – С. 37-40.

Теоретичні основи дослідження функціонування турбінних лічильників газу / Я. М. Власюк, В. А. Яцевський, І. С. Кісіль, О. Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. – 2010. –
№ 25. – С. 67-73.

Біліщук В. Б. Удосконалений пристрій для утворення фіксованої обертової краплі при вимірюванні міжфазного натягу рідин / В. Б. Біліщук, І. С. Кісіль // Методи та прилади контролю якості. – 2010. – № 24. – С. 50-53.

Дослідження поширення поверхневих ультразвукових хвиль у металі при зміні величини фізико-механічних параметрів поверхні металу / І. З. Лютак, І. С. Кісіль, З. П. Лютак, А. А. Мандра // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 3(36). –
С. 68-72.

Кучірка Ю. М. Удосконалена методика вимірювання динамічного поверхнево-активних речовин методом максимального тиску у бульбашці / Ю. М. Кучірка, І. С. Кісіль, Б. В. Костів // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – № 27. – С. 48-51.

Равський Ю. О. Вплив форми капіляра на процес і результат вимірювання поверхневого натягу методом об'єму краплі / Ю. О. Равський, І. С. Кісіль // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – № 26. – С. 51-56.

Барна О. Б. Дослідження поверхневого натягу рідин методом розгорнутого циліндричного меніска біля плоскої стінки / О. Б. Барна, В. Б. Біліщук, І. С. Кісіль // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – № 26. – С. 57-59.

Прилади та системи неруйнівного контролю : диплом. проектув. / І. С. Кісіль, О. Є. Середюк, З. П. Лютак, Р. Т. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 36 с.

15 серпня – 65 років від дня народження ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу професора Крижанівського Євстахія Івановича

Євстахій Іванович Крижанівський народився 15 серпня
1948 року в с. Побережжя Івано-Франківської області. Закінчивши восьмирічку у 1963 р., продовжив навчання у середній школі сусіднього села Єзупіль.
У батьківській кузні вперше побачив чудо перетворення металу, відчув його особливу міць, здатність сприймати і передавати великі зусилля. Саме тоді захопився металом і мріяв пов’язати з ним своє майбутнє.
«Я бачив себе тільки інженером-механіком» - згадує Є. І. Крижанівський. І він став студентом механічного факультету Івано-Франківського інституту нафти і газу. На третьому курсі здійснена перша спроба наукової роботи. Об’єктом дослідження став динамічний аналіз механізмів з урахуванням характеристик приводу. Отримана нагорода на студентській науковій конференції додала сміливості і впевненості у своїх силах. Дипломний проект теж був науково-конструкторським. Тому закономірною була пропозиція залишитись працювати в інституті після закінчення навчання.
Так розпочалася з посади інженера науково-дослідного сектора наукова кар’єра майбутнього доктора технічних наук, професора Є. І. Крижанівського. Далі навчався в аспірантурі Фізико-механічного інституту АН України. Саме тут відбулось наукове зростання Євстахія Івановича.
Проблема дослідження та підвищення опору втомі конструкцій нафтопромислового обладнання захоплювала дедалі більше. Народжувались ідеї, які вимагали теоретичного та експериментального підтвердження. За три роки аспірантури вдалося отримати багато цікавих наукових результатів, серед яких були й унікальні. Аспіранту Є. І. Крижанівському вдалося розкрити механізми корозійно-втомного руйнування окремих конструкцій, створити технології їхнього зміцнення та опрацювати основи методики прогнозування довговічності. Отримані результати знайшли відображення в кандидатській та лягли в основу докторської дисертації. Так створився новий науковий напрям, який заклав підґрунтя наукової школи. Пізніше він був розширений учнями професора Є. І. Крижанівського і втілений у вигляді 11 кандидатських та 4 докторських дисертацій. Сьогодні розвиток напряму знаходить відображення в роботах нових аспірантів та докторантів.
Після завершення навчання в аспірантурі Є. І. Крижанівський працює в рідному інституті на посадах: асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри механіки машин.
Нині професор Крижанівський Є. І. – відомий фахівець у галузі видобування та транспортування енергоносіїв – нафти і газу. Його наукові інтереси зосереджені на ключових проблемах забезпечення ефективності буріння глибоких нафтогазових свердловин шляхом досягнення високої надійності бурового інструменту.
В останні роки вчений працює над науковими проблемами транспортування енергоносіїв у складних природних умовах. Наукові праці професора Є. І. Крижанівського характеризуються комплексністю, системністю та оригінальністю авторського підходу. Він проводить значну науково-організаційну роботу як ректор університету, роботу з підготовки фахівців високої кваліфікації як член та голова спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Автор понад 300 наукових праць, які опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Наукове дослідження «Розробка та впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави», виконане під керівництвом професора Є. І. Крижанівського, удостоєне Державної премії України в галузі науки і техніки за 2006 рік.
Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступеня, грамотами Президента України, Верховної Ради, міністра освіти і науки, золотою медаллю Папи Римського, медалями В.І. Лучицького, К. Рентгена та П. О. Капіци, відзнакою НАК «Нафтогаз України» І ступеня.
До найважливіших публікацій останніх років можна віднести:

Крижанівський Є. І. Вантажопідіймальні машини та машини безперервного транспорту (Основи теорії та розрахунку) : навч. посіб. / Є. І. Крижанівський, Б. Д. Борисевич, Б. І. Смага. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 314 с.

Стрічково-колодкові гальма : в 2 т. : монографія. Т. 2. / Є. І. Крижанівський, О. І. Вольченко, М. О. Вольченко [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 215 с.

Енергетичні витрати на обертання неорієнтованих КНБК у процесі буріння свердловини / Є. І. Крижанівський, І. І. Чудик, О. Ю. Витязь, О. І. Дедрі // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 2(35). – С. 36-40.

Крижанівський Є. І. Енергетичні втрати, зумовлені силами опору осьового переміщення неорієнтованих компоновок в стовбурі свердловини / Є. І. Крижанівський, І. І. Чудик, В. Р. Осадца // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – № 1(12). – С. 7-13.

Контактне руйнування тіл кочення відкритих опор у водневих середовищах / Є. І. Крижанівський, Р. С. Яким, Л. Є. Шмандровський, Ю. Д. Петрина // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. – № 5. – С. 37-42.

Крижанівський Є. І. Концепція альтернативного постачання природного газу до України / Є. І. Крижанівський, Вал. В. Зайцев // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 4(37). –
С. 5-13.

Підвищення ефективності буріння тришарошковими буровими долотами з відкритою опорою / Є. І. Крижанівський, Р. С. Яким, Л. Є. Шмандровський, Ю. Д. Петрина // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 2(35). – С. 17-22.

Проектні та конструкторсько-технологічні заходи для забезпечення енергоощадності та якості при створенні тришарошкових бурових доліт / Є. І. Крижанівський, Р. С. Яким, Л. Є. Шмандровський, Ю. Д. Петрина // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – № 1(12). – С. 14-19.

Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах : довід. посіб. / Є. І. Крижанівський, В. О. Онищенко, М. Є. Скиба, Є. М. Суліма. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 404 с.

Крижанівський Є. І. Техніко-економічні чинники, які впливають на нафтогазову енергетику України / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2012. – № 1(31). – С. 142-149.

Крижанівський Є. І. Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу через акваторію Каспійського моря / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба // Нафтогаз. енергетика. – 2011. – № 3(16). – С. 54-60.

Відновлення протикорозійного захисту підземних газонафтопроводів в сильномінералізованих грунтах / Є. І. Крижанівський, Я. Т. Федорович, М. С. Полутренко [та ін.] // Нафтогаз. енергетика. – 2011. – № 1(14). – С. 34-38.

Крижанівський Є. І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання : у 3 т. : наук.-техн. посіб. Т. 2 : Деградація нафтопроводів і резервуарів та її запобігання / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин ; ред. Панасюк В. В. – Івано-Франківськ-Львів : ІФНТУНГ, 2011. – 447 с.

Крижанівський Є. І. Корозійно-воднева деградація промислових нафтопроводів : (огляд) / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин, О. І. Звірко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 3(29). – С. 5-17.

Крижанівський Є. І. Корозійно-воднева деградація та протикорозійний захист резервуарів зберігання нафти / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин, О. І. Звірко // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2011. – № 2(39). – С. 5-18.

Крижанівський Є. І. До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2012. – № 1(31). – С. 42-54.

Крижанівський Є. Ефективне транспортування газу - важливий чинник енергетичної безпеки / Є. Крижанівський // Дзеркало тижня. – 2012. - 7-13 квіт. – № 13. – С. 9.

Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від корозії / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, Я. Т. Федорович, І. В. Федорович // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 3(44). – С. 7-13.

Конструювання CNG-модуля для транспортування природного газу суднами-контейнеровозами / Є. І. Крижанівський, В. І. Артим, О. М. Мандрик, М. М. Савицький // Нафтогаз. енергетика. – 2012. – № 1(17). –
С. 28-34.

Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантаження / Є. І. Крижанівський, В. І. Артим, І. М. Гойсан, В. В. Гриців // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 1(42). – С. 89-98.

1 вересня – 45 років з дня створення кафедри автоматизації технологічних процесів

Основи кафедри були закладені в університеті у вересні 1963 р., коли в Івано-Франківській філії Львівського політехнічного інституту створено кафедру електротехніки і автоматики. Відтоді на ній здійснюється викладання спеціальних дисциплін студентам спеціальностей «електрифікація і автоматизація гірничих робіт» і «автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».
У серпні 1968 р. із складу кафедри електротехніки і автоматики відокремилась кафедра автоматизації процесів видобутку, транспортування і переробки нафти і газу, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Л. О. Виноградов.
На початку 1970-1971 н. р. кафедру поділили на дві: автоматизації виробничих процесів, яку очолив кандидат технічних наук, професор Б. М. Локотош, ректор інституту, та інформаційно-вимірювальної техніки і промелектроніки, яку очолив доктор технічних наук, професор Г.А. Штамбергер.
У 1975 р. кафедру очолив доктор технічних наук, професор
Г. Н. Семенцов – спеціаліст у галузі автоматизації технологічних процесів.
Нині тут працюють 10 викладачів, функціонує аспірантура, здійснюється викладання понад 40 дисциплін, проводиться підготовка фахівців зі спеціальності «автоматизоване управління технологічними процесами».
Чітко окреслився напрям «автоматизоване управління технологічними процесами буріння, видобування, транспортування, зберігання і переробки нафти і газу», над яким працюють викладачі та аспіранти кафедри.
Наукові здобутки кафедри опубліковані в провідних вітчизняних і закордонних фахових виданнях, представлені авторськими свідоцтвами, реалізовані у захищених кандидатських і докторських дисертаціях.
До основних публікацій викладачів кафедри можна віднести:

Штучні нейромережі та фазі-логіка в системах автоматизації : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, Л. Я. Чигур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 132 с.

Автоматизація періодичних технологічних процесів : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 175 с.

Інтегровані та адаптивні системи керування : конспект лекцій / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 65 с.

Когутяк М. І. Мікропроцесорна техніка : курс лекцій / М. І. Когутяк. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 225 с.

Моніторинг і вимірювальні спеціальні прилади : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. В. Шавранський, І. І. Чигур. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 95 с.

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 808 с.

Семенцов Г. Н. Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 145 с.

Семенцов Г. Н. Планування та обробка результатів експерименту : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук. – Івано-Франківськ : Факел, 2010. – 198 с.

Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 103 с.

Чигур І. І. Цифрові системи керування та обробки інформації : навч. посіб. / І. І. Чигур, Я. Р. Когуч. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 64 с.

Семенцов Г. Н. Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 74 с.

Семенцов Г. Н. Автоматизація процесу керування бурінням свердловин з регулюванням витрати бурового розчину / Г. Н. Семенцов, О. В. Гутак, Ю. Б. Головата // Нафтогаз. енергетика. – 2012. – № 1(17). – С. 92-100.

Борин В. С. Удосконалення автоматизованої системи керування технологічним процесом масляної десорбції на базі сучасних технічних засобів автоматизації / В. С. Борин, М. І. Когутяк, С. Б. Михайлів // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 2(43). – С. 166-172.

Борин В. С. Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу / В. С. Борин, А. І. Лагойда // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 3(44). – С. 166-176.

22 вересня – 70 років від дня народження першого проректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, професора Козака Федора Васильовича

Федір Васильович Козак народився 22 вересня 1943 року в с. Пасіцели Балтського району Одеської області.
Після середньої школи в 1967 р. закінчив машинобудівний факультет Одеського політехнічного інституту, а в 1971 р. – аспірантуру. В 1972 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, в 1978 р. отримав вчене звання доцента, а в 1991 р. – звання професора.
З 1973 р. в Івано-Франківському інституті нафти і газу обіймав посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана механічного факультету, а з 1980 р. – проректор з навчальної роботи.
Професор Ф. І. Козак – висококваліфікований викладач-педагог, організатор навчальної та науково-практичної діяльності університету. Активний учасник розробки окремих нормативних положень з перебудови вищої освіти України, зокрема: «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», проектів державних стандартів. Залучався комісією Верховної Ради України до формування змін до Закону України «Про освіту». Також
Ф. В. Козак – співавтор розділу кадрового забезпечення державної програми «Освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного та Азовського морів», член робочої групи Міністерства освіти і науки України із впровадження у вищу освіту Болонського процесу.
Федір Васильович – автор понад 60 науково-методичних робіт з проблем якості та ефективності навчального процесу вищої школи, понад 70 наукових публікацій і монографій, багатьох винаходів з питань тепломасообміну, осушення природного газу. Його наукові розробки та кілька винаходів впроваджені на підприємствах НАК «Нафтогаз України». За активну наукову і громадську діяльність відзначений урядовими та галузевими нагородами.
До основних публікацій слід віднести:

Козак Ф. В. Основи педагогіки та методика викладання : навч. посіб. / Ф. В. Козак, Б. В. Долішній. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 88 с.

Козак Ф. В. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : підручник / Ф. В. Козак, Б. В. Долішній, С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 235 с.

Козак Ф. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів : конспект лекцій / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 70 с.

Екологічні аспекти утилізації сивушних масел як добавок до моторних палив / Ф. В. Козак, Л. І. Гаєва, Т. В. Дикун, В. М. Мельник // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 1(34). – С. 155-159.

Методика визначення витрат палива парогенераторними установками нафтогазового технологічного транспорту для різних режимів експлуатації / Ф. В. Козак, Б. Д. Процюк, М. І. Богатчук, Л. О. Богатчук // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 3(25). – С. 36-45.

Дмитренко В. С. Технічна експлуатація автомобілів : курсове проектув. / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 23 с.

Мельник В. М. Про підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту / В. М. Мельник, Ф. В. Козак // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. –
№ 1(27). – С. 143-147.

Аналіз аварійності на автотранспорті в Україні і підприємствах нафтогазового комплексу. Дослідження складності перехрестя / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Б. В. Долішній, В. І. Гук // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 3(44). –
С. 198-203.

Козак Ф. В. Про методи зниження токсичності відходів газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння / Ф. В. Козак, В. М. Мельник // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2012. – № 3(44). – С. 121-128.

26 вересня – 75 років від дня народження професора кафедри механіки машин Воробйова Миколи Степановича

Микола Степанович Воробйов народився 26 вересня 1938 року в с. Народне Терновського району Воронезької області. У 1957 р. закінчив Алешковську середню школу, а в 1962 р. _ Воронезький лісотехнічний інститут, з відзнакою, після закінчення якого був розподілений у Цуманський лісгоспзаг, де розпочав свою трудову діяльність завідувачем ремонтно-механічних майстерень. Потім працював головним механіком, а згодом за конкурсом був переведений науковим співробітником до Карпатського філіалу УкрНДІЛГа ім. Висоцького в Івано-Франківськ. Навчався в аспірантурі при Львівській політехніці, із закінченням якої у
1968 році за розподіленням стає асистентом Івано-Франківського інституту нафти і газу. З університетом і пов’язує свою наукову, винахідницьку і педагогічну діяльність та фахове зростання як старший викладач, зав. кафедрою, доцент, професор. Основний науковий напрямок творчого пошуку вченого – теорія механізмів із замкненим енергетичним потоком. У 1971 р. захищає кандидатську, а в 1988 р. – докторську дисертації з розробки основ теорії цих механізмів. В доробку вченого-винахідника – монографія, 8 навчальних посібників, 136 наукових і методичних праць, в яких 25 винаходів. Під його науковим керівництвом виконано понад 20 госпдоговірних та бюджетних, з фінансування Міносвітою, наково-дослідних робіт з вдосконалення трубозварювальних стендів, механізмів навантажувача-екскаватора, трубоукладальної машини, ливарної автоматичної лінії, кривошипного преса, вуглевидобувних комбайнів та техніки нафтопромислового комплексу.
Микола Степанович нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1988 р.) і нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.). Широко відомий в наукових колах. Вагомі напрацювання на науковій і винахідницькій ниві послужили обранням його членом методичної комісії з теорії механізмів і деталей машин Міносвіти і науки України, заступником голови Національного Комітету з теорії механізмів і машин України, членом спеціалізованої Вченої Ради із захисту докторських дисертацій та академіком Підйомно-транспортної академії наук України.
До основних публікацій слід віднести:

Воробйов М. С. Теорія механізмів і машин в тестах. Ч. 1 : Тестові завдання. / М. С. Воробйов, В. Р. Харун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 83 с.

Воробйов М. С. До проблеми розроблення саморегулювального привода бурового верстата / М. С. Воробйов, В. М. Воробйов // Нафтогаз. енергетика. – 2008. – № 1(6). – С. 31-35.

Воробйов М. С. Уточнене зведення мас колон бурильних труб і насосних штанг / М. С. Воробйов // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2009. – № 1(30). – С. 38-42.

Воробйов М. С. Щодо аналізу роликового обертача секцій труб / М. С. Воробйов // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2009. – № 4(33). – С. 58-62.

Воробйов М. С. Уточнення інерційного та зайвев'язьового навантаження поршневих машин / М. С. Воробйов, М. І. Квас // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – № 2(13). – С. 19-22.

Воробйов М. С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин / М. С. Воробйов. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2011. – 192 с.

30 жовтня – 65 років від дня народження професора кафедри нафтогазового обладнання Івасіва Василя Михайловича

Василь Михайлович Івасів народився 30 жовтня 1948 року в
с. Вістова Калуського району Івано-Франківської області. Після закінчення середньої школи навчався у Калуському хіміко-технологічному технікумі, а після служби у лавах Радянської армії – на механічному факультеті в Івано-Франківському інституті нафти і газу, який закінчив у 1975 р. за спеціальністю «Машини та обладнання нафтових і газових промислів».
Трудовий шлях Василь Михайлович розпочав зі спеціальності інженера автомобільної колони Івано-Франківського обласного виробничого управління автотранспорту. З 1976 працював інженером-технологом на Калуському заводі «Нафтобурмашремонт». Після закінчення аспірантури Інституту проблем надійності і довговічності машин Академії наук Білорусії молодого перспективного спеціаліста запрошують науковим співробітником ВНДІБТ та Івано-Франківського відділення ВНДІнафта. Обіймав відповідальні посади заступника директора українсько-російського підприємства «Самара-ЗОНД» та радника з економічних питань ПФ «Корпорація нафтопродуктів».
За результатами наукової діяльності у 1981 р. захистив кандидатську дисертацію.
Подальша науково-виробнича діяльність ювіляра пов’язана з ІФНТУНГ, де з 1983 по 1999 рр. він пройшов шлях від старшого наукового співробітника науково-дослідного інституту нафтогазових технологій до доцента та професора кафедри нафтогазового обладнання, а з 2001 року обіймав посаду заступника проректора з наукової роботи – директора науково-дослідного інституту нафтогазових технологій.
Науковий напрям професора Івасіва В. М. – надійність машин нафтової і газової промисловості, розробка засобів та методів з підвищення ефективності буріння свердловин та їх експлуатації. Науковцем закладено науково-методичні основи підбору конструкцій компоновок для покращення спрямованого буріння, створено нові пристрої і аналітичні моделі для прогнозування надійності роботи складних бурових механічних систем, впровадження яких забезпечили народному господарству України економічний ефект.
У 2008 р. Василю Михайловичу присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском. У творчій співдружності з науковцями та інженерами-виробничниками Василь Іванович отримав 20 патентів на винаходи, опублікував 110 наукових і понад 20 науково-методичних праць.
До основних публікацій слід віднести:

Прогнозування залишкового ресурсу магістральних трубопроводів: проблеми і перспективи / В. М. Івасів, В. І. Артим, Р. О. Дейнега [та ін.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2007. – № 3(24). – С. 102-107.

Розробка та впровадження методів ремонту магістральних трубопроводів під тиском / М. В. Беккер, В. С. Бут, Р. М. Говдяк, В. М. Івасів [та ін.] // Трубопровід. транспорт. – 2008. – № 2. – С. 3-6.

Дослідження залишкового ресурсу пошкодження ділянок нафтопроводу Долина-Дрогобич за результатами випробовування моделей-"вирізок" / В. М. Івасів, В. М. Василюк, В. І. Артим [та ін.] // Нафтогаз. енергетика. – 2008. – № 2(7). – С. 17-19.

Корозійно-електрохімічні дослідження геофізичних кабелів у середовищі бурового розчину / В. В. Гладун, В. М. Івасів, О. С. Калахан, В. В. Гриців // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2009. – № 4(22). – С. 53-56.

Моделювання напружено-деформованого стану та взаємодії КНБК із стінками та вибоєм свердловини в лабораторних умовах / В. М. Івасів, І. І. Чудик, А. Р. Юрич, Л. Д. Мельниченко // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2009. – № 4(33). –
С. 38-44.

До вибору конструктивних параметрів неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / В. М. Івасів, А. Р. Юрич, А. А. Козлов, А. П. Вовк // Тези доп. наук.-техн. конф. «Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України", 16-18 листоп. 2010 р., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 22-26.

Дослідження впливу між стінкою свердловини і компоновкою низу бурильної колони на реалізацію профілю похило-скерованих свердловин / А. Р. Юрич, В. М. Івасів, А. І. Різничук, Ю. В. Буй // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2010. – № 2(35). –
С. 45-49.

Удосконалення методики оцінки довговічності бурильних труб з урахуванням експлуатаційних навантажень. Частина 1. Параметри кривої втоми бурильних труб при мало- і багатоциклових навантаженнях / В. М. Івасів, В. І. Артим, В. В. Гриців, Р. В. Рачкевич // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2010. – № 2(24). – С. 41-45.

12 грудня – 70 років від дня народження професора кафедри електропостачання та електро-обладнання промислових підприємств Михайліва Миколи Івановича

Микола Іванович Михайлів народився 12 грудня 1943 року в с. Посіч Тисменицького району Івано-Франківської області. В 1961 р. закінчив СШ №2 м. Івано-Франківська, в 1971 р. – вечірній факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю «інженер-електрик». У 1967-1972 рр. працював інженером, диспетчером, головним інженером Лисецького району електричних сіток, в 1973-1976 рр. – голова обкому профспілки працівників електротехнічної та енергетичної промисловості.
У 1976-1979 рр. навчався в аспірантурі Московського енергетичного інституту, після закінчення якої захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З січня 1980 р. працює в Івано-Франківському інституті нафти і газу асистентом, доцентом, деканом вечірнього факультету, у 1985-1988 рр. – деканом факультету автоматизації та електрифікації, завідувачем кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств.
Опублікував понад 30 наукових праць з покращення енергозабезпечення і зменшення техногенного навантаження енергетики на довкілля, в тому числі і за рахунок впровадження нетрадиційних відновлювальних джерел енергії.
Співавтор Комплексної програми енергозбереження Івано-Франківської області (1999 р.) і підручника «Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії» (2000 р.).
Захистив докторську дисертацію з проблем зменшення техногенного навантаження на довкілля електроенергетичних об’єктів.
До основних публікацій слід віднести:

Михайлів М. І. Розрахунок електричних навантажень промислових підприємств : навч. посіб. / М. І. Михайлів, О. В. Соломчак, П. Ф. Гоголюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 156 с.

Семенцова А. О. Вступ до електротехніки : навч. посіб. / А. О. Семенцова, М. І. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 361 с.

Михайлів М. І. Основні положення влаштування дахових вітроенергетичних установок / М. І. Михайлів, Т. М. Базюк, І. М. Михайлів // Нафтогаз. енергетика. – 2010. – № 1(12). – С. 143-146.

Михайлів М. І. Проблеми мотивації покращення підготовки інженерно-технічних фахівців / М. І. Михайлів, Я. В. Бацала // Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 30 трав. - 1 черв. 2011 р. – Івано-Франківськ , 2011. – С. 83-85.

Михайлів М. І. Створення локальних джерел електроенергії на базі паливних комірок / М. І. Михайлів, П. В. Савуляк // Нафтогаз. енергетика. – 2012. – № 1(17). – С. 101-112.

У 2013 році минає:

50 років з часу створення кафедри теоретичних основ геології. Спершу називалась кафедра загальної геології, мінералогії та петрографії.

50 років з часу створення механічного факультету. До його складу належало п’ять кафедр: теоретичної механіки та опору матеріалів, загально інженерних дисциплін, технології машинобудування, машини і обладнання нафтових і газових промислів, іноземних мов.

50 років з часу створення кафедри нарисної геометрії та креслення. 33 роки кафедру очолював колишній головний архітектор м. Станіслава – О. В. Фольта. У 1997 р. в зв’язку з інтенсивним впровадженням у навчальний процес графічних дисциплін з використанням новітніх інформаційних технологій та комп’ютерної техніки кафедра перейменована на інженерної та комп’ютерної графіки. З 2003 р. завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Л. Є. Шкіца.

50 років з часу створення кафедри фізичного виховання та спорту. У штаті кафедри на той час було лише дві особи. Нині кафедра має у своєму штаті понад 20 викладачів.

50 років з часу створення кафедри військової підготовки. З
1973 р. тут готують офіцерів запасу першого розряду.

45 років з часу створення кафедри зносостійкості і відновлення деталей машин. Вона була організована кандидатом технічних наук, доцентом П. І. Мельником, як кафедра технологій металів і матеріалознавства. З 1988 р. перейменована на кафедру зносостійкості і відновлення деталей машин і одержала статус випускної зі спеціальності «обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин і апаратів».

20 років з часу створення кафедри освоєння свердловин, яка у 1995 р. була перейменована на кафедру морських нафтогазових споруд, а випускна спеціалізація стала називатись «морські нафтогазові технології».

10 років з часу входження кафедри безпеки життєдіяльності до складу газонафтопромислового факультету.