Гутак, Олександр Ігорович


Гутак, Олександр Ігорович
Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 04.04.13 / О. І. Гутак. - Івано-Франківськ, 2012. - 146 с. : іл., рис. - 130-146.

Метою дослідження є удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи.
Основні задачі досліджень:
1. Огляд існуючих технологій, технічних засобів та стану теоретичних і експериментальних досліджень процесів імпульсно-хвильового впливу на пласт.
2. Теоретичні дослідження хвильових процесів і оцінка характеру поширення пружних хвиль і їх впливу на продуктивні пласти та флюїди.
3. Експериментальні дослідження процесу імпульсно-хвильової дії на нафтогазонасичені породи.
4. Розробка технологій діяння на продуктивні пласти та їх промислове випробування.
Об'єктом дослідження є процеси інтенсифікації видобутку вуглеводнів імпульсно-хвильовими методами.
Предметом дослідження є явища розповсюдження пружних хвиль в {шюїдонасиченій породі, руйнування продуктів кольматації продуктивного пласта та зміни фазового складу вуглеводнів внаслідок хвильового впливу.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛАСТІ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВИХ МЕТОДІВ ДІЇ НА ПРОДУКТИВНІ ПЛАСТИ
1.1 Класифікація хвильових технологій по типу використовуваних коливань
1.2 Хвильові технології впливу із використанням механічних коливань
1.3 Хвильові технології впливу із використанням електромеханічних коливань
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКА ПОШИРЕННЯ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ І ЇХ ВПЛИВУ НА ФЛЮЇДОНАСИЧЕНІ ПОРОДИ
2.1 Дослідження механізму розповсюдження пружних хвиль в насичених середовищах характерних для родовищ нафти і газу
2.2 Дослідження характеру розповсюдження циліндричної пружної хвилі в насиченій гірській породі
2.3 Теоретична оцінка впливу пружних коливань на нафтогазонасичені породи
2.3.1 Оцінка ефекту зміни капілярного тиску на межі поділу нафта-вода внаслідок хвильової дії
2.3.2 Дослідження процесу додаткового розгазування нафти в пласті під дією пружних коливань
2.3.3 Вивчення явища руйнування колоїдно-дисперсних систем в ПЗП під впливом пружних коливань
2.3.4 Доповнення рівняння фільтрації неньютонівської нафти з врахуванням хвильової дії на пласт
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВОЇ ДІЇ НА НАФТОГАЗОНАСИЧЕНІ ПОРОДИ
3.1 Розроблення методики і обладнання для оцінки інтенсивності пружних коливань в насиченій гірській породі
3.2 Визначення коефіцієнта поглинання пружних хвиль в насиченій гірській породі в поверхневих умовах
3.3 Дослідження впливу пружних коливань на зміну фільтрації нафтоводяної суміші в насипній моделі пласта
3.4 Дослідження процесу додаткового виділення газу з дегазованої нафти внаслідок хвильової дії
3.5 Дослідження процесу розповсюдження та суперпозиції пружних хвиль відмінних частот в насиченому пористому середовищі
3.6 Експериментальні дослідження впливу пружних коливань різних частот на рух рідини в капілярі
Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ І РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
4.1 Технологія впливу на пласт із використанням вибійних генераторів імпульсів пружних коливань
4.2 Технологія впливу на пласт із використанням поверхневих пристроїв генерації імпульсів пружних коливань
4.3 Технологія різночастотного хвильового впливу на нафтогазонасичені породи із використанням вибійних пристроїв з декількома випромінювачами
Висновки до четвертого розділу
ВИСНОВКИ
іСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ