Гошовський Володимир Сергійович


Гошовський, Володимир Сергійович
Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01"Екологічна безпека" : Дата захисту 16.10.08 / В. С. Гошовський. - Івано-Франківськ, 2008. - 216 с. - 202-216.

Метою роботи є наукове обґрунтування зменшення ризику розвитку небезпечних геологічних процесів та визначення заходів з оптимізації та трансформації техноприродних геосистем на стадії їх функціонування та ліквідації. Для досягнення цієї мети необхідно було виконати наступні завдання: 1) визначити просторово-часові закономірності розвитку та катастрофічної активізації небезпечних геологічних процесів на регіональному та локальному рівнях і їх вплив на стан геологічного середовища у межах техноприродних геосистем; 2) розробити наукові і методичні основи регіонального моніторингу геологічного середовища (на прикладі Львівської області); 3) розрахувати ступінь ризику розвитку небезпечних геологічних процесів на регіональному та локальному рівнях; 4) науково обґрунтувати розробку управлінських рішень з оптимізації техноприродних геосистем;
5) визначити інженерно-геологічну, гідротехнічну, водогосподарську, рекреаційну та соціально-екологічну доцільність будівництва гідроенергетичного комплексу на р. Стрий.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОБЛАСТІ ТА РИЗИК ЙОГО НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ
1.1 Короткий огляд стану проблеми
1.2 Геологічне середовище гірського типу
1.3 Геологічне середовище перехідного типу
1.4 Геологічне середовище платформного типу
1.5 Умови і фактори розвитку небезпечних геологічних процесів
1.5.1 Геодинаміка зсувних процесів
1.5.2 Геодинаміка карстового процесу
1.5.3 Геодинаміка ерозійних процесів
1.5.4 Геодинаміка процесів підтоплення
1.6 Методологічні основи оцінки екологічної безпеки геологічного середовища у зв'язку з розвитком геологічних процесів
1.6.1 Геологічне забезпечення урядової інформаційно-аналітичної системи із надзвичайних ситуацій на регіональному рівні (сучасні екзогенні процеси)
1.6.2 Методичні основи екологічної безпеки техноприродних геосистем зсувонебезпечних територій
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2.1 Концепція регіонального моніторингу довкілля Львівщини
2.2 Моніторинг геологічних процесів
2.3 Принципи здійснення прогнозу змін стану навколишнього середовища
2.4 Результати територіального рівня моніторингу небезпечних геологічних процесів Львівської області
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНА ТА ЛОКАЛЬНА ОЦІНКИ СТАНУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА УМОВАМИ РОЗВИТКУ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (ЗСУВИ, КАРСТ)
3.1 Регіональні картографічні моделі районування за умовами розвитку зсувів (відповідно до масштабу 1:200 000)
3.2 Методичні основи районування за умовами виникнення надзвичайних
ситуацій, зумовлених розвитком зсувів (відповідно до масштабу 1:200 000)
3.3 Оцінка зсувного ризику в межах зсувних геосистеми Львівської області
3.4 Методичні основи районування за умовами виникнення надзвичайних ситуацій, зумовлених розвитком карсту
3.5 Кризовий моніторинг техногенно-активізованого сульфатного карсту в межах сірчаних родовищ та керований контроль трансформації гірничопро¬мислового комплексу в рекреаційний
3.6 Розрахунок ризику ураженості карстом у межах Язівського родовища (до затоплення та після затоплення)
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ СПОРУДЖЕНШ ГІДРОТЕХНІЧНИХ
КОМПЛЕКСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
4.1 Техногенне навантаження на геологічне середовище
4.2 Гідрогеологічні умови ділянки р. Стрий в зоні водосховища
4.3 Структурно-тектонічні та літологічні умови ділянки долини р. Стрий від с Нижнє Синьовидне до с Ластівка (зона будівництва Стрийського водосховища)
4.3.1 Інженерно-геологічні умови вибраної ділянки
4.3.2 Інженерно-геологічні умови чаші водосховища
4.4 Варіанти протиповеневого захисту, вибір варіанта
4.5 Порівняльний аналіз стану геологічного середовища функцінуючого в Польщі Солінського водосховища та проектованого Стрийського водо¬сховища
4.6 Розрахунок ризику розвитку надзвичайних ситуацій при функціону¬ванні Стрийського водосховища
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ