Фейчук, Віталій Васильович


Фейчук, Віталій Васильович
Діагностування малих витоків з газових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 11.10.12 / В. В. Фейчук. - Івано-Франківськ, 2012. - 117 с. - 107-117.

Метою дисертаційної роботи є розробка та наукове обґрунтування методів діагностування малих витоків газу при експлуатації газових мереж.
Визначена мета досягається шляхом реалізації наступних задач:
статистичні дослідження частоти виникнення малих витоків із газових мереж низького та середнього тиску та тривалості їх ліквідації;
дослідження нестаціонарних газодинамічних процесів у газопроводі, викликаних появою аварійного витоку газу;
розробка методу пошуку місця аварійного витоку з газопроводу на основі аналізу спектру коливань;
експериментальні й аналітичні дослідження запропонованого методу й оцінка точносте

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ВТРАТИ ПРРІРОДНОГО ГАЗУ В ТРУБОПРОВОДАХ НИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
1.1. Втрати в газопроводах, пов'язані з тривалими термінами їх експлуатації
1.2. Корозійно-механічна поведінка металу газопроводу
1.3. Комерційні втрати газу
1.4 Дистанційний контроль герметичності магістральних
газопроводів

РОЗДІЛ 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ГАЗУ ТА ФІЛЬТРАЦІЇ В ҐРУНТІ ПРИ УТВОРЕННІ ВИТОКУ З ГАЗОПРОВОДУ
2.1 Статистична оцінка втрат газу в розподільних мережах
2.2 Математична модель фільтрації газу в ґрунті
2.3 Реалізація математичної моделі
2.4 Дослідження формування ареалу загазованості ґрунту
з застосуванням математичної моделі
2.5 Висновки по розділу 2

РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТОКІВ ГАЗУ ЗГАЗОПРОВОДУ
3.1 Математичні моделі газопроводів зі шляховим відбором газу
3.2 Реалізація математичної моделі для умов газопроводу низького тиску
3.3 Аналіз результатів аналітичних досліджень витоків газу з газопроводів низького тиску
3.4 Висновки по розділу 3

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШЛЯХОВОГО ВІДБОРУ ГАЗУ НА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНУ
ХАРАКТЕРИСТИКУ ГАЗОПРОВОДУ
4.1 Аналітичні передумови методу діагностування малих витоків з газопроводу
4.2 Експериментальний стенд і методика проведення дослідів
4.3 Дослідно-промислова апробація методу діагностики малих витоків із газопроводу
4.4 Висновки по розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ