Е


Економіка підприємства : навч. посіб. / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, М. О. Данилюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. - 320 с.

У посібнику на основі економічної теорії, господарської практики і чинного законодавства розкрито суть економічної діяльності підприємства в умовах ринкових економічних відносин, досліджуються суть і методи оцінки використання виробничих потужностей, основних і оборотних засобів, трудових ресурсів і заробітної плати. Значна увага надається висвітленню таких економічних категорій, як витрати, собівартість, ціни, дохід, прибуток і рентабельність підприємства, використання інвестицій та оцінка їх ефективності.

Читати online


Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / Ватаманюк З., Панчишин С., ред. - К. : Альтернатива, 2001.

Читати online


Економіка підприємства. : Структурно-логічний навч. посібник. / Покропивний С.Ф., ред. - К. : КНЕУ, 2001. - 457 с.

У навчальному посібнику в структурно-логічній формі послідовно викладено теоретичні і практичні питання сучасної економіки підприємства. Наведено загальну характеристику підприємства як суб'єкта господарювання. Ґрунтовно висвітлено засади формування і використання всіх видів ресурсів (персоналу, виробничих фондів, оборотних коштів, нематеріальних та інвестиційних ресурсів).

Читати online


Економіка підприємства. : Підручник. / Покропивний С.Ф., ред. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с. : іл.

У підручнику послідовно викладено теоретичні, метолодогічні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємтсва як суб’єкта господарювання.

Читати online


Екологія : підручник. / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. Н. Хвесик [та ін.]. - вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 371 с. : іл.

У підручнику розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середивище; проблеми пов’язані із станом охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Читати online


Енергетичні ресурси та потоки. Т. 1 / Шидловський А.К., ред. - К. : "Українські енциклопедичні знання., 2003. - 472 с.

У книзі дана оцінка енергетичних ресурсів світової енергетики, прогнози розвитку та споживання паливно-енергетичних ресурсів. Проаналізовані роль та місце України у світовій системі видобування і транспортування паливно-енергетичних ресурсів, ресурсного потенціалу української енергетики, можливості та перспективи реалізації міжнародних енергетичних коридорів (комунікацій) у сфері транспортування нафти та газу, передачі електроенергії у відповідності до вимог XXI століття.
Розглянуто особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу України в контексті глобальних енергетичних перетворень у світі. Здійснено оцінку ресурсного потенціалу окремих паливно-енергетичних галузей. Охарактеризовано стан і перспективи розвитку нафтогазової та вугільної промисловості, електроенергетики та атомної енергетики Україні.Наведено основні засади формування енергетичної політики України з урахуванням необхідності сталого розвитку України у світлі дії Договору про Енергетичну Хартію, особливостей енергетичної політики ЄС, США та Росії на початку XXI століття.

Читати online


Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Шидловський А.К., ред. - К. : Українські енциклопедичні знання, 2007. - 560 с.

Розглянуто характеристику енергоекологічного чинника розвитку економіки, енергетичну ефективність економіки України та особливості розвитку паливно-енергетичного комплексу нашої країни.
Визначено пріоритетні напрямки та обсяги енергозбереження і потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано стан ресурсного забезпечення української енергетики, технологічного ресурсо- та енергозбереження в гірничому комплексі України.

Читати online


Ермолов, И. Н.
Методы и средства неразрушающего контроля качества : учеб. пособ. / И. Н. Ермолов, Ю. Я. Останин. - М. : Высшая школа, 1988. - 368 с.

В книге рассмотрены физические методы неразрушающего контроля качества, связанные с использованием различных излучений, типичные приборы и устройства для проведения контроля, вопросы их применения на практике. Содержатся сведения по теоретическим основам и организации контроля различными методами, а также рекомендации по их использованию применительно к промышленным изделиям, полуфабрикатам и материалам.

Читати online


Ерофеева, В. А.
Аудит : конспект лекций / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, В. А. Битюкова. - 138 с.

Аудит, выступая методом осуществления вневедомственного независимого финансового контроля, не заменяет государственный финансовый контроль, однако его основными субъектами служат прежде всего коммерческие предприятия и организации, которые не входят в систему имеющихся в стране министерств и ведомств и по этой причине не охватываются ведомственным контролем.

Читати online


Ефимченко, С. И.
Расчёт и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов : учебник. Ч.1 : Расчёт и конструирование оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин / С. И. Ефимченко, А. К. Прыгаев. - М. : Изд-во "Нефть и газ", 2006. - 736 с.

Подробно изложены концептуальные вопросы, возникающие при проектировании бурового оборудования, такие как: выбор конструкционных сталей и сталей для сварных конструкций; методы оценки на стадии конструирования технического уровня и качества буровых установок и комплексов, оценки производительности и эффективности спуско-подъемного комплекса и надежности бурового оборудования.
Изложены методология и стадийность проектирования буровой установки, основы выбора конструкции скважины и компоновки бурильной колонны, класса буровой установки и ее типоразмера. Рассмотрены методы расчета бурового оборудования на прочность и методы расчета ресурса основных несущих элементов буровых установок (зубчатые передачи, валы-оси, подшипники качения, талевые канаты). Особое внимание уделено режиму нагружения и анализу технического состояния буровых комплексов и их элементов, путям по их совершенствованию при конструировании.

Читати online