Д


Діброва, Т. Г.
Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. / Т. Г. Діброва. - К. : Професіонал, 2009. - 320 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми, що існують в практиці комунікаційної діяльності підприємств. Пропонуються господарські вправи (кейси виключно на прикладах українських підприємств), що дають змогу оволодіти методикою застосування на практиці отриманих знань. Такий метод навчання сприяє розвитку аналітичних здібностей і готує до самостійного прийняття управлінських рішень студентів, магістрантів, аспірантів вищих навчальних закладів з спеціальності "Маркетинг". Посібник буде корисним також для викладачів, науковців, маркетологів-практиків та підприємців.

Читати online


Данілов, О. Д.
Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. - К. : Комп'ютерсервіс, 2001. - 364 с.

У навчальному посібнику викладені теоретичні позиції щодо фінансових інструментів інвестиційної діяльності, охарактеризовані окремі фінансові інструменти, особливості їх випуску, обігу та методи оцінки вартості, розрахунку фондових індексів, формування та управління інвестиційним портфелем, оцінки ефективності і ризику портфелю. Висвітлюються питання управління реальними інвестиціями, розглядається порядок обгрунтування, методи експертної діагностики інвестиційних рішень та управління інвестиційним проектом.

Читати online


Дарахвелидзе, П. Г.
Программирование в Delphi 7 / П. Г. Дарахвелидзе, Е. П. Марков. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2003. - 784 с. : ил.

В книге обсуждаються вопросы профессиональной разработки приложений в среде Delphi 7.

Читати online


Дахнов, В. Н.
Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород / В. Н. Дахнов. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Недра, 1985. - 310 с.

Изложены теория и методика геофизических исследований скважин. Приведены сведения о коллекторах нефти и газа (структура, промышленная оценка, основы классификации), петрофизические характеристики коллекторов, их покрышек и погребенных вод, являющиеся научной основой использо¬вания геофизических методов при решении задач нефтепромысловой геологии.

Читати online


Денк, С. О.
Структура и состояния фильтрационной системы пласта - коллектора / С. О. Денк. - Научно-производственное издание. - Пермь : ПГТУ, 1999. - 273 с.

Монография посвящаеться описанию результатов изучения строения продуктивных обьектов различного флюидонасыщения на основании системного подхода.

Читати online


Денк, С. О.
Межблоковая полостность нефтегазоносных пластов / С. О. Денк. - Научно-производственное издание. - Пермь, 2000. - 382 с.

Читати online


Джигирей, В. С.
Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. - К. : Знання, 2000. - 203 с.

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності впливу людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

Читати online


Дизели Д 12 : Руководство по эксплуатации Д12 РЭ. - Барнаул : Полиграфист, 1987. - 238 с.

Руководство предназначено для обслуживающего и технического персонала, дает представление об устройстве дизеля и его узлов, необходимое для правильной эксплуатации.

Читати online


Дикань, Н. В.
Менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. - К. : Знання, 2008. - 389 с.

У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту, знання яких необхідне для фахівців у галузі економіки і підприємництва. Крім теоретичного матеріалу відповідно до програми з навчальної дисципліни "Менеджмент" у посібнику наводяться плани семінарських занять для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами. Особливістю посібника є його висока практична спрямованість. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять афоризми, терміни і поняття, тести, твердження, ситуаційні задачі для аудиторної роботи, структурно-логічні схеми, кросворди. У кінці посібника наводиться список рекомендованої літератури.

Читати online


Ділова українська мова: Тестові завдання : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. Л. Доценко, В. Г. Дейнега [та ін.] ; Шевчук С.В., ред. - К. : А.С.К., 2002. - 216 с.

Посібник містить сім тестових завдань І, II і III рівнів складності, що охоплюють усі розділи курсу. Пропоновані тести допоможуть перевірити в повному обсязі рівень знань студентів із правил укладання документів, етикету ділового спілкування, а також лексичних, орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм української мови. Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів коледжів, ліцеїв, гімназій, учителів шкіл.

Читати online


Директор, С.
Введение в теорию систем / С. Директор, Р. Рорер ; пер.с англ. - М. : Мир, 1974. - 464 с.

Книга посвящена системам, описываемым обыкновенными дифференциальными и разностными уравнениями. Изложены основные понятия теории систем, типичные приемы формализации процессов их функционирования и наиболее распространенные методы количественного качественного анализа систем.

Читати online


Діяк, І. В.
Газова промисловість України на зламі століть / І. В. Діяк, З. П. Осінчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. - 236 с.

Проаналізовані роль газової промисловості у паливно-енергетичному балансі та стан та перспективи розвитку окремих її складових: видобутку, транспортування, підземного зберігання, використання газу як моторного палива. Значну увагу приділено проблемам підвищення надійності газопостачання, енергетичної безпеки та енергозбереження.

Читати online


Добровський, В. М.
Звітність підприємств : навч.-метод. посіб. / В. М. Добровський. - К. : КНЕУ, 2001. - 195 с

У навчально-методичному посібнику викладено питання змісту і порядку складання форм фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності. Наведено робочу програму дисципліни, тематичний план і методичні вказівки до вивчення кожної теми. Значне місце в посібнику посідають завдання для проміжного та підсумкового контролю знань у вигляді програмних питань, тестів, вправ і завдань для самостійної роботи. Призначений для студентів, які вивчають дисципліни "Звітність підприємств", "Фінансовий облік", "Економічний аналіз" та інші обліково-економічні дисципліни.

Читати online


Добрынин, В. М.
Петрофизика (Физика горных пород) : учебник / В. М. Добрынин, Б. Ю. Вендельштейн, Д. А. Кожевников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Нефть и газ, 2004. - 368 с. : ил.

Описаны петрографические свойства горных пород (фильтрационно-емкостные, ядерно-физические, упругие, электрические и др.), методы их определения, связи между этими свойствами, использование петрофизических зависимостей для геологической интерпретации результатов геофизических исследований.

Читати online


Довідник з нафтогазової справи / Бойко В.С., ред. - Львів, 1996. - 620 с.

Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопроводів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газової промисловості.

Читати online


Долгопола, Г. Е.
Рекреаційні зони і курортологія : конспект лекцій / Г. Е. Долгопола. - Івано-Франківськ : Факел, 2000. - 26 с.

Метою вивчення дисципліии"Рекреаційні зони і курортологія" є надання студентам теоретичних і практичних знань з питань розміщення, функціонування та соціально-природних умов курортних зон , зон відпочинку та рекреації. Ці питання є важливими для оптимізації відносин між природою , та людиною, покращання можливостей використання лікувальних особливостей природних ресурсів, забезпечення можливості для відтворення потенційних сил населення та трудових ресурсів , створення умов для відпочинку та оздоровлення Основним завданням вивчення курсу "Рекреаційні зони і курортологія" є засвоєння студентами інформаційної основи курортології та оптимального цілеспрямованого використання лікувальних властивостей природних ресурсів, набуття практичних навиків обгрунтування рекреаційних можливостей природи та вибір найбільш оптимальних варіантів для майбутнього використання в прямій практичній діяльності по спеціальності.

Читати online


Долішня, Т. І.
Облік в зарубіжних країнах : навч.-метод. посіб. / Т. І. Долішня, В. К. Орлова, О. М. Чедлєєва. - Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. - 172 с.

Навчально-методичний посібник включає типову програму з дисципліни "Облік в зарубіжних країнах", блок навчально-модульного забезпечення, в яких входять методичні вказівки до вивчення кожної теми, термінологічні словники, питання для самоконтролю, тести, запропоновані питання для обговорення на практичних заняттях, задачі для самостійної роботи.

Читати online


Должанський, І. З.
Бізнес-план: технологія розробки : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 384 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки бізнес-плану як аналітичного документа, що формує пріоритети розвитку підприємства, враховуючи накопичений міжнародний та вітчизняний досвід. Послідовно розкриваються сутність та структура бізнес-плану, методичні підходи до розробки основних розділів. Викладені специфічні особливості бізнес-планування як управлінської технології на основі пророблення маркетингових рішень, розглянуто специфіку розробки різних бізнес- планів з урахуванням характеру діяльності, ступеню інновативності продукту, оцінки рівня ризику. Практична сторона посібника містить приклади реальних бізнес-проектів для ознайомлення, всебічного аналізу та детального пророблення.

Читати online


Дубовик, В. П.
Вища математика : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - К. : А.С.К., 2006. - 648 с. : іл.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія, диференціальне й інтегральне числення, функції багатьох змінних, диференціальні рівняння, ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

Читати online


Дудоладов, Ю. А.
Машины для очистки и изоляции газонефтепродуктопроводов : Учебное пособие. / Ю. А. Дудоладов, Л. Б. Докторов, О. Д. Кованов. - Львів : Высшая школа, 1990. - 192 с.

Описаны трубоочистительная ОМ521, пленкоизоляционная ИЛ521 и битумоизоляционная ИМ521 машины, используемые на газонефтепродуктопроводах диаметром 325-530 мм., и комбинированные очистные и изоляционные машины ОМ821П и ОМ822П

Читати online


Дупай, М. М.
Облік товарних операцій комерційної діяльності : навч. посіб. / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. - Тернопіль : "Астон", 2005. - 272 с. : іл.

У навчальному посібнику висвітлено питання організації комерційної діяльності як зв’язуючої ланки між товаровиробником та споживачем, концептуальні основи методології та методики обліку товарних операцій у сфері комерційної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

Читати online


Дунюшкин, И. И.
Расчеты физико-химических свойств пластовой и промысловой нефти и воды : учебное пособие. / И. И. Дунюшкин, И. Т. Мищенко, Е. И. Елисеева. - М. : Нефть и газ, 2004. - 448 с.

В учебном пособии содержаться теоретическое рассмотрение и практические рекомендации по расчету физико-химических свойств нефти и воды.

Читати online


Дьяконов, В. П.
Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ / В. П. Дьяконов. - М. : Наука, 1987. - 239 с. : с ил.

Даны краткие сведения о современных отечественных и зарубежных микроЭВМ индивидуального пользования.

Читати online


Дьяконов, В. П.
MATLAB 6.5 SP1/7+Simulink 5/6 : основы применения / В. П. Дьяконов. - М. : СОЛОН-Прес, 2005. - 800 с. : ил.

Первый том трехтомной справочной монографии впервые описывает две новейшие версии мощной матричной системы MATLAB (6.5 Service Pack 1/7.0) и его главного расширения Simulink (версии 5,6), выполняющего блочное ситуационное моделирование.

Читати online


Дьяконов, В. П.
MAPLE 7 : учебный курс / В. П. Дьяконов. - С.Пб. : Питер, 2002. - 672 с.

Обширный учебный курс по новейшей учебной версии одной из самых популярных систем компьютерной алгебры - Maple 7.

Читати online