Бляут Юрій Євстахович


Бляут, Юрій Євстахович
Автоматична ідентифікація помпажних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипомпажного регулювання : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 19.04.13 / Ю. Є. Бляут. - Івано-Франківськ, 2013. - 218 с. : рис., табл. - 173-186.

Метою роботи є підвищення ефективності автоматичного керування газоперекачувальними агрегатами дотискувальних компресорних станцій підземних сховищ газу шляхом застосування методу та засобів автоматичної ідентифікації помпажних характеристик однотипних відцентрових нагнітачів при дотриманні встановлених обмежень незалежно від (типу авіаційного газотурбінного приводу, який встановлюється для приведення їх у дію.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення наступних задач:
• комплексний аналіз сучасного стану досліджень ідентифікації
помпажних характеристик відцентрових нагнітачів газоперекачувальних
агрегатів;
• встановлення зв'язків ступення підвищення тиску газу з масовою витратою газу та розроблення методу ідентифікації помпажних характеристик відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів дотискувальної компресорної станції;
• встановлення зв'язку кроку дискретизації інформативних параметрів з часом перехідного процесу підсистеми автоматичної ідентифікації помпажних характеристик в складі САК ГПА;
• ідентифікація функції передачі відцентрового нагнітача
експериментально-аналітичним методом;
• експериментальні дослідження в експлуатаційних умовах розробленого
методу і системи автоматичної ідентифікації помпажних характеристик
газоперекачувальних агрегатів, аналіз і узагальнення результатів досліджень;
• розробка промислового зразку програмно-апаратного комплексу
підсистеми автоматичної ідентифікації помпажних характеристик ВН ГПА і
промислова апробація результатів досліджень.
Об'єктом дослідження є явище помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом, що функціонують на дотискувальних компресорних станціях підземних сховищ газу, яке приводить до істотних економічних втрат.
Предметом дослідження є моделі і методи ідентифікації помпажних характеристик відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОМПАЖНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВІДЦЕНТРОВИХ НАГНІТАЧІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ ДОТИСКУВАЛЬНИХ
КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ ГАЗУ
1.1. Характеристика об'єкта керування
1.2. Характеристика відмов обладнання на ДКС «Більче-Волиця»
1.3. Нагнітач ГПА як об'єкт дослідження
1.4. Аналіз методів визначення моментів входу робочої точки нагнітача в зону помпажу
1.5. Обгрунтування і вибір напряму досліджень

РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОМПАЖНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДЦЕНТРОВОГО НАГНІТАЧА
2.1. Аналіз явища помпажу і помпажних характеристик відцентрових нагнітачів з газотурбінним приводом
2.2. Модель відцентрового нагнітача як об'єкта антипомпажного регулювання
2.3. Аналіз впливу кроку дискретизації інформативних параметрів на час регулювання системи автоматичної ідентифікації помпажних характеристик газоперекачувального агрегату
2.4. Ідентифікація помпажної характеристики відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3
ОЦІНЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУПЕНЯ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ ГАЗУ І МАСОВОЇ ВИТРАТИ
ГАЗУ У ПРОМИСЛОВІЙ СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РЕАЛЬНИХ ПРИВЕДЕНИХ ВИТРАТНО-НАШРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДЦЕНТРОВИХ НАГНІТАЧІВ ГПА З ГАЗОТУРБІННИМ ПРИВОДОМ
3.1. Визначення кореляційного зв'язку ступеня підвищення тиску газу в газоперекачувальному агрегаті з масовою витратою газу
3.2. Аналіз характеристик коефіцієнту помпажу газоперекачувального агрегату дотискувальної компресорної станції
3.3. Аналіз динамічних властивостей відцентрового нагнітача ГПА з газотурбінним приводом як об'єкта керування
3.3.1. Теоретичне обґрунтування методу визначення динамічних властивостей ВН ГПА з газотурбінним приводом
3.3.2. Аналіз статистичних характеристик продуктивності відцентрового нагнітача
3.3.3. Аналіз статистичних оцінок ступеня підвищення тиску газу
3.3.4. Визначення функції передачі відцентрового нагнітача ГПА як об'єкта керування
3.4. Автоматична ідентифікація реальних приведених витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів
Висновки до третього розділу

РОЗДІЛ 4
РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ПІДСИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОМПАЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВІДЦЕНТРОВОГО НАГНІТАЧА У СКЛАДІ САК ГПА ДКС ПСГ «БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЯ»
4.1. Методика автоматичної ідентифікації помпажної характеритики відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату Ц-16 ДКС "Більче-Волиця" УМГ "Львівтрансгаз"
4.2. Метрологічне забезпечення вимірювальних каналів системи автоматичного керування агрегатом Ц-6,3 та підсистеми ідентифікації помпажних характеристик
4.3. Програма проведення помпажних тестів на ГПА ст. №4 типу Ц-6,ЗВА ЗПЧ/46-1,7 з газотурбінним приводом Д-336-2 для ДКС «Дашава» УМГ «Львітрансгаз»
4.4. Результати попередніх випробувань підсистеми антипомпажного регулювання та захисту на газоперекачувальному агрегаті (ГПА) №9 дотискувальної компресорної станції (ДКС) "Більче-Волиця"
4.5. Калібрування помпажної характеристики відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату в режимі on-line
Висновки до четвертого розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ