Б


Бабчук, С. М.
Промислові мережі : конспект лекцій / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 123 с. : іл.

Конспект лекцій з дисципліни "Промислові мережі" розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Читати online1


Бабаев, С. Г.
Надежность нефтепромыслового оборудования. / С. Г. Бабаев. - М. : Недра, 1987. - 264 с.

Рассмотрены неисправности основного нефтепромыслового оборудования и причины выхода его из строя. Приведены классификация и анализ видов и закономерностей изнашивания оборудования, а также условий и факторов, способствующих изнашиванию или ограничивающих его интенсивность. Выявлены резервы повышения надежности и качества нефтепромыслового оборудования, показаны пути предупреждения выхода его из строя. Описана система технического обслуживания и ремонта.

Читати online1


Бабіч, В. В.
Фінансовий облік (облік активів) : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 288 с.

У посібнику викладено методику бухгатлерського фінансового обліку активів. Основна увага приділена документальному оформленню господарських операцій та методиці їх відображення в системів рахунків і регістрах бухгалтерського обліку.

Читати online1


Бабаев, С. Г.
Надежность и долговечность бурового оборудования / С. Г. Бабаев. - М. : Недра, 1974. - 182 с.

В книге дана краткая характеристика бурового оборудования и описаны особености условий работы его основных узлов.

Читати online1


Бабин, Л. А.
Типовые расчеты по сооружению трубопроводов : учеб. пособ. / Л. А. Бабин, Л. И. Быков, В. Я. Волохов. - М. : Недра, 1979. - 176 с. : с ил

В учебном пособии приведены основные расчеты магистральных трубопроводов при проектировании, сооружении и эксплуатации.

Читати online1


Багрянский, К. В.
Теория сварочных процессов : учебник / К. В. Багрянский, З. А. Добротина, К. К. Хренов. - М. : Высшая школа, 1976. - 423 с.

В учебнике прописаны строение и основные свойства металлов, обрабатываемых сваркой, а также процессы деформации, разрущения и схватывания, лежащие в основе образования сварного соединения.

Читати online1


Баграмов, Р. А.
Буровые машины и комплексы : учебник / Р. А. Баграмов. - М. : Недра, 1988. - 501 с.

Описаны теория, конструктивные особенности и тенденции развития буровых машин и комплексов для бурения нефтяных и газовых скважин.

Читати online1


Баєва, О. В.
Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : ЦУЛ, 2007. - 524 с.

В навчальному посібнику "Основи менеджменту: практикум" представлено ситуаційно-аналітичні і ситуаційно-розрахункові задачі, ділові ігри, практичні завдання, тести самооцінки менеджерських якостей, які можуть бути використані при формуванні практичних навичок та вмінь у студентів, які навчаються за різними спеціальностями напряму "Менеджмент". В кожному розділі також передбачено тестові завдання для самооцінки знань та список рекомендованої літератури.

Читати online1


Базилевич, В. Д.
Макроекономіка : підручник. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2005. - 851 с. : іл.

Автори підручника ставили собі за мету дати студентам базові знання з теорій функціонування та розвитку макроекономічних систем, показати соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їх сильні сторони та обмеженість, узагальнити здобутки світової макроекономічної науки.

Читати online1


Бардачов, Ю. М.
Дискретна математика : підруч. / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Ходаков. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Вища школа, 2008. - 383 с.

Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, алгебр, комбінаторики, графів. Матеріал ілюстровано численними прикладами. Кожний розділ містить контрольні запитання і перелік лабораторно-практичних занять. Друге видання (1-ше вид. — 2002 р.) доповнене матеріалом про розбиття множини, ізоморфізм графів, тестами та відповідями до них.

Читати online1


Барановська, Т. В.
Граматика англійської мови. Збірник вправ = Exercises in english grammar : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - вид. друге, випр. та доп. - К. : Логос-М, 2010. - 384 с.

Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року.Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

Читати online1


Барковський, В. В.
Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. - 4-те вид., випр. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 424 с. : іл.

Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни "Вища математика для економістів" (Частина 2: "Теорія імовірностей та математична статистика") для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв'язаних тилових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести перевірки залишкових знань студентів та застосування комп'ютерного аналізу до розв'язування задач теорії ймовірностей та математичної статистики засобами Excel. Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів, які вивчають дисципліну "Теорія імовірностей та математична статистика".

Читати online1


Баясанов, Д. Б.
Распределительные системы газоснабжения / Д. Б. Баясанов, А. А. Ионин. - М. : Строиздат, 1977. - 407 с.

Изложена теория расчета и проектирования распеделительных систем газоснабжения. Описаны технологические объекты газораспределитьльных сетей, режимы их работы, оборудование и устройства автоматики.

Читати online1


Безак-Мазур, Е.
Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е. Безак-Мазур, Т. Шендрік ; пер.з пол. Н.О.Ярошенко. - Донецьк : Донбассинформ, 2008. - 300 с.

Книга «Транскордонні проблеми токсикології довкілля» адресована широкому колу читачів, насамперед, фахівцям екологам, токсикологам, студентам еколого-хімічних спеціальностей, всім, хто цікавиться проблемами і наслідками забруднення середовища і способами захисту від дії забруднень.
У книзі розглянуто основні антропогенні токсиканти, джерела надходження отрут у навколишнє середовище, їхні трансформації в різних компонентах біосфери, накопичення в деяких живих істотах, токсична дія на різні біоценози тощо.

Читати online1


Бека, К.
Геология нефти и газа : монографія / К. Бека, И. Высоцкий. - М. : Недра, 1976. - 592 с. : ил.

Монография состоит из двух частей. Первая посвящена основным вопросам общей геологии нефти и газа. В ней дается геолого-геохимическая характеристика состава и свойств нефти и газа, детально рассматриваются условия залегания и распространение их в земной коре, описываются структурные формы месторождений, типы залежей нефти и газа, свойства коллекторов и покрышек. Во второй части рассматриваются особенности пространственного размещения залежей нефти и газа в пределах осадочной оболочки земной коры. Описанию предшествует рассмотрение современных методов нефтегеологического районирования материков и их подводных окраин.

Читати online1


Белокур, И. П.
Дефектология и неразрушающий контроль : учебн. пособие / И. П. Белокур. - К. : Выща школа, 1990. - 207 с.

Рассмотрены факторы, влияющие на качество промышленных изделий, и приведены физические основы неразрушающего контроля материалов и изделий, а также принципы оценки их качества. Дан анализ взаимосвязи физических свойств материалов, приведены закономерности и зависимости взаимодействия электромагнитных и упругих волн е материалом. Кратко изложены вопросы классификации и применения неразрушающего контроля в задачах оценки качества изделий и соединений.

Читати online1


Белуха, Н. Т.
Аудит : учебник / Н. Т. Белуха. - К. : Знання, 2000. - 198 с.

Изложена система организации и методологии аудиторского контроля с использованием международных и национальных стандартов (норм) аудита, зарубежного опыта, новых компьютерных технологий, общенаучных и собственных методических приемов финансово-экономического контроля и аудита. Рассматривается методика обобщения результатов финансового контроля и аудита, профилактики недостатков и правонарушений в бизнесе. Для студентов экономических факультетов высших учебных заведений. Может быть полезным работникам контрольно-ревизионных и налоговых служб, банков, страховых компаний, акционерных обществ и компаний, корпораций и предприятий всех форм собственности.

Читати online1


Березин, В. Л.
Сварка трубопроводов и конструкций : учебник / В. Л. Березин, А. Ф. Суворов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1983. - 328 с.

Изложены теоретические основы и технология сварочниых процессов, применяемых при сооружении газонефтепроводов, газохринилищ и нефтебаз.

Читати online1


Бечко, П. К.
Податковий менеджмент : навч. посіб. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 368 с.

У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні ослони функціонування податкового менеджменту .Посібник підготовлено відповідно до про грами курсу «Податковий менеджмент». Розрахований па студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових служб, фінансових менеджерів та широке коло читачів.

Читати online1


Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практическое пособие. Вып.1 : 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. - М. : Либерия, 2001. - 320 с.

Читати online1


Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практическое пособие. Вып. 2. : 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука. - М. : Либерия-Бибинформ, 2005. - 560 с.

Читати online1


Білявський, Г. О.
Основи екології: теорія та практикум : навч. посіб. / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко. - 3-є вид. - К. : Лібра, 2006. - 368 с.

У першій - теоретичній частині посібника викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології, розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України. Акцентовано увагу на екологічних аспектах і екологічних взаємозв'язках біосфери, техносфери, агросфери і ноосфери, стисло викладено еколого-економічні основи природокористування. У другій частині (практикум) наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, водних об'єктів, грунтів, рослин, тварин, мікроорганізмів, визначення загальної якості довкілля. Наведено приклади розрахунків економічних збитків від забруднення довкілля.

Читати online1


Білявський, Г. О.
Основи екології : підруч. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - 3-є вид. - К. : Либідь, 2006. - 408 с. : іл.

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів.

Читати online1


Білоусько, В. С.
Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. - 3-тє, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 423 с.

Системно, згідно з програмою курсу "Теорія бухгалтерського обліку" висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певною мірою викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності. Після кожного модуля відповідно до програми курсу "Теорія бухгалтерського обліку", наведено завдання для лабораторно-практичних занять і самостійної роботи, а також питання для самоконтролю.

Читати online1


Бобровников, Г. Н.
Теория и расчёт турбинных расходомеров / Г. Н. Бобровников, Л. А. Камышев. - М. : Стандартиздат, 1978. - 128 с.

В книге изложены теоретические основы физических процессов, происходящих в турбинном расходомере. Дано качественное и количественное описание силового взаимодействия потока жидкости и первичного преобразователя (турбинки) в статическом и динамическом режимах работы. Описан метод расчета рабочей характеристики расходомера, справедливый в широком диапазоне значений расхода и свойств жидкости и для различных калибров турбинных расходомеров. Для вновь проектируемых турбинных расходомеров предложен метод выбора геометрических параметров турбинки, наиболее рационально соответствующих заданным требованиям по нелинейности характеристики, значениям расходов и вязкости жидкости и др.

Читати online1


Богдановський, І. В.
Логіка : опорний конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - К. : МАУП, 2004. - 168 с. : іл.

У посібнику викладено основи загальної логіки, а також елементи математичної (символічної)логіки. Він написаний відповідно до навчальних програм з курсу логіки для юридичних і економічних спеціальностей.

Читати online1


Боголюбов, А. Н.
Математики. Механики. : библиографический справочник. / А. Н. Боголюбов. - К. : Наукова думка, 1983. - 539 с.

Читати online


Бойко, О. Д.
Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. - 3-є вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 688 с.

Це - третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі.Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. Уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції.

Читати online1


Бокань, В. А.
Історія культури України : навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. Польовий. - 2-е вид., допов. - К. : МАУП, 2001. - 256 с.

Пропонований посібник розкриває історичний процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов'янських націй та цивілізованого світу. Історичний огляд культурних процесів дає змогу прослідкувати розвиток культури України від давніх часів до сьогодення. Для студентів коледжу, бакалаврату МАУП, а також усіх, хто цікавиться іс-і торією культури України.

Читати online


Болотніков, А. О.
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : навч. посіб. / А. О. Болотніков. - К. : МАУП, 2005. - 144 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади й основні положення стандартизації та сертифікації товарів і послуг, охарактеризовано державну систему стандартизації і сертифікації України, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління якістю у міжнародній торгівлі,показано роль стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу та застосування електронної техніки у розробленні стандартів.

Читати online


Бородавкин, П. П.
Подводные трубопроводы / П. П. Бородавкин, В. Л. Березин, О. Б. Шадрин. - М. : Недра, 1979. - 415 с.

В книге изложены современные способы проектирования, выбор оптимальных вариантов и конструктивных решений подводных переходов магистральных трубопроводов через реки, внутренние водоемы и морские акватории.

Читати online частина 1

Читати online частина 2


Бородавкин, П. П.
Строительство магистральных трубопроводов в сложных условиях / П. П. Бородавкин, А. Х. Сунарчин. - М. : Недра, 1965. - 215 с.

В книге рассматривается технология строительства магистральных трубопроводов в горных районах, в пустынях, а также на пересечении болот и водных препятствий. Рассмотрены особенности организации работ в сложных условиях. Книга предназначена для инженерно-технических работников, занятых на строительстве трубопроводов, а также может быть использована студентами нефтяных институтов.

Читати online


Бородавкин, П. П.
Трубопроводы в сложных условиях / П. П. Бородавкин, В. Д. Таран. - М. : Недра, 1968. - 304 с. : ил.

В книге рассматриваются вопросы, связанные с проектированием и строительством магистральных трубопроводов в горах, на пересечениях рек и водохранилищ, на болотах и в условиях пустынь. Приводятся технологические схемы выполнения работ, рассмотрено влияние методов строительства на напряженное состояние и устойчивость трубопроводов. Даны методики расчетов надземной прокладки трубопроводов без специальных компенсирующих устройств, приведены результаты натурных, экспериментальных и теоретических исследований устойчивости и колебаний подводных трубопроводов. Подробно исследуются продольные перемещения подземных газонефтепроводов от воздействия внутреннего давления и температуры.

Читати online


Бородкіна, Н. О.
Маркетинг : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. - К. : Кондор, 2007. - 362 с.

Навчальний посібник розглядає теоретичні осноїш маркетингу. Особлива увага приділяється висвітленню концептуальних положень маркетингу як системи, окремим видам маркетингових політик та стратегіям розвитку підприємства в ринкових умовах.В кінці кожного розділу міститься перелік контрольних запитань та список рекомендованої літератури. Призначена для викладачів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації менеджерів, торгових представників і працівників фінансово-кредитних установ.

Читати online


Бородавкин, П.П.
Механика грунтов : учебник. /П.П. Бородавкин. -М.: Недра-Бизнесцентр, 2003. - 349 с. : ил.

Приведены физико-механические характеристики грунтов. Описано поведение грунтов под воздействием внешних и внутренних нагрузок различного рода.

Читати online


Бочаров, Л. Н.
Расчет электронных устройств на транзисторах/ Бочаров Л. Н., Жебряков С. К., Колесников И.Ф.-М.: Энергия, 1978. - 208 с., ил.

В книге наложена методика расчета основных устройств на транзис-торах с приведением конкретных числовых примеров. Кратко пояснены принципы действия схем. Работа устройств проиллюстрювана временными диаграммами.

Читати online


Бримблкумб, П.
Состав и химия атмосферы: Пер. с англ. — М.: Мир, 1988. — 352 с, ил.

Монография известного ученого из Великобритании П. Бримблкумба представляет собой краткий курс по химии и физике атмосферы. В ней дается общее представление о составе и строении атмосферы, об источниках и стоках природных компонентов атмосферного воздуха. Детально рассмотрены природные и антропогенные процессы приводящие к загрязнению воздуха, и эффекты, вызванные загрязнениями.
Для геохимиков, геофизиков, химиков, метеорологов, специалистов в области охраны окружающей среды, студентов соответствующих специальностей.

Читати online


Братичак, М.М.
Технологія нафти та газу: навч. посіб. / М.М.Братичак, О.Б. Гринишин - Львів: "Львівська політехніка", , 2002. — 180 с.

У посібнику наведені загальні відомості про технологію переробки нафти та газу. Розглянуто характеристику нафти та товарних нафтопродуктів, описано конструкцію основного технологічного обладнання нафтопереробних заводів. Описано загальні принципи підготовки нафти до переробки, а також наведено теоретичні основи та основи технології промислових процесів переробки нафти та газу.

Читати online


Брус, М. П.
Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2004. - 205 с.

Навчальний посібник є теоретично-практичним курсом з українського ділового мовлення. У ньому вміщено матеріал з культури писемного й усного ділового мовлення, відображено основні норми сучасної української мови, правила написання й оформлення документації, подано практичні завдання, приклади документів, словник економічних термінів, що сприятиме виробленню навичок самостійного грамотного укладання документів. Для осіб, які здобувають економічну спеціальність, працюють у галузі економіки чи вивчають економіку (викладачів, студентів, економістів, ділових людей різних сфер суспільного життя).

Читати online


Булатов, А. И.
Справочник по промывке скважин: навч.посіб. / А.И. Булатов, А.И. Пеньков, Ю.М. Проселков. -М.: Недра, 1984. - 319с.

Приведены необходимые сведения по физико-химическим свойствам буровых растворов, материалов и химических реагентов; правила выбора и рекомендации по оптимальным условиям их применения; по методам (приготовления, очистки и регулирования показателей качества. Особое внимание уделено эксплуатации циркуляционной системы, оборудования для приготовления и очистки буровых растворов. Изложены методы контроля показателей свойств бурового раствора. Освещены вопросы безопасного ведения работ и защиты окружающей среды от загрязнения буровыми растворами и их компонентами.

Читати online


Основи бухгалтерського обліку / В.К. Орлова, В.І. Савич, Л.А. Костецька [та ін.]. 2-ге вид. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.:іл.

У посібнику викладені основи бухгалтерського обліку, показана логіка побудови бухгалтерського обліку на підприємстві. Всі розділи викладені як складові єдиної системи бухгалтерського обліку, метою якої є формування інформації для складання фінансової звітності.

Читати online


Бушок, Г. Ф.
Курс фізики. У 3 книгах: навч.посіб. Кн. 1 Фізичні основи механіки.Молекулярна фізика і термодинаміка. /Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Вегнер - К: Вища шк., 2002. - 375 с: іл.

Систематизовано викладено програмний матеріал з механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. Значну увагу приділено розкриттю логічної структури фізики як науки, висвітленню її зв'язку з іншими природничими науками, математикою, технікою. Короткі історичні довідки про різні здобутки наукового пізнання сприяють більш повному уявленню про розвиток фізики. Для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Читати online


Бушок, Г. Ф.
Курс фізики. У 3 книгах: навч.посіб. Кн. 2 Електрика і магнетизм. /Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Вегнер — К.: Вища шк., 2003. — 278 с: іл.

Систематизовано викладено програмний матеріал з електрики і магнетизму. Значну увагу приділено розкриттю логічної структури фізики як науки, висвітленню її зв'язку з іншими природничими на¬уками, математикою, технікою. Короткі історичні довідки про різні здобутки наукового пізнання сприяють більш повному уявленню про розвиток фізики. Для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Читати online


Бушок, Г. Ф.
Курс фізики. У 3 книгах: навч.посіб. Кн. 3 Оптика. Фізика атома та атомного ядра. /Г.Ф. Бушок, Є.Ф. Вегнер — К.: Вища шк., 2003. — 311 с: іл.

Містить систематизований виклад програмного матеріалу з оптики, фізики атома та атомного ядра. Значну увагу приділено розкриттю логічної структури фізики як науки, висвітленню її зв'язку з іншими природничими науками, математикою, технікою. Короткі історичні довідки про різні здобутки наукового пізнання сприяють більш повному уявленню про розвиток фізики. Для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

Читати online


Бухтияров, И. Д.
Контроль качества продукции: (Акустическая эмиссия)/И.Д. Бухтияров, Є.Ф. Серьезнов, Л.Н. Степанова — М.: Знание, 1988. — 64 с.

Читати online


Бухгалтерський облік із використанням комп’ютерних технологій: на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 7.7 для України": практикум /В.І. Крисюк, В.М. Дякон, Т.А. Демченко [та ін.] — К.: Видавництво Європейського університету, 2006. — 173 с.: іл.

У посібнику детально розглянуті господарські операції, що відбуваються на підприємстві. Правильне їх оформлення в програмі дають змогу знизити ймовірність допущення помилок в бухгалтерському обліку.

Читати online


Бухгалтерський облік (теорія): навч.посіб. /М.Г. Михайлов, В.П. Гончар, Г.А. Болмат — К.: ЦУЛ, 2007. — 248 с.

Викладено погляди авторів на основи бухгалтерського обліку в межах програми підготовки фахівців для Мінагрополітики України.

Читати online


Бычковский, Р.В.
Контактные датчики температуры /Р.В. Бычковский — М.: Металлургия, 1978. — 238 с.

Рассмотрены разновидности и конструктивные особености стандартных датчиков температур.

Читати online