Ашикова, Евеліна Ібрагимівна


Ашикова, Евеліна Ібрагимівна
Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.12.14 / Е. І. Ашикова. - Івано-Франківськ, 2014. - 217 с. : табл. - 183-204.

Мета дисертаційного дослідження полягає Е аналізі механізмів реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні та виробленні пропозицій щодо їх вдосконалення.
Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовногс розв'язання таких завдань:
- дослідити теоретико-методологічні засади державного управління
реалізацією екологічної політики на регіональному рівні та сучасні підходи до її
формування;
- дати оцінку стану забезпечення екологічних прав громадян відповідно до європейських стандартів у процесі реалізації екологічної політики;
- охарактеризувати особливості державної екологічної політики на регіональному рівні;
- розкрити суть організаційного, правового, економічного та інших механізмів реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні;
- розробити перспективні напрями вдосконалення механізмів реалізації державної екологічної політики;
- актуалізувати та обґрунтувати способи використання міжнародної допомоги та залучення інвестицій в процесі реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні.
Об 'єктом дослідження є державна екологічна політика.
Предмет дослідження - механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
1.1 Засади державного управління реалізацією екологічної політики на регіональному рівні
1.2 Закордонний досвід формування та реалізації екологічної політики на регіональному рівні
1.3 Забезпечення екологічних прав громадян за європейськими стандартами в процесі реалізації екологічної політики
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА МЕХАНІЗМИ її РЕАЛІЗАЦІЇ
2.1 Державна екологічна політика та її особливості на регіональному рівні
2.2 Класифікація та особливості функціонування механізмів реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні
2.2.1 Основні механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні
2.2.2 Допоміжні механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні
Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
3.1 Шляхи вирішення проблем у сфері екології в умовах європейської інтеграції
3.2 Напрями вдосконалення механізмів реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні
3.3 Використання міжнародної допомоги та залучення інвестицій в процесі реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ