Звіт обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації івано-франківської області за 2012 рік

Впровадження та застосування інформаційних комунікативних технологій, еволюція діяльності в напрямку створення електронної інформації, поєднання традиційних і електронних фондів, поява нових форм обслуговування користувачів зумовили протягом 2012 року потребу в удосконаленні управління бібліотек вищих навчальних закладів обласного методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Як науково-методичний центр, науково-технічна бібліотека, здійснювала різнопланове організаційно-методичне керівництво бібліотеками вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації у напрямках: підвищення якості роботи бібліотек, надання консультативної допомоги, впровадження інноваційних методів діяльності, популяризація передового досвіду провідних бібліотек, розробка методичних рекомендацій, аналізування діяльності та інше.

Проведено такі засідання обласного методичного об’єднання:

«Моделі автоматизованого обслуговування користувачів та технологія пошуку інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки»;
(Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу).
«Методика проведення видачі літератури для студентів в бібліотеці ІФНМУ»;
(Бібліотека національного медичного університету).
«Використання новітніх бібліотечних технологій для забезпечення самостійної роботи студентів».
(Наукова бібліотека ПНУ ім. В.Стефаника).

Сучасні бібліотеки відіграють інтегруючу роль у здійсненні технологічної взаємодії виробників електронної інформації країни та забезпеченні відносин і комунікацій між суб'єктами інформаційної сфери.

28 березня 2012р. на базі Науково-технічної бібліотеки відбулося засідання обласного методичного об’єднання на тему «Модель автоматизованого обслуговування користувачів та технологія пошуку інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки». Актуальність теми важко переоцінити для вузівських бібліотек методичного об’єднання. Кожна з бібліотек знаходиться на своєму відповідному етапі розвитку комп’ютеризації бібліотечних процесів. Але тема, яка розглядалася на засіданні, в однаковій мірі зацікавила представників керівного складу всіх бібліотек методоб’єднання. Це – Бігусяк М.В, директор Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; Татарин М.М., директор бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету; Олейник С.В., заступник директора НБ ПНУ. На засіданні була науково обґрунтована модель обслуговування користувачів, що складається із послідовності операцій, які почергово виконуються користувачем та бібліотечним працівником. Розглянуто два види моделей: модель обслуговування користувачів та модель автоматизованого обслуговування користувачів, які відповідають як гібридним так і електронним бібліотекам.

Одним з найважливіших завдань бібліотеки національного медичного університету - активне використання її фондів у навчально-виховному процесі та науково-дослідній роботі. Система обслуговування бібліотеки створила сприятливі умови для широкого використання бібліотечних фондів. Питання «Методика проведення видачі літератури для студентів на абонементах книгозбірні медичного університету» було обговорено на засіданні обласного методичного об’єднання. Робота у відділі обслуговування, а саме на абонементі навчальної літератури, відповідальна, потребує від співробітників високого професіоналізму, знань, необхідних для спілкування з користувачами. Обслуговування організовувалося згідно з «Правилами користування бібліотекою національного медичного університету». Використовувалися навчальні плани, попередньо погоджені з професорсько-викладацьким складом. Згідно з розкладом, розробленим деканатами, завчасно були підготовлені комплекти підручників для студентів перших курсів. Основною проблемою під час масової видачі літератури - недостатня кількість нових підручників та заборгованість користувачів. Адже невчасно повернута книга – це незадоволена потреба іншого користувача, тому студенти інших курсів обслуговувалися в зворотньому напрямку (5, 4, 3, 2 курси). Започатковані нововведення для покращення масової видачі літератури були досить ефективними.

В обговоренні даного питання взяли участь представники інших бібліотек методичного об’єднання (науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ, наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника), які також поділилися короткою інформацією про власний досвід роботи в цьому напрямку діяльності книгозбірень.

Початок ХХІ століття ознаменувався розвитком світового співтовариства до відкритого інформаційного простору, створення якого означає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації, впевненість у її достовірності та якості. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської діяльності, бібліотечна – не виняток. Саме темі «Використання новітніх інформаційних технологій для забезпечення самостійної роботи студентів» було присвячено засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ІІІ-ІV рівнів акредитації, яке відбулося на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Cистема навчальної роботи закладу освіти спрямована на формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, їх готовності творчо працювати із застосуванням знань та вмінь, отриманих не тільки під час аудиторних занять, але під час самостійної роботи. Одна з найважливіших можливостей наукової бібліотеки - навчити користувача методам доступу до багатства нових інформаційних ресурсів. В даний час найпоширеніший і реальний спосіб навчання користувача – процес обслуговування. Подальший розвиток та підвищення ефективності самостійної роботи студентів є життєвою необхідністю, тісно поєднаною, як гуманізацією і демократизацією освіти, так і з поступовою інтеграцією України у світовий освітній простір. Тому сучасний користувач повинен володіти комплексом знань та вмінь, які дозволяють йому адаптуватися в навколишньому середовищі.

Не залишились осторонь цієї важливої ділянки роботи працівники: зав. відділу обслуговування С.М. Ромашко та Г.М. Якимович - зав. довідково-бібліографічним відділом бібліотеки медичного національного університету, Л.А.Жолобко - зав. довідково-бібліографічного відділу науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, які поділились своїм досвідом з колегами. Таким чином, вирішення проблем якості продукції та послуг стає одним із важливих напрямків бібліотек, сприяє удосконаленню їх основної діяльності, пов’язаної з обслуговуванням користувачів, а саме самостійної роботи з студентами.

Методична робота та робота з організації підвищення кваліфікацій працівників бібліотек методичного об’єднання відзначалася постійним пошуком і впровадженням інновацій, зумовлених викликом часу і перспективами розвитку освітніх технологій. Щорічно розробляючи плани та тематику занять з підвищення кваліфікації працівників, керівний склад намагався, щоб навчання було диференційованим, задовольняло потреби усіх ланок бібліотечного персоналу, мало елементи аналізу та будувалось на передовому й інноваційному бібліотечному досвіді.

Особливе місце в системі підвищення кваліфікації як для працівників НТБ ІФНТУНГ, так і методичного об’єднання займали такі форми, як семінари, майстер-класи, практикуми, круглі столи спрямовані на глибоке вивчення досвіду, теоретичне його осмислення, вироблення практичних рекомендацій.

З метою обміну досвіду та підвищення кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ, була організована робота міжвузівських секцій. Так за звітний рік проведена робота секцій:
з питань інформаційних технологій:

майстер-клас «Інформаційні ресурси бібліотеки: технологія виконання пошуку інформації»;
(Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ)

з питань інформаційно-бібліографічної діяльності:
семінар: «Забезпечення інформаційних потреб користувачів через систему традиційних картотек наукової бібліотеки ПНУ»;
(Наукова бібліотека ПНУ ім. В.Стефаника)

з питань обслуговування користувачів:
семінар: «Індивідуальне обслуговування користувачів: культура та етика професійної поведінки бібліотекаря»;
(Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ)

з питань формування та збереження фондів:
консультація «Забезпечення навчальною літературою фахових дисциплін відповідно до ліцензійних умов».
(Бібліотека національного медичного університету)

Новітні інформаційні технології, які запроваджені в бібліотеках ВНЗ, розширюють можливості навчання і самоосвіти особистості, сприяють розвитку наукової діяльності. На сучасному етапі бібліотеки вишів перетворюються на інформаційне середовище, яке дозволяє працювати з будь-яким видом інформації, на будь-якому носії. На високому професійному рівні пройшло засідання секції з питань інформаційних технологій в рамках, якої був проведений майстер-клас «Інформаційні ресурси бібліотеки: технологія виконання пошуку інформації». Використовуючи мультимедійний проектор з екраном, було детально та послідовно продемонстровано всі дії з пошуку інформаційних ресурсів на прикладі можливостей науково-технічної бібліотеки. Можливості пошуку, надані електронною бібліотекою, багато в чому залежать від прав доступу до баз даних, якими наділяється конкретна категорія користувачів. Принципово нової якості пошуку повнотекстових наукових документів в електронних бібліотеках можна досягти, доповнивши пошук по реквізитних і текстових полях пошуком по структурно-графічних компонентах (формулам, таблицям, графікам, малюнкам і т.д.).

Саме ці та споріднені питання і були основною темою професійного спілкування між бібліотечними працівниками обласного методичного об’єднання. Відбулося жваве обговорення досвіду Науково-технічної бібліотеки та взято до уваги учасниками майстер-класу. На секції було також розглянуто низку важливих питань, пов’язаних з модернізацією вузівських бібліотек.

В рамках засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності проведений семінар: «Забезпечення інформаційних потреб користувачів через систему традиційних картотек наукової бібліотеки ПНУ» для працівників довідково-бібліографічних відділів вузівських бібліотек. Традиційні картотеки представлені систематичною картотекою статей, краєзнавчою, спеціальними та тематичними «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника», «Праці викладачів університету», «Знаменні дати», «Систематична картотека творів художньої літератури, надрукованих в періодичних виданнях», «Алфавітна картотека назв». Як показує досвід роботи залу каталогів і картотек, користувачі досить активно користуються традиційними картотеками, і в першу чергу СКС та краєзнавчою, незважаючи на наявність спеціалізованого комп’ютерного читального залу.

В обговоренні даного питання взяли участь представники науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ та бібліотеки медичного університету. Основною проблемою для всіх бібліотек є забезпечення розумного балансу між необхідністю інноваційних технологій в довідково-бібліографічному апараті та збереженням цінної традиційної системи каталогів і картотек.

Нові часи ставлять нові вимоги до сучасного бібліотекаря. Книгозбірням потрібні спеціалісти, які володіють високим рівнем культури спілкування. Бути взірцем комунікативної культури, вміти спілкуватися, враховувати особистісні риси співрозмовника, не нав’язуючи йому власних уподобань, виконувати традиційну роль посередника між інформаційними ресурсами і споживачем на такому професійному рівні і був проведений семінар «Індивідуальне обслуговування користувачів: культура та етика професійної поведінки бібліотекаря», в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Сьогодні значно зростають професійні вимоги, зокрема, бібліотекар повинен опанувати сучасні технології пошуку, обробки, зберігання та доставки інформації. На засіданні секції присутніх ознайомлено із результатами анкетувань, які проводились серед студентів, аспірантів та викладачів університету на тему: «Як Вас обслуговують на абонементах та в читальних залах НТБ ІФНТУНГ?», а також з результатами соціологічного дослідження «Вивчення якості обслуговування користувачів НТБ ІФНТУНГ».

Дирекцією бібліотеки приділялася значна увага культурі обслуговування користувачів. Учасників семінару ознайомлено з результатами бліц-опитування «Кодекс етики і ми», в якому взяло участь 55 респондентів. Працівники та запрошені колеги з інших бібліотек мали можливість обговорити ситуації, які можуть виникнути при обслуговуванні користувачів, дати відповідну оцінку професійним діям бібліотекаря. На конкретних прикладах були розглянуті різні випадки міжособистісного спілкування.

Підсумовуючи роботу семінару, можна зробити висновок, що ефективне спілкування і вміння усувати бар’єри в ньому – це більше, ніж наука, це справжнє мистецтво, яке так потрібне в нашому житті.

Популярною та затребуваною формою методичної допомоги є професійне консультування. В черговий раз працівники вузівських бібліотек обласного методичного об’єднання зібралися на спільне засідання з метою підвищення професійної кваліфікації. На базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету 15 листопада 2012р. відбувся консультаційний практикум на тему: «Забезпечення навчальною літературою фахових дисциплін відповідно до ліцензійних умов» (секція з питань формування та збереження фондів). Бібліотека постійно аналізувала книгозабезпеченість навчального процесу. Дисципліни в основному забезпечені на 100% відсотків. Однак, при аналізуванні виявлено, що значна кількість літератури старих років видання, російською мовою. Безперечно, найкращим способом поліпшення книгозабезпеченості є придбання більшої кількості примірників літератури на державній мові. Але в умовах зменшення коштів на розширення своїх фондів, зростання вартості книжкових видань, бібліотека зробила акцент на збільшення обсягу електронних інформаційних ресурсів. Хоча більшою популярністю серед студентів медичного університету є користування традиційними друкованими виданнями. Проблема оновлення фондів є спільною для всіх бібліотек. Висока вартість видань перешкоджає багатопримірниковому комплектуванню. Тому використання електронних варіантів видань є вимогою часу і сприяє розширенню інформаційного потенціалу бібліотеки.

Професійне спілкування з колегами проходило в атмосфері гостинності, доброзичливості і невимушеності, що сприяє створенню міцного підґрунтя для розвитку міжбібліотечного партнерства, взаємодії та координації спільної діяльності.

Колегіальний підхід у вирішенні важливих, стратегічних питань надавав можливість поєднувати конструктивні, дієві, професійні пропозиції та стратегії, сприяючи тим самим формуванню єдиних підходів у формуванні бібліотечної справи методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Івано-Франківська.

Завантажити таблицю основних статистичних показників роботи Івано-Франківського обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за 2012р.

Голова обласного методичного об’єднання
бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації,
директор науково-технічної бібліотеки
ІФНТУНГ
Я.А.Пилип