Зейкан Олександр Юрійович


Зейкан, Олександр Юрійович
Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазоносності : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 14.10.11 / О. Ю. Зейкан. - Івано-Франківськ, 2011. - 221 с. - 208-221.

Мета і завдання досліджень - створення просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі глибинної будови центральної частини ДДз як основи для визначення перспектив нафтогазоносності та нових напрямків нафтогазопошукових робіт. Об'єкт досліджень - територія центральної частини ДДз з позиції перспектив її нафтогазоносності. Предмет досліджень - просторова інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини ДДз, якісно і кількісно узгоджена з всіма наявними геолого-геофізичними даними.ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СТАН ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНОЇ ВИВЧЕННОСТІ ТА НАПРЯМКИ НАРОЩУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВУГЛЕВОДНІВ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ДДЗ
1.1. Історія формування та сучасні уявлення про регіональну будову центральної частини ДДз
1.2. Геолого-геофізична вивченість центральної частини ДДз
1.3. Літолого-стратиграфічна характеристика геологічного розрізу
1.4. Тектоніка
1.5. Нафтогазоносні комплекси
1.6. Характеристика типів пасток та колекторів у регіональних нафтогазоперспективних комплексах осадового чохла та кристалічного фундамента ДДз
ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ
ТЕРИТОРІЙ
2.1. Загальна характеристика системи GCIS
2.1.1. Структурна модель
2.1.2. Модель неперервного розподілу властивостей
2.2. Основні етапи технології інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних у системі GCIS
ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 3. ПРОСТОРОВА ІНТЕГРАЛЬНА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ
3.1. Вихідні геолого-геофізичні дані та принципи формування апріорної просторової геолого-геофізичної моделі
3.1.1. Геогустинні властивості гірських порід центральної частини ДДз
3.1.2. Послідовність створення апріорної просторової моделі центральної частини ДДз
3.2. Представлення параметрів результуючої просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі
3.3. Оцінка якості отриманого рішення
ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ ТА ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ У
ПАРАМЕТРАХ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ
4.1. Відображення мантійного діапіризму у докембрійському фундаменті
4.2. Відображення особливостей будови девонських відкладів
4.3. Соляний тектогенез
4.3.1. Характер вертикального простеження соляних штоків за їх геогустинними властивостями
4.3.2. Характер просторового простеження соляних козирків та зон покращених колекторських властивостей у приштоковому просторі
4.4. Прогнозування ділянок з покращеними колекторськими властивостями у теригенних відкладах
4.4.1. Нижній карбон
4.4.2. Середній карбон
4.4.3. Верхній карбон
4.4.4. Нижньопермські відклади
4.5. Прогнозування поширення локальних ділянок підвищення середньої густини у карбонатних відкладах
4.6. Першочергові напрямки нафтогазопошукових робіт
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ