Власюк, Ярослав Михайлович


Власюк, Ярослав Михайлович
Вдосконалення засобів і нормативної документації для метрологічного забезпечення вузлів обліку природного газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 02.11.12 / Я. М. Власюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 142 с. - 130-142.

Метою дисертаційної роботи є вдосконалення методів приладового обліку природного газу, вдосконалення нормативної бази щёдо виконання такого обліку і перевірки стану вузлів обліку газу.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
1) здійснити аналіз метрологічних характеристик відомих засобів для вимірювання витрати та обліку природного газу і вузлів його обліку, а також нормативної бази, яка забезпечує вказані вимірювання та облік;
2) провести моделювання турбінних лічильників газу з метою оцінки впливу різних їх конструктивних параметрів на метрологічні характеристики
цих лічильників газу шляхом використання CFD (Computational Fluid Dunamics) технології дослідження;
3) виконати теоретичне дослідження ультразвукових лічильників газу \ метою оцінки впливу фізико-хімічних параметрів природного газу на їх метрологічні характеристики;
4) теоретично проаналізувати можливість визначення густини
природнЬго газу шляхом використання лічильника газу об'ємного принципу Вимірювання і сопла Вентурі;
5) дослідити додаткові похибки вимірювання об'єму природного газу на вузлах Обліку внаслідок теплообмінних процесів з навколишнім середовищем;
6) дослідити вплив тиску, температури газу, а також складу газового середовища, що проходить через лічильники газу, на їх метрологічні характеристики;
7) розробити технологію проведення досліджень технічного стану вузлів обліку пр*ир6дн6го газу із застосуванням контрольних лічильників газу;
8) розробити спосіб комплексного відтворення та передачі еталонних значень витрати природного газу;
9) розробити нормативні документи з метою удосконалення обліку
природного газу в Україні лічильниками газу з коректорами об'єму газу і
перевірки технічного стану вузлів обліку без демонтажу засобів вимірювальної техніки.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВІДОМИХ ЗАСОБІВ І НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУЗЛІВ
ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
1.1. Аналіз установок для випробувань, калібрування, повірки та дослідження метрологічних характеристик лічильників, витратомірів -лічильників та витратомірів на природному газі
1.2. Організація державного метрологічного контролю вузлів обліку природного газу
1.3. Аналіз відомих результатів дослідження впливу фізико-хімічних параметрів природного газу на метрологічні властивості лічильників газу
1.4. Концепція створення єдиної системи обліку природного газу в Україні
1.5. Постановка задачі для проведення досліджень
Висновки до 1-го розділу

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
2.1. Дослідження роботи турбінних лічильників газу
2.2. Дослідження ультразвукових лічильників газу
2.3. Теоретичне обґрунтування застосування роторних лічильників для контролю густини природного газу 60
2.4. Дослідження додаткових похибок вимірювання об'єму природного газу вузлами його обліку від впливу теплообмінних процесів в них
Висновки до 2-го розділу

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВИДУ ВИМІРЮВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МЕТРОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ
3.1.Методика експериментальних досліджень впливу тиску і температури природного газу та виду робочого середовища на метрологічні Характеристики промислових лічильників газу
3.2. Результати експериментальних досліджень впливу тиску і температури природного газу та виду робочого середовища на метрологічні характеристики промислових лічильників газу і їх аналіз
3.3. Середньозважені додаткові похибки від впливу тиску, температури і виду вимірювального середовища
Висновки до 3-го розділу

РОЗДІЛ 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ВУЗЛАХ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
4.1. Застосування контрольних лічильників для досліджень технічного встану вузлів обліку природного газу
4.2. Реалізація методології відтворення та передавання одиниці вимірювання об'єму природного газу та витрати природного газу
4.3. Комплексне відтворення, визначення та передача еталонних значень витрати газу
4.4.Розроблення удосконалених способів та засобів метрологічної атестації, перевірки та калібрування засобів вимірювання витрати газу
4.5.Розроблення нормативних документів для вдосконалення системи обліку приройноготазу в Україні
Висновки до розділу
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
Додатки