Тимошенко Дмитро Віталійович

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і науково-методичних засад та інструментарію формування мотиваційних механізмів управління інтелектуальною працею персоналом нафтогазових підприємств та організацій, а також практичних рекомендацій щодо оцінки їх ефективності та перспектив розвитку.
Відповідно до сформульованої мети були визначені і розв'язані наступні задачі:
- уточнено сутність поняття "працівник інтелектуальної праці" і визначено його місце в системі категорій економіки підприємства;
- проаналізовано генезис сучасних мотиваційних технологій в практиці управління інтелектуальною працею;
- досліджено особливості існуючих процесів мотивації інтелектуальної праці на нафтогазових підприємствах та організаціях;
- обґрунтовано показники і критерії оцінювання результатів інтелектуальної праці персоналу підприємств та організацій в умовах економіки знань;
- розроблено системну модель мотивації інтелектуальної праці персоналу організації на предмет генерування нової інтелектуальної продукції з врахуванням її детермінації від мотиваційних впливів керівника;
- розроблено модель інтелектуально-ресурсного потенціалу особи як елементу процесу мотивації інтелектуальної праці персоналу;
- запропоновано віртуальну модель структуризації підприємства у вигляді мережі взаємодіючих груп-команд для трансформування підприємства в об'єкт мотивації інтелектуальної праці.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Аналіз світового і вітчизняного досвіду використання
теоретичних основ і практичних технологій мотивування персоналу
1.2. Еволюція теорії і практики управління мотивацією персоналу в умовах формування нових соціальних цінностей і мотиваційних орієнтирів економіки знань
1.3. Інтелектуальна праця - особливості та актуальні завдання
з управління мотивацією 36
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ОБ'ЄКТ МОТИВАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ
2.1. Інтелект людських ресурсів підприємств і організацій та зростання ролі управлінської функції мотивації в сучасних умовах
2.2. Інтелектуально-ресурсний потенціал персоналу: природа, цілі і завдання з його ефективного використання
2.3. Модель мотиваційного простору персоналу організованої групи як об'єкта управління
2.4. Управління мотивацією інтелектуальної праці персоналу на основі створення мережі тривалих і тимчасових робочих
груп-команд
Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ З МОТИВАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУ АЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
3.1. Людські ресурси нафтогазових підприємств і організацій - головна складова продуктивних сил галузі в умовах економіки знань
3.2. Ідентифікація проблем мотивації персоналу нафтогазових підприємств та організацій
3.3. Апробація методів інтелектоорієнтованого управління процесами мотивації інтелектуальної праці персоналу нафтогазових установ, організацій та підприємств
3.3.1. Результати впровадження рекомендацій з мотивації інтелектуальної праці в науково-дослідних колективах Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
3.3.2. Результати впровадження рекомендацій з мотивації інтелектуальної праці в підрозділах Науково-дослідного і проектного інституту ВАТ "Укрнафта", НГВУ "Долинанафтогаз" і ВАТ "Івано-Франківськгаз"
3.3.3. Результати впровадження рекомендацій з мотивації інтелектуальної активності в діяльність Івано-Франківської обласної організації Товариства винахідників і раціоналізаторів України
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ