Тематична книжкова виставка «Мудрість і філософія»

folosofia02.jpg

«Час людського життя мить; його сутність – вічна течія; відчуття непевне; будова всього тіла тлінна; душа загадкова; слова недостовірні; життя – боротьба і мандри по чужині; посмертна слава – забуття. Але що може вивести на шлях? Ніщо, крім філософії». Марк Аврелій

Кожна людина, яка йде тернистим шляхом пізнання, прагне досягти найвищого ідеалу – мудрості. Як поняття і як ідеал мудрість традиційно асоціюється з таємничим і разом з тим привабливим словом «філософія». Кожний має своє власне уявлення про те, що таке філософія. Це слово, як не дивно, сучасне і модне, – ми постійно чуємо: «філософська позиція», «життєва філософія», «філософія діяльності», «філософія бізнесу» тощо. В повсякденному житті слово «філософія» використовується часто і по-різному, але в основному воно асоціюється з чимось розумним, якимось важкодоступним заняттям, на яке здатний далеко не кожний.
Філософія одна з найдавніших наук, котра бере свій початок ще з VI століття до нашої ери, тобто існує вже понад 2500 років. Вона складна за своїм змістом, предметом та функціями. Філософію ще з давніх давен визначали як любов до мудрості (слово «філософія» грецького походження – від phileo – люблю і sophia – мудрість). Що це означає? Що таке мудрість?
У VI ст. до н. е. Піфагор на запитання тирана Полікрата про те, чим він займається, відповів: «Ні, я не мудрець (Sophos), я любитель мудрості (philosophos)». Піфагор мотивує свою позицію тим, що людина через слабкість своєї натури не здатна володіти такою гідною якістю розуму, як мудрість. Піфагор розмежовує ці поняття. Перше (мудрість) – прерогатива богів, друге (філософія) – покликання людини. Відповідно філософ – не мудрець, а любомудр – той, хто прагне до мудрості.
В чому ж різниця між мудрістю і філософією? Сенека в листі до Луцілія вказує на цю різницю: «Мудрість – найдосконаліше благо людського духу. Філософія – це любов до мудрості, постійне її прагнення. Вона спрямовує нас до того, чого сягнула мудрість. Відомо, від чого походить назва філософії: саме ймення вказує на предмет її любові. Дехто, окреслюючи, що таке мудрість, називає її «знанням усього божественного і людського»… Наскільки велика різниця між захланністю і грішми (та – жадає, ті – викликають жадобу), настільки – й між філософією і мудрістю: остання – наслідок і нагорода першої; філософія – приходить; до мудрості – приходять».
Мудрість, таким чином, є важливою ознакою філософії, котра осмислює дійсність на основі пізнання найбільш загальних зв’язків, причин, тенденцій розвитку та їх практичного використання. Не випадково сучасний французький філософ Мішель Гуріна підкреслює, що мудрість – не що інше, як вміння використовувати знання на практиці – «мистецтво жити».
А люди продовжують філософствувати… Що їх до цього змушує? Чи не те, що «філософія», любов до мудрості, є найнадійнішим способом осягнути таїну життя і його сенс?
Всім бажаючим, а також студентам, які вивчають даний предмет, допоможе поринути у загадковий світ філософії книжкова виставка «Мудрість і філософія», де представлена в основному навчальна література, а також монографії з цієї тематики.
Зміст виставки розкривають наступні розділи:

Витоки філософського мислення
Філософія: мислителі, ідеї, концепції
Покликання філософії

Цікавими і корисними для всіх користувачів будуть наступні джерела:

Бачинін, В. А. Філософія права : підруч. / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов. – К. : ВД "Ін Юре", 2003. – 472 с.

Бичко, А. К. Історія філософії : підруч. / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Вступ до філософії. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб. / Нікітін Л.М., ред. – Вид. 3-є, доп. і перероб. – К. : Центр учбової літ., 2008. – 256 с.

Гатальська, С. М. Філософія культури. : підруч. / С. М. Гатальська. – К. : Либідь, 2005. – 328 с.

Горак, Г. І. Філософія. : курс лекцій / Г. І. Горак. – К. : ТОВ "Вілбор", 1997. – 272 с.

Горський, В. С. Історія української філософії : підруч. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – К. : Либідь, 2004. – 488 с. – Бібліогр.: с.450-464.

Григор'єв, В. Й. Філософія : навч. посіб. / В. Й. Григор'єв. – К. : ЦНЛ, 2004. – 248 с.

Денисенко, В. М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії / В. М. Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997. – 274 с.

Зарудний, Є. О. Філософія : навч. посіб. / Є. О. Зарудний. – К. : Кондор, 2007. – 202 с. – Бібліогр.: с.200.

Історія філософії : підруч / В. Г. Кремень, В. С. Афанасенко, В. І. Волович [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Прапор, 2003. – 768 с.

Кондзьолка, В. В. Історія середньовічної філософії : навч. посіб. / В. В. Кондзьолка. – Львів : Світ, 2001. – 320 с.

Кремень, В. Г. Філософія: Логос, Софія, Розум. : підруч. / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – 432 с.

Нерсесянц, В. С. Гегель / В. С. Нерсесянц. – М. : Юрид. лит., 1979. – 112 с. – (Из истории полит. и правовой мысли). – Библиогр.: с. 101-102.

Ницше, Ф. Так говорил Заратустра : книга для всех и ни для кого / Ф. Ницше. – Moscow : Interbook, 1990. – 301 с. – (Страницы мировой философии).

Тихолаз, А. Г. Геракліт : навч. посіб. / А. Г. Тихолаз. – К. : Абрис, 1995. – 160 с.

Філософія : посіб. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Академія, 2001. – 576с.

Філософія політики : хрестоматія у 4-х томах. Т.4. / Андрущенко В.П., упоряд. – К. : Знання України, 2003. – 429 с.

Філософія: світ людини : курс лекцій / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. – К. : Либідь, 2004. – 432 с. – Бібліогр.: с.414.

Чижевський, Д. І. Філософія Г.С.Сковороди / Д. І. Чижевський. – Х. : Прапор, 2004. – 272 с.

Юркевич, П. Д. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. / П. Д. Юркевич. – 2-ге вид. – Київ : Український Світ, 2000. – 756с.

Ящук, Т. І. Філософія історії. Курс лекцій : навч. посіб. / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – 536 с. – Бібліогр.: с.518-535.

Спираючись на міцні й довготривалі знання, філософія допомагає людині орієнтуватися в житті, оцінювати події і речі, діяти, тобто бути. Зберігаються і вживаються тільки ті знання, в яких є потреба у людини, активної і діяльної у світі. Ці знання, носієм і оберегом яких є філософія, виступають цінністю, необхідною для людини.
Отже, запрошуємо до науково-технічної бібліотеки переглянути книжкову виставку «Мудрість і філософія», яка функціонує в читальному залі соціально-економічної літератури (ІІІ пов.).