Сторінками фахових видань (Випуск 7)

Бібліотекознавство. Книгознавство. Розвиток бібліотечної справи

Вилегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С. 4-6.
У статті розповідається про корпорацію як засіб виживання бібліотек на інформаційному ринку, а також про завдання які можуть бути реалізовані шляхом об’єднання зусиль і ресурсів на основі корпоративних бібліотечних мереж, які є засобом консолідації, оскільки забезпечують передавання і використання даних незалежно від їх реального місцезнаходження.

Журавльова І. «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи»: нотатки після конференції / І. Журавльова, В. Сидоренко // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 41- 47.
З 22 до 26 квітня 2013 року на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і Науково-технічної бібліотеки Полтавського національного технологічного університету імені Юрія Кондратюка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи». Було розглянуто комплекс проблем, актуальних для розвитку бібліотечної справи.

Губар Д. Бібліотека в бібліотеці: архівні колекції університетської книгозбірні / Д. Губар // Бібл. вісник. – 2013. – № 4. – С. 35-39.
У статті зроблено стислий екскурс в історію виникнення архівів. На прикладі бібліотеки Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди розглядається новий напрям роботи університетської бібліотеки – створення архівного фонду. Представлені біографічні дані про власників архівних колекцій, стисло розкривається їх наповненість.

Колесникова М. Управление будущим библиотеки как реальность / М. Колесникова // Бібл. форум України. – 2013. – № 4. – С. 43-45.
В статье представлено видение будущого библиотек. К обсуждению темы о том, какими хотелось бы видеть библиотеки в будущем, приглашаются желающие.

Кравчук Н. Співробітництво медичних бібліотек в міжнародному просторі / Н. Кравчук // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 48-50.
15-16 травня 2013 року на базі наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі». У статті представлений огляд основних тем, які висвітлювалися на конференції.

Маловська І. Науково-дослідна діяльність бібліотеки КНУКіМ / І. Маловська // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 18-20.
У статті висвітлено сучасний стан науково-дослідної діяльності бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. Аналізуються актуальні теми наукових досліджень, розроблені її співробітниками.

Матвієнко О. ІТ – освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 20-23.
У статті розглянуто проблему ІТ – освіти у вищих навчальних закладах культури. Наголошено на доцільності підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ культури у зв’язку з необхідністю оволодіння предметною галуззю, для якої створюється або впроваджується програмний продукт. Вказано на необхідність подальших досліджень феномену підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ культури.

Матлина С. Г. Библиотечное пространство: в поисках определения: (Социокультурные аспекты) / С. Г. Матлина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 7. – С. 3-20.
Статья выявляет социально-культурные смыслы понятия «библиотечное пространство», его место в системе современных гуманитарных знаний, роль «пространственного мышления» в модернизации публичной библиотеки.

Павлова Л.П. Развитие научно-исследовательской работы в Отделении ГПНТБ СО РАН / Л. П. Павлова, И. Г.Юдина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 8. – С. 24-34.
В статье освещена научная деятельность Отделения - комплексного структурного подразделения ГПНТБ СО РАН, выполняющая функции центральной научной библиотеки Новосибирского научного центра (Академгородок).

Пастушенко О. Дисертаційні дослідження вітчизняної періодики у книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавстві в аспектах соціальних комунікацій (1998-2013) / О. Пастушенко // Бібл. вісник. – 2013. – № 5. – С. 36-44.
Розглядаються дисертаційні дослідження вітчизняної періодики, що охоплюють галузі філологічних, історичних наук, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства та соціальних комунікацій.

Пашков О. Діяльність Української бібліотечної асоціації очима бібліотекарів: результати опитування / О. Пашков, В. Пашкова // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 3-6.
У статті узагальнено результати дослідження щодо діяльності Української асоціації та подаються висновки і пропозиції щодо її подальшого розвитку.

Печена А. Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку / А. Печена // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 12-17.
Досліджуються основні тенденції і напрями розвитку бібліотеки як елементи системи масової комунікації. Розкриваються особливості трансформації бібліотечної масової роботи в сучасних умовах.

Проценко Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. Проценко // Бібл. планета. – 2013. – № 3. – С. 10-12.
Розглянуто основні складові іміджу бібліотеки, бібліотекаря та бібліотечної професії, які можна представити в різних аспектах.

Проценко Т. ІV Всеукраїнська школа методиста / Т. Проценко // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С. 25-26.
У статті розповідається про методичну службу бібліотечних установ, яка у повному обсязі володіє інформацією про стан бібліотечної мережі свого регіону, бачить перспективи та шляхи її розвитку, просуває досягнення бібліотечної науки й практики.

Міжнародне співробітництво бібліотек

Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів»: хроніка наукових подій // Бібл. вісник. – 2013. – № 6. – С. 32-46.

Шрайберг Я. Л. Электронная книга, будущее библиотеки и общественное сознание: попытка осмысления и предвидения: Ежегодный доклад Конференции «Крым». Год 2013 / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 11. – С. 3-55.

Видатні діячі бібліотечної справи

Березюк Н. Невідомий бібліограф: академік І. Срезневський (1812-1880) / Н. Березюк // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С. 27-30.
Про наукову спадщину І. Срезневського в галузі філології, мовознавства, археографії, палеографії, педагогіки, бібліографії, книгознавства, що назавжди ввійшла до історії вітчизняної і світової науки.

Березюк Н. Покоління фундаторів бібліотечної освіти в Україні: до 110-річчя Олександра Артемовича Майбороди (1903-1985) / Н. Березюк, А. Соляник // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 9. – С. 36-39.
Висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого українського бібліотекознавця Олександра Артемовича Майбороди з нагоди 110-річчя від дня народження.

Глибицкая С. Историк-библиотекарь: ( к 100-летию со дня смерти Д. П. Миллера / С. Глибицкая // Бібл. форум України. – 2013. – № 4. – С. 46-47.
Статья посвящена жизни и творчеству известного харьковского историка конца ХІХ - начала ХХ века, помощника библиотекаря Фундаментальной библиотеки Императорского Харьковского университета Д. П. Миллера.

Корифею українського бібліографознавства – 70! : ( до ювілею Галини Миколаївни Шевцової-Водки) // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 12. – С. 35-37.
Про наукові здобутки Г. М. Шевцової-Водки доктора історичних наук, професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, які дістали загальнодержавне і міжнародне визнання.

Бібліотечні фонди: Формування. Облік. Збереження

Доркену А. Колекція «Мініатюрні книги» у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського / А. Доркену // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 14-17.
У статті представлено визначення поняття «мініатюрне видання», досліджено історію формування колекції «Мініатюрних книг» у фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, розглянуто питання щодо забезпечення особливих умов зберігання таких документів, розкрито склад і зміст колекції.

Каленов Н.Е. Комплектование фондов библиотек: печатные или электронные источники? / Н. Е. Каленов, Н. А Слащева // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 7. – С. 21-32.
Освещен опыт комплектования электронными источниками зарубежных библиотек. Рассмотрены вопросы, которые необходимо решать при полной или частичной замене печатных изданий электронными.

Лога Т. Моніторинг використання галузевих журналів у філії державної наукової педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / Т. Лога, І. Щочкіна // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 9. – С. 19-22.
У статті представлено результати моніторингу використання журналів з питань педагогіки та психології у філії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Сформульовано рекомендації щодо розширення «ядра» журнального фонду педагогічної та психологічної тематики.

Соколов В. Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України / В. Соколов // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С. 20-24.
У статті розповідається про створення музеїв книги, виставкових комплексів, завдяки чому досягається збереженість цінних оригіналів і водночас забезпечується їх доступність, широка популяризація серед користувачів.

Соляник А. Обов’язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки / А. Соляник // Бібл. вісник. – 2013. – № 6. – С. 25-29.
У статті висвітлюється зарубіжний досвід успішної реалізації законодавства про обов’язковий примірник мережевих документів.

Шилов В. В. Современное состояние «иностранного книжного фонда» Российской национальной библиотеки: (Итоги статистического анализа) / В. В. Шилов, Н. О. Тихонова, Н. М. Хомякова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 11. – С. 56-74.
Общие итоги статистического исследования книжного фонда РНБ на западноевропейских языках (состояние на 2009г.). Основным критерием названа полнота использования фонда читателями; показатели полноты вычислены по языковому, тематическому и хронологическому аспектам. Определен примерный уровень экономической эффективности текущего комплектования иностранного книжного фонда.

Каталогізація. Систематизація

Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів / І. Зарванська // Бібл. вісник. – 2013. – № 5. – С. 10-15.
Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обгрунтовується зміст понять «змістовна каталогізація» і «каталогізація». Розкрито роль Semantic web , технології пов’язаних даних у сучасній бібліотечній практиці. Окреслено перспективні напрями розвитку національної каталогізації.

Бахтурина Т. А. Стандарты СИБИД в начале ХХІ века / Т. А. Бахтурина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 10. – С. 60-71.
Рассмотрены действующие российские национальные стандарты по информации, библиотечному и издательскому делу, их связи с предшествующими стандартами.
Проанализированы проблемы разработки впервые созданных стандартов и вопросы обновления пересмотренных.

Мыхлик В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси / В. Мыхлик // Бібл. вісник – 2013. – № 6. – С. 21-24.
В статье рассматривается опыт сотрудничества ЦНБ НАН Беларуси в системе корпоративной каталогизации библиотек Беларуси по созданию и обмену библиографическими и авторитетными записями в рамках формирования сводного электронного каталога, базы данных авторитетных записей, электронного информационного ресурса «Национальная библиография Беларуси».

Ярощук В. Роль галузевих стандартів для трансформації діяльності бібліотек / В. Ярощук // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 6-8.
У статті акцентується увага на необхідності забезпечення відповідності стандартів трансформаційним змінам, що відбуваються в бібліотеках під впливом розвитку інформаційно - комунікативних технологій, та подається аналіз вирішення таких проблем російськими колегами.

Інформаційно-бібліографічна діяльність

Богун Н. Назустріч користувачам: віртуальна довідка в комунікаційному середовищі (за матеріалами зарубіжної періодики) / Н. Богун // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С. 9-11.
У публікації розповідається про стрімкий розвиток віртуальної довідки, яка викликає велику увагу світової бібліотечної громадськості. Проведено різноманітні дослідження, намагаючись визначити на якому рівні сьогодні перебуває ця бібліотечна послуга, її особливості та ін.

Ейсмонт Ю. Специфіка редагування реферативних ресурсів НБУВ / Ю. Ейсмонт // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 10-13.
Розкрито значення реферативних ресурсів НБУВ у системі інформування вітчизняних і зарубіжних вчених про останні досягнення та наукові відкриття у різних галузях наук. Описано особливості редагування наукового тексту, зокрема специфіку різних шкіл його редагування. Проаналізовано найпоширеніші помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Розглянуто типові синтаксичні помилки у наукових повідомленнях та шляхи їхнього уникнення. Запропоновано шляхи удосконалення редагування інформаційних реферативних ресурсів НБУВ.

Михайлова О. Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України / О. Михайлова, І. Чеховська // Бібл. вісник. – 2013. – № 6. – С. 16-21.
Публікація знайомить з розробленим фахівцями відділу історичного краєзнавства Національної історичної бібліотеки України путівником краєзнавчими веб-ресурсами регіональних бібліотек – першою спробою в Україні забезпечити централізований доступ до краєзнавчого контенту на бібліотечних сайтах.

Овчаренко С. Інформаційно-бібліографічне обслуговування фахівців медичної галузі / С. Овчаренко // Бібл. форум України. – 2013. – № 4. – С. 22-23.
У статті висвітлюється досвід роботи Сумської обласної наукової медичної бібліотеки щодо забезпечення інформаційних потреб медичних працівників. Розкриваються основні форми роботи бібліотеки – як традиційні, так і інноваційні.

Проценко Т. Діяльнісні чинники формування інформаційних потреб сімейних лікарів / Т. Проценко // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 23-25.
Проаналізовано чинники, що впливають на формування інформаційних потреб сімейних лікарів, враховуючи категорії користувачів. З’ясовано роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні медиків.

Проценко Т. Комунікаційні канали та засоби задоволення інформаційних потреб сімейних лікарів / Т. Проценко // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 24-27.
Аналізується роль вітчизняних бібліотек, зокрема медичного профілю, у задоволенні інформаційних потреб сімейних лікарів, визначені канали надання їм наукової медичної інформації, засоби її передавання.

Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України / З. Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 7. – С. 30-33.
У статті проаналізовані віртуальні довідкові служби, подані на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України, висвітлено організацію їхньої роботи.

Рупошев А. Р. Роль периодических изданий информационно-консультационных служб в информационном обеспечении производственной, образовательной и управленческой деятельности / А. Р. Рупошев // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 9. –С. 10-20.
Рассмотрены проблемы распространения изданий информационно-консультационных служб.

Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних / В. Стунгар // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 28-30.
У пропонованій статті досліджуються різні питання розроблення і створення інформаційно-пошукових систем бібліотеки, які здатні в автоматизованому режимі отримувати дані із електронних документів з метою їхнього впровадження у науково-інформаційний процес.

Трачук Л. Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело біобібліографічної інформації / Л. Трачук // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 9. – С. 16-18.
Виявлені та проаналізовані різножанрові електронні джерела біобібліографічної інформації для віддалених користувачів, розташовані на веб-сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України.

Швалб М. Створення бібліографічних посібників – основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 30-35.
У статті розкриваються основні напрями бібліографічної діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Обслуговування користувачів

Белякова Т. Ценностные ориентации студенчества: деятельность вузовских библиотек по укреплению нравственности / Т. Белякова // Бібл. форум України. – 2013. – № 4. – С. 17-19.
В статье идет речь о ценностных ориентациях студенчества, определяющих духовность молодого человека, о роли библиотек в сохранении культурного и духовного наследия, о традиционных и виртуальных выставках библиотек г. Харькова.

Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібл. вісник. – 2013. – № 3. – С. 16-22.
У статті порушуються проблеми, які нині постають перед видавництвами і бібліотеками у зв’язку з появою на українському книжковому ринку електронних видань. Йдеться про нові вимоги до діяльності бібліотек, до роботи бібліотекаря в умовах електронного середовища, наголошується на необхідності формування у підростаючих поколінь культури читання.

Грабар Н. Використання методики аутокомунікації в системі індивідуальної роботи бібліотек вищої школи / Н. Грабар // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 9. – С. 12-15.
У статті розкрита специфіка індивідуальної роботи бібліотечних фахівців із відвідувачами бібліотек. Розглядається ауто комунікація як засіб підготовки читачів до спілкування.

Кирій С. Культурно-просвітницька діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як засіб розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / С. Кирій // Бібл. вісник. – 2013. – № 4. – С. 47-53.
У статті висвітлено досвід ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу засобами культурно-просвітницької роботи: за допомогою круглих столів, педагогічних читань, педагогічних рад, книжкових виставок, екскурсій та ін.

Конфіденційність і свобода слова: роль бібліотек (інтерв’ю з Барбарою Джонс – директором Офісу інтелектуальної свободи Американської бібліотечної асоціації, виконавчим директором Фундації зі свободи читання) // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С.15-17.
У статті розповідається про зустріч бібліотечних фахівців Національної парламентської бібліотеки України із Б. Джонс, яка розповіла про стан забезпечення та захист прав користувачів на свободу читання в бібліотеках Сполучених Штатів, висвітлювала рекомендації Американської бібліотечної асоціації, засади бібліотечної етики та практику діяльності американських бібліотек з огляду на прийняті у США федеральні й місцеві закони щодо свободи слова та конфіденційності.

Новіцька Н. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. Новіцька // Бібл. планета. – 2013. – № 3. – С. 19-22.
У статті розглянуто деякі ситуації, що можуть виникнути в процесі спілкування користувача і бібліотекаря. Запропоновано тренінг для працівників бібліотек, участь в якому допоможе виробити лінію поведінки у спілкуванні з користувачем.

Печена А. Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку / А. Печена // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 12-17.
Досліджуються основні тенденції і напрями розвитку бібліотеки як елементи системи масової комунікації. Розкриваються особливості трансформації бібліотечної масової роботи в сучасних умовах.

Печеная А. В. Массовая работа современных университетских библиотек / А. В. Печенная // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 8. – С. 9-16.
Рассказ о формах и методах массовой работы Сумского областного методического объединения библиотек вузов.

Полковенко Т. Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв / Т. Полковенко // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 9. – С. 9-11.
У статті йдеться про методи реклами, покликані забезпечити стимулювання інтересу читачів до новітніх українських книжкових і газетно-журнальних видань, а також про принципи просування друкованої продукції до цільової аудиторії.

Цаберябова І. Система інформаційної підтримки лікаря-практика та медичної сестри як нова форма дистанційного обслуговування користувачів / І. Цаберябова // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 27-29.
У статті розкривається сутність нового сервісу «Інформаційна підтримка лікаря-практика і медичної сестри», який сьогодні пропонує обласна медична бібліотека.

Бібліотечний менеджмент. Маркетинг

Лазоренко Ю. Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних вишів / Ю. Лазоренко // Бібл. вісник. – 2013. – № 4. – С. 17-24.
У статті розкривається досвід використання вітчизняними науковими бібліотеками аграрних вишів ІІІ-ІV рівнів акредитації маркетингових підходів у бібліотечно-інформаційній, інформаційно-бібліографічній, культурно-просвітницькій діяльності.

Ржеуський А. В. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету «Львівська політехніка» / А.В. Ржеуський, Н. Э. Кунанець // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 8. – С. 17-21.
Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід’ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв’язків з громадкістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.

Нові бібліотечні технології

Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних / Г. Асєєв // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 20-23.
Розглядається один з компонентів створення нетранзакційних електронних сховищ будь-яких повнотекстових або графічних даних - масового уведення паперових документів. Наводяться характеристики відсканованих документів різних класів, вимоги до їхньої підготовки для сканування, уведення та обробляння документів, документа, організації робочого процесу, контролю за виконанням та переведенням документа на зберігання в повнотекстову базу даних.

Бєлінська В. Інституційний депозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 8. – С. 22-25.
У статті розглядаються стратегічні напрями створення та розвитку депозитарію у Науковій бібліотеці ЧДІЕУ, механізми їхньої реалізації, роль бібліотеки в процесі розвитку інституційного депозитарію, його місце в міжнародному та регіональному бібліотечно-інформаційному просторі.

Булатов А.А. Анализ и выбор методов миграции электронных образовательных ресурсов на портативные аппаратные платформы / А. А. Булатов, А. А. Соболевский, С. Т. Мартиросян // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 9. – С. 29-35.
Рассмотрены действия по переносу электронных образовательных ресурсов с платформ настольных компьютеров на мобильные платформы. Представленные методы могут применятся для переноса приложений, не требующих от пользователя активного ввода данных. Даны классификация и характеристика различных портативных устройств для задач мультимедиа-образовательного программного обеспечения на новой аппаратной платформе.

Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державний науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Н. Вараксіна // Бібл. вісник. – 2013. – № 5. – С. 3-9.
У статті окреслено головні напрями формування галузевої електронної бібліотеки, визначено основні технологічні рішення, які прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних, надання доступу тощо.

Глазунова Л. В. Интернет-портал в системе профессиональной информационной инфраструктуры украинского библиографоведения / Л. В. Глазунова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 9. – С. 42-49.
На основе анализа современного библиографоведческого контента сделана попытка разработать модель специализированного портала как интегрированного ресурса, аккумулирующего научный потенциал современного украинского библиографоведения.

Жукова В. П. Медиа-библиотека: терминологический анализ / В. П. Жукова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 9. – С. 5-10.
Рассмотрены процессы медиатизации библиотеки на фоне происходящих в обществе изменений. Исследованы понятия: медиатека, гибридная библиотека, электронная библиотека, цифровая библиотека. На основе терминологического анализа определено понятие медиа-библиотека.

Земсков А. И. Новые формы обработки электронных документов/ А. И. Земсков // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 8. – С. 44-51.
Обзор новейших библиотечно-информационных технологий, освещенных в докладах на конференции Регионального совета OCLC, в которой принял участие автор публикации.

Керзюк О. Програми відцифровування Британської бібліотеки / О. Керзюк // Бібл. вісник. – 2013. – № 6. – С. 8-12.
Автор статті знайомить читача з проектами відцифровування, які реалізовані Британською бібліотекою, від найпершого «Перегортаючи сторінки» («Turning the Pages») до останнього «Катарський проект» («Qatar Project»), розпочато у 2012 р. Подається опис кожного проекту, інформація про партнерів, які беруть у них участь, розкривається мета та умови доступу до відцифрованих текстів. Йдеться також про участь кураторів відділу Європейських студій у цих проектах.

Королев Д. А. Электронные образовательные ресурсы нового поколения / Д. А. Королев, А. А. Булатов, Р. В. Комков // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 8. – С. 35-38.
Рассмотрено решение проблемы создания сетевых электронных образовательных ресурсов нового поколения с интерактивным мультимедиа-контентом.

Костицина А. В. Электронная библиотека: опыт создания / А. В. Костицина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 12. – С. 49-53.
Освещено создание электронной библиотеки « Религиоведение и русская религиозная философия. Издания ХVІІІ – нач. ХХвв.» (работа велась в 2007-2009гг. на средства гранта № 07-06-96022 РФФИ); базой для нее стал фонд редкой книги Фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Назаркевич Є. Особливості способів друку та технологій виготовлення стерео-варіо зображень / Є. Назаркевич // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 7. – С. 14-18.
У публікації розглянуто сучасні технології виготовлення друкованих стерео-варіо зображень. Висвітлено їх суть та особливості. Приведено схему технологічних процесів друкування на папері, фотопапері та лентикулярі, а також алгоритм процесу фотодруку. Висвітлено основні сфери застосування стерео-варіо зображень.

Назаровець М. PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет / М. Назаровець // Вісн. Кн. палати. – 2013. – №12. – С. 21-22.
У статті розглянуто необхідність використання бібліотеками ВНЗ засобів інтернет-комунікації як PR - інструменту для постійного взаємовигідного зв’язку із користувачами їхніх послуг. Проаналізовано сучасний стан веб-присутності українських бібліотек вищих навчальних закладів.

Нерюева М. Проект Библиотечной Ассамблеи Евразии «Золотая коллекция Евразии» / М. Нерюева // Бібл. вісник. – 2013. – № 6. –С. 13-16.
В статье раскрывается опыт реализации проекта Библиотечной Асамблеи Евразии (БАЕ) «Золотая коллекция Евразии». Описаны некоторые издания, входящие в коллекцию. Также автор коротко останавливается на истории деятельности БАЕ и ряде ее современних программ.

Остапенко Г. Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтернет-технологій: соціальний аспект / Г. Остапенко // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 9. – С. 47-50.
У статті розглядаються питання комунікації та комунікативної активності суспільства в добу інтернет–технологій, соціальні проблеми інформаційного впливу Мережі.

Ріхтер Г. Використання інтернет-технологій у роботі медичних бібліотек / Г. Ріхтер // Бібл. форум України. – 2013. – № 4. – С. 13-14.
У статті висвітлено основні етапи впровадження веб-технологій у Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці, які відповідають світовим тенденціям використання веб-середовища та досвід створення власних баз даних.

Соловяненко Д. Проект «Наукова періодика України» на платформі
Open Journal Systems / Д. Соловяненко // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 11-15.
У статті подається загальна інформація про проект «Наукова періодика України» та покрокова інструкція щодо участі в ньому.

Шелестова А. Електронна навчальна документація як змістовна складова веб-сайту ВНЗ / А. Шелестова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 7. – С. 33-37.
У статті розглянуто призначення, характеристики, особливості та переваги електронної навчальної документації як змістовної складової веб-сайту вищого навчального закладу.

Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна свідомість: спроба осмислення і передбачення /Я. Шрайберг // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 80-121.
Генеральний директор Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії розкриває своє бачення майбутнього бібліотеки в сучасних умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Інновації

Демянюк Л. Формування інноваційної моделі наукової бібліотеки в Ісламській Республіці Іран / Л. Демянюк // Бібл. вісник. – 2013. – № 5. – С. 28- 35.
У статті розкриваються шляхи формування інноваційної моделі наукової бібліотеки ХХІ ст. в Ісламській Республіці Іран , виокремлюються основні чинники, що зумовлюють специфіку цього процесу в країні східної традиції.

Камінський Ю. Видавництво «Elsevier» як джерело поповнення сучасних бібліотечних ресурсів / Ю. Камінський // Бібл. вісник. – 2013. – № 5. – С. 16-19.
У статті розглянуто економічні чинники, які корегують політику використання міжнародних науково-інформаційних періодичних продуктів світовими науково-дослідними центрами, бібліотечними установами.

Лаврик О. ГПНТБ СО РАН: актуальные проблемы библиотечного строительства / О. Лаврик // Бібл. вісник. – 2013. – № 6. – С. 3-8.
В статье, на примере Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) рассматриваются инновационные изменения, происходящие ныне в библиотечном деле Российской федерации.

Назаровец С.А. Поддержка открытого доступа к библиотековедческим интернет-ресурсам в Украине: декларации и реальность / С. А. Назаровец // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 9. – С. 21-28.
Рассмотрено развитие и использование открытых электронных ресурсов библиотековедческой тематики в украинском сегменте Интернета и их влияние на процесс научной коммуникации в отрасли. Раскрыто противоречие между декларативной и реальной поддержкой движения Открытого доступа библиотековедами Украины.

Ониксимова Л. Современные тенденции в области информационного обеспечения научных работников и студентов Украинской академии банковского дела Национального банка Украины / Л. Ониксимова // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 24-26.
Статья посвящена реализации Научной библиотекой Украинской академии банковского дела Национального банка Украины инновационной модели информационного обеспечения образовательного и научного потенциала академии.

Рогова П. Про концепцію створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / П. Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 8-12.
У статті висвітлюються концептуальні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресуру на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як єдиного вікна доступу до освітніх ресурсів, завдяки чому інтенсифікуватимиметься науково-дослідна діяльність, навчально-виховний процес у освітній сфері України. Втілення засад концепції в практику пропонується здійснювати з мережею освітянських бібліотек, а також з бібліотеками інших відомств.

Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних / В. Струнгар // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 28-30.
У пропонованій статті досліджуються різні питання розроблення і створення інформаційно-пошукових систем бібліотеки, які здатні в автоматизованому режимі отримувати дані із електронних документів з метою їхнього впровадження у науково-інформаційний процес.

Грані бібліотечної професії

Завалина О. Л. Преподавание организации информации в США: опыт Университета Северного Техаса / О. Л. Завалина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 10. – С. 32-44.
Рассмотрены содержательные и методические вопросы преподавания блока курсов по организации информации, состоящего из дисциплин: «Введение в организацию информации», «Основы каталогизации и классификации», «Углубленное изучение каталогизации и классификации», «Метаданные» и др.

Глазунова Л. Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями / Л. Глазунова, Н. Полянська, А. Тищенко // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 33-35.
Інформаційний звіт про Міжнародний вебінар-тренінг, який відбувся у Харківській державній науковій бібліотеці ім.. В.Г. Короленка 4 квітня 2013 року.

Лазаренко Н. Конкурс «Библиотекарь года» / Н. Лазаренко // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 18-20.
Статья посвящена профессиональному конкурсу «Библиотекарь года», который проходит в Харьковском зональном методическом объединении библиотек вузов ІІІ-ІV уровней аккредитации.

Левченко Н. Профессиональный праздник – весомая составляющая имиджа библиотеки / Н. Левченко // Бібл. форум України. – 2013. – № 3. – С. 21-23.
В статье раскрывается опыт проведения профессионального праздника в библиотеке Харьковского торгово-экономического университета и его влияние на имидж библиотеки.

Мазурицкий А. М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования / А. М. Мазурицкий, Г. А. Кузичкина, О. А. Калегина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 10. – С. 5-14.
Приведены результаты анкетирования вузов, реализующих подготовку библиотечных кадров в условиях реформирования отечественного высшего образования. Проанализированы проблемные ситуации, связанные с введением Болонской образовательной системы. Обозначены болевые точки в деятельности вузов по подготовке специалистов библиотечного дела.
Доклад представлен на 20-й Международной конференции «Крым – 2013».

Рассадина М. И. Библиотечное образование: ожидание перемен или время действий? / М. И. Рассадина // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 10. – С.15-25.
Рассмотрены основные причины кризисных явлений в профессиональном библиотечном образовании и вожможные пути выхода из кризиса.
Доклад представлен на 20-й Международной конференции «Крым – 2013».

Сукиасян Э.Р. Библиотечное образование в США: динамика развития / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 10. – С. 26-31.
После 20-летнего перерыва в США снова начали готовить бакалавров, специализирующихся по библиотечным и медиатехнологиям. Четко определились связи между квалификационной категорией, занимаемой должностью и уровнем образования.

Бібліотека в правовому полі

Зуб В. Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій / В. Зуб // Бібл. вісник. – 2013. – № 4. – С. 39-46.
У статті висвітлюються шляхи подальшого удосконалення документального забезпечення діяльності бібліотечних служб охорони. Йдеться, зокрема, про більш активне використання міжнародного досвіду у цій царині, адаптацію до вимог сьогодення державних нормативно-правових актів, локальної регулятивної документації з питань охорони праці у книгозбірнях країни.

Розколупа Н. Практичні аспекти проведення атестації працівників публічних бібліотек / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2013. – № 4. – С. 18-20.
Автор статті зазначає, що згідно внесених змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури містяться норми, які не узгоджуються із дотриманням вимог законодавства. Тому постає питання як все ж таки провести атестацію працівників публічних бібліотек?

Ювілеї бібліотек

Глухенька В. Завжди у невпинному русі вперед / В. Глухенька, О. Великосельська // Бібл. форум України. – 2013. – № 4. – С. 50-51.
До 50-річного ювілею Олени Борисівни Айвазян, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

Лавріненко Л. Становлення та бібліографічний аспект діяльності Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки (1933-2012) / Л. Лавріненко // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 12. – С. 38-41.
У статті автором пропонується аналіз історії становлення та розвитку Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки протягом 1933-2012рр. як важливого організаційно-методичного, інформаційного, історико-краєзнавчого центру Сіверянського краю. Особлива увага звертається на роль директора бібліотеки М. Дулі щодо поліпшення науково-технічного забезпечення, створення служби наукової медичної інформації, розвитку дослідницької роботи на Чернігівщині.

Макарська Н. Готуємо фахівців – аграрників спільно / Н. Макарська // Бібл. форум України. – 2013. – № 4. – С. 48-49.
У 2013 році Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України відзначає 115 років від дня свого заснування. У статті автор інформує про заходи, проведені працівниками наукової бібліотеки з нагоди ювілею освітньої установи, підкреслює, що університет та його бібліотека є невід’ємними складовими в підготовці фахівців, мають спільне історичне походження, становлення та мету.

Онищенко О. Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН - 20 років / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібл. вісник. – 2013. – № 5. – С. 51-56.
У статті, з нагоди ювілею, висвітлено роботу Міжнародної асоціації академії наук (МААН), а саме у центрі її уваги постійно перебувають питання відновлення та поглиблення зв’язків між ученими країн СНД, збереження та розвитку наукового потенціалу і, насамперед, фундаментальної науки, підготовки наукових кадрів, створення умов для запитуваності наукових досягнень і нарощування внеску науки в соціально-економічний розвиток держав – учасниць Співдружності.

Попик В. І. Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського – 95 років / В. І. Попик // Бібл. вісник. – 2013. – № 5. – 50 с.
У статті представлено шлях розвитку книгозбірні та досягнення сьогодення: опрацьовує і поширює знання, прагне максимально повно задовольняти постійно зростаючі інформаційні запити представників різних сфер життєдіяльності суспільства. Веде наполегливі пошуки нових напрямів роботи.

Джерела інформації

ЖУРНАЛИ:

Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Бібліотечний форум України
Вища школа
Вісник Книжкової палати
Научные и технические библиотеки