Скановані книги

Т

Таненбаум Э.
Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2002. - 704 с.

В основе первых трех изданий книги лежит идея о том, что компьютер можно рассматривать как иерархию уровней, каждый из которых выполняет какую-либо определенную функцию. Это фундаментальное утверждение сейчас столь же правомерно, как и в момент выхода в свет первого издания, поэтому мы по-прежнему берем его за основу, на этот раз уже в четвертом издании. Как и в первых трех изданиях, в этой книге мы подробно описываем цифровой логический уровень,уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера (хотя мы изменили некоторые названия, чтобы следовать современным установившимся обычаям).

У


Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / Закович М.М., ред. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2001. - 550 с.

Пропонований посібник вперше на новій методологічній основі розкриває світ української культури, широку панораму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами. Такий підхід дає змогу авторам по-новому подивитися на особливості її розвитку, виявити і висвітлити ряд нових важливих аспектів і тенденцій. Посібник повністю відповідає програмі курсу "Українська та зарубіжна культура" для студентів вищих навчальних закладів. Перше видання посібника вийшло друком у 2000 р. Посібник отримав високу оцінку фахівців і студентів.

Ф


Філософія : підручник / Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К., ред. - Х. : Консум, 2000. - 672 с.

Висвітлюється історія світової і вітчизняної філософської думки. Вперте в Україні викладена східна філософія: китайська, індійська, японська, арабська і турецька. У підручнику зроблено спробу по-новому викласти навчальний курс філософії вищих навчальних закладів з виходом на рівень оволодіння світовою філософською думкою. Розкриваються сучасні проблеми філософії людини, онтології, соціальної філософії, феноменології, епістемології, культури, науки, духовного життя і розвитку. З'ясовуються основні поняття і методи філософських досліджень. Зміст і структура підручника відповідають вимогам державного освітнього стандарту, використовується досвід викладання філософії в університетах Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Харкова та інших навчальних закладів України.

Х

Хасуи А.
Наплавка и напыление / А. Хасуи, О. Моригаки ; пер.с яп. Степина В.С., Шестеркина Н.Г. - М. : Машиностроение, 1985. - 239с.

Приведены новые сведения о технологии и практике применения в Японии процессов наплавки и напыления. Изложены методы нанесения покрытий наплавкой и напылением, обеспечивающие повышение износостойкости, коррозионной и эрозионной стойкости рабочих поверхностей деталей.

Ц

Циммерман В. А.
Мир до создания человека или колыбель Вселенной : Популярная история сотворения и превращения земного шара / В. А. Циммерман. - М. : Издание книгопродавца Козьмы Шамова, 1865. - 449с

Ч

Чайка Г. Л.
Організація праці менеджера. : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2007. - 420 с.

У посібнику розкриваються зміст управлінської праці менеджерів, методи та інструменти управління, основні процедури та операції, які вони здійснюють. Розглядається діяльність менеджерів, спрямована на підвищення креативності організації та формування в ній корпоративної культури.

Ш

Шашков В. Б.
Прикладной регрессионный анализ. Многофакторная регрессия : учеб. пособие / В. Б. Шашков. - Оренбург : ГОУ ВПО ОГУ, 2003. - 363 с.

Настоящее учебное пособие посвящено описанию наиболее распространенного метода обработки результатов наблюдений - регрессионного анализа, причем в изложении сделан упор на его практическое применение для аппроксимации табличнозаданных экспериментальных функций многофакторными полиномами регрессии.

Щ

Щербина В. С.
Господарське право : підручник / В. С. Щербина. - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 656 с.

У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства.

Э


Экологические проблемы Украины: вопросы и ответы : тематический цикл "Человек и природа". Вып.21 / Барабаш М.Б. и др., авт. - К. : Знание, 1989. - 48 с

Ю

Юрій С. І.
Казначейська система : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. - 2-ге вид., змін. й доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2006. - 818 с.

Законодавчо-нормативна та інструктивна база використана станом на 1.12.2005 р. У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, інформаційно-технічного забезпечення казначейської системи, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення обліку та складання звітності про виконання бюджетів, фінансового контролю у системі казначейства.

Збір матеріалів